Довідник з української мови - Дудка О. О. 2010

Передмова


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


Звуки мовлення

Творення звуків

Голосні і приголосні звуки

Тверді і м´які приголосні

Класифікація приголосних звуків


Позначення звуків мовлення на письмі

Алфавіт

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г


Склад

Основні правила переносу слів


Наголос


Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі

Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом


Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Уподібнення приголосних звуків

Спрощення в групах приголосних

Фонетичний розбір слова

Основні випадки чергування у - в, і - й

Основні випадки чергування сполучників і - й

Позначення м´якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

Сполучення йо, ьо

Правила вживання м´якого знака

Правила вживання апострофа

Подвоєння букв на позначення подовження і збігу приголосних

Написання слів іншомовного походження


ЛЕКСИКА

Слово. Лексичне і граматичне значення слова

Однозначні і багатозначні слова

Пряме і переносне значення слів

Синоніми

Антоніми

Омоніми

Загальновживані слова

Діалектні слова

Професійні слова (терміни)

Власне українські і запозичені слова

Застарілі слова. Неологізми


ФРАЗЕОЛОГІЯ

Джерела українських фразеологізмів


БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Основа слова і закінчення змінних слів

Форми слова і споріднені слова

Значущі частини слова

Розбір слова за будовою (морфемний розбір) Послідовність розбору


Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Чергування о - а, е - і, е - и

Чергування о, е з і

Чергування е - о після ж, ч, ш, щ, й

Найголовніші випадки чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні

Чергування приголосних у коренях дієслів

Написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

Написання префіксів пре-, при-, прі-


СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Змінювання і творення слів

Твірна основа. Словотвірні суфікси, префікси

Словотвірні ланцюжки


Основні способи словотворення

Словотвірний розбір слова

Зміни приголосних при творенні слів

Сполучні о, е, є в складних словах

Написання разом і через дефіс складних слів

Творення і правопис складноскорочених слів


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Загальна характеристика частин мови

Іменник

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Іменники, що означають назви істот і неістот

Загальні і власні назви

Велика буква і лапки у власних назвах

Рід іменників

Іменники спільного роду

Число іменників

Відмінки іменників

Типи відмін іменників

Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

Зразки відмінювання множинних іменників

Незмінювані іменники

Рід незмінюваних іменників

Найуживаніші суфікси іменників

Іменники - назви осіб

Назви абстрактних понять

Назви збірних понять

Назви одиничних понять, конкретних речей і результатів праці людини

Не з іменниками

Букви и, і, е в суфіксах -инн-, -інн-, -енн-

Букви и, е, і в суфіксах -ин(а)-, -ен(я)-, -інь

Букви и, е в суфіксах -ив-, -ев-

Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

Розбір іменника як частини мови


Прикметник

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Змінювання за родами, числами і відмінками — морфологічні ознаки прикметника

Якісні, відносні та присвійні прикметники

Повні і короткі форми прикметників

Ступені порівняння якісних прикметників

Відмінювання прикметників

Способи творення прикметників

Найуживаніші суфікси прикметників

Не з прикметниками

Букви ь,у (ю) в суфіксах на означення пестливості і неповноти ознаки

Н/нн у прикметниках та дієприкметниках

Написання складних прикметників разом і через дефіс

Написання прізвищ прикметникової форми

Розбір прикметника як частини мови


Числівник

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Числівники кількісні і порядкові

Розряди кількісних числівників за значенням

Числівники прості, складні й складені

Відмінювання кількісних числівників

Дробові числівники

Збірні числівники

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках

Відмінювання порядкових числівників

Зв´язок кількісних і порядкових числівників з іменниками

Розбір числівника як частини мови


Займенник

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Розряди займенників за значенням

Особові займенники, їх відмінювання

Зворотний займенник себе

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання

Неозначені і заперечні займенники, їх відмінювання

Дефіс у неозначених займенниках

Ні в заперечних займенниках

Присвійні, вказівні та означальні займенники, їх відмінювання

Вказівні займенники

Означальні займенники

Розбір займенника як частини мови


Дієслово

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Основні форми дієслова

Не з дієсловами

Неозначена форма дієслова (інфінітив)

Доконаний і недоконаний вид дієслова

Творення видових форм дієслова

Двовидові й одновидові дієслова

Перехідні та неперехідні дієслова

Способи дієслова

Особові закінчення дієслів наказового способу

Буква ь у дієсловах наказового способу

Часи дієслова

Теперішній час

Дієслова І і II дієвідмін

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу і простої форми майбутнього часу

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів

Майбутній час

Дієвідмінювання дієслів складної і складеної форм майбутнього часу

Минулий час

Безособові дієслова

Способи творення дієслів

Префіксальний спосіб творення

Суфіксальний спосіб творення

Префіксально-суфіксальний спосіб творення

Розбір дієслова як частини мови


Дієприкметник як особлива форма дієслова

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Відмінювання дієприкметників

Відмінкові закінчення дієприкметників

Дієприкметниковий зворот

Активні та пасивні дієприкметники

Правопис суфіксів дієприкметників

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках

Не з дієприкметниками

Безособові дієслівні форми на -но, -то

Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова


Дієприслівник як особлива форма дієслова

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Дієприслівниковий зворот

Не з дієприслівниками

Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова


Прислівник

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Ступені порівняння прислівників

Способи творення прислівників

Одна і дві букви н у прислівниках

Не і ні з прислівниками

Букви и та і в кінці прислівників

Дефіс у прислівниках

Написання прислівників разом і окремо

Розбір прислівника як частини мови


Службові частини мови

Прийменник як службова частина мови

Групи прислівників за значенням

Непохідні й похідні прийменники

Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс

Розбір прийменника як частини мови


Сполучник як службова частина мови

Сполучники сурядності й підрядності

Написання сполучників разом, окремо й через дефіс

Розбір сполучника як частини мови


Частка як службова частина мови

Основні розряди часток за значенням

Написання часток разом, через дефіс й окремо

Не з різними частинами мови

Розбір частки як частини мови


Вигук як особлива частина мови

Групи вигуків за значенням

Дефіс у вигуках

Кома і знак оклику при вигуках

Розбір вигуку як частини мови


СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення

Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

Способи зв´язку слів у словосполученні

Синтаксичний розбір словосполучення


Речення

Види речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речення

Окличні речення

Речення двоскладні й односкладні

Речення прості й складні

Порядок слів у реченні. Логічний наголос


Просте речення

Способи вираження підмета

Простий і складений присудки (іменний і дієслівний)

Особливості узгодження присудка з підметом, вираженим словосполученням або складноскороченим словом

Тире між підметом і присудком


Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

Означення

Прикладка як різновид означення

Написання непоширених прикладок через дефіс

Прикладки, що беруться в лапки

Додаток

Обставина. Види обставин за значенням

Порівняльний зворот


Односкладні речення

Односкладні речення з головним членом, співвідносним із присудком або підметом

Означено-особові речення

Неозначено-особові речення

Узагальнено-особові речення

Безособові речення

Називні речення

Синтаксичний розбір односкладного речення


Неповні речення

Повні й неповні речення

Тире в неповних реченнях


Просте ускладнене речення

Речення з однорідними членами

Речення з кількома рядами однорідних членів

Однорідні й неоднорідні означення та прикладки

Розділові знаки між однорідними членами речення

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Синтаксичний розбір речення з однорідними членами


Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Звертання непоширені й поширені

Розділові знаки при звертанні

Синтаксичний розбір речення зі звертанням


Вставні слова (словосполучення, речення)

Групи вставних слів і словосполучень за значенням

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

Синтаксичний розбір речення зі вставними словами


Речення з відокремленими членами

Поняття про відокремлення

Відокремлені узгоджені й неузгоджені означення

Відокремлені прикладки

Відокремлені обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами

Відокремлені обставини, виражені сполученням іменників із прийменниками

Відокремлені уточнювальні члени речення

Синтаксичний розбір простого речення з відокремленими другорядними членами


Пряма і непряма мова. Діалог

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови

Заміна прямої мови непрямою

Розділові знаки при прямій мові

Цитата як спосіб передачі чужої мови

Розділові знаки при цитаті

Діалог. Розділові знаки в діалозі

Синтаксичний розбір речення з прямою мовою


Складне речення

Складне речення і його ознаки

Складносурядне речення, його будова і засоби зв´язку

Смислові зв´язки між частинами складносурядних речень

Розділові знаки між сурядними частинами складного речення

Синтаксичний розбір складносурядного речення

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв´язку в ньому

Сполучники підрядності і сполучні слова у складнопідрядному реченні

Вказівні (співвідносні) слова у складнопідрядному реченні

Інтонація у складнопідрядному реченні

Розділові знаки між головною й підрядною частинами


Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення з підрядними означальними

Складнопідрядні речення з підрядними з´ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Складнопідрядні речення з підрядними часу

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

Складнопідрядні речення з підрядними причини

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядні речення з підрядними умови

Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу

Синтаксичний розбір складнопідрядного речення

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Розділові знаки в реченні з кількома підрядними

Синтаксичний розбір складнопідрядного речення з кількома підрядними


Безсполучникове складне речення

Смислові зв´язки в безсполучниковому складному реченні

Інтонація в безсполучникових складних реченнях

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення


Складне речення з різними видами зв´язку (складна синтаксична конструкція)

Складні речення із сурядним і підрядним зв´язком

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв´язком


ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки

Актуальне членування

Стилі української мови