Екологія - охорона природи - словник-довідник 2020Вступ

ААПА

АБІОГЕНЕЗ

АБІОГЕННА МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

АБІОГЕННИЙ

АБІОГЕННИЙ ПЕРІОД (ЕВОЛЮЦІЇ ЖИТТЯ)

АБІОСЕСТОН

АБІОСФЕРА

АБІОТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

АБІОТИЧНИЙ(І) ЧИННИК(И)

АБІОТИЧНІ УМОВИ СЕРЕДОВИЩА

АБІОЦЕН

АБІСАЛЬ

АБІСАЛЬНА ЗОНА

АБІСОПЕЛАГІАЛЬ

АБІСОПЕЛІТИ

АБІСОФІЛИ

АБЛАКТУВАННЯ

АБЛЯЦІЯ

АБОРИГЕНИ

АБОРИГЕННА ФЛОРА

АБОРИГЕННІ РОСЛИНИА

АБРАЗІЯ

АБРЕВІАЦІЯ

АБСОЛЮТНА ДОЗА

АБСОЛЮТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

АБСОРБЕНТИ

АБСОРБЦІЯ

АБЦУГ

АВАНКАМЕРА

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

АВАРІЙНИЙ ВИКИД

АВАРІЯ

АВАРІЯ ЕКОЛОГІЧНА

АВАРІЯ НА ЧАЕС

АВГІЄВІ СТАЙНІ

АВЕНЮ

АВІА

АВІАПІДЖИВЛЕННЯ

АВІАФАУНА

АВІАХІМОБРОБІТОК

АВІАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

АВІТАМІНОЗ

АВТОГАМІЯ

АВТОГЕНЕЗ

АВТОГЕННА СУКЦЕСІЯ

АВТОЛІЗ ДЕТРИТУ

АВТОМАТИЧНА МІЖПЛАНЕТНА СТАНЦІЯ

АВТОМУТАГЕНИ

АВТОПАТІЯ

АВТОПОКРИШКИ ЗНОШЕНІ

АВТОРЕГУЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ)

АВТОТРАНСПОРТ

АВТОТРОФИ

АВТОТРОФІЯ

АВТОТРОФНА ФАЗА СУКЦЕСІЇ

АВТОТРОФНІ ОРГАНІЗМИ

АВТОХОРІЯ

АВТОХТОН(И)

АВТОХТОННИЙ АРЕАЛ

АГАР-АГАР

АГЕЛІОФІЛИ

АГЕНЕЗІЯ

АГЕСТОХОРІЯ

АГЛОМЕРАЦІЯ (б і о л.)

АГЛОМЕРАЦІЯ МІСЬКА

АГЛОМЕРАЦІЯ РОСЛИН

АГРЕГАЦІЯ

АГРЕГОВАНІСТЬ

АГРЕСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

АГРЕСИВНІСТЬ ВОДИ

АГРЕСТЕ

АГРО

АГРОАСОЦІАЦІЯ

АГРОБІОГЕОЦЕНОЗ

АГРОБІОЦЕНОЗ

АГРОЕКОЛОГІЯ

АГРОЕКОСИСТЕМА

АГРОКУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ

АГРОЛАНДШАФТ

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ

АГРОНЕОФІТИ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

АГРОСТОЛОГІЯ

АГРОСФЕРА

АГРОТЕХНІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН

АГРОФІЗИКА

АГРОФІТИ

АГРОФІТОЦЕНОЗ

АГРОФОН

АГРОХІМІКАТИ

АГРОХІМІЯ

АГРОХІМОФІТИ

АГРОЦЕНОЗ

АГРОЦЕНОТИЧНА ПОПУЛЯЦІЯ

АДАПТАЦІОГЕНЕЗ

АДАПТАЦІОМОРФОЗ

АДАПТАЦІЯ

АДАПТАЦІЯ БІОЛОГІЧНА

АДАПТАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНА

АДАПТАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЙНА

АДАПТАЦІЯ РОСЛИН

АДАПТАЦІЯ ТІНЬОВА

АДАПТАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНА

АДАПТАЦІЯ ХРОМАТИЧНА

АДАПТИВНА ЗОНА

АДАПТИВНА РАДІАЦІЯ

АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИДУ

АДАПТІОГЕНЕЗ

АДАПТІОМОРФОЗ

АДАПТОГЕНИ

АДВЕКЦІЯ

АДВЕНТИВНИЙ ВИД

АДВЕНТИВНІСТЬ- Екологія - охорона природи - словник-довідник

АДВЕНТИКАТОР- Екологія - охорона природи - словник-довідник

АДЕКВАТНІСТЬ

АДЕКВАЦІЯ

АДИТИВНА ДІЯ ЧИННИКІВ

АДИТИВНИЙ ВПЛИВ

АДСОРБЕНТ

АДСОРБЦІЯ

АД'ЮВАНТ

АЕРАРІЙ

АЕРАЦІЯ

АЕРЕНХІМА

АЕРОБИ

АЕРОБІОНТ

АЕРОБІОС

АЕРОБІОСФЕРА

АЕРОБНІ ОРГАНІЗМИ

АЕРОДИНАМІКА

АЕРОЗОЛІ

АЕРОЗОЛЬНА УПАКОВКА

АЕРОЗОЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

АЕРОКЛІМАТОЛОГІЯ

АЕРОМЕТОДИ (У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ)

АЕРОПЛАНКТОН

АЕРОПЛАНКТО

АЕРОПОНІКА

АЕРОСФЕРА

АЕРОТАКСАЦІЯ

АЕРОТАКСИС

АЕРОТЕНК

АЕРОТОП

АЕРОФІЛЬТР

АЕРОФІТИ

АЕРОФОТОЗЙОМКА

АЕС

АЗБЕСТ

АЗОВО-СИВАСЬКЕ ЗАПОВІДНО- МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

АЗОНАЛЬНА РОСЛИННІСТЬ

АЗОНАЛЬНІСТЬ

АЗОТОБАКТЕРІЇ

АЗОТОФІЛЬНІ ОРГАНІЗМИ

АЗОТФІКСАТОРИ

АЗОТФІКСАЦІЯ

АЙСБЕРГ

АКАРИЦИД

АКАРОЛОГІЯ

АКАУСТОБІОЛІТИ

АКВАБІОНТ

АКВАБІОСФЕРА

АКВАКУЛЬТУРА

АКВАМЕТРІЯ

АКВАРІУМ

АКВАТОРІЯ

АКВЕДУК

АКЛІМАКС

АКЛІМАТИЗАНТ

АКЛІМАТИЗАЦІЯ

АКЛІМАЦІЯ

АКСЕЛЕРАЦІЯ

АКТ (ПРАВНИЧИЙ, ЗАКОНОДАВЧИЙ) З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

АКТИВНИЙ МУЛ

АКТИВНІСТЬ

АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ БІОЛОГІЧНА

АКТИВНІСТЬ СОНЯЧНА

АКТИНОМЕТР

АКТИНОМЕТРІЯ

АКТИНОТЕРАПІЯ

АКУМУЛЯЦІЯ

АКУМУЛЯЦІЯ ЗАБРУДНИКІВ ОРГАНІЗМАМИ

АКУМУЛЯЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

АКУСТИКА БІОЦЕНОЗІВ

АЛАРМІЗМ

АЛАС

АЛЕВРИТ

АЛЕЛІ

АЛЕЛІЗМ

АЛЕЛОГОНІЯ

АЛЕЛОПАТІЯ

АЛЕРГАН

АЛЕРГЕН

АЛЕРГІЯ

АЛЕЯ

АЛКАЛОЇД(И)

АЛКАЛОФІЛИ

АЛОМІМЕЗМ

АЛОМОНИ

АЛОМОРФОЗ

АЛОПАТРІЯ

АЛОПЕЦІЯ

АЛОТРОФНЕ ОЗЕРО

АЛОХОРИ

АЛОХОРІЯ

АЛОХТОЩИ

АЛЬБЕДО

АЛЬБІНІЗМ

АЛЬВАРИ

АЛЬГАРОБАЛЬ

АЛЬГІЦИД

АЛЬГОЛОГІЯ

АЛЬДЕГІД(И)

АЛЬПІЙСЬКІ ЛУКИ

АЛЬПІНАРІЙ

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

АЛЬФА-ВИПРОМІНЮВАННЯ

АЛЬФА-РІЗНОМАНІТТЯ

АЛЬФА-ЧАСТИНКИ

АЛЮВІЙ

АМАЗОНСЬКА КААТИНГА

АМЕНСАЛІЗМ

АМІАК

АМІНИ

АМІНОПЛАСТИ

АМОНІФІКАЦІЯ

АМОНОТЕЛІЯ

АМПЛІТУДА ЕКОЛОГІЧНА

АМПЛІФІКАЦІЯ

АМФІБІАЛЬНІСТЬ

АМФІБІОНТИ

АМФІБОРЕАЛЬНИЙ ВИД

АМФІДРОМНИЙ

АМФІФІТИ

АМФІЦЕНОЗ

АНАБІОЗ

АНАБОЛІЗМ

АНАБОЛІЯ

АНАГЕНЕЗ

АНАДРОМНА МІГРАЦІЯ

АНАЕРОБИ

АНАЕРОБІОЗ

АНАЕРОБНІ ОРГАНІЗМИ

АНАЛІЗ УГРУПОВАННЯ

АНАТОМІЯ

АНАТОМО ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

АНЕМОГРАФ

АНЕМОМЕТР

АНЕМОНЕЙСТОН

АНЕМО-ОРОГРАФІЧНА СИСТЕМА

АНЕМОСКОП

АНЕМОФІЛИ

АНЕМОФІЛІЯ

АНЕМОХОРИ

АНЕМОХОРІЯ

АНЕРОЇД

АНІЗОТРОПІЯ

АНІЗОФІЛІЯ

АНІЛІН

АНІНГАЛЬ

АНОКСЕМІЯ

АНОКСИБІОЗ

АНОКСІЯ

АНОМАЛІЯ

АНОМАЛІЯ ВРОДЖЕНА

АНТАГОНІЗМ

АНТЕКОЛОГІЯ

АНТИБЮЗ

АНТИБІОТИКИ

АНТИГЕНИ

АНТИДЕТОНАТОРИ

АНТИДОТИ

АНТИМУСОН

АНТИОКИСНИКИ

АНТИОКСИДАНТИ

АНТИПАСАТИ

АНТИПІРОГЕНИ

АНТИСЕПТИКА

АНТИТЕЛЕХОРИ

АНТИТОКСИНИ

АНТИФІДАНТИ

АНТИФРИЗИ

АНТИФУНГІН

АНТИЦИКЛОН

АНТОСФЕРА

АНТОФІЛИ

АНТРАКОЗ

АНТРОП

АНТРОПАЛЬ

АНТРОПІЧНИЙ ВПЛИВ

АНТРОПІЧНИЙ ЧИННИК

АНТРОПО...

АНТРОПОГЕН

АНТРОПОГЕНЕЗ

АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ

АНТРОПОГЕННА ЕКСПАНСІЯ

АНТРОПОГЕННА СУКЦЕСІЯ

АНТРОПОГЕННА УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ

АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ

АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ

АНТРОПОГЕННЕ РАДІАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

АНТРОПОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ

АНТРОПОГЕННИЙ ЗАБРУДНИК

АНТРОПОГЕННИЙ ЗЕМЛЕТРУС

АНТРОПОГЕННИЙ ЛАНДШАФТ

АНТРОПОГЕННИЙ СТРЕС

АНТРОПОГЕННИЙ ЧИННИК

АНТРОПОЕКОЛОГІЯ

АНТРОПОЕКОСИСТЕМА

АНТРОПОСИСТЕМА

АНТРОПОСФЕРА

АНТРОПОФІЛИ

АНТРОПОФІТИ

АНТРОПОФОБИ

АНТРОПОХОРИ

АНТРОПОХОРІЯ

АНТРОПОЦЕНОЛОГІЯ

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ

АНШЛАГ ПРИРОДООХОРОННИЙ

АПАТИТ

АПВЕЛІНГ

АПЛАЗІЯ

АПОБІОСФЕРА

АПОГАМІЯ

АПОМІКСИС

АПОПЛЕКСІЯ РОСЛИН

АПОСПОРІЯ

АПОФІТ

АПРОБІОНТ

АРАХНОЛОГІЯ

АРБОРЕТУМ

АРБОРИЦИДИ

АРЕАЛ

АРЕАЛ АВТОХТОННИЙ

АРЕАЛ ВИДУ

АРЕАЛ ВІДНОВЛЕНИЙ

АРЕАЛ ВТОРИННИЙ

АРЕАЛ ҐРУНТОВИЙ ЕЛЕМЕНТАРНИЙ

АРЕАЛ ЕКОЛОГІЧНИЙ

АРЕАЛ ЕКОСИСТЕМИ

АРЕАЛ ЕНДЕМІЧНИЙ

АРЕАЛ ЗИМІВЛІ

АРЕАЛ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

АРЕАЛ КОСМОПОЛІТИЧНИЙ

АРЕАЛ МОЗАЇЧНИЙ

АРЕАЛ ПЕРВИННИЙ

АРЕАЛ ПЕРЕРИВЧАСТИЙ

АРЕАЛ ПЛЯМИСТИЙ

АРЕАЛ ПОТЕНЦІЙНИЙ

АРЕАЛ ПРОБЛЕМНИЙ

АРЕАЛ ПУЛЬСАЦІЇ

АРЕАЛ РЕЛІКТОВИЙ

АРЕАЛ РЕПРОДУКЦІЙНИЙ

АРЕАЛ РОЗШИРЕНИЙ

АРЕАЛ СУЦІЛЬНИЙ

АРЕАЛ СУЧАСНИЙ

АРЕАЛ ТРОФІЧНИЙ

АРЕАЛ ФЛУКТУАЦІЇ

АРЕАЛ-МІНІМУМ

АРЕНАЛ

АРЕОМЕТР

АРИДНА ЗОНА

АРИДНА ПУСТЕЛЯ

АРИДНИЙ ЛАНДШАФТ

АРИДНІ ЗЕМЛІ

АРИДНІСТЬ

АРИК

АРИФМОМОРФОЗ

АРКОЛОГІЯ

АРОГЕНЕЗ

АРОЙО

АРОМОРФОЗ

АРТЕБІОСФЕРА

АРТЕЗІАНСЬКА ВОДА

АРТЕПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

АРХАНТРОПИ

АРХЕОПТЕРИКС

АРХЕОФІТИ

АРХІПЕЛАГ

АРХІТЕКТУРА ЕКОЛОГІЧНА

АРХІТЕКТУРА ЛАНДШАФТНА

АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

АРХОЗАВРИ

АСДИК

АСЕКТАТОРИ

АСЕНІЗАЦІЯ

АСЕПТИКА

АСИМІЛЯЦІЯ

АСИСТЕМНІСТЬ

АСКАНІЯ-НОВА

АСОНОРИЗАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ РОСЛИННА

АСОЦІЙОВАНІСТЬ

АСОЦІОН

АСОЦІЯ

АСПЕКТ

АСТЕНОСФЕРА

АСТМА

АСФАЛЬТИ

АСФІКСІЯ

АТАВІЗМ

АТЛАС

АТМОБІОНТ

АТМОМЕТР

АТМОСФЕРА

АТМОСФЕРА ЗЕМЛІ

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

АТМОСФЕРНИЙ ЧИННИК

АТМОСФЕРНІ ГАЗИ

АТМОСФЕРНІ ОПАДИ

АТОЛ

АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (АЕС)

АТОМНА ЕНЕРГІЯ

АТОМНИЙ ВИБУХ

АТРАЗИН

АТРАКТАНТИ

АУТБРИДИНГ

АУТВЕЛІНГ

АУТЕКОЛОГІЯ

АФІЛІЯ

АФІНІТЕТ (УГРУПОВАНЬ)

АФІЦИД

АФЛАТОКСИНИ

АФОТИЧНА ЗОНА

АФОТНА ЗОНА

АФОТОБІОСФЕРА

АФОТОСФЕРА

АФУНД

АХРОНОЗ

АЦИДОТРОФ

АЦИДОФІЛИ

АЦИДОФІЛЬНІ ОРГАНІЗМИ

БАБАСУАЛЬ

БАГАТОКАМЕРНА СИСТЕМА ЗБИРАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА

БАГАТОЦІЛЬОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

БАГОН

БАЗАЛЬТОВА ОБОЛОНКА

БАЗИС ЕРОЗІЇ

БАЗИФІЛЬНІ ОРГАНІЗМИ

БАЗОВИЙ МОНІТОРИНГ

БАЙРАЧНИЙ ЛІС

БАКТЕРИЦИДИ

БАКТЕРІЇ

БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ

БАКТЕРІОПЛАНКТОН

БАКТЕРІОСТАЗ

БАКТЕРІОФІЗМ

БАЛАНС ГАЗОВИЙ

БАЛАНС ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ

БАЛАНС РАДІАЦІЙНИЙ (ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ)

БАЛАНС ТЕПЛОВИЙ

БАЛАНСОВІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

БАМБУРАЛЬ

БАНАДОС

БАНК ГЕНІВ

БАНКА

БАР'ЄР БІОГЕОГРАФІЧНИЙ

БАР'ЄР ЗВУКОВИЙ

БАР'ЄРНА ФУНКЦІЯ

БАРОХОРИ

БАРОХОРІЯ

БАРХАНИ

БАСЕЙН ВОДОЗБІРНИЙ

БАСЕЙН КОРИСНИХ КОПАЛИН

БАТА

БАТАРЕЇ (АКУМУЛЯТОРНІ)

БАТИПЕЛАГІАЛЬ

БАТИПСАМОН

БАТИСКАФ

БАТІАЛЬ

БАТІАЛЬНА ЗОНА

БАТІОНТИ

БЕЗВІДВАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ

БЕЗВІДХОДНЕ ВИРОБНИЦТВО

БЕЗЛИСТІСТЬ

БЕЗПЕКА В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

БЕЗПЕКА ЕКОЛОГІЧНА

БЕЗПЛІДДЯ

БЕЗСТРОКОВИЙ ЗАКАЗНИК

БЕККЕРЕЛЬ (Бк)

БЕЛ

БЕНЗАПІРЕН

БЕНЗИН

БЕНЗОЛ

БЕНТАЛЬ

БЕНТОНТ

БЕНТОС

БЕНТОСТОК

БЕНТОФАГ

БЕР

БЕРЕГОВА ЗОНА

БЕРЕГОЗАКРІПЛЮВАЛЬНА СПОРУДА

БЕРМА

БЕТА-ВИПРОМІНЮВАННЯ

БЕТАМЕЗОСАПРОБИ

БЕТА-РІЗНОМАНІТТЯ

БЕТА-РОЗПАД

БІВОЛЬТИННІСТЬ

БІЛАТЕРАЛЬНІСТЬ

БІЛКИ

БІЛОКРІВ'Я

БІЛЬНИК

БІНАРНА НОМЕНКЛАТУРА

БІНОМІНАЛЬНА НОМЕНКЛАТУРА

БІОАКУМУЛЯЦІЯ

БІОАКУСТИКА

БІОВУЛКАНОЛОГІЯ

БІОГАЗ

БІОГЕНЕАЛОГІЯ

БІОГЕНЕЗ

БІОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН

БІОГЕНИ

БІОГЕННА МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

БІОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ

БІОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

БІОГЕННИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН

БІОГЕННИЙ РЕЛЬЄФ

БІОГЕННИЙ СТРЕС

БІОГЕННИЙ ЧИННИК

БІОГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ

БІОГЕННІ РЕЧОВИНИ

БІОГЕННІ СТИМУЛЯТОРИ

БІОГЕОГРАФІЧНА ЗОНА

БІОГЕОГРАФІЧНА ФАЦІЯ

БІОГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

БІОГЕОГРАФІЧНИЙ БАР'ЄР

БІОГЕОГРАФІЯ

БІОГЕОЛОГІЯ

БІОГЕОСФЕРА

БІОГЕОФІЗИКА

БІОГЕОХІМІЧНА ЗОНА

БІОГЕОХІМІЧНИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН

БІОГЕОХІМІЧНИЙ ЦИКЛ

БІОГЕОХІМІЯ

БІОГЕОЦЕНОЗ

БІОГЕОЦЕНОЗ КОРІННИЙ

БІОГЕОЦЕНОЗ ПОХІДНИЙ

БІОГЕОЦЕНОЗ ТЕХНОГЕННИЙ

БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ

БІОГЕОЦЕНОТИЧНА ОБОЛОНКА

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ ГОРИЗОНТ

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ ПРОЦЕС

БІОДЕБІТ

БІОДЕГРАДАЦІЯ

БІОДИНАМІЧНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА

БІОДОЗА

БІОЕКОЛОГІЧНИЙ СПЕКТР

БІОЕНЕРГЕТИКА

БІОІНДИКАТОР(И)

БІОІНДИКАТОРНА ІЗОЛІНІЯ

БІОІНДИКАЦІЯ

БІОКАДАСТР СВІТОВОГО ОКЕАНУ

БІОКАЛІМА

БІОКАТАЛІЗ

БІОКІБЕРНЕТИКА

БІОКЛІМАТ

БІОКЛІМАТОГРАМА

БІОКЛІМАТОЛОГІЯ

БІОКОМПЛЕКС СИСТЕМИ КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ

БІОКОМУНІКАЦІЯ

БІОКОРОЗІЯ

БІОКОСНА СИСТЕМА

БІОКОСНЕ ТІЛО

БІОЛІНИ

БІОЛІТИ

БІОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ

БІОЛОГІЧНА БОРОТЬБА

БІОЛОГІЧНА ДЕСТРУКЦІЯ

БІОЛОГІЧНА ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

БІОЛОГІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ (ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ)

БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА

БІОЛОГІЧНА РЕКРЕАЦІЯ

БІОЛОГІЧНЕ ВИВІТРЮВАННЯ

БІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ

БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

БІОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК

БІОЛОГІЧНИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН

БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН

БІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

БІОЛОГІЧНИЙ НУЛЬ

БІОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК

БІОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ

БІОЛОГІЧНІ РИТМИ

БІОЛОГІЧНІ ЦИКЛИ

БІОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИЙ ВИКИД

БІОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

БІОМ

БІОМАСА

БІОМЕТОД

БІОМЕТРІЯ

БІОМОРФА

БІОНАВІГАЦІЯ

БІОНТ

БІОПОЛЕ

БІОПОШКОДЖЕННЯ

БІОРЕДУЦЕНТИ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ

БІОСЕСТОН

БІОСИСТЕМАТИКА

БІОСТОК

БІОСТРОМА

БІОСФЕРА

БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БІОСФЕРНИЙ ЧИННИК

БІОТА

БІОТЕКТУРА

БІОТЕЛЕМЕТРІЯ

БІОТЕХНІЯ

БІОТЕХНОЛОГІЯ

БІОТИП

БІОТИЧНА СУКЦЕСІЯ

БІОТИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

БІОТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

БІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

БІОТИЧНИЙ ЧИННИК

БІОТИЧНІ УМОВИ СЕРЕДОВИЩА

БІОТОП

БІОТРОФ

БІОТРОФІЯ

БІОФАГ

БІОФІЛЬТР

БІОХОР

БІОЦЕНОЗ ЕНДЕМІЧНИЙ

БІОЦЕНОЛОГІЯ

БІОЦЕНОТИЧНИЙ ОПТИМУМ

БІОЦЕНОТИЧНИЙ ПОКРИВ

БІОЦЕНОТИЧНИЙ ЧИННИК

БІОЦИД

БІОЦИДИ

БІОЦИКЛ

БІР

БОГАРНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

БОЛОТНИЙ ГАЗ

БОЛОТО(А)

БОЛОТОЗНАВСТВО

БОМБА КОБАЛЬТОВА

БОНІТЕТ ҐРУНТУ

БОНІТУВАННЯ

БОРЕАЛЬНІ ОРГАНІЗМИ

БОРОВИНА

БОРОТЬБА БІОЛОГІЧНА

БОРОТЬБА ЗА ІСНУВАННЯ

БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ

БОТАНІКА

БОТАНІЧНА ГЕОГРАФІЯ

БОТАНІЧНА ФАЦІЯ

БОТАНІЧНИЙ РЕЗЕРВАТ

БОТАНІЧНИЙ САД

БРАДИТЕЛІЯ

БРАКОНЬЄРСТВО

БРИГЕЛОУ-СКРЕБ

БРІОБІОНТ

БРІОЛОГІЯ

БРІОФІЛИ

БРОДІННЯ

БРУНЬКУВАННЯ

БРУТТО-ПРОДУКЦІЯ

БУЛЬВАР

БУМЕРАНГ ЕКОЛОГІЧНИЙ

БУНЬЯВІРУСИ

БУРЕЛОМ

БУРИТИЗАЛЬ

БУРЯ

БУРЯ ПИЛОВА (ЧОРНА)

БУФЕРНА (ОХОРОННА) ЗОНА ЗАПОВІДНИКА

БУФЕРНІСТЬ ҐРУНТУ

БУХТА

БУЧИНА

БУШЛЕНД

БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВАГІЛЬНІСТЬ

ВАДИ

ВАДІ

ВАДОЗНІ ВОДИ

ВАЖКІ МЕТАЛИ

ВАЛ ПРОТИЕРОЗІЙНИЙ

ВАЛЕНТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

ВАЛКУВАННЯ ҐРУНТУ

ВАЛОВА ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ВАНДУ

ВАПНУВАННЯ ҐРУНТУ

ВАРЗЕА

ВАТИ

ВАШИНГТОНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВИДІВ

ВЕГА

ВЕГА БУРА

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ

ВЕГЕТАТИВНИЙ ДЕРЕВОСТАН

ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

ВЕЗИКАНТИ

ВЕЛИКЕ КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ

ВЕЛЬДИ

ВЕРЕСОВЕ ПУСТИЩЕ

ВЕРЕСОВИЩЕ

ВЕРМИКУЛЬТУРА

ВЕРМИЦИДИ

ВЕРТИКАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ

ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ

ВЗАЄМОДІЯ ЧИННИКІВ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ВНУТРІШНЬОВИДОВІ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖВИДОВІ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗМІВ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗМУ І СЕРЕДОВИЩА

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ТИПУ ПАРАЗИТ — ХАЗЯЇН

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ТРОФІЧНІ ТИПУ ФІТОФАГ — РОСЛИНА

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ТРОФІЧНІ ТИПУ ХИЖАК — ЖЕРТВА

ВИБІРКОВИЙ ЧИННИК

ВИБУХ ДЕМОГРАФІЧНИЙ

ВИБУХ ПОПУЛЯЦІЙНИЙ- Екологія - охорона природи - словник-довідник

ВИБУХОПОДІБНЕ ЗРОСТАННЯ ПОПУЛЯЦІЇ

ВИВІТРЮВАННЯ

ВИД (БІОЛОГІЧНИЙ)

ВИД АДВЕНТИВНИЙ

ВИД ВИМЕРЛИЙ

ВИД ВИМИРАЮЧИЙ

ВИД ВІДНОВЛЕНИЙ

ВИД ВРАЗЛИВИЙ

ВИД ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ

ВИД ЕВРИТОПНИЙ

ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ

ВИД ЕНДЕМІЧНИЙ

ВИД ЗАГРОЗЛИВИЙ

ВИД ЗНИКАЮЧИЙ

ВИД ЗНИКЛИЙ

ВИД КАРАНТИННИЙ

ВИД МІСЦЕВИЙ

ВИД НЕВИЗНАЧЕНИЙ

ВИД ПАНЕЙКУМЕННИЙ

ВИД ПІОНЕРНИЙ

ВИД РЕЛІКТОВИЙ

ВИД РЕЦЕНТНИЙ

ВИД РІДКІСНИЙ

ВИД СИНАНТРОПНИЙ

ВИД СТЕНОТЕРМНИЙ

ВИД СТЕНОТОПНИЙ

ВИД ШКІДЛИВИЙ

ВИД, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ

ВИД, ЩО ПЕРЕБУВАЄ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

ВИД, ЩО СКОРОЧУЄТЬСЯ

ВИДИ ВІКАРУЮЧІ

ВИДИМА РАДІАЦІЯ

ВИДИМЕ СВІТЛО

ВИДИМІ ПРОМЕНІ

ВИДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНІ

ВИД-ІНДИКАТОР

ВИДОВА НАСИЧЕНІСТЬ

ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ВИДОВЕ ЧИСЛО

ВИДОВИЙ СКЛАД

ВИДОВИЙ СПЕКТР

ВИЖИВАНІСТЬ

ВИЖИВАННЯ

ВИКИД

ВИКИД АВАРІЙНИЙ

ВИКИД БІОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИЙ

ВИКИД ГІГІЄНІЧНО ДОПУСТИМИЙ

ВИКИД ГРАНИЧНОДОПУСТИМИЙ

ВИКИД ЕКОНОМІЧНО ДОПУСТИМИЙ

ВИКИД СУКУПНИЙ

ВИКИД ТЕХНІЧНО ДОПУСТИМИЙ

ВИКИДИ ПРОМИСЛОВІ

ВИКИДНА ТЕПЛОТА

ВИКОПНИЙ ЛІД

ВИЛУЖЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

ВИЛУЖЕННЯ ҐРУНТУ

ВИМЕРЗАННЯ (РОСЛИН)

ВИМЕРЛИЙ ВИД

ВИМИРАННЯ

ВИМИРАННЯ ВИДІВ

ВИМИРАЮЧИЙ ВИД

ВИМОКАННЯ (РОСЛИН)

ВИНИЩЕННЯ

ВИПАДКОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ВИПАЛЮВАННЯ

ВИПРІВАННЯ

ВИПРОМІНЮВАННЯ

ВИРОБИ РАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ

ВИРОБНИЦТВО БЕЗВІДХОДНЕ

ВИРОДЖУВАНІСТЬ

ВИРУБКА

ВИСЕЛЕННЯ ТВАРИН

ВИСНАЖЕНІ РЕСУРСИ

ВИСНАЖЕННЯ ВОД

ВИСНАЖЕННЯ ҐРУНТУ

ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВИСОКОВОЛЬТНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

ВИСОКОГІР'Я

ВИСОКОТРАВ'Я

ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ

ВИТІСНЕННЯ

ВИТОПТУВАННЯ

ВИХЛОПНІ ГАЗИ

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

ВИЧЕРПНІ РЕСУРСИ

ВІБРАЦІЙНА ХВОРОБА

ВІВІПАРІЯ

ВІДБИТА РАДІАЦІЯ

ВІДВАЛ

ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ

ВІДЛИГА

ВІДНОВЛЕНИЙ АРЕАЛ

ВІДНОВЛЕНИЙ ВИД

ВІДНОВЛЕННЯ

ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ВІДНОВЛЕННЯ РОСЛИННОСТІ

ВІДНОВНІ РЕСУРСИ

ВІДНОСНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

ВІДПЛИВ

ВІДПРАЦЬОВАНІ ГАЗИ

ВІДСТІЙНА ЯМА

ВІДХІДНІ ГАЗИ

ВІДХОДИ ПОБУТОВІ

ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВІ

ВІЙСЬКОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ВІКАРИЗМ

ВІКАРУЮЧІ ВИДИ

ВІКОВА ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ

ВІКОВА ПІРАМІДА

ВІКОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

ВІКОВА СУКЦЕСІЯ

ВІЛТ

ВІОЛЕНТИ

ВІОЛЕНТНІСТЬ

ВІРНІСТЬ ВИДУ

ВІРОГІДНІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ВІРУСИ

ВІТАМІНИ

ВІТАСФЕРА

ВІТЕР

ВІТРОБІЙ

ВІТРОВАЛ

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА

ВІТРОЗАПИЛЕННЯ

ВІТРОСТІЙКІСТЬ

ВІЧНА МЕРЗЛОТА

ВЛЕЇ

ВМО

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ВНУТРІШНІ ВОДИ

ВНУТРІШНЬОВИДОВІ ЗВ'ЯЗКИ

ВНУТРІШНЬО-КВАРТИРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ВОДА

ВОДА АРТЕЗІАНСЬКА

ВОДА В БІОСФЕРІ

ВОДА ОЧИЩЕНА

ВОДА ПИТНА

ВОДА ПРОМИСЛОВА

ВОДА ТЕХНІЧНА

ВОДА УМОВНО ЧИСТА

ВОДА ЧИСТА

ВОДИ ВАДОЗНІ

ВОДИ ВНУТРІШНІ

ВОДИ ҐРУНТОВІ

ВОДИ ДРЕНАЖНІ

ВОДИ ЛЛЯЛЬНІ

ВОДИ МІНЕРАЛІЗОВАНІ

ВОДИ МІНЕРАЛЬНІ

ВОДИ ПІДЗЕМНІ

ВОДИ ПОВЕРХНЕВІ

ВОДИ ПРІСНІ

ВОДИ СОЛОНІ

ВОДИ СТІЧНІ

ВОДИ СУХОДОЛУ

ВОДИ ТЕРИТОРІАЛЬНІ

ВОДИ ТЕРМАЛЬНІ

ВОДНА ЕРОЗІЯ

ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ВОДНИЙ БАЛАНС

ВОДНИЙ КАДАСТР

ВОДНИЙ ЧИННИК

ВОДНІ РЕСУРСИ

ВОДНІСТЬ РІЧКИ

ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ

ВОДНО-ТРАНСПОРТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ВОДОГІН

ВОДОДІЛ

ВОДОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

ВОДОЗАБІР

ВОДОЗБІРНИЙ БАСЕЙН

ВОДОЙМА

ВОДОЙМА ГУМІФІКОВАНА

ВОДОЙМА ДИСТРОФНА

ВОДОЙМА ЕВТРОФНА

ВОДОЙМА МЕЗОСАПРОБНА

ВОДОЙМА МЕЗОТРОФНА

ВОДОЙМА ОЛІГОСАПРОБНА

ВОДОЙМА ПОЛІСАПРОБНА

ВОДОЙМА РЕКРЕАЦІЙНА

ВОДОКОРИСТУВАННЯ

ВОДОЛІКУВАННЯ

ВОДОНОСНИЙ ГОРИЗОНТ

ВОДООБМІН ГЛОБАЛЬНИЙ

ВОДООХОРОННА ЗОНА

ВОДООХОРОННИЙ КОМПЛЕКС

ВОДООХОРОННИЙ ЛІС

ВОДООЧИЩЕННЯ

ВОДОПІДГОТОВКА

ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ОБОРОТНЕ

ВОДОПРОВІД

ВОДОСПОЖИВАННЯ

ВОДОСТІК

ВОДОСХОВИЩЕ

ВОДОСХОВИЩЕ БАГАТОРІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТОКУ

ВОДЯНІ РОСЛИНИ

ВОДЯНІ ТВАРИНИ

ВОЛОГІСТЬ ҐРУНТУ

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

ВОЛОГОЗАРЯДЖАННЯ ҐРУНТУ

ВОЛОГООБІГ

ВОЛОГООБІГ ҐРУНТОВИЙ

ВОЛЮНТАРИЗМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

ВООЗ

ВПЛИВ АДИТИВНИЙ

ВПЛИВ АНТРОПІЧНИЙ

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИЙ

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

ВПЛИВ КУМУЛЯТИВНИЙ

ВПЛИВ НА КЛІМАТ

ВПЛИВ НА ПОГОДУ

ВПЛИВ НА ПРИРОДУ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ

ВПЛИВ НА ПРИРОДУ ПРЯМИЙ

ВПЛИВ СИНЕРГІЧНИЙ

ВРАЗЛИВИЙ ВИД

ВРАЗЛИВІСТЬ (ЛАНДШАФТУ, ЕКОСИСТЕМИ)

ВРОДЖЕНА АНОМАЛІЯ

ВСЕЇДНІСТЬ

ВСЕСВІТ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ДИКОЇ ПРИРОДИ (ВФДП)

ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРИРОДИ (ВФОП)

ВСЕСВІТНЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВМО)

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ВООЗ)

ВСЕСВІТНЯ СЛУЖБА ПОГОДИ (ВСП)

ВСЕСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

ВСЕСВІТНЯ ХАРТІЯ ПРИРОДИ

ВСП

ВТОРИННА ЕНЕРГЕТИКА

ВТОРИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ВТОРИННА ПРОДУКЦІЯ

ВТОРИННА СЕРІЯ

ВТОРИННА СИРОВИНА

ВТОРИННА СУКЦЕСІЯ

ВТОРИННЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ВТОРИННИЙ АРЕАЛ

ВТОРИННИЙ ЛІС

ВТОРИННІ КОНСУМЕНТИ

ВУГЛЕВОДНІ

ВУЗЛОВЕ УГРУПОВАННЯ

ВУЛКАНИ

ВУЛКАНІЗМ

ВУЛКАНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВФДП

ВФОП

ГАБІТУС

ГАВАНЬ

ГАЗ

ГАЗ БОЛОТНИЙ

ГАЗ ПРИРОДНИЙ ГОРЮЧИЙ

ГАЗИ АТМОСФЕРИ

ГАЗИ ВИХЛОПНІ

ГАЗИ ВІДПРАЦЬОВАНІ

ГАЗИ ВІДХІДНІ

ГАЗИ ГОРЮЧІ

ГАЗИ ДИМОВІ

ГАЗИФІКАЦІЯ

ГАЗОАНАЛІЗАТОР

ГАЗОБЕТОН

ГАЗОЛІН

ГАЗОН

ГАЗООБМІН ҐРУНТОВИЙ

ГАЗООЧИЩЕННЯ

ГАЗОПОДІБНІ ВИДІЛЕННЯ

ГАЗОПРОВІД

ГАЗОСТІЙКІСТЬ

ГАЗОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН

ГАЙНЯЧА

ГАЛАКТИКА

ГАЛИ

ГАЛГТ

ГАЛОБАКТЕРІЇ

ГАЛОБІОНТ(И)

ГАЛОГЕНЕЗ

ГАЛОКСЕРОФІТ

ГАЛОФІЛ(И)

ГАЛОФІЛЬНІСТЬ

ГАЛОФІТ(И)

ГАЛОФІТНА СЕРІЯ

ГАЛОФОБ(И)

ГАЛЬМІРОЛІЗ

ГАЛЬЯ

ГАМАДА

ГАМЕТАНГІЙ

ГАМЕТИ

ГАМЕТОГЕНЕЗ

ГАМЕТОГЕНІЯ

ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ

ГАММА-МЕТОД

ГАММА-РІЗНОМАНІТТЯ

ГАММА-СПЕКТРОМЕТР

ГАММА-ТЕРАПІЯ

ГАН

ГАПЛОЇДІЯ

ГАПЛОСПОРИДІЇ

ГАПТОТРОПІЗМ

ГАР

ГАРИГА

ГАРИДА

ГАРМАТА КОБАЛЬТОВА

ГАРМСИЛЬ

ГАСТЕРОМІЦЕТИ

ГАУСТОРІЇ

ГДВ

ГДД

ГДК

ГДС

ГЕБЕОПЛАНКТОН

ГЕЙЗЕР

ГЕКІСТОТЕРМИ

ГЕКСАХЛОРАН

ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ (ГХБ)

ГЕКСАХЛОРЕТАН

ГЕЛЮ...

ГЕЛІОБІОЛОГІЯ

ГЕЛІОБІОНТ

ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА

ГЕЛІОСТАНЦІЯ

ГЕЛІОТАКСИС

ГЕЛІОТЕРАПІЯ

ГЕЛІОТЕХНІКА

ГЕЛІОТРОПІЗМ

ГЕЛІОФІЛ(И)

ГЕЛІОФІЛЬНІСТЬ

ГЕЛІОФІТ(И)

ГЕЛІОФОБ(И)

ГЕЛОФІТ(И)

ГЕЛЬ(І)

ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

ГЕМАТОЗОЇ

ГЕМЕРОДІАФОР

ГЕМЕРОФІЛ

ГЕМЕРОФІТ

ГЕМЕРОФОБ

ГЕМІКРИПТОФІТИ

ГЕМІКСЕРОФІТИ

ГЕМОПАРАЗИТИ

ГЕНЕЗИС

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ

ГЕНЕРАЦІЯ

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ГЕНЕТИЧНА ПРЕАДАПТАЦІЯ

ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

ГЕНЕТИЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН (БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ)

ГЕНЕТИЧНИЙ ФОНД

ГЕНЕТИЧНИЙ ЧИННИК

ГЕНОСТАЗ

ГЕНОСФЕРА

ГЕНОТИП

ГЕНОТИПНА МІНЛИВІСТЬ

ГЕНОФОНД

ГЕНОЦЕНОЗ

ГЕНОЦИД

ГЕНЯ

ГЕО...

ГЕОБІОЛОГІЯ

ГЕОБІОНТ

ГЕОБІОСФЕРА

ГЕОБОТАНІКА

ГЕОБОТАНІКА СОЗОЛОГІЧНА

ГЕОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН

ГЕОГІГІЄНА

ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА

ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА ОКЕАНУ

ГЕОГРАФІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

ГЕОГРАФІЧНА ПОПУЛЯЦІЯ

ГЕОГРАФІЧНА РАСА

ГЕОГРАФІЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОСИБІЛІЗМ

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ

ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕЛІКТ

ГЕОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК

ГЕОГРАФІЯ

ГЕОГРАФІЯ БОТАНІЧНА

ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ГЕОГРАФІЯ ЛЮДИНИ

ГЕОГРАФІЯ МЕДИЧНА

ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ

ГЕОГРАФІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЙНА

ГЕОГРАФІЯ РОСЛИН

ГЕОГРАФІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА

ГЕОГРАФІЯ СПОЖИВАННЯ

ГЕОГРАФІЯ ФІЗИЧНА

ГЕОДЕЗІЯ

ГЕОДЕМОГРАФІЯ

ГЕОЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ

ГЕОЕКОЛОГІЯ

ГЕОКАРПІЯ

ГЕОКРІОЛОГІЯ

ГЕОЛІТОБІОНТ

ГЕОЛОГІЧНА ФАЦІЯ

ГЕОЛОГІЧНА СЕРІЯ

ГЕОЛОГІЧНИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН

ГЕОЛОГІЯ

ГЕОЛОГІЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬ

ГЕОМЕРИДА

ГЕОМЕХАНІКА

ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК

ГЕОМОРФОЛОГІЯ

ГЕОМОРФОЛОГІЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА

ГЕОРОСЛИННА СИСТЕМА

ГЕОСИНКЛІНАЛЬ

ГЕОСИСТЕМА

ГЕОСФЕРИ

ГЕОТАКСІЯ

ГЕОТЕКТОНІКА

ГЕОТЕРМІЯ

ГЕОТЕХНІЧНА СИСТЕМА

ГЕОТЕХНІЯ

ГЕОТЕХНОЛОГІЯ

ГЕОТРОПІЗМ

ГЕОФІЗИКА

ГЕОФІЗИЧНИЙ ЧИННИК

ГЕОФІЛ(И)

ГЕОФІТ(И)

ГЕОХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ

ГЕОХІМІЧНА ЗОНА

ГЕОХІМІЧНИЙ ЛАНДШАФТ

ГЕОХІМІЧНІ ЧИННИКИ

ГЕОХІМІЯ

ГЕОХОРА

ГЕОХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

ГЕРБАРИЗАЦІЯ

ГЕРБАРІЙ

ГЕРБІЦИД(И)

ГЕРМІЦИД(И)

ГЕРОНТОЛОГІЯ

ГЕРОНТОМОРФОЗ

ГЕРПЕТОБІОНТ

ГЕРПЕТОЛОГІЯ

ГЕС

ГЕСТИ

ГЕТЕРОГОНІЯ

ГЕТЕРОЗИГОТА

ГЕТЕРОЗИС

ГЕТЕРОМОРФОЗ

ГЕТЕРОСЕКСУАЛІЗМ

ГЕТЕРОСТИЛІЯ

ГЕТЕРОСФЕРА

ГЕТЕРОТРОФИ

ГЕТЕРОТРОФНЕ ЖИВЛЕННЯ

ГЕТЕРОТРОФНІ ОРГАНІЗМИ

ГИРНЕЦЬ

ГІАТУС

ГІБЕРЕЛІН

ГІБЕРНАЦІЯ

ГІБРИД

ГІБРИДИЗАЦІЯ

ГІБРИДНА ЗОНА

ГІГАНТОМАНІЯ

ГІГІЄНА

ГІГІЄНА КОМУНАЛЬНА

ГІГІЄНА СОЦІАЛЬНА

ГІГІЄНІЧНО ДОПУСТИМИЙ ВИКИД

ГІГРО...

ГІГРОМЕТР

ГІГРОМЕТРІЯ

ГІГРОСКОП

ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ

ГІГРОФІЛ(И)

ГІГРОФОБ(И)

ГІДАТОФІТ(И)

ГІДАТОХОР(И)

ГІДР..., ГІДРО...

ГІДРАТАЦІЯ

ГІДРИЧНА СЕРІЯ

ГІДРОАКУМУЛЯЦІЯ

ГІДРОБІОЛОГІЯ

ГІДРОБІОНІКА

ГІДРОБІОНТИ

ГІДРОБІОС

ГІДРОБІОСФЕРА

ГІДРОГАМІЯ

ГІДРОГРАФ

ГІДРОГРАФІЯ

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (ГЕС)

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

ГІДРОЕНЕРГІЯ

ГІДРОЗМИВАННЯ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

ГІДРОЛОГІЯ

ГІДРОМЕЛІОРАЦІЯ

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА МЕРЕЖА

ГІДРОМОДУЛЬ

ГІДРОМОНІТОР

ГІДРОПАТІЯ

ГІДРОПЕДОЛОГІЯ

ГІДРОПОНІКА

ГІДРОСТАТ

ГІДРОСФЕРА

ГІДРОТАКСИС

ГІДРОТЕРАПІЯ

ГІДРОТЕРМИ

ГІДРОТРОПІЗМ

ГІДРОФІЛ(И)

ГІДРОФІЛІЯ

ГІДРОФІТ(И)

ГІДРОФОБ(И)

ГІДРОФОБНІСТЬ

ГІДРОХАРИТ(И)

ГІДРОХІМІЧНА ЗОНА

ГІДРОХОРІЯ

ГІЛЕЯ

ГІМЕНІЙ

ГІМЕНОМІЦЕТИ

ГІНЕЦЕЙ

ГІНОГЕНЕЗ

ГІПЕРКАПНІЯ

ГІПЕРМОРФОЗ

ГІПЕРПЛАЗІЯ

ГІПОБІОЗ

ГІПОБІОСФЕРА

ГІПОКАПНІЯ

ГІПОКСІЯ

ГІПОЛІМНІОН

ГІПОМОРФОЗ

ГІПОПЛАЗІЯ

ГІПОТЕЗА Г. РОЗЕНБЕРГА ТА С. РУДЕРМАНА

ГІПОЦЕНТР

ГІПС

ГІПСОФІЛ(И)

ГІПСУВАННЯ ҐРУНТУ

ГІРНИЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ГІРНИЧІ ВИРОБКИ

ГІРСЬКА ТУНДРА

ГІТІЯ

ГІФОМІЦЕТИ

ГЛЕТЧЕР(И)

ГЛИБИНА ВПЛИВУ ХВИЛЬ

ГЛИБИНА КРИТИЧНА ДО ҐРУНТОВИХ ВОД

ГЛИБИНА ПРОМЕРЗАННЯ СЕЗОННА

ГЛИБИННА ПОЯСНІСТЬ

ГЛИНИСТА ПУСТЕЛЯ

ГЛІКАНИ

ГЛОБАЛІСТИКА

ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА

ГЛОБАЛЬНА СОЦІОЕКОСИСТЕМА

ГЛОБАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ГЛОБАЛЬНИЙ ВОДООБМІН

ГЛОБАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ГЛЯЦІОЛОГІЯ

ГЛЯЦІОСФЕРА

ГНИТТЯ

ГНІЗДОВА ДІЛЯНКА

ГНІЗДУВАННЯ

ГНУС

ГОБІ

ГОЛАРКТИКА

ГОЛОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ

ГОЛОГАМІЯ

ГОЛОГЕНЕЗ

ГОЛОД

ГОЛОПЛАНКТОН

ГОЛОЦЕН

ГОЛЬЦІ

ГОМЕОМОРФІЯ

ГОМЕОСТАЗ

ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦІЇ

ГОМОЗ

ГОМОЗИГОТНІСТЬ

ГОМОЙОЛОГІЯ

ГОМОЙОТЕРМІЯ

ГОМОЙОТЕРМНІ ОРГАНІЗМИ

ГОМОЙОТЕРМНІ ТВАРИНИ

ГОМОМІКТИЧНЕ ОЗЕРО

ГОМОЛОГІЯ

ГОМОСЕКСУАЛІЗМ

ГОМОСТИЛІЯ

ГОМОСФЕРА

ГОНІДІЇ

ГОРИЗОНТ

ГОРИЗОНТ БІОГЕОЦЕНОТИЧ

ГОРИЗОНТ БІОСФЕРИ

ГОРИЗОНТ ВОДОНОСНИЙ

ГОРИЗОНТ ҐРУНТУ

ГОРИЗОНТ ГУМУСНИЙ

ГОРМОГОНІЇ

ГОРМОНИ СЕРЕДОВИЩА

ГОРОТЕЛІЯ

ГОСПОДАРСЬКА ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА

ГРАБНЯК

ГРАБОВИЙ ДУБНЯК

ГРАБОВНИК

ГРАВІЙ

ГРАВІТАЦІЯ

ГРАД

ГРАДИРНЯ

ГРАДІЄНТ

ГРАНИЧНОДОПУСТИМА ДОЗА

ГРАНИЧНОДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ

ГРАНИЧНОДОПУСТИМЕ СКИДАННЯ (ПЕВНИХ РЕЧОВИН У ВОДОЙМУ)

ГРАНИЧНОДОПУСТИМИЙ ВИКИД

ГРАНІТНА ОБОЛОНКА

ГРАНОЗАН

ГРЕЙ (Гр)

ГРИБИ

ГРІНПІС

ГРІНХАРТ

ГРОЗА

ГРОТ

ГРУБОДИСПЕРСНИЙ ТУМАН

ГРУД

ГРУПА ЛІСУ

ГРУПА РЕПРОДУКТИВНА

ГРУПА СОЦІАЛЬНА

ГРУПА ТРОФІЧНА

ГРУПОВИЙ ЧИННИК

ГРЯЗЕЛІКУВАННЯ

ГУАНО

ГУАСУ

ГУДРОН

ГУМІДНА ЗОНА

ГУМІДНА ЗОНА (НАД ОКЕАНОМ)

ГУМІДНІСТЬ

ГУМІДНИЙ КЛІМАТ

ГУМІДНИЙ ЛІТОГЕНЕЗ

ГУМІФІКАЦІЯ

ГУМІФІКОВАНА ВОДОЙМА

ГУМУС

ГУМУС (ПЕРЕГНІЙ) М'ЯКИЙ

ГУМУСНИЙ ГОРИЗОНТ

ГУСТОТА ПОПУЛЯЦІЇ

ГУТАЦІЯ

ГХБ

ҐРУНТ

ҐРУНТ ВИРОБКИ

ҐРУНТ ВІДКРИТИЙ

ҐРУНТ ЗАКРИТИЙ

ҐРУНТОВА ЗАСУХА

ҐРУНТОВА ПОСУХА

ҐРУНТОВА ФАУНА

ҐРУНТОВА ФАЦІЯ

ҐРУНТОВА ФРАКЦІЯ

ҐРУНТОВИЙ ВОЛОГООБІГ

ҐРУНТОВИЙ ГАЗООБМІН

ҐРУНТОВИЙ КАДАСТР

ҐРУНТОВИЙ ПРОФІЛЬ

ҐРУНТОВІ ВОДИ

ҐРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

ҐРУНТОЗАХИСНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА

ҐРУНТОЗНАВСТВО

ҐРУНТОЇДИ

ДАЙЯ

ДАМПІНГ

ДДТ (ДИХЛОРДИФЕНІЛТРИ-ХЛОРЕТАН)

ДЕБІТ ДЖЕРЕЛА

ДЕВАСТАЦІЯ

ДЕГЕНЕРАЦІЯ

ДЕГІДРАТАЦІЯ

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ

ДЕГРАДАЦІЯ ЛАНДШАФТУ

ДЕГРАДАЦІЯ МЕРЗЛОТИ

ДЕЗАКТИВАЦІЯ

ДЕЗЕРТИЗАЦІЯ

ДЕЗІНСЕКЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ДЕЗОДОРАНТИ

ДЕЗОДОРАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД (ГАЗОВИХ ДОМІШОК)

ДЕЗУРБАНІЗАЦІЯ

ДЕКУМБАЦІЯ

ДЕЛЬТА

ДЕМ

ДЕМЕКОЛОГІЯ

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ

ДЕМОГРАФІЯ

ДЕМОФОРА

ДЕМУТАЦІЯ

ДЕНДРАРІЙ

ДЕНДРОБІОС

ДЕНДРОПАРК

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ

ДЕНУДАЦІЙНИЙ РЕЛЬЄФ

ДЕНУДАЦІЯ

ДЕПОПУЛЯЦІЯ

ДЕПРЕСІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

ДЕПРЕСІЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА

ДЕПРЕСІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ

ДЕПРИВАЦІЯ

ДЕРАТИЗАЦІЯ

ДЕРЕВО

ДЕРЕВОСТАН

ДЕРЕВОСТАН ВЕГЕТАТИВНИЙ

ДЕРЕВОСТАН ЗВИЧАЙНИЙ

ДЕРЕВОСТАН ЗМІШАНИЙ

ДЕРЕВОСТАН НАСІННИЙ

ДЕРЕВОСТАН ПЕРЕСТІЙНИЙ

ДЕРЕВОСТАН ПОРОСЛЕВИЙ

ДЕРЕВОСТАН СКЛАДНИЙ

ДЕРЕВОСТАН СТИГЛИЙ

ДЕРЕЗНЯК

ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ НАГЛЯД

ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ (біол.)

ДЕСИКАНТ(И)

ДЕСКВАМАЦІЯ

ДЕСОРБЦІЯ

ДЕСТРУКТОРИ

ДЕСТРУКЦІЯ БІОЛОГІЧНА

ДЕСУЛЬФУРАЦІЯ ПАЛИВА

ДЕТЕРГЕНТ(И)

ДЕТЕРЕНТ(И)

ДЕТЕРІОРАЦІЙНИЙ КАДАСТР

ДЕТЕРІОРАЦІЯ (СЕРЕДОВИЩА)

ДЕТЕРМІНАНТ (біол.)

ДЕТЕРМІНІЗМ ГЕОГРАФІЧНИЙ

ДЕТЕРМІНІЗМ ПОЛГГЕКОНОМІЧНИЙ

ДЕТЕРМІНІЗМ ТЕХНІЧНИЙ

ДЕТЕРМІНІЗМ ТЕХНОКРАТИЧНИЙ

ДЕТЕРМІНІЗМ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ДЕТРИТ

ДЕТРИТОФАГ

ДЕУРБАНІЗАЦІЯ

ДЕФІЦИТ ВОЛОГИ (В ҐРУНТІ)

ДЕФІЦИТ ВОЛОГИ (В ПОВІТРІ)

ДЕФІЦИТ КИСНЮ

ДЕФІЦИТ КИСНЮ (У ПОВІТРІ)

ДЕФЛОРАНТ

ДЕФЛЯЦІЯ

ДЕФОЛІАНТИ

ДЕФОЛІАЦІЯ

ДЕЦИБЕЛ

ДЖАЙЛАУ

ДЖЕРЕЛО

ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

ДЖУНГЛІ

ДЖЯРРА

ДИБІОНТ

ДИВЕРГЕНЦІЯ

ДИВЕРГЕНЦІЯ ЛІНІЙ ПОТОКУ ПОВІТРЯ

ДИВЕРГЕНЦІЯ МОРСЬКИХ ВОД

ДИГРЕСІЯ

ДИГРЕСІЯ РЕКРЕАЦІЙНА

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ

ДИКА ПРИРОДА

ДИМ

ДИМІКТИЧНЕ ОЗЕРО

ДИМОВА ТРУБА

ДИМОВІ ГАЗИ

ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМИ

ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ АНТРОПОГЕННА

ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ ВІКОВА

ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ СЕЗОННА (РІЧНА)

ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ ЦИКЛІЧНА (ПЕРІОДИЧНА)

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТУ

ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ

ДИНАМІКА ФІТОЦЕНОЗУ

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ

ДИНАМІЧНА ЕКОЛОГІЯ

ДИНЕКОЛОГІЯ

ДИСИМІЛЯЦІЯ

ДИСКЛІМАКС

ДИСПЕРСАНТ (НАФТОВИЙ)

ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

ДИСТРЕС

ДИСТРОФНА ВОДОЙМА

ДИСТРОФНЕ ОЗЕРО

ДИСФОТНА ЗОНА

ДИСФОТОСФЕРА

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ВИД

ДИЧИНА

ДІАПАУЗА

ДІАСПОРА (біол.)

ДІБРОВА

ДІОКСАН

ДІОКСИД СІРКИ

ДІРКА ОЗОНОВА

ДІЯ КОМБІНОВАНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИКЛОНІЧНА

ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК

ДНО ОКЕАНІЧНЕ

ДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН (МІН. СИРОВИНИ)

ДОВГОСТРОКОВИЙ ЗАКАЗНИК

ДОВКІЛЛЯ

ДОЗА АБСОЛЮТНА

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ

ДОЗА ГРАНИЧНОДОПУСТИМА (ГДД)

ДОЗА ІНДИВІДУАЛЬНА

ДОЗА КОЛЕКТИВНА

ДОЗА ЛЕТАЛЬНА

ДОЗА ТОКСИЧНА

ДОЗИМЕТР

ДОМЕСТИКАЦІЯ

ДОМІНАНТ(И)

ДОМІНАНТНІСТЬ

ДОМІНУВАННЯ

ДОННИЙ ЛІД

ДОРОЖНЄ ОГОРОДЖЕННЯ

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ

ДОСТУПНІСТЬ УГРУПОВАННЯ

ДОЩ ДЕТРИТУ

ДОЩ ТРУПІВ

ДОЩІ КИСЛОТНІ

ДОЩОВА ТІНЬ

ДОЩОМІР

ДОЩУВАННЯ

ДОЯДЕРНІ ОРГАНІЗМИ

ДРЕН

ДРЕНАЖ

ДРЕНАЖНА СПОРУДА

ДРЕНАЖНА ТРУБА

ДРЕНАЖНІ ВОДИ

ДРУГА ПРИРОДА

ДУБЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

ДУБНЯК

ДУБНЯК ГРАБОВИЙ

ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ

ДУНСТ

ДУСТ

ДУХОВНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ЕВАПОТРАНСПІРАЦІЯ

ЕВЕРГЛЕЙД

ЕВКЛІМАКС

ЕВОЛЮЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РЕЛІКТ

ЕВОЛЮЦІЯ

ЕВОРЗІЯ

ЕВРИБАРНІ ОРГАНІЗМИ

ЕВРИБАТИ

ЕВРИБАТНІ ОРГАНІЗМИ

ЕВРИБІОНТИ

ЕВРИБІОНТНІ ОРГАНІЗМИ

ЕВРИВАЛЕНТИ

ЕВРИГАЛИ

ЕВРИГАЛІННІ ОРГАНІЗМИ

ЕВРИГІГРОБІОНТ

ЕВРИОКСИБІОНТ

ЕВРИТЕРМНІ ОРГАНІЗМИ

ЕВРИТЕРМОБІОНТИ

ЕВРИТОПНИЙ ВИД

ЕВРИТОПНІ ОРГАНІЗМИ

ЕВРИТРОФ

ЕВРИФАГІЯ

ЕВРИФОТ

ЕВРИХОР

ЕВТРОФ

ЕВТРОФІКАЦІЯ

ЕВТРОФІЯ

ЕВТРОФНА ВОДОЙМА

ЕВТРОФНЕ ОЗЕРО

ЕВТРОФУВАННЯ

ЕДАСФЕРА

ЕДАТОП

ЕДАФІЧНИЙ ПАРАКЛІМАКС

ЕДАФІЧНИЙ ЧИННИК

ЕДАФІЧНІ УМОВИ

ЕДАФОБІОНТИ

ЕДАФОГЕННА СУКЦЕСІЯ

ЕДАФОН

ЕДАФОТИП

ЕДАФОТОП

ЕДИФІКАТОР(И)

ЕЗОБЕ

ЕЙКУМЕНА

ЕКВІВАЛЕНТИ ЕКОЛОГІЧНІ

ЕКВІТАБЕЛЬНІСТЬ

ЕКЗОБІОЛОГІЯ

ЕКЗОДИНАМІЧНА СУКЦЕСІЯ

ЕКЗОКРИНИ

ЕКЗОМЕТАБОЛІТИ

ЕКЗОТ

ЕКОБІОМОРФА

ЕКОКЛІМАТ

ЕКОКЛІН(А)

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ

ЕКОЛОГІСТИКА

ЕКОЛОГІЧНА АВАРІЯ

ЕКОЛОГІЧНА АМПЛІТУДА

ЕКОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ЕКОЛОГІЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПАНСІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА ЗОНА ОКЕАНУ (МОРЯ)

ЕКОЛОГІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ІНФЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА

ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

ЕКОЛОГІЧНА НАДСИСТЕМА

ЕКОЛОГІЧНА НІША

ЕКОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ОРДИНАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

ЕКОЛОГІЧНА ПІРАМІДА

ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА ПОПУЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ПОТРЕБА

ЕКОЛОГІЧНА ПРЕАДАПТАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ООН

ЕКОЛОГІЧНА ПРОПАГАНДА

ЕКОЛОГІЧНА РАСА

ЕКОЛОГІЧНА РІВНОВАГА

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА СИСТЕМА

ЕКОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЕКОЛОГІЧНА СМЕРТНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА

ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА СУБОРДИНАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА СУКЦЕСІЯ

ЕКОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ЦІНА

ЕКОЛОГІЧНА ШКАЛА

ЕКОЛОГІЧНА ШКОДА

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ДУБЛЮВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

ЕКОЛОГІЧНЕ ОБМЕЖЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПОРУШЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНИЙ АРЕАЛ

ЕКОЛОГІЧНИЙ БУМЕРАНГ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВОЛЮНТАРИЗМ

ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛІМАКС

ЕКОЛОГІЧНИЙ НОРМАТИВ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОПТИМУМ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЕСИМІЗМ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОРАХУНОК

ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ

ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК

ЕКОЛОГІЧНИЙ РЯД

ЕКОЛОГІЧНИЙ СПАЛАХ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК

ЕКОЛОГІЧНИЙ ШОК

ЕКОЛОГІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ

ЕКОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ

ЕКОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА

ЕКОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ

ЕКОЛОГІЧНО КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ

ЕКОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЯ ВИДІВ

ЕКОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЧНА

ЕКОЛОГІЯ ГЕОХІМІЧНА

ЕКОЛОГІЯ ГЛОБАЛЬНА

ЕКОЛОГІЯ ДИНАМІЧНА

ЕКОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЙНА

ЕКОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА

ЕКОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНА

ЕКОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА

ЕКОЛОГІЯ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ

ЕКОЛОГІЯ КОСМІЧНА

ЕКОЛОГІЯ МЕДИЧНА

ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

ЕКОЛОГІЯ МІСТА

ЕКОЛОГІЯ ПОПУЛЯЦІЙНА

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

ЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА

ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН

ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ

ЕКОЛОГІЯ ФАКТОРАЛЬНА

ЕКОЛОГІЯ ХІМІЧНА

ЕКОЛОГІЯ ЧИННИКОВА

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

ЕКОЛОНОМІЯ

ЕКОНОЛОГІЯ

ЕКОНОМІЧНО ДОПУСТИМИЙ ВИКИД

ЕКОНОМНІСТЬ (У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ)

ЕКОПОЛІС

ЕКОСИСТЕМА

ЕКОСИСТЕМА МОЛОДА

ЕКОСИСТЕМА МОНОДОМІНАНТ

ЕКОСИСТЕМА ОЛІГОДОМІНАНТ

ЕКОСИСТЕМА ПОЛІДОМІНАНТ

ЕКОСИСТЕМА СТЕПОВА

ЕКОСИСТЕМА ТЕХНОГЕННА

ЕКОСИСТЕМИ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ

ЕКОСИСТЕМНИЙ ЧИННИК

ЕКОСФЕРА

ЕКОТЕХНІКА

ЕКОТИП

ЕКОТОП(1)

ЕКОТОП (2)

ЕКОХІМІЯ

ЕКОЦИД

ЕКРАН ОЗОНОВИЙ

ЕКРАН ПРОТИШУМОВИЙ

ЕКСКРЕЦІЯ РЕЧОВИН

ЕКСКУРСІЯ

ЕКСПАНСІЯ АНТРОПОГЕННА

ЕКСПАНСІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ЕКСПЕДИЦІЯ

ЕКСПЕРТИЗА ЕКОЛОГІЧНА

ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ

ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА ЕКОЛОГІЧНА

ЕКСПЛЕРЕНТИ

ЕКСПЛЕРЕНТНІСТЬ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ БАГАТОЦІЛЬОВА

ЕКСПЛУАТОВАНИЙ ВИД

ЕКСПОЗИЦІЯ

ЕКСПУЛЬВЕРИЗАЦІЯ

ЕКСТРАЗОНАЛЬНІСТЬ

ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ЧИННИК

ЕКСТРЕМАЛЬНІ УМОВИ

ЕКСТРЕС

ЕКТОКРИНИ

ЕКТОПАРАЗИТ

ЕКТОТЕРМНІ ОРГАНІЗМИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

ЕЛЕМЕНТ ЕКОСИСТЕМИ

ЕЛЕМЕНТ РАДІОАКТИВНИЙ

ЕЛЕМЕНТ СЕРЕДОВИЩА

ЕЛЕМЕНТАРНА ПОПУЛЯЦІЯ

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ҐРУНТОВИЙ АРЕАЛ

ЕЛІЗІЯ

ЕЛІМІНАЦІЯ

ЕЛТОНА ПІРАМІДА

ЕМБАЛЬСАДОС

ЕМІГРАЦІЯ

ЕМІСІЯ

ЕНВАЙРОНМЕНТАЛІСТ

ЕНВАЙРОНМЕНТАЛІСТИКА

ЕНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ЕНДЕМ(И)

ЕНДЕМІЗМ

ЕНДЕМІК(И)

ЕНДЕМІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

ЕНДЕМІЧНИЙ АРЕАЛ

ЕНДЕМІЧНИЙ БІОГЕОЦЕНОЗ

ЕНДЕМІЧНИЙ ВИД

ЕНДОДИНАМІЧНА СУКЦЕСІЯ

ЕНДОЕКОГЕНЕТИЧНА СУКЦЕСІЯ

ЕНДОЕКОЛОГІЯ

ЕНДОЗООХОРІЯ

ЕНДОЙКІЯ

ЕНДОПАРАЗИТ

ЕНДОТЕРМНІ ОРГАНІЗМИ

ЕНДОТРОФНІ ОРГАНІЗМИ

ЕНДОФІТ

ЕНДОФІТИЗМ

ЕНЕРГЕТИКА АЛЬТЕРНАТИВНА

ЕНЕРГЕТИКА БІОСФЕРИ

ЕНЕРГЕТИКА ВТОРИННА

ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕНЕРГЕТИКА ТРАДИЦІЙНА

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІНА

ЕНЕРГОМІСТКІСТЬ (ГОСПОДАРСЬКА)

ЕНТОМОФАГ

ЕОЛОВА ЗОНА

ЕОЛОВІ ПРОЦЕСИ

ЕПІГЕНЕМА

ЕПІДЕМІЯ

ЕПІЗООТІЯ

ЕПІЛІТИ

ЕПІОЙКІЯ

ЕПІФІТИ

ЕПІФІТОТІЯ

ЕРЕМОФІТИ

ЕРІОХОРИ

ЕРОДОВАНІ ЗЕМЛІ

ЕРОЗІЯ

ЕРОЗІЯ ВОДНА

ЕРОЗІЯ ҐРУНТУ

ЕСПІНАЛЬ

ЕСПІНАР

ЕСТЕРО

ЕСТЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ЕСТРАЛЬНИЙ ЦИКЛ

ЕСТУАРІЙ

ETE

ЕТНІЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ЕТНОБОТАНІКА

ЕТОЛОГІЧНА ІЄРАРХІЯ

ЕТОЛОГІЧНА СТРУКТУРА

ЕТОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК

ЕТОЛОГІЯ

ЕТОЛОГО-ПОВЕДІНКОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ЕУГАЛОФІТИ

ЕУКАРІОТИ

ЕФЕКТ ПАРНИКОВИЙ

ЕФЕКТ ЧЕШИРСЬКОГО КОТА

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

ЕФЕМЕРИ

ЕФЕМЕРОЇДИ

ЕХОЛОКАЦІЯ

ЕЦЕЗИС

ЕЦИДІОКЛІМАТ

ЄГЕР

ЄЛАНІ

ЄМНІСТЬ ВОДОСХОВИЩА

ЄМНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА (ВИРОБНИЦТВА) ТЕРИТОРІАЛЬНА

ЄМНІСТЬ ЛАНДШАФТУ

ЄМНІСТЬ ПАСОВИЩА- Екологія - охорона природи - словник-довідник

ЄМНІСТЬ РЕКРЕАЦІЙНА

ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРСЬКА

ЄМНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ

ЄМНІСТЬ УГІДДЯ

ЄРИК

ЄРМА

ЄРНИК

ЖАРКА ПУСТЕЛЯ

ЖАРОМІЦНІСТЬ

ЖАРОСТІЙКІСТЬ

ЖАРОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН

ЖАУАРИЗАЛЬ

ЖЕРЕПНЯК

ЖЕРТВА

ЖИВА РЕЧОВИНА

ЖИВИЙ ПАРКАН

ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ЖИВИЦЯ

ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

ЖИВОПЛІТ

ЖИВОРОДІННЯ

ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ

ЖИВЦІ

ЖИВЦЮВАННЯ

ЖИТЛО

ЖИТТЄВА ФОРМА

ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ

ЖИТТЄВІСТЬ

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (В КОСМІЧНОМУ ПОЛЬОТІ)

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ

ЖИТТЯ

ЖОРСТВА

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ

ЗАБЕРЕГИ

ЗАБОЛОЧУВАННЯ

ЗАБРУДНЕНИЙ СТІК

ЗАБРУДНЕННЯ

ЗАБРУДНЕННЯ АЕРОЗОЛЬНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

ЗАБРУДНЕННЯ БІОГЕННЕ

ЗАБРУДНЕННЯ БІОЛОГІЧНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ БІОТИЧНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

ЗАБРУДНЕННЯ ВИПАДКОВЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ВІЙСЬКОВЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ

ЗАБРУДНЕННЯ ВТОРИННЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ

ЗАБРУДНЕННЯ ГЛОБАЛЬНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ЗАБРУДНЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ КАТАСТРОФІЧНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ КОСМОСУ

ЗАБРУДНЕННЯ ЛОКАЛЬНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ МЕХАНІЧНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ МІЛІТАРНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ЗАБРУДНЕННЯ ОСЕЛІ

ЗАБРУДНЕННЯ ПЕРВИННЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ПРОМИСЛОВЕ

ЗАБРУДНЕННЯ РАДІАЦІЙНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ СВІТЛОВЕ

ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ТЕПЛОВЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРМАЛЬНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ФІЗИЧНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ХІМІЧНЕ

ЗАБРУДНЕННЯ ШУМОВЕ

ЗАБРУДНИК

ЗАБРУДНИК АНТРОПОГЕННИЙ

ЗАБРУДНИК СТІЙКИЙ

ЗАБРУДНИК, ЩО РУЙНУЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК ПЕРЕБІГУ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ЗАВОД РИБОВОДНИЙ

ЗАГАЗОВАНІСТЬ

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ

ЗАГАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА

ЗАГРОЗЛИВИЙ ВИД

ЗАКАЗНИК

ЗАКАЗНИК БЕЗСТРОКОВИЙ

ЗАКАЗНИК ДИЧИНИ

ЗАКАЗНИК ДОВГОСТРОКОВИЙ

ЗАКАЗНИК КОРОТКОСТРОКОВИЙ

ЗАКАЗНИК ЛАНДШАФТНИЙ

ЗАКАЗНИК МИСЛИВСЬКИЙ

ЗАКАЗНИК ОЗЕРНИЙ

ЗАКАЗНИК ОРНІТОЛОГІЧНИЙ

ЗАКАЗНИК-ФАУНІСТИЧНИЙ

ЗАКАЗНИК ФЛОРИСТИЧНИЙ

ЗАКОН БЕРА

ЗАКОН БІОГЕНЕТИЧНИЙ

ЗАКОН БІОГЕННОЇ МІГРАЦІЇ АТОМІВ

ЗАКОН ВАВИЛОВА

ЗАКОН ВІДПОВІДНОСТІ РІВНЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИЛ ПРИРОДНО

ЗАКОН ВІДПОВІДНОСТІ РІВНЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИЛ ПРИРОДНО - РЕСУРСНОМУ ПОТЕНЦІАЛУ

ЗАКОН ВНУТРІШНЬОЇ РІВНОВАГИ - РЕСУРСНОМУ ПОТЕНЦІАЛУ

ЗАКОН ВСЕ АБО НІЧОГО

ЗАКОН ГАУЗЕ

ЗАКОН ГЕККЕЛЯ ТА МЮЛЛЕРА

ЗАКОН ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

ЗАКОН ГЕОГЕНЕТИЧНИЙ

ЗАКОН ГЕОХІМІЧНИЙ ОСНОВНИЙ

ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ

ЗАКОН ДОЛЛО

ЗАКОН ЕВОЛЮЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕЗВОРОТНОСТІ

ЗАКОН ЕКОЛОГІЧНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ

ЗАКОН (ЗАКОНОМІРНІСТЬ) ЗНИЖЕННЯ ПРИРОДОЄМНОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗАКОН (ЗАКОНОМІРНІСТЬ) ЗРОСТАЮЧОЇ РОДЮЧОСТІ

ЗАКОН (ЗАКОНОМІРНІСТЬ) НЕОБМЕЖЕНОСТІ ПРОГРЕСУ

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН

ЗАКОН ЗБІДНЕННЯ РІЗНОВИДІВ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ОСТРІВНИХ її ЗГУЩЕННЯХ

ЗАКОН ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРІВ (РОСТУ) ТА МАСИ ОРГАНІЗМІВ У ФІЛОГЕНЕТИЧНІЙ ГІЛЦІ

ЗАКОН ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЗАКОН ЕВОЛЮЦІЇ

ЗАКОН ІСТОРИЧНОЇ НЕОБОРОТНОСТІ

ЗАКОН КОНСТАНТНОСТІ

ЗАКОН КОРЕЛЯЦІЇ

ЗАКОН КЮВ'Є

ЗАКОН ЛІБІХА

ЗАКОН МАКСИМАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГІЙ

ЗАКОН МАКСИМУМУ БІОГЕННОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗАКОН МІГРАЦІЇ РІЧКОВОГО

ЗАКОН МІНІМУМУ

ЗАКОН НЕОБХІДНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

ЗАКОН ОБ'ЄМІВ

ЗАКОН ОБМЕЖЕНОСТІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЗАКОН ОДНОСПРЯМОВАНОСТІ ПОТОКУ ЕНЕРГІЇ

ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОСТІ

ЗАКОН ПАДІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ЗАКОН ПЕРІОДИЧНИЙ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ЗАКОН ПЕРІОДИЧНОГО ЦИКЛУ

ЗАКОН ПЕРІОДИЧНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ

ЗАКОН ПІРАМІДИ ЕНЕРГІЙ

ЗАКОН ПОРУШЕННЯ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН

ЗАКОН ПОСЛІДОВНОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ФАЗ РОЗВИТКУ

ЗАКОН (ПРАВИЛО) НЕЗВОРОТНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ

ЗАКОН (ПРАВИЛО) ПЕРЕХОДУ В ПІДСИСТЕМУ

ЗАКОН (ПРАВИЛО) ПОВНОТИ СКЛАДОВИХ (КОМПОНЕНТІВ, ЕЛЕМЕНТІВ) СИСТЕМИ

ЗАКОН (ПРИНЦИП) ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ

ЗАКОН (ПРИНЦИП) ЗБІЛЬШЕННЯ СТУПЕНЯ ІДЕАЛЬНОСТІ

ЗАКОН ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНИЙ

ЗАКОН ПРИСКОРЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ

ЗАКОН РАДІОАКТИВНОГО РОЗПАДУ

ЗАКОН РІВНОЗНАЧНОСТІ ВСІХ УМОВ ЖИТТЯ

ЗАКОН РОЗВИТКУ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ДОВКІЛЛЯ

ЗАКОН СИНХРОНІЗАЦІЇ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ СКЛАДОВИХ

ЗАКОН СИСТЕМОГЕНЕТИЧНИЙ

ЗАКОН СИСТЕМОПЕРІОДИЧНИЙ

ЗАКОН СПАДНОЇ ВІДДАЧІ

ЗАКОН СПАДНОЇ (ПРИРОДНОЇ) РОДЮЧОСТІ (ҐРУНТУ)

ЗАКОН СПРЯМОВАНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ

ЗАКОН СУБ'ЄКТИВНОЇ ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОДРАЗНИКА

ЗАКОН СУКУПНОСТІ (СПІЛЬНОЇ ДІЇ) ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ

ЗАКОН СУКЦЕСІЙНОГО СПОВІЛЬНЕННЯ

ЗАКОН ТОЛЕРАНТНОСТІ

ЗАКОН УЗГОДЖЕННЯ РИТМІКИ ЧАСТИН (ПІДСИСТЕМ)

ЗАКОН УПОРЯДКОВАНОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПРОСТОРУ ТА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

ЗАКОН УСКЛАДНЕННЯ (СИСТЕМНОЇ) ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗМІВ

ЗАКОН ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ

ЗАКОН ХІРАЛЬНОЇ (КІРАЛЬНОЇ) ЧИСТОТИ (Л. ПАСТЕРА)

ЗАКОН ШЕЛФОРДА

ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ Б. КОММО-НЕРА

ЗАКОНИ ПРО ОХОРОНУ ПРИРОДИ

ЗАКОНИ СИСТЕМИ ХИЖАК — ЖЕРТВА

ЗАКОНИ ЮРИДИЧНІ (ПРАВОВІ) У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

ЗАКОНОДАВСТВО ВОДНЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ВОДНО-ТРАНСПОРТНЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ГІРНИЧЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕМЕЛЬНЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ЛІСОВЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ПОВІТРЯНЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ПОВІТРЯНО-ТРАНСПОРТНЕ

ЗАКОНОДАВСТВО ПРИРОДООХОРОННЕ

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРИ УГРУПОВАНЬ

ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ

ЗАКРИТІСТЬ СИСТЕМИ

ЗАКРІПЛЕННЯ ПІСКІВ

ЗАЛІЗОБАКТЕРІЇ

ЗАЛІСНЕННЯ

ЗАЛОМ

ЗАЛУЖЕННЯ

ЗАЛУЖЕННЯ ВІДВАЛІВ

ЗАМІНА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЗАМІННІ РЕСУРСИ

ЗАМКНЕНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ

ЗАМКНЕНІСТЬ СИСТЕМИ

ЗАМКНЕНІСТЬ УГРУПОВАННЯ

ЗАМОР

ЗАМОРОЗКИ

ЗАМОРОЗКИ НА ҐРУНТІ

ЗАМУЛЮВАННЯ

ЗАПАЛ РОСЛИН

ЗАПАС БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗАПАС ВОДИ (ВОЛОГИ) У ҐРУНТІ

ЗАПАС ОСНОВНИЙ

ЗАПАС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

ЗАПАС ПРОМИСЛОВИЙ

ЗАПАС СОЛЕЙ

ЗАПАСИ ВОДИ В СНІГОВОМУ ПОКРИВІ

ЗАПАСИ ДЕРЕВИНИ

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН БАЛАНСОВІ

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІРОГІДНІ

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПОЗАБАЛАНСОВІ

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПОТЕНЦІЙНІ

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРОГНОЗОВАНІ

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРОМИСЛОВІ

ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД

ЗАПИЛЕНІСТЬ ПОВІТРЯ

ЗАПИЛЮВАННЯ (ПРИРОДНЕ)

ЗАПЛАВА

ЗАПОВІДАННЯ

ЗАПОВІДНА ЗОНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ

ЗАПОВІДНА СПРАВА

ЗАПОВІДНА СТАЦІЯ

ЗАПОВІДНА ТЕРИТОРІЯ

ЗАПОВІДНЕ УРОЧИЩЕ

ЗАПОВІДНИЙ ПАРК

ЗАПОВІДНИЙ ФОНД

ЗАПОВІДНИК

ЗАПОВІДНИК БІОСФЕРНИЙ

ЗАПОВІДНИК МІЖНАРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК ПОВНИЙ

ЗАПОВІДНИК ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК СПРЯМОВАНОГО РЕЖИМУ

ЗАПОВІДНИК ТРАНСГРАНИЧНИЙ

ЗАРАЖЕНІСТЬ

ЗАРОСТАННЯ (ВОДОЙМ)

ЗАСМІЧЕННЯ

ЗАСОЛЕННЯ ВОДИ

ЗАСОЛЕННЯ ҐРУНТІВ

ЗАСУХА

ЗАСУХА ҐРУНТОВА

ЗАСУХОСТІЙКІСТЬ

ЗАСУШЛИВІСТЬ

ЗАТОН

ЗАТОПЛЕННЯ ВІДХОДІВ

ЗАТОР ЛЬОДУ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

ЗАХВОРЮВАННЯ ЕНДЕМІЧНЕ

ЗАХВОРЮВАННЯ КЛІМАТИЧНЕ

ЗАХВОРЮВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ

ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИРОДНО- ОСЕРЕДКОВЕ

ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНЕ

ЗАХВОРЮВАННЯ ТРАНСМІСИВНЕ

ЗАХИСНА СМУГА

ЗАХИСНИЙ ЛІС

ЗАХИСНІ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ

ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ЗАХИСТ ВІД ШУМУ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

ЗАХИСТ ЛІСУ

ЗАХИСТ ПРИРОДИ

ЗАХИСТ РОСЛИН

ЗАХИСТ РОСЛИН КОМПЛЕКСНИЙ

ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ

ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ

ЗБИТКИ, ЗАПОДІЯНІ ДИКИМИ ТВАРИНАМИ

ЗБРОЯ БАКТЕРІОЛОГІЧНА

ЗВИЧАЙНИЙ ДЕРЕВОСТАН

ЗВІРИНЕЦЬ

ЗВУК

ЗВУКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ЗВУКОВИЙ БАР'ЄР

ЗВУКОВИЙ УДАР

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ЗГРАЇ

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

ЗЕЛЕНА ЗОНА

ЗЕЛЕНА КНИГА

ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗЕЛЕНА ПУСТЕЛЯ

ЗЕЛЕНА РЕВОЛЮЦІЯ

ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ЗЕЛЕНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД

ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

ЗЕМЛЕРОБСТВО БОГАРНЕ

ЗЕМЛЕРОБСТВО ЗРОШУВАЛЬНЕ

ЗЕМЛЕРОБСТВО СМУГОВЕ

ЗЕМЛЕРОБСТВО СУХОДІЛЬНЕ

ЗЕМЛЕТРУС

ЗЕМЛЕТРУС АНТРОПОГЕННИЙ

ЗЕМЛЕТРУС ТЕХНОГЕННИЙ

ЗЕМЛЕУСТРІЙ

ЗЕМЛІ

ЗЕМЛІ АРИДНІ

ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ

ЗЕМЛІ ДАВНЬОГО ЗРОШЕННЯ

ЗЕМЛІ ЕРОДОВАНІ

ЗЕМЛІ ЗАПАСУ

ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО ФОНДУ

ЗЕМЛІ НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ЗЕМЛІ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЛІ ПОРУШЕНІ

ЗЕМЛІ ПРИРОДООХОРОННОГО, ОЗДОРОВЧОГО, РЕКРЕАЦІЙНОГО ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЛІ РЕКУЛЬТИВАЦІЙНІ

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЛЮВАННЯ

ЗИМА ЯДЕРНА

ЗИМОВИЙ СОН

ЗИМОСТІЙКІСТЬ

ЗІВЕРТ

ЗЛЕДЕНІННЯ

ЗЛИВА

ЗЛИВОВИЙ СТІК

ЗМІШАНИЙ ДЕРЕВОСТАН

ЗНЕВОДНЕННЯ ВІДХОДІВ

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

ЗНИКАЮЧИЙ ВИД

ЗНИКЛИЙ ВИД

ЗНИКНЕННЯ ВИДІВ

ЗНОШЕНІ АВТОПОКРИШКИ

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗОВНІШНІ ГОРМОНИ

ЗОЛА

ЗОЛА ЛЕТКА

ЗОЛОВІДВАЛ

ЗОНА

ЗОНА АБІСАЛЬНА

ЗОНА АДАПТИВНА

ЗОНА АЕРАЦІЇ

ЗОНА АРИДНА

ЗОНА АРКТИЧНИХ ТА АНТАРКТИЧНИХ ПУСТЕЛЬ

ЗОНА АФОТИЧНА

ЗОНА АФОТНА

ЗОНА БАТІАЛЬНА

ЗОНА БЕРЕГОВА

ЗОНА БІОГЕОГРАФІЧНА

ЗОНА БІОГЕОХІМІЧНА

ЗОНА БУФЕРНА (ОХОРОННА) ЗАПОВІДНИКА

ЗОНА ВІДПОЧИНКУ

ЗОНА ВОДООХОРОННА

ЗОНА ГЕОГРАФІЧНА

ЗОНА ГЕОГРАФІЧНА ЛЬОДОВА

ЗОНА ГЕОХІМІЧНА

ЗОНА ГІБРИДНА

ЗОНА ГІДРОХІМІЧНА

ЗОНА ГУМІДНА

ЗОНА ГУМІДНА (НАД ОКЕАНОМ)

ЗОНА ДИСФОТНА

ЗОНА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ

ЗОНА ЕОЛОВА

ЗОНА ЗАГАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА

ЗОНА ЗАПОВІДНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ

ЗОНА ЗАТОПЛЕННЯ

ЗОНА ЗЕЛЕНА

ЗОНА ЗООГЕОГРАФІЧНА

ЗОНА ІНФІЛЬТРАЦІЇ

ЗОНА КЛІМАТИЧНА

ЗОНА КОМФОРТУ

ЗОНА КУРОРТНА

ЗОНА ЛАНДШАФТНА

ЗОНА ЛІТОРАЛЬНА

ЗОНА МІШАНИХ ЛІСІВ

ЗОНА НАГРОМАДЖЕННЯ ОСАДОВИХ ПОРІД

ЗОНА НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗОНА НАПІВАРИДНА

ЗОНА НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗОНА НЕОТРОПІЧНА

ЗОНА НЕРИТИЧНА

ЗОНА НЕРИТОВА

ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗОНА ОДВІЧНОЇ ДИКОЇ ПРИРОДИ

ЗОНА ОКЕАНІЧНА

ЗОНА ОКЕАНУ ГЕОГРАФІЧНА

ЗОНА ОКЕАНУ (МОРЯ) ЕКОЛОГІЧНА

ЗОНА ОКЕАНУ (МОРЯ) ЕКОНОМІЧНА

ЗОНА ОПТИМУМУ

ЗОНА ОХОРОННА

ЗОНА ПЕЛАГІЧНА

ЗОНА ПЕСИМУМУ

ЗОНА ПІДПОРУ ПІДЗЕМНИХ

ЗОНА ПІДТОПЛЕННЯ

ЗОНА ПОВНОГО СПОКОЮ

ЗОНА ПОСУШЛИВА

ЗОНА РЕКРЕАЦІЙНА

ЗОНА САНІТАРНО-ЗАХИСНА

ЗОНА САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ

ЗОНА СЕМІАРИДНА

ЗОНА (СМУГА) МАРГІНАЛЬНА

ЗОНА СПОКОЮ

ЗОНА СТРАТИГРАФІЧНА

ЗОНА ТОЛЕРАНТНОСТІ

ЗОНА ФІТОГЕОГРАФІЧНА

ЗОНА ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ

ЗОНАЛЬНА РОСЛИННІСТЬ

ЗОНАЛЬНІСТЬ

ЗОНАЛЬНІСТЬ ВЕРТИКАЛЬНА

ЗОНАЛЬНІСТЬ ГЕОГРАФІЧНА

ЗОНАЛЬНІСТЬ У ГОРАХ

ЗОНИ НАПІВПУСТЕЛЬ

ЗОНИ ПУСТЕЛЬ

ЗОНИ ТРОПІЧНИХ ЛІСІВ

ЗОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ

ЗОНУВАННЯ ШУМОВЕ

ЗООБЕНТОС

ЗООГЕННА СУКЦЕСІЯ

ЗООГЕОГРАФІЧНА ЗОНА

ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК

ЗООЛОГІЧНИЙ САД

ЗООЛОГІЯ

ЗООНОЗИ

ЗООПАРК

ЗООПЛАНКТОН

ЗООФАГ(И)

ЗООФІЛ(И)

ЗООФІЛІЯ

ЗООХОР(И)

ЗООХОРІЯ

ЗООЦЕНОЗ

ЗООЦИД(И)

ЗРІЛІСТЬ БІОГЕОЦЕНОЗУ

ЗРІЛІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ

ЗРІЛІСТЬ ОСОБИНИ

ЗРОШУВАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ЗРОШУВАННЯ

ЗСУВ

ЗЯБ

ІДІОАДАПТАЦІЯ

ІДІОСИНКРАЗІЯ

ІЄРАРХІЯ

ІЄРАРХІЯ ЕКОСИСТЕМ

ІЄРАРХІЯ ЕТОЛОГІЧНА

ІЄРАРХІЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ

ІЗОАНТИ

ІЗОКЛІНИ

ІЗОЛІНІЯ

ІЗОЛІНІЯ БІОІНДИКАТОРНА

ІЗОЛЯЦІЯ (У ПРИРОДІ)

ІЗОМОРФІЗМ СИСТЕМ

ІЗОПАГИ

ІЗОСЕЙСТИ

ІЗОТЕРМИ

ІЗОТОПИ

ІЗОФЕНИ

ІЗОЦІЇ

ІЛЬМЕНЬ

ІМІСІЯ

ІМЛА

ІММІГРАНТИ

ІММІГРАЦІЯ

ІММОБІЛІЗАЦІЯ

ІМПАКТНИЙ МОНІТОРИНГ

ІМПРИНТИНГ- Екологія - охорона природи - словник-довідник

ІМУНІТЕТ (РОСЛИН)

ІМУНІТЕТ (ТВАРИН І ЛЮДИНИ)

ІНАДАПТАЦІЯ

ІНБЕНТОС

ІНБРИДИНГ

ІНВАЗІЯ

ІНВАЙРОНМЕНТАЛІСТ

ІНВАЙРОНМЕНТАЛІСТИКА

ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ

ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОРМОВИХ УГІДЬ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ФАУНИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ФЛОРИ

ІНВЕРСІЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

ІНВЕРСІЯ ЛАНДШАФТІВ

ІНВЕРСІЯ ТЕМПЕРАТУРИ (В АТМОСФЕРІ)

ІНВЕРСІЯ ФЕНОЛОГІЧНА

ІНВЕРСІЯ ФІТОЦЕНОТИЧНА

ІНВОЛЮЦІЯ

ІНГІБІТОРИ

ІНГІБІТОРИ РОСТУ РОСЛИН

ІНГРЕДІЄНТ ФІТОЦЕНОЗУ

ІНГРЕСІЯ

ІНДАЇНГ

ІНДЕКС АРИДНОСТІ

ІНДЕКС ВИДОВОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ

ІНДЕКС ГУСТОТИ ЗАСЕЛЕННЯ

ІНДЕКС ДОМІНУВАННЯ

ІНДЕКС ЗАБРУДНЕННЯ

ІНДЕКС ЗНАЧЕННЯ ВИДУ

ІНДЕКС ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ

ІНДЕКС ЛІНКОЛЬНА

ІНДЕКС ПОДІБНОСТІ

ІНДЕКС СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ

ІНДЕКС СТІЙКОСТІ

ІНДЕКС СУХОСТІ

ІНДЕКС ЯКОСТІ ВОДИ

ІНДЕКС ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ

ІНДИВІД

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОЗА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АРЕАЛ

ІНДИВІДУУМ

ІНДИКАТОР

ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНИЙ

ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ

ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕДІНКОВИЙ

ІНДИКАТОР СУКЦЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ІНДИКАТОРНЕ УГРУПОВАННЯ

ІНДИКАТОРНІ ОРГАНІЗМИ

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ МЕЛАНІЗМ

ІНЕРЦІЯ РОЗМНОЖЕННЯ

ІНЖЕНЕРІЯ ГЕННА

ІНЖЕНЕРІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ

ІНІЙ

ІНКВІЛІНІЗМ

ІНКОРПОРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

ІНОКУЛЯЦІЯ

ІНСЕКТАРІЙ

ІНСЕКТИСТАЗ

ІНСЕКТИЦИД(И)

ІНСЕКТОФУНГІЦИД(И)

ІНСОЛЯЦІЯ

ІНСПЕКЦІЯ

ІНСПЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ІНСТИНКТ

ІНСТРУМЕНТ ПРИРОДООХОРОННИЙ

ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН (БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ)

ІНТЕГРАЦІЯ (фізіол.)

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ІНТЕНСИВНІСТЬ СНІГОТАНЕННЯ

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ІНТЕР'ЄР

ІНТЕРЗОНАЛЬНІСТЬ

ІНТЕРСЕКСУАЛЬНІСТЬ

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ВІРУСІВ

ІНТОКСИКАЦІЯ ПЕСТИЦИДАМИ

ІНТОКСИКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНА

ІНТОКСИКАЦІЯ СВИНЦЕМ

ІНТРОДУКЦІЯ

ІНТРОДУЦЕНТ

ІНФАУНА

ІНФЕКЦІЯ

ІНФІЛЬТРАЦІЯ

ІНФЛЮАЦІЯ

ІНФЛЯЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ЛАНДШАФТУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЧИННИК

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ

ІНФОРМАЦІЯ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНЕТИЧНА

ІНФОРМАЦІЯ ЗВУКОВА

ІНФОТЕРА

ІНФРАСТРУКТУРА

ІНФРАСТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНАА

ІНФРАЧЕРВОНА РАДІАЦІЯ

ІНЦУХТ

ІРИГАЦІЯ

ІСТОРИЧНА ЕКОЛОГІЯ

ІСТОРИЧНИЙ ПАРК

ІСТОРИЧНИЙ ЧИННИК

ІХТІОЛОГІЯ

ІХТІОФАГ

ІХТІОФАУНА

ІХТІОЦИД

ЙОД РАДІОАКТИВНИЙ

ЙОНІЗАЦІЯ

ЙОНІЗУЮЧА РАДІАЦІЯ

ЙОННИЙ СТІК

ЙОНОСФЕРА

КЛАГЛПУ

КААТИНГА

КААТИНГА АМАЗОНСЬКА

КАДАСТР

КАДАСТР ВОДНИЙ

КАДАСТР ҐРУНТОВИЙ

КАДАСТР ДЕТЕРІОРАЦІЙНИЙ

КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ

КАДАСТР ЛІСОВИЙ

КАДАСТР ОХОРОННИХ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

КАДАСТР РЕКРЕАЦІЙНИЙ

КАДАСТР РОСЛИННОГО СВІТУ

КАДАСТР ТВАРИННОГО СВІТУ

КАДАСТР ФАУНІСТИЧНИЙ

КАДАСТР ФЛОРИСТИЧНИЙ

КАДМІЙ

КАЛІЦТВО

КАМПИ

КАМПІНА

КАМПІНАРА

КАМПОСИ

КАМПТОТРОПІЗМ

КАМ'ЯНА ЛАВИНА

КАМ'ЯНА СІЛЬ

КАМ'ЯНІ МОГИЛИ

КАНАЛ

КАНАЛІЗАЦІЯ

КАНІБАЛІЗМ

КАНІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

КАНЦЕРОГЕН

КАРАДАЗЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

КАРАНТИН

КАРАНТИННИЙ ВИД

КАРАСКАЛЬ

КАРАСКУ

КАРБОЛІН

КАРДИНАЛЬНІ ТОЧКИ

КАР'ЄР

КАРЛИКОВИЙ РЕЛЬЄФ

КАРПАТСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

КАРСТ

КАРСТОВІ ЯВИЩА

КАРТА

КАРТОГРАФУВАННЯ

КАРТУВАННЯ

КАТАБОЛІЗМ

КАТАДРОМНА МІГРАЦІЯ

КАТАКЛІЗМ

КАТАРОБІОНТ

КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА

КАТАСТРОФІЧНА СУКЦЕСІЯ

КАТАСТРОФІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

КАТАЦЕНОЗ

КАТИНГА

КВАЗІПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

КВОТА

КЕБІР

КЕВІР

КЕДРАЧ

КЕДРІВНИК

КЕРАМІКА

КЕРАНГАС

КИЛИМОВІ ПОКРИТТЯ

КИСЛОТИ

КИСЛОТНІ ДОЩІ

КИСЛОТНІ ОПАДИ

КИСЛОТНІСТЬ (ҐРУНТУ)

КІЛЬЦЮВАННЯ ПТАХІВ

КІРАЛЬНІСТЬ

КЛАРК (ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА)

КЛАСИФІКАЦІЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ

КЛІМАДІАГРАМА

КЛІМАКС

КЛІМАКС ЕКОЛОГІЧНИЙ

КЛІМАКСОВА РОСЛИННІСТЬ

КЛІМАКСОВЕ УГРУПОВАННЯ

КЛІМАКСОВИЙ ЛІС

КЛІМАМОРФИ

КЛІМАТ

КЛІМАТ МІСЬКИЙ

КЛІМАТ ПРИМІЩЕННЯ

КЛІМАТИЧНА ЗОНА

КЛІМАТИЧНА СЕРІЯ

КЛІМАТИЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС

КЛІМАТИЧНИЙ ЧИННИК

КЛІМАТОПК

КЛІМАТРОН

КЛІНА

КЛОН

КОАДАПТАЦІЯ

КОАКЦІЇ

КОБАЛЬТОВА БОМБА

КОБАЛЬТОВА ГАРМАТА

КОЕВОЛЮЦІЯ

КОЕФІЦІЄНТ НАРОДЖУВАНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ ПЛОДЮЧОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ РОЗМНОЖЕННЯ

КОЛЕКТИВНА ДОЗА

КОЛЕКЦІЯ (зоол.)

КОЛІНИ

КОЛКИ

КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ БІО-ГЕОЦЕНОТИЧНЕ

КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ БЮІО-СФЕРНЕ

КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ ВЕЛИКЕ

КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ МАЛЕ

КОЛОНІАЛЬНІ ОРГАНІЗМИ

КОЛОНІЇ ПОПУЛЯЦІЇ

КОЛОНІЯ

КОЛОНІЯ ПТАШИНА

КОЛООБІГ ВОДИ

КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОГЕОХІМІЧНИЙ

КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОЛОГІЧНИЙ

КОЛООБІГ РЕЧОВИН ГЕОЛОГІЧНИЙ

КОЛЬМАТАЖ

КОМБІНОВАНА ДІЯ

КОМЕНСАЛ

КОМЕНСАЛІЗМ

КОМПЕНСАЦІЙНА ТОЧКА

КОМПЛЕКС АГРОПРОМИСЛОВИЙ

КОМПЛЕКС БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ

КОМПЛЕКС ВОДООХОРОННИЙ

КОМПЛЕКС ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ (ПТК)

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН

КОМПЛЕКСНИЙ ЧИННИК

КОМПОНЕНТИ ЕКОЛОГІЧНІ

КОМПОНЕНТНО-ЕКОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ

КОМПОСТ

КОМПОСТУВАННЯ

КОМУНАЛЬНА ГІГІЄНА

КОМУНАЛЬНІ СТОКИ

КОМФОРТНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

КОНВЕНЦІЯ ВАШИНГТОНСЬКА ПРО ОХОРОНУ ВИДІВ

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ЗМІНИ КЛІМАТУ

КОНВЕРГЕНЦІЯ

КОНГРЕГАЦІЯ

КОНЕКТОРИ

КОНКУРЕНЦІЯ ОРГАНІЗМІВ

КОНСОРТИ

КОНСОРТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ

КОНСОРЦІЙНА ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ

КОНСОРЦІЯ

КОНСОЦІАЦІЯ

КОНСТЕЛЯЦІЯ

КОНСУМЕНТИ

КОНСУМЕНТИ ВТОРИННІ

КОНСУМЕНТИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

КОНСУМЕНТИ ПЕРВИННІ

КОНСУМЕНТИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

КОНСУМЕРИЗМ

КОНТАМІНАЦІЯ

КОНТИНЕНТ

КОНТИНУУМ

КОНТРАДАПТАЦІЯ

КОНТРОЛЬ ЗА НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

КОНТУРНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

КОНУРБАЦІЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ ООН З ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

КОНЦЕНТРАЦІЯ

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГРАНИЧНОДОПУСТИМА (ГДК)

КОНЦЕНТРАЦІЯ ЗАБРУДНИКІВ

КОНЦЕНТРАЦІЯ ПОРОГОВА

КОНЦЕНТРАЦІЯ ФОНОВА

КОНЦЕНТРУВАННЯ

КОПРОФАГІЯ

КОРАЛОВИЙ ОСТРІВ

КОРІННИЙ БІОГЕОЦЕНОЗ

КОРМОВА ОДИНИЦЯ

КОРМОВА ЦІННІСТЬ

КОРОЗІЯ

КОРОТКОСТРОКОВИЙ ЗАКАЗНИК

КОСМІЧНА БІОЛОГІЯ

КОСМІЧНА ЕКОЛОГІЯ

КОСМІЧНА РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН

КОСМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

КОСМІЧНИЙ ЧИННИК

КОСМОПОЛІТ(И) (біол.)

КОСМОПОЛІТИЧНИЙ АРЕАЛ

КОСМОС

КОЧІВЛЯ

КОШАРУВАННЯ

КРАСНОЛІССЯ

КРЕЙДЯНА ФЛОРА

КРИЗА ЕКОЛОГІЧНА

КРИМСЬКЕ ЗАПОВІДНО-МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

КРИМСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

КРИНОГАЛОКСЕРОФІТИ

КРИНОГАЛОФІТИ

КРИПТИЗМ

КРИПТОФІТИ

КРИТИЧНА ГЛИБИНА ДО ҐРУНТОВИХ ВОД

КРІОКСЕРОФІТИ

КРІОМЕЗОКСЕРОФІТИ

КРІОФІЛИ

КРІОФІТИ

КСЕНОБІОТИК

КСЕРИЧНА СЕРІЯ

КСЕРОМОРФНА СТРУКТУРА

КСЕРОФІЛИ

КСЕРОФІЛЬНІСТЬ

КСЕРОФІТИ

КУЛЬТИВАР

КУЛЬТИГЕН

КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНА

КУЛЬТУРЕКОСИСТЕМА

КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ

КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗ

КУМУЛЯТИВНА ОТРУТА

КУМУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ

КУМУЛЯЦІЯ

КУМУЛЯЦІЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ

КУМУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА

КУРОРТНА ЗОНА

КУЩ

ЛАБЗА

ЛАБЗУН

ЛАБІЛЬНІСТЬ (екол.)

ЛАВА

ЛАВИНА

ЛАВИНА КАМ'ЯНА

ЛАВИНА СНІГОВА

ЛАГУНА

ЛАЗЕР

ЛАКОВИЙ БЕНЗИН

ЛАКТАЦІЯ

ЛАМАРКІЗМ

ЛАМІАЦІЯ

ЛАНДИ

ЛАНДШАФТ

ЛАНДШАФТ АГРОКУЛЬТУРНИЙ

ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННИЙ

ЛАНДШАФТ АРИДНИЙ

ЛАНДШАФТ ВІДБОРУ

ЛАНДШАФТ ГЕОХІМІЧНИЙ

ЛАНДШАФТ КУЛЬТУРНИЙ

ЛАНДШАФТ ОПТИМАЛЬНИЙ

ЛАНДШАФТ ОХОРОННИЙ

ЛАНДШАФТ ПОРУШЕНИЙ

ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННИЙ

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА

ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ

ЛАНДШАФТНА ЗОНА

ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК

ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ ДЕТРИТНОГО ТИПУ

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ ПАСОВИЩНОГО ТИПУ

ЛАРВІЦИДИ

ЛАТЕНТНИЙ СТАН

ЛАТЕРИТ

ЛАТЕРИТИЗАЦІЯ

ЛЕВАДА

ЛЕГЕНДА КАРТИ

ЛЕГКИЙ МЕТАЛ

ЛЕЙКЕМІЯ

ЛЕС

ЛЕТАЛЬНА ДОЗА

ЛЕТАЛЬНИЙ ЧИННИК

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

ЛЕТКА ЗОЛА

ЛИМАН

ЛИНЯННЯ

ЛИСТОПАД

ЛІАНИ

ЛІБІХА ЗАКОН

ЛІГВО

ЛІД

ЛІД ВИКОПНИЙ

ЛІД ДОННИЙ

ЛІМАЦИД

ЛІМІТУЮЧИЙ

ЛІМІТУЮЧИЙ ЧИННИК

ЛІМНОБІОНТИ

ЛІМНОЛОГІЯ

ЛІМНОПЛАНКТОН

ЛІМНОФІЛИ

ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВИСОКОЇ НАПРУГИ (ЛЕП)

ЛІС(И)

ЛІС БАЙРАЧНИЙ

ЛІС ВОДООХОРОННИЙ

ЛІС ВОЛОГИЙ СУБТРОПІЧНИЙ

ЛІС ВТОРИННИЙ

ЛІС ЗАХИСНИЙ

ЛІС КЛІМАКСОВИЙ

ЛІС КУРОРТНИЙ

ЛІС ПАРКОВИЙ

ЛІС ПЕРВИННИЙ

ЛІС ПЕРЕСТІЙНИЙ

ЛІС ПОЛЕЗАХИСНИЙ

ЛІС РЕКРЕАЦІЙНИЙ

ЛІС РИБООХОРОННИЙ

ЛІС СТИГЛИЙ

ЛІСИ ДРУГОЇ ГРУПИ

ЛІСИ ПЕРШОЇ ГРУПИ

ЛІСИ РЕЗЕРВНІ

ЛІСИ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

ЛІСИСТІСТЬ

ЛІСИСТІСТЬ ОПТИМАЛЬНА

ЛІСІВНИЦТВО

ЛІСІВНИЦТВО СОЦІАЛЬНЕ

ЛІСОВА ПЛОЩА

ЛІСОВА ПОЖЕЖА

ЛІСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ЛІСОВИЙ РЕЗЕРВАТ

ЛІСОВИЙ ФОНД

ЛІСОВИКОРИСТАННЯ

ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ

ЛІСОВІ РЕСУРСИ

ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНЕ

ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ШТУЧНЕ

ЛІСОЗАГОТІВЛЯ

ЛІСОЗАХИСТ

ЛІСОЗНАВСТВО

ЛІСОКОРИСТУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНЕ

ЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

ЛІСОНАСАДЖЕННЯ ЗАХИСНІ

ЛІСОПАРК

ЛІСОПОРУШЕННЯ

ЛІСОСІКА

ЛІСОСМУГА

ЛІСОСПЛАВ

ЛІСОСПЛАВ МОЛЕВИЙ

ЛІСОСПЛАВ ПЛОТАМИ

ЛІСОСПУСК

ЛІСОСТЕП

ЛІСОТУНДРА

ЛІСОУСТРІЙ

ЛІТНІЙ СОН

ЛІТОБІОНТ

ЛІТОБІОСФЕРА

ЛІТОГЕНЕЗ

ЛІТОПИС ПРИРОДИ

ЛІТОРАЛЬ

ЛІТОРАЛЬНА ЗОНА

ЛІТОСФЕРА

ЛІТОФІТИ

ЛІТОФІТНА СЕРІЯ

ЛІЦЕНЗІЯ

ЛІЦЕНЗІЯ ПРОМИСЛОВА

ЛІЦЕНЗІЯ РИБОЛОВНА

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА ЗАБРУДНЕННЯ

ЛЛЯЛЬНІ ВОДИ

ЛОКАЛЬНА ПОПУЛЯЦІЯ

ЛОКАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ЛОКОМОЦІЯ

ЛОМА

ЛОТСІАНСТВО

ЛОЦІАЦІЯ

ЛУГАНСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЛУКА(И)

ЛУКІВНИЦТВО

ЛЬОДОВА ПУСТЕЛЯ

ЛЬОДОВИК(И)

ЛЬОДОСТАВ

ЛЬОДОХІД

ЛЬОДЯНИЙ СМОГ

ЛЬЯНОСИ

ЛЮМБРИЦИД

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

МАГНІТНА БУРЯ

МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

МАГНІТОСФЕРА

МАКВІС

МАКІЯ

МАКРОЕЛЕМЕНТИ

МАКРОКЛІМАТ

МАКРОКОНСУМЕНТ

МАКРООРГАНІЗМ

МАКРОФАУНА

МАКРОФІТИ

МАКСИМАЛЬНИЙ СТІК

МАЛЕ КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ

МАЛІ-СКРЕБ

МАЛЬОВНИЧІСТЬ ЛАНДШАФТУ

МАНГРИ

МАНГРОВІ ЛІСИ

МАНТІЯ ЗЕМЛІ

МАРГІНАЛЬНА ЗОНА

МАРГІНАЛЬНІСТЬ

МАРИБІОНТ

МАРИКУЛЬТУРА

МАРЧІТА

МАРШІ

МАРЬ

МАСКЕГ

МАСКУВАННЯ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

МАТЕРИК

МАТЕРИКОВА МІЛИНА

МАТЕРИКОВА ОБМІЛИНА

МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ

МАТЕРІАЛЬНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

МАЯТНИКОВА МІГРАЦІЯ

МБП

МГП

МЕГАБІОСФЕРА

МЕГАЕКОЛОГІЯ

МЕГА(ЛО)ПОЛІС

МЕГАТЕРМИ

МЕГАТЕРМІЗМ

МЕГАФАНЕРОФІТИ

МЕДИЦИНА ЕКОЛОГІЧНА

МЕДИЧНА ГЕОГРАФІЯ

МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ

МЕДОБОРСЬКИЙ ЗАКАЗНИК

МЕЖА ТОЛЕРАНТНОСТІ ВИДУ

МЕЖЕНЬ

МЕЗОКЛІМАТ

МЕЗОСАГІРОБ(И)

МЕЗОСАПРОБНА ВОДОЙМА

МЕЗОСФЕРА

МЕЗОТЕРМ

МЕЗОТРОФ

МЕЗОТРОФНА ВОДОЙМА

МЕЗОФАУНА

МЕЗОФІЛ

МЕЗОФІТ

МЕЛАНІЗМ

МЕЛАНІЗМ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ

МЕЛІОРАЦІЯ

МЕЛІОРАЦІЯ ҐРУНТІВ

МЕЛІОРАЦІЯ ФІЗИЧНА

МЕЛІОРАЦІЯ ХІМІЧНА

МЕМОРІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ПАРК

МЕРЕЖА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА

МЕРЕЖА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

МЕРЕЖА ТРОФІЧНА

МЕРЕЖА ХАРЧОВА

МЕРЗЛОТА БАГАТОРІЧНА

МЕРЗЛОТА ВІЧНА

МЕРИСТЕМА

МЕРОБІОСФЕРА

МЕРОМІКТИЧНЕ ОЗЕРО

МЕРОПЛАНКТОН

МЕТАБІОСФЕРА

МЕТАБОЛІЗМ

МЕТАЛ ВАЖКИЙ

МЕТАЛ ЛЕГКИЙ

МЕТАЛІМНІОН

МЕТАМОРФІЧНА ОБОЛОНКА

МЕТАНОЛ

МЕТАТЕРМІЗМ

МЕТЕОПАТІЯ

МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ТРОМБ

МЕТЕОРОЛОГІЯ

МЕТЕОЧУТЛИВІСТЬ

МЕТИЛОВИЙ СПИРТ

МЕТИЛХЛОРОФОРМ

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН АГРОТЕХНІЧНИЙ

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН БІОЛОГІЧНИЙ

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН (БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ) ГЕНЕТИЧНИЙ

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН (БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА БУР'ЯНАМИ)

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН (БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА БУР'ЯНАМИ) ХІМІЧНИЙ

МЕХАНІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

МЕХАНІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТУ

МЕХАНОХОР(И)

МЕХАНОХОРІЯ

МИРИТИЗАЛЬ

МИСЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

МИСЛИВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК

МИСЛИВСЬКИЙ РЕЗЕРВАТ

МИСЛИВСЬКИЙ ФОНД

МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА

МІГРАНТ

МІГРАЦІЙНИЙ ПОТІК

МІГРАЦІЯ

МІГРАЦІЯ АНАДРОМНА

МІГРАЦІЯ КАТАДРОМНА

МІГРАЦІЯ МАЯТНИКОВА

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

МІГРАЦІЯ ТВАРИН

МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АБІОГЕННА

МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА

МІЖВИДОВІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ

МІЖНАРОДНА БІОЛОГІЧНА ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНА ГІДРОЛОГІЧНА ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ГЕОЛОГІЧНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ (МПГК)

МІЖНАРОДНА СПІЛКА ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ (МСОП)

МІЖНАРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

МІЖНАРОДНИЙ РЕЄСТР ПОТЕНЦІЙНО ТОКСИЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

МІКОРИЗА

МІКОТОКСИНИ

МІКОЦЕНОЗ

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

МІКРОБІОТА

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

МІКРОЗАКАЗНИК

МІКРОКЛІМАТ

МІКРОКОНСУМЕНТИ

МІКРОКОСМ

МІКРООРГАНІЗМ(И)

МІКРОПЛАНКТОН

МІКРОПОПУЛЯЦІЯ

МІКРОСЕРІЯ

МІКРОТЕРМ

МІКРОФАУНА

МІКРОФІЛ

МІКРОФЛОРА

МІКРОХВИЛІ

МІКРОЦЕНОЗ

МІКСОТРОФИ

МІКСОТРОФНІСТЬ

МІЛИНА

МІЛИНА МАТЕРИКОВА

МІЛІТАРНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

МІЛКОВОДДЯ

МІМІКРІЯ

МІНЕРАЛ

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ

МІНЕРАЛІЗОВАНІ ВОДИ

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

МІНІМАЛЬНИЙ СТІК

МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ СТІК

МІНЛИВІСТЬ

МІНЛИВІСТЬ ГЕНОТИПНА

МІНЛИВІСТЬ МОДИФІКАЦІЙНА

МІНЛИВІСТЬ ФЕНОТИПНА

МІОФАГ

МІРМЕКОФІЛІЯ

МІРМЕКОХОРІЯ

МІСЦЕ

МІСЦЕВА ПОПУЛЯЦІЯ

МІСЦЕВА ФЛОРА

МІСЦЕВИЙ ВИД

МІСЦЕВИЙ КЛІМАТ

МІСЦЕВІСТЬ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИДУ

МІСЦЕПОСЕЛЕННЯ

МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ

МІСЬКИЙ КЛІМАТ

МІСЬКИЙ ПАРК

МОДЕЛЮВАННЯ

МОДИФІКАЦІЇ

МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

МОДУЛЬ СТОКУ

МОЗАЇЧНИЙ АРЕАЛ

МОЗОК

МОЛЕВИЙ ЛІСОСПЛАВ

МОЛІСМОЛОГІЯ

МОЛОДА ЕКОСИСТЕМА

МОНІТОРИНГ

МОНІТОРИНГ АВІАЦІЙНИЙ

МОНІТОРИНГ БАЗОВИЙ

МОНІТОРИНГ БІОЛОГІЧНИЙ

МОНІТОРИНГ ГЛОБАЛЬНИЙ

МОНІТОРИНГ ДИСТАНЦІЙНИЙ

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

МОНІТОРИНГ ІМПАКТНИЙ

МОНІТОРИНГ КОСМІЧНИЙ

МОНІТОРИНГ РЕГІОНАЛЬНИЙ

МОНОБІОНТ

МОНОВОЛЬТИННІСТЬ

МОНОДОМІНАНТНА ЕКОСИСТЕМА

МОНОКУЛЬТУРА

МОНОМІКТИЧНЕ ОЗЕРО

МОНОФАГ

МОНОФАГІЯ

МОНОЦЕНОЗ

МОНТЕ

МОНУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МОРА

МОРАБУЦЕА

МОРЕ

МОРИЧАЛЬ

МОРИЧАЛЬ-ЛІС

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

МОРСЬКИЙ ПАРК

МОРТМАСА

МОРФОКЛІМАКС

МОРФОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ

МОЧАЖИНА

МПГК

МСОП

МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК

МУЛ

МУЛЬ

МУЛЬГА-СКРЕБ

МУЛЬЧУВАННЯ

МУРІ

МУТАГЕН

МУТАГЕННИЙ ЧИННИК

МУТАГЕННІСТЬ

МУТАЦІЯ

МУТУАЛІЗМ

МУТУАЛІСТИ

МУХУЛУ

МШАРА

МЬОЛГА-СКРЕБ

М'ЯКІСТЬ ВОДИ

НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ

НАВАНТАЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНЕ

НАВАНТАЖЕННЯ ТЕХНОГЕННЕ

НАВЧАЛЬНА СТЕЖКА

НАГІН ВОДИ

НАГЛЯД САНІТАРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ

НАГРОМАДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ

НАДІЙНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

НАДІЙНІСТЬ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ

НАДПАРАЗИТ

НАДРА

НАДСИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНА

НАНІЗМ

НАНОПЛАНКТОН

НАНОРЕЛЬЄФ

НАНОСНИЙ СТІК

НАПІВАРИДНА ЗОНА

НАПІВПАРАЗИТ

НАПІВПУСТЕЛЯ

НАПІВСАВАНА

НАПІВЧАГАРНИК

НАРОДЖУВАНІСТЬ

НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

НАРОДОНАСЕЛЕННЯ І СТІЙКИЙ РОЗВИТОК

НАСА

НАСАДЖЕННЯ

НАСАДЖЕННЯ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ

НАСАДЖЕННЯ ПАРКОВЕ

НАСАДЖЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНЕ

НАСАДЖЕННЯ ПРИДОРОЖНЄ

НАСАДЖЕННЯ ШПАЛЕРНЕ

НАСДА

НАСЕЛЕННЯ

НАСІННИЙ ДЕРЕВОСТАН

НАСТ

НАТУРАЛІЗАЦІЯ (біол.)

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ З ПРОБЛЕМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (СКОПЕ)

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

НАФТА

НАФТОВА ПЛЯМА

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТКА

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МОНУМЕНТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОХОРОННИЙ ПРОСТІР

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК ЯВОРІВСЬКИЙ

НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ВИД

НЕВІДНОВНІ РЕСУРСИ

НЕЙСТОН

НЕЙТРАЛІЗМ

НЕЙТРОФІЛ

НЕКЕРОВАНИЙ РЕЗЕРВАТ

НЕКРОБІОЗ

НЕКРОПОДІУМ

НЕКРОФАГ

НЕКРОЦЕНОЗ

НЕКТАР

НЕКТАРОФАГИ

НЕКТОН

НЕМАТИЦИД

НЕОГЕЯ

НЕОЕНДЕМІЗМ

НЕОЕНДЕМІКИ

НЕОТРОПІЧНА ЗОНА

НЕОТРОПІЧНЕ ФЛОРИСТИЧНЕ ЦАРСТВО

НЕОФІТ

НЕРЕСТ

НЕРЕСТИЛИЩЕ

НЕРИТИЧНА ЗОНА

НЕРИТОВА ЗОНА

НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ

НЕТТО-ПРОДУКЦІЯ (БІОЦЕНОЗУ)

НІАЙ

НІВАЛЬНИЙ ПОЯС

НІВАЛЬНИЙ ЧИННИК

НІВАЦІЯ

НІКОТИН

НІПА

НІТРАТИ

НІТРИТИ

НІТРИФІКАЦІЯ

НІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ

НІТРОЗАМІНИ

НІТРОФІЛ(И)

НІША ЕКОЛОГІЧНА

НОВОУТВОРЕННЯ

НОДА

НОЗОГЕОГРАФІЯ

НОМАДИЗМ

НОМОГЕНЕЗ

НООСФЕРА

НОРМА ВИДОБУТКУ

НОРМА ВИКИДУ

НОРМА ЗАБРУДНЕННЯ

НОРМА НАГРОМАДЖЕННЯ ВІДХОДІВ

НОРМА ПРОМИСЛУ

НОРМА РЕАКЦІЇ

НОРМА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА

НОРМА СТОКУ

НОРМАЛЬНИЙ СПЕКТР

НОРМАТИВ ЕКОЛОГІЧНИЙ

НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

НОРМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОД

НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ (ВОДИ, ПОВІТРЯ, ҐРУНТІВ)

НОТОГЕЯ

НУКЛІДИ

НУЛЬОВИЙ ПРИРІСТ

НУНАТАК

ОАЗИС

ОБВАЛ ГІРСЬКИЙ

ОБВАЛУВАННЯ

ОБВОДНЕННЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ЕКОЛОГІЧНЕ

ОБ'ЄКТ (ОСОБЛИВО) ОХОРОННИЙ

ОБ'ЄКТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ОБ'ЄКТ РЕКРЕАЦІЙНИЙ

ОБЛИСІННЯ

ОБЛІГАТНИЙ ПАРАЗИТ

ОБЛІК РЕСУРСІВ

ОБЛІК ССАВЦІВ

ОБЛІК ЧИСЕЛЬНОСТІ

ОБМЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

ОБМЕЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ЧИННИК

ОБМІЛИНА

ОБМІЛИНА МАТЕРИКОВА

ОБМІН РЕЧОВИН

ОБОЛОНКА БАЗАЛЬТОВА

ОБОЛОНКА БІОГЕОЦЕНОТИЧНА

ОБОЛОНКА ГЕОГРАФІЧНА

ОБОЛОНКА ГРАНІТНА

ОБОЛОНКА ОСАДОВА

ОБОЛОНКИ ЗЕМНОЇ КОРИ

ОБОРОТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ БЕЗВІДВАЛЬНИЙ

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ КОНТУРНИЙ

ОБРОСТАННЯ

ОБСЕРВАЦІЯ

ОБСЯГИ УТВОРЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

ОБЩИНА

ОВОЦИД

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ

ОДИНИЦЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

ОДИНИЦЯ КОРМОВА

ОДНОЇДНІСТЬ

ОДНОРІЧНИКИ

ОДОМАШНЕННЯ

ОДОРАНТИ

ОДОРИЗАЦІЯ

ОЖЕЛЕДЬ

ОЗЕЛЕНЕННЯ

ОЗЕРНИЙ ЗАКАЗНИК

ОЗЕРО

ОЗЕРО ГОМОМІКТИЧНЕ

ОЗЕРО ДИМІКТИЧНЕ

ОЗЕРО ДИСТРОФНЕ

ОЗЕРО ЕВТРОФНЕ

ОЗЕРО МЕРОМІКТИЧНЕ

ОЗЕРО МОНОМІКТИЧНЕ

ОЗЕРО ОЛІГОМІКТИЧНЕ

ОЗЕРО ОЛІГОТРОФНЕ

ОЗЕРО ПОЛІМІКТИЧНЕ

ОЗОН

ОЗОНАТОР

ОЗОНОВА ДІРКА

ОЗОНОВИЙ ЕКРАН

ОЗОНОВИЙ ШАР

ОЗОНОСФЕРА

ОЗОНУВАННЯ

ОЙКУМЕНА

ОКЕАН СВІТОВИЙ

ОКЕАНАВТ

ОКЕАНАРІЙ

ОКЕАНІЧНА ЗОНА

ОКЕАНІЧНЕ ДНО

ОКЕАНОБІОСФЕРА

ОКЕАНОГРАФІЯ

ОКИСНЮВАННЯ ҐРУНТУ

ОКІЛЬЦЮВАННЯ ДЕРЕВ

ОКЛЮЗІЯ

ОКСИД ВУГЛЕЦЮ

ОКСИДИ АЗОТУ

ОКСИЛОФІТИ

ОКСОРБЕНТ

ОКУЛЬТАЦІЯ

ОКУЛЬТУРЕНІСТЬ ҐРУНТІВ

ОКУЛЬТУРЕННЯ

ОЛІГОДОМІНАНТНА ЕКОСИСТЕМА

ОЛІГОМІКТИЧНЕ ОЗЕРО

ОЛІГОСАПРОБІОНТИ

ОЛІГОТРОФИ

ОЛІГОТРОФНА ВОДОЙМА

ОЛІГОФАГІЯ

ОЛІГОХЕТИ

ОЛІГОЦЕНОЗ

ОЛЬС

ОМБРОМЕТР

ОМБРОФІЛИ

ОМБРОФІТИ

ОМБРОФОБИ

ОМОЛОДЖЕННЯ ПІДЛІСКУ

ОМОЛОДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ

ОНКОЛОГІЧНА ЕКОЛОГІЯ

ОНФАУНА

ОПАД

ОПАДАННЯ

ОПАДИ АТМОСФЕРНІ

ОПАДИ КИСЛОТНІ

ОПАДИ РАДІОАКТИВНІ

ОПІДЗОЛЕННЯ

ОПОЛОНКА

ОПРІСНЕННЯ ВОДИ

ОПРОМІНЕННЯ

ОПТИМАЛЬНА ЛІСИСТІСТЬ

ОПТИМАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТ

ОПТИМІЗАЦІЯ ДОВКІЛЛЯ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТНО-ЕКОЛОГІЧНА

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТУ

ОПТИМІЗАЦІЯ РОСЛИННОСТІ

ОПТИМУМ

ОПТИМУМ БІОЦЕНОТИЧНИЙ

ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

ОПТИМУМ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ

ОРГАНІЗМ

ОРГАНІЗМЕНА ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ

ОРГАНІЗМИ АВТОТРОФНІ

ОРГАНІЗМИ АЕРОБНІ

ОРГАНІЗМИ АНАЕРОБНІ

ОРГАНІЗМИ АЦИДОФІЛЬНІ

ОРГАНІЗМИ БАЗИФІЛЬНІ

ОРГАНІЗМИ БОРЕАЛЬНІ

ОРГАНІЗМИ ГЕТЕРОТРОФНІ

ОРГАНІЗМИ ГОМОЙОТЕРМНІ

ОРГАНІЗМИ ДОЯДЕРНІ

ОРГАНІЗМИ ЕВРИБАРНІ

ОРГАНІЗМИ ЕВРИТЕРМНІ

ОРГАНІЗМИ ЕВРИТОПНІ

ОРГАНІЗМИ ЕКТОТЕРМНІ

ОРГАНІЗМИ ЕКТОТРОФНІ

ОРГАНІЗМИ ЕНДОТЕРМНІ

ОРГАНІЗМИ ЕНДОТРОФНІ

ОРГАНІЗМИ ІНДИКАТОРНІ

ОРГАНІЗМИ КОЛОНІАЛЬНІ

ОРГАНІЗМИ ПЕЛАГІЧНІ

ОРГАНІЗМИ ПІОНЕРНІ

ОРГАНІЗМИ ПОЙКІЛОТЕРМНІ

ОРГАНІЗМИ СТЕНОТЕРМНІ

ОРГАНІЗМИ ТЕРМОФІЛЬНІ

ОРГАНІЗМИ ЦИРКУМПОЛЯРНІ

ОРГАНІЗМИ ЦИРКУМТРОПІЧНІ

ОРГАНІЗОВАНІСТЬ СИСТЕМИ

ОРГАНІЧНИЙ СВІТ

ОРДИНАЦІЯ

ОРДИНАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ОРЕОФІТИ

ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН

ОРНІТОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК

ОРНІТОЛОГІЧНИЙ РЕЗЕРВАТ

ОРНІТОФАГ

ОРНІТОФАУНА

ОРНІТОФІЛ

ОРНІТОФІЛІЯ

ОРНІТОХОРИ

ОРНІТОХОРІЯ

ОРОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК

ОРОГРАФІЯ

ОРОФІТИ

ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД

ОСАДОВА ОБОЛОНКА

ОСАДОВА ФАЦІЯ

ОСВІТА ЕКОЛОГІЧНА

ОСВІТА ПРИРОДООХОРОННА

ОСВІТЛЕНІСТЬ

ОСВІТЛЕННЯ ВОДИ

ОСИП

ОСНОВИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОСНОВНИЙ ГЕОХІМІЧНИЙ ЗАКОН

ОСНОВНИЙ ЗАПАС

ОСОБИНА

ОСОБЛИВО ОХОРОННА ТЕРИТОРІЯ

ОСТРІВ

ОСТРІВ ТЕПЛА

ОСУШЕННЯ

ОХОРОНА АТМОСФЕРИ

ОХОРОНА БОЛІТ

ОХОРОНА ВИДІВ

ОХОРОНА ВОД

ОХОРОНА ҐРУНТІВ

ОХОРОНА ДИЧИНИ

ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

ОХОРОНА ЛІСІВ

ОХОРОНА ЛУКІВ

ОХОРОНА МАЛИХ РІЧОК

ОХОРОНА НАДР

ОХОРОНА ПРИРОДИ

ОХОРОНА ПРИРОДИ ПРАВОВА

ОХОРОНА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ОХОРОНА ПТАХІВ

ОХОРОНА РОСЛИН

ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ

ОХОРОНА ТВАРИН

ОХОРОНА УГІДЬ

ОХОРОННА ЗОНА

ОХОРОННИЙ ЛАНДШАФТ

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНА

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА

ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД ПОРУШЕННЯ ПРИРОДНОГО БАЛАНСУ

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

ОЦІНКА ЛАНДШАФТУ РЕКРЕАЦІЙНА

ОЦІНКА ПРОЕКТУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА

ОЦІНКОВА ШКАЛА

ОЧИСНА СПОРУДА

ОЧИЩЕНА ВОДА

ОЧИЩЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

ОЧИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНЕ

ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

ОЧИЩЕННЯ ЧАСТКОВЕ

ПАВОДОК

ПАГІН

ПАГОН

ПАДАНГ

ПАЛ

ПАЛЕОЕНДЕМІК(И)

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

ПАЛІННЯ ПАСИВНЕ

ПАЛЬМОВНИК

ПАМОЛОДЬ

ПАМПА

ПАМПАСИ

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ

ПАМ'ЯТКА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

ПАМ'ЯТКА КУЛЬТУРИ

ПАМ'ЯТКА НАЦІОНАЛЬНА

ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ

ПАМ'ЯТКА ПРИРОДНА

ПАНБІОСФЕРА

ПАНДА

ПАНДЕМІЯ

ПАНДУС

ПАНЕЙКУМЕННИЙ ВИД

ПАНКЛІМАКС

ПАНМІКСІЯ

ПАНТАНАЛЬ

ПАНТОФАГ

ПАНТОФАГІЯ

ПАНФОРМАЦІЯ

ПАНФОРМІОН

ПАР

ПАРАБІОСФЕРА

ПАРАДОКС ДЖ. ХАТЧИНСОНА

ПАРАЗИТ

ПАРАЗИТ ОБЛІГАТНИЙ

ПАРАЗИТ ФАКУЛЬТАТИВНИЙ

ПАРАЗИТИЗМ

ПАРАЗИТОНОСІЙ

ПАРАЗИТОЦЕНОЗ

ПАРАКЛІМАКС

ПАРАКЛІМАКС ЕДАФІЧНИЙ

ПАРАМО

ПАРК

ПАРК ЗАПОВІДНИЙ

ПАРК ЗООЛОГІЧНИЙ

ПАРК ІСТОРИЧНИЙ

ПАРК ЛАНДШАФТНИЙ

ПАРК ЛАНДШАФТНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ

ПАРК МЕМОРІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ

ПАРК МІСЬКИЙ

ПАРК МОРСЬКИЙ

ПАРК НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПАРК ПЕЙЗАЖНИЙ

ПАРК ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНИЙ

ПАРКАН ЖИВИЙ

ПАРКОВЕ НАСАДЖЕННЯ

ПАРКОВИЙ ЛІС

ПАРМА

ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ

ПАРТЕНОГЕНЕЗ

ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНЕ РОЗМНОЖЕННЯ

ПАРЦЕЛА

ПАСАНТИ

ПАСИВНЕ ПАЛІННЯ

ПАСІОНАРНІСТЬ

ПАСОВИЩЕ

ПАСПОРТИЗАЦІЯ

ПАСТЕРИЗАЦІЯ

ПАТАНА

ПАТЕРНІЯ

ПАТІЄНТИ

ПАТІЄНТНІСТЬ

ПАТОГЕН

ПАТОГЕННІСТЬ

ПАТУЛЕКТОРИ

ПВХ

ПЕДАГОГІКА ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА

ПЕДАГОГІКА ПРИРОДООХОРОННА

ПЕДОБІОНТ

ПЕДОКЛІМАКС

ПЕДОСФЕРА

ПЕЙЗАЖНИЙ ПАРК

ПЕЛАГІАЛЬ

ПЕЛАГІЧНА ЗОНА

ПЕЛАГІЧНІ ОРГАНІЗМИ

ПЕЛАГОФІЛ

ПЕЛОЇДОТЕРАПІЯ

ПЕЛОФАГ

ПЕНЕКЛІМАКС

ПЕНЕПЛЕН

ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПЕРВИННА ПРОДУКЦІЯ

ПЕРВИННА СЕРІЯ

ПЕРВИННА СУКЦЕСІЯ

ПЕРВИННИЙ АРЕАЛ

ПЕРВИННИЙ ЛІС

ПЕРВИННИЙ ЧИННИК

ПЕРВИННІ КОНСУМЕНТИ

ПЕР ДОМІНАНТИ

ПЕРЕГНІЙ

ПЕРЕДБАЧЕННЯ

ПЕРЕДКЛІМАКС

ПЕРЕЛІГ

ПЕРЕЛЬОТИ

ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ТРАНСГРАНИЧНЕ

ПЕРЕНОСНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

ПЕРЕНОСНИКИ ПАРАЗИТІВ

ПЕРЕПРОМИСЕЛ

ПЕРЕРВА ПОСТУПОВОСТІ В ПРИРОДІ

ПЕРЕРИВЧАСТИЙ АРЕАЛ

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ

ПЕРЕРОЗПОДІЛ РІЧКОВОГО СТОКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ

ПЕРЕСИХАННЯ РІЧКИ

ПЕРЕСТІЙНИЙ ДЕРЕВОСТАН

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ

ПЕРИФІТОН

ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЙНИЙ

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА)

ПЕРІОДИЧНИЙ ЧИННИК

ПЕРСИСТЕНТНІСТЬ

ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

ПЕРША ПРИРОДА

ПЕРШОПТАХ ДОВГОХВОСТИЙ

ПЕСИМІЗМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

ПЕСТИЦИДИ

ПЕТРОБІОНТ

ПЕТРОФІТИ

ПИЛ

ПИЛОВА БУРЯ

ПИЛОК

ПИТНА ВОДА

ПІДВИД

ПІДГІН

ПІДҐРУНТЯ

ПІДЖИВЛЕННЯ

ПІДЗЕМНА ТРОПОСФЕРА

ПІДЗЕМНІ ВОДИ

ПІДІГРІВАННЯ ПРИРОДНИХ ВОД

ПІДЛІСОК

ПІДРІСТ

ПІДСОЧУВАННЯ

ПІДСТИЛКА

ПІДСФЕРИ БІОСФЕРИ

ПІДТОПЛЕННЯ

ПІДТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ

ПІДХІД ЕКОЛОГІЧНИЙ

ПІК ЧИСЕЛЬНОСТІ

ПІКНОБІОСФЕРА

ПІКОПЛАНКТОН

ПІНЕЙРО

ПІНЬЯЛЬ

ПІОНЕРНЕ УГРУПОВАННЯ

ПІОНЕРНИЙ

ПІОНЕРНІ ОРГАНІЗМИ

ПІРАМІДА БІОМАС

ПІРАМІДА ВІКОВА

ПІРАМІДА ЕКОЛОГІЧНА

ПІРАМІДА ЕЛТОНА

ПІРАМІДА ЕНЕРГІЙ

ПІРАМІДА ТРОФІЧНА

ПІРАМІДА ЧИСЕЛ

ПІРОГЕННЕ УГРУПОВАННЯ

ПІРОФІТИ

ПІСКУВАННЯ ҐРУНТУ

ПІЩАНА ПУСТЕЛЯ

ПЛАВНІ

ПЛАН ОХОРОНИ ПРИРОДИ

ПЛАНЕТАРНА РОЛЬ РОСЛИННОСТІ

ПЛАНКТОН

ПЛАНКТОНОФАГ

ПЛАНТАЖ

ПЛАНТАЖНА ОРАНКА

ПЛАНУВАННЯ

ПЛАНУВАННЯ ДОВКІЛЛЯ

ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНЕ

ПЛАНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНЕ

ПЛАНУВАННЯ ЛАНДШАФТНЕ

ПЛАСТИЧНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

ПЛЕЙСТОН

ПЛЕСО

ПЛЕТОБІОСФЕРА

ПЛИВУНИ

ПЛІВКА ЖИТТЯ

ПЛОДЮЧІСТЬ

ПЛОЩА ЛІСОВА

ПЛУТОНІЙ

ПЛЯЖ

ПЛЯМА НАФТОВА

ПЛЯМИСТИЙ АРЕАЛ

ПНЕВМОКОНІОЗ(И)

ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

ПОВЕДІНКОВИЙ ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ

ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

ПОВЕРХНЯ МОХОРОВИЧИЧА

ПОВІНЬ

ПОВІТРЯ

ПОВІТРЯ АТМОСФЕРНЕ

ПОВІТРЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ПОВІТРЯНО-ТРАНСПОРТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ПОВНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПОВНОТА ФІТОЦЕНОЗУ

ПОГОДА

ПОЖЕЖА ЛІСОВА

ПОЖЕЖА СТЕПОВА

ПОЖЕЖА ТОРФОВА

ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ

ПОЗАТРОПІЧНИЙ ЦИКЛОН

ПОЙКІЛОТЕРМ

ПОЙКІЛОТЕРМІЯ

ПОЙКІЛОТЕРМНІ ОРГАНІЗМИ

ПОЙКІЛОТЕРМНІ ТВАРИНИ

ПОКАЗНИК ЛІМІТУЮЧИЙ

ПОКАЗНИК ПОГЛИНАННЯ

ПОКАЗНИК ПРОЗОРОСТІ

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ води

ПОКИДЬКИ

ПОКОЛІННЯ

ПОКРИВ БІОЦЕНОТИЧНИЙ

ПОКРИВ РОСЛИННИЙ

ПОКРИТТЯ КИЛИМОВІ

ПОКРИТТЯ СПРАВЖНЄ

ПОЛЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ

ПОЛЕ ЗЕМЛІ МАГНІТНЕ

ПОЛЕ ЗЕМЛІ РАДІОХВИЛЬОВЕ

ПОЛЕ ФІЗИЧНЕ

ПОЛЕЗАХИСНИЙ ЛІС

ПОЛИВ

ПОЛІБІОНТ

ПОЛІВІНІЛХЛОРИД (ПВХ)

ПОЛІВОЛЬТИННІСТЬ

ПОЛІДОМІНАНТНА ЕКОСИСТЕМА

ПОЛІКЛІМАКС

ПОЛІМІКТИЧНЕ ОЗЕРО

ПОЛІСАПРОБ

ПОЛІСАПРОБНА ВОДОЙМА

ПОЛІСАХАРИДИ

ПОЛІСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ

ПОЛІФАГ

ПОЛІЦУКРИДИ

ПОЛОНИНА

ПОЛОНИНИ

ПОЛЬДЕРИ

ПОЛЬОВИЙ МЕТОД

ПОЛЮТАНТ

ПОЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ

ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЛАНДШАФТУ

ПОМІРНИЙ ПОЯС

ПОПУЛЯЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ

ПОПУЛЯЦІЙНИЙ ВИБУХ

ПОПУЛЯЦІЙНИЙ ЧИННИК

ПОПУЛЯЦІЙНІ ХВИЛІ

ПОПУЛЯЦІЯ

ПОПУЛЯЦІЯ АГРОЦЕНОТИЧНА

ПОПУЛЯЦІЯ, ВИБУХОПОДІБНЕ ЗРОСТАННЯ

ПОПУЛЯЦІЯ, ВІКОВА СТРУКТУРА

ПОПУЛЯЦІЯ ГЕОГРАФІЧНА

ПОПУЛЯЦІЯ, ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА

ПОПУЛЯЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ПОПУЛЯЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНА

ПОПУЛЯЦІЯ ЛОКАЛЬНА

ПОПУЛЯЦІЯ МІСЦЕВА

ПОПУЛЯЦІЯ, ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА

ПОПУЛЯЦІЯ, СТАТЕВА СТРУКТУРА

ПОПУЛЯЦІЯ ЦЕНОТИЧНА

ПОРІГ ЗАПАХУ

ПОРІГ ЗМІН У ПРИРОДІ

ПОРОГОВА КОНЦЕНТРАЦІЯ

ПОРОДА

ПОРОСЛЕВИЙ ДЕРЕВОСТАН

ПОРОСЛЬ

ПОРУШЕНИЙ ЛАНДШАФТ

ПОРУШЕНІ ЗЕМЛІ

ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

ПОРУШЕННЯ ПРИРОДНОЇ (ЕКОЛОГІЧНОЇ) РІВНОВАГИ

ПОРЯДОК ВОДОСТОКУ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ НА XXI СТОЛІТТЯ

ПОРЯДОК КОНСУМЕНТА

ПОСИБІЛІЗМ ГЕОГРАФІЧНИЙ

ПОСТКЛІМАКС

ПОСУХА

ПОСУХА ҐРУНТОВА

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ПОСУШЛИВА ЗОНА

ПОСУШЛИВІСТЬ

ПОТЕНЦІАЛ БІОТИЧНИЙ

ПОТЕНЦІАЛ ВИЖИВАННЯ

ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ

ПОТЕНЦІАЛ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ

ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ

ПОТЕНЦІАЛ РЕКРЕАЦІЙНИЙ

ПОТЕНЦІАЛ РОЗКЛАДАННЯ

ПОТЕНЦІАЛ САМООЧИЩЕННЯ

ПОТЕНЦІАЛ ТРОФІЧНИЙ

ПОТЕНЦІЙНИЙ АРЕАЛ

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ПОТІК ЕНЕРГІЇ В БІОСФЕРІ

ПОТІК МІГРАЦІЙНИЙ

ПОТІК РЕЧОВИНИ

ПОТОМСТВО

ПОТРЕБА ЕКОЛОГІЧНА

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ АНАТОМОФІЗІОЛОГІЧНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ БІОЛОГІЧНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ДУХОВНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ЕКОЛОГІЧНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ЕСТЕТИЧНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ЕТНІЧНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ЕТОЛОГО-ПОВЕДІНКОВІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ МАТЕРІАЛЬНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ПСИХОЛОГІЧНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНІ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ СУСПІЛЬНІ

ПОТУЖНІСТЬ ОЧИСНИХ СПОРУД В УКРАЇНІ

ПОХІДНИЙ БІОГЕОЦЕНОЗ

ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ

ПОШУК КОРМУ ХИЖАКАМИ

ПОЯС КЛІМАТИЧНИЙ

ПОЯС НІВАЛЬНИЙ

ПОЯС ПОМІРНИЙ

ПОЯС ПРИРОДНИЙ

ПОЯС РОСЛИННОСТІ

ПОЯС ТЕПЛОВИЙ

ПОЯС ТЕРМІЧНИЙ

ПОЯС ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ

ПОЯСНІСТЬ ВЕРТИКАЛЬНА

ПОЯСНІСТЬ ВИСОТНА

ПОЯСНІСТЬ ГЛИБИННА

ПРАВИЛА ЕКОЛОГІЧНІ

ПРАВИЛА ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

ПРАВИЛА ПОЛЮВАННЯ

ПРАВИЛА РИБАЛЬСТВА

ПРАВИЛО АЛЛЕНА

ПРАВИЛО БЕРГМАНА

ПРАВИЛО ВАВИЛОВА

ПРАВИЛО ВАНТ-ГОФФА ТЕРМОДИНАМІЧНЕ

ПРАВИЛО ВАРІАЦІЇ ТЕРМІНІВ НАСТАННЯ ФЕНОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ (В. СЕРЕБРЯКОВА)

ПРАВИЛО ВЗАЄМОПРИСТОСОВАНОСТІ

ПРАВИЛО ВІДНОСНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДАПТАЦІЙ

ПРАВИЛО ВІДПОВІДНОСТІ УМОВ СЕРЕДОВИЩА ГЕНЕТИЧНІЙ ВИЗНАЧЕНОСТІ ОРГАНІЗМУ

ПРАВИЛО ВІКАРІАТУ (Д. ДЖОРДАНА)

ПРАВИЛО ВНУТРІШНЬОГО НЕ ПРОТИРІЧЧЯ

ПРАВИЛО ГЕОГРАФІЧНОГО ОПТИМУМУ

ПРАВИЛО ГЛОГЕРА

ПРАВИЛО ДАРЛІНГТОНА

ПРАВИЛО ДЕМОГРАФІЧНОГО НАСИЧЕННЯ

ПРАВИЛО 10 %

ПРАВИЛО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

ПРАВИЛО ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІРАМІДИ

ПРАВИЛО КОНКУРЕНТНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ

ПРАВИЛО ЛАНЦЮГОВИХ РЕАКЦІЙ ЖОРСТКОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОЮ

ПРАВИЛО ЛІНДЕМАНА

ПРАВИЛО ОДНАКОВИХ ОБ'ЄМІВ (В. ЛАНДГРЕНА)

ПРАВИЛО ПІРАМІДИ БІОМАСИ

ПРАВИЛО ПІРАМІДИ ЕНЕРГІЇ

ПРАВИЛО ПІРАМІДИ ЧИСЕЛ

ПРАВИЛО ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ

ПРАВИЛО СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАМІЩЕННЯ

ПРАВИЛО ФЕНОЛОГІЧНОЇ ВАРІАЦІЇ ТЕРМІНІВ МІГРАЦІЇ ПТАХІВ (В. СЕРЕБРЯКОВА)

ПРАВО ПРИРОДООХОРОННЕ

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРИРОДИ

ПРЕАДАПТАЦІЯ ГЕНЕТИЧНА

ПРЕАДАПТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

ПРЕАДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА

ПРЕДМЕТ ЕКОЛОГІЇ

ПРЕДОК (ДОМАШНЬОЇ ТВАРИНИ ЧИ КУЛЬТ. РОСЛИНИ)

ПРЕРІЇ

ПРЕФЕРЕНДУМ

ПРИДОРОЖНЄ НАСАДЖЕННЯ

ПРИДУХА

ПРИКОРМЛЮВАННЯ

ПРИНЦИП АГРЕГАЦІЇ ОСОБИН (В. ОЛЛІ)

ПРИНЦИП ВИКЛЮЧЕННЯ Г. Ф. ГАУЗЕ

ПРИНЦИП ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ

ПРИНЦИП (ГІПОТЕЗА) Г. РОЗЕНБЕРГА ТА С. РУДЕРМАНА

ПРИНЦИП ЗАСНОВНИКА

ПРИНЦИП КАТАСТРОФІЧНОГО ПОШТОВХУ

ПРИНЦИП КООПЕРАТИВНОСТІ

ПРИНЦИП МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИНУВАТЦЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОРУШЕННЯ

ПРИНЦИП НУЛЬОВОГО МАКСИМУМУ

ПРИНЦИП ПЕРЕРВНОСТІ ТА НЕПЕРЕРВНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ

ПРИНЦИП РЕДІ

ПРИНЦИП РІККЕ

ПРИНЦИП Р. МАК АРТУРА

ПРИНЦИП СИСТЕМНОЇ ДОДАТКОВОСТІ

ПРИНЦИП СПІВІСНУВАННЯ

ПРИНЦИП СПРЯМОВАНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ

ПРИНЦИП СУКЦЕСІЙНОГО ЗАМІЩЕННЯ

ПРИНЦИП УЯВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ПРИНЦИП ШЕЛ ФОРДА

ПРИНЦИП ЩІЛЬНОГО ПАКУВАННЯ

ПРИНЦИПИ ЗВ'ЯЗКУ БІОТОП— БІОЦЕНОЗ

ПРИПАЙ

ПРИПЛИВ ЧЕРВОНИЙ

ПРИПЛИВИ ТА ВІДПЛИВИ

ПРИПЛІД

ПРИРІСТ БІОМАСИ

ПРИРІСТ НАСЕЛЕННЯ

ПРИРІСТ НУЛЬОВИЙ

ПРИРІСТ ПОПУЛЯЦІЇ

ПРИРІСТ РІЧНИЙ

ПРИРОДА

ПРИРОДА ДИКА

ПРИРОДА ДРУГА

ПРИРОДА ПЕРША

ПРИРОДА ТРЕТЯ

ПРИРОДНА ПАМ'ЯТКА

ПРИРОДНА РАДІОАКТИВНІСТЬ

ПРИРОДНА РІВНОВАГА

ПРИРОДНА СИСТЕМА

ПРИРОДНА СУКЦЕСІЯ

ПРИРОДНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ПРИРОДНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК МЕДОБОРИ

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК МИС МАРТЬЯН

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК РОЗТОЧЧЯ

ПРИРОДНИЙ ПОЯС

ПРИРОДНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН

ПРИРОДНИЙ РЕЗЕРВАТ

ПРИРОДНИЙ ФОН

ПРИРОДНИЙ ЧИННИК

ПРИРОДНІ БАГАТСТВА

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

ПРИРОДНІ УМОВИ

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЕ ЯВИЩЕ

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИЙ ЧИННИК

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННІ УМОВИ

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНИЙ ЗАКОН

ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНИЙ ПАРК

ПРИРОДНО-ОСЕРЕДКОВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

ПРИРОДОЗНАВСТВО

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ПРИРОДО-КОРИСТУВАЧ

ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА

ПРИРОДООХОРОННА ПЕДАГОГІКА

ПРИРОДООХОРОННА ПРОПАГАНДА

ПРИРОДООХОРОННЕ ВИХОВАННЯ

ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ПРИРОДООХОРОННЕ ПРАВО

ПРИРОДООХОРОННИЙ АНШЛАГ

ПРИРОДООХОРОННИЙ ІНСТРУМЕНТ

ПРИСЕРІЯ

ПРИСТОСОВАНІСТЬ

ПРИСТОСУВАННЯ

ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

ПРІСНІ ВОДИ

ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНА

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНІ — 2000

ПРОБЛЕМНИЙ АРЕАЛ — 2000

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ПРОГНОЗ ГЕОГРАФІЧНИЙ

ПРОГНОЗ ЕКОЛОГІЧНИЙ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

ПРОГНОЗОВАНІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ПРОГНОЗ-ПЕРЕДБАЧЕННЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

ПРОГРАМА ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНА БІОЛОГІЧНА (МБП)

МБП

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНА ГІДРОЛОГІЧНА (МГП)

ПРОГРАМА ООН ЕКОЛОГІЧНА (ЮНЕП)

ПРОГРАМУВАННЯ

ПРОГРЕС НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

ПРОДУКТ ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНА

ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОСФЕРИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОЦЕНОЗУ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВТОРИННА

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПАСОВИЩА

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА ПОВНА

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА ВАЛОВА (ПОВНА, ЗАГАЛЬНА)

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА ЧИСТА

ПРОДУКТИВНІСТЬ УГРУПОВАННЯ ЧИСТА

ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА

ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА

ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ВАЛОВА

ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ЧИСТА

ПРОДУЦЕНТИ

ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

ПРОЗОРІСТЬ ВОДИ, ПОВІТРЯ

ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА

ПРОМИВАННЯ ҐРУНТУ

ПРОМИВАННЯ ПОВІТРЯ

ПРОМИСЛОВА ВОДА

ПРОМИСЛОВА ЛІЦЕНЗІЯ

ПРОМИСЛОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ПРОМИСЛОВИЙ ЗАПАС

ПРОМИСЛОВИЙ ПУСТИР

ПРОМИСЛОВІ ВИКИДИ

ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ

ПРОМИСЛОВІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ПРОМІЛЕ

ПРОПАГАНДА ЕКОЛОГІЧНА

ПРОПАГАНДА ПРИРОДООХОРОННА

ПРОРАН

ПРОРАХУНОК ЕКОЛОГІЧНИЙ

ПРОСІКА

ПРОСТІР ЖИТТЄВИЙ

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

ПРОТИЕРОЗІЙНИЙ ВАЛ

ПРОТИШУМОВИЙ ЕКРАН

ПРОТОКА

ПРОФЕСІЙНА ІНТОКСИКАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

ПРОФІЛЬ ҐРУНТОВИЙ

ПРОЦЕНОЗ

ПРОЦЕС БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ

ПРОЦЕСИ ЕОЛОВІ

ПРЯМА РАДІАЦІЯ

ПСАМОБІОНТ

ПСАМОН

ПСАМОФІЛ

ПСАМОФІТ

ПСАМОФІТИ А СЕРІЯ

ПСЕВДОКААТИНГА

ПСЕВДОКЛІМАКС

ПСЕВДОМАКВІС

ПСЕВДОМАКІЯ

ПСЕВДОСТЕП

ПСИХОЕКОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ

ПСИХОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ДЕПРЕСІЯ

ПСИХРОФІЛИ

ПСИХРОФІТИ

ПТАШИНА КОЛОНІЯ

ПТАШИНИЙ БАЗАР

ПТК

ПУНА

ПУСТА

ПУСТЕЛЯ

ПУСТЕЛЯ АРИДНА

ПУСТЕЛЯ ГЛИНИСТА

ПУСТЕЛЯ ЖАРКА

ПУСТЕЛЯ ЗЕЛЕНА

ПУСТЕЛЯ ЛЬОДОВА

ПУСТЕЛЯ ПІЩАНА

ПУСТЕЛЯ РУХОМА

ПУСТЕЛЯ СУХА

ПУСТИР

ПУСТИР ПРОМИСЛОВИЙ

ПУСТИЩЕ

ПУШТА

РАД

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

РАДІАЦІЙНИЙ БАЛАНС (ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ)

РАДІАЦІЙНИЙ ФОН

РАДІАЦІЯ

РАДІАЦІЯ АДАПТИВНА

РАДІАЦІЯ ВИДИМА

РАДІАЦІЯ ВІДБИТА

РАДІАЦІЯ ЗАЛИШКОВА

РАДІАЦІЯ ІНФРАЧЕРВОНА

РАДІАЦІЯ ЙОНІЗУЮЧА

РАДІАЦІЯ ПРЯМА

РАДІАЦІЯ РОЗСІЯНА

РАДІАЦІЯ СОНЯЧНА

РАДІАЦІЯ СУМАРНА

РАДІАЦІЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВА

РАДІОАКТИВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ

РАДІОАКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ

РАДІОАКТИВНИЙ ЙОД

РАДІОАКТИВНИЙ ТУМАН

РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ

РАДІОАКТИВНІ ОПАДИ

РАДІОАКТИВНІСТЬ ПРИРОДНА

РАДІОБІОЛОГІЯ

РАДІОЕКОЛОГІЯ

РАДІОЗАХИСНІ РЕЧОВИНИ

РАДІОМІМЕТИКИ

РАДІОМІМЕТИЧНІ РЕЧОВИНИ

РАДІОНУКЛІДИ

РАДІОПРОТЕКТОРИ

РАДІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ

РАДІОСТІЙКІСТЬ

РАДІОХВИЛЬОВЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

РАДІОЧУТЛИВІСТЬ

РАМБЛА

РАМЕНЬ

РАНКЕР

РАСА ГЕОГРАФІЧНА

РАСА ЕКОЛОГІЧНА

РАСИ ЛЮДИНИ

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

РЕАДАПТАЦІЯ

РЕАКЛІМАТИЗАЦІЯ

РЕБАЛЬЗА

РЕГ

РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК

РЕГІОНАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ (ПОЛЮВАННЯ)

РЕГРЕС (У ЖИВІЙ ПРИРОДІ)

РЕГУЛЮВАННЯ РІЧОК

РЕГУЛЮВАННЯ СТОКУ

РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДИКИХ ТВАРИН

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

РЕГУР

РЕДУЦЕНТИ

РЕЖИМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА

РЕЗЕРВАТ

РЕЗЕРВАТ БОТАНІЧНИЙ

РЕЗЕРВАТ ВОДОПЛАВНОЇ ДИЧИНИ

РЕЗЕРВАТ ЛІСОВИЙ

РЕЗЕРВАТ МИСЛИВСЬКИЙ

РЕЗЕРВАТ НЕКЕРОВАНИЙ

РЕЗЕРВАТ ОРНІТОЛОГІЧНИЙ

РЕЗЕРВАТ ПРИРОДНИЙ

РЕЗЕРВНІ ЛІСИ

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ

РЕІНТРОДУКЦІЯ

РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

РЕКРЕАЦІЙНА ДИГРЕСІЯ

РЕКРЕАЦІЙНА ЄМНІСТЬ

РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА

РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА ЛАНДШАФТУ

РЕКРЕАЦІЙНА ТЕРИТОРІЯ

РЕКРЕАЦІЙНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

РЕКРЕАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КАДАСТР

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ЛІС

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ОБ'ЄКТ

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

РЕКРЕАЦІЯ

РЕКРЕАЦІЯ БІОЛОГІЧНА

РЕКУЛЬТИВАЦІЙНІ ЗЕМЛІ

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ

РЕКУПЕРАЦІЯ

РЕЛІКТ

РЕЛІКТ ГЕОГРАФІЧНИЙ

РЕЛІКТ ЕВОЛЮЦІЙНИЙ

РЕЛІКТОВИЙ АРЕАЛ

РЕЛІКТОВИЙ ВИД

РЕЛІКТОВИЙ ФІТОЦЕНОЗ

РЕЛЬЄФ

РЕЛЬЄФ АНТРОПОГЕННИЙ

РЕЛЬЄФ БІОГЕННИЙ

РЕЛЬЄФ ДЕНУДАЦІЙНИЙ

РЕЛЬЄФ ТЕХНОГЕННИЙ

РЕНДЗИНА

РЕНТГЕН

РЕОФІЛИ

РЕОФІТИ

РЕПАРАЦІЯ

РЕПЕЛЕНТИ

РЕПРОДУКТИВНА ГРУПА

РЕПРОДУКТИВНИЙ АРЕАЛ

РЕПРОДУКЦІЯ

РЕСТИНГА

РЕСУРС

РЕСУРСИ БІОЛОГІЧНІ

РЕСУРСИ ВИСНАЖЕНІ

РЕСУРСИ ВИЧЕРПНІ

РЕСУРСИ ВІДНОВНІ

РЕСУРСИ ВОДНІ

РЕСУРСИ ҐРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНІ

РЕСУРСИ ЕКОЛОГІЧНІ

РЕСУРСИ ЗАМІННІ

РЕСУРСИ ЛІСОВІ

РЕСУРСИ МІНЕРАЛЬНІ

РЕСУРСИ НЕВІДНОВНІ

РЕСУРСИ ОКЕАНУ

РЕСУРСИ ПРИРОДНІ

РЕСУРСИ РЕКРЕАЦІЙНІ

РЕСУРСИ РОСЛИННІ

РЕСУРСИ ТВАРИННОГО СВІТУ

РЕСУРСНИЙ ЦИКЛ

РЕСУРСОЗБЕРЕЖНА ТЕХНОЛОГІЯ

РЕТРОГРЕСІЯ

РЕУТИЛІЗАЦІЙНИЙ ЦИКЛ

РЕУТИЛІЗАЦІЯ

РЕФУГІУМ

РЕЦЕНТНИЙ ВИД

РЕЦИКЛІНГ

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ

РЕЧОВИНИ РАДІОМІМЕТИЧНІ

РИБНИЦТВО

РИБОВОДНИЙ ЗАВОД

РИБОЗАГОРОДЖУВАЧ

РИБОЗАХИСНА СПОРУДА

РИБОЛОВНА ЛІЦЕНЗІЯ

РИБООХОРОННИЙ ЛІС

РИБОПРОПУСКНА СПОРУДА

РИБОРОЗВЕДЕННЯ

РИБОХІД

РИЗИК ЕКОЛОГІЧНИЙ

РИЗОБІОНТИ

РИЗОЛІТИ

РИЗОСФЕРА

РИМНИ

РИМСЬКИЙ КЛУБ

РИТМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

РИТМИ РІЧНІ

РИТМИ ЦИРКАДІАННІ

РИТМИ ЦИРКАДНІ

РИТМИ ЦИРКАННІ

РИТМИ ЦИРКАНУАЛЬНІ

РИФИ

РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОСТІ

РІВЕНЬ СТРУКТУРНИЙ

РІВЕНЬ ТРОФІЧНИЙ

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

РІВНОВАГА ЕКОЛОГІЧНА

РІВНОВАГА ПРИРОДНА

РІВНОВАГА СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

РІВНЯННЯ ЛОТКА — ВОЛЬТЕРРА

РІДКІСНИЙ ВИД — ВОЛЬТЕРРА

РІДКОЛІССЯ — ВОЛЬТЕРРА

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДОВА

РІЗНОТРАВ'Я

РІКА

РІЛЛЯ

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЗВИТКУ

РІЧКА

РІЧНИЙ ПРИРІСТ

РІЧНІ РИТМИ

РОДЮЧІСТЬ (ҐРУНТУ)

РОЗМНОЖЕННЯ ВЕГЕТАТИВНЕ

РОЗМНОЖЕННЯ НЕСТАТЕВЕ

РОЗМНОЖЕННЯ СТАТЕВЕ

РОЗСІЯНА РАДІАЦІЯ

РОЗШИРЕНИЙ АРЕАЛ

РОМАРК

РОСЛИНА СВІТЛОЛЮБНА

РОСЛИНИ — ІНДИКАТОРИ ҐРУНТІВ

РОСЛИННА АСОЦІАЦІЯ

РОСЛИННА ФОРМАЦІЯ

РОСЛИННЕ УГРУПОВАННЯ

РОСЛИННИЙ ПЛАНКТОН

РОСЛИННИЙ ПОКРИВ

РОСЛИННИЙ СВІТ

РОСЛИННИЙ ВІВЦІ

РОСЛИННІ РЕСУРСИ

РОСЛИННІСТЬ

РОСЛИННІСТЬ АЗОНАЛЬНА

РОСЛИННІСТЬ ЗОНАЛЬНА

РОСЛИННІСТЬ СУБАЛЬПІЙСЬКА

РТУТЬ

РУДЕРАЛЬНІ РОСЛИНИ

РУТМАРК

РУХЛИВІСТЬ (біол.)

РУХОМА ПУСТЕЛЯ

РЯМ

РЯСНІСТЬ

САБІНАР

САВАНА

САД

САД БОТАНІЧНИЙ

САД ЗООЛОГІЧНИЙ

САДЖАНЦІ

САЖА

САЗ

САЛІНА

САЛІТРАЛЬ

САМАН

САМОЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ

САМООРГАНІЗАЦІЯ

САМООЧИЩЕННЯ

САМООЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД

САМОРЕГУЛЯЦІЯ

САМОРОЗВИТОК

САМОСІВ

САМОУПРАВЛІННЯ

САМУМ

САНАТОРІЙ

САНАЦІЯ

САНІТАРІЯ

САНІТАРНЕ ЧИСЛО

САНІТАРНИЙ НАГЛЯД

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА НОРМА

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА

САПРОБИ

САПРОБІОНТИ

САПРОЛ

САПРОПЕЛІТИ

САПРОПЕЛЬ

САПРОТРОФИ

САПРОФАГИ

САПРОФІТИ

САТІОН

САТІЯ

СВИНЕЦЬ

СВІДОМІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

СВІТІННЯ МОРЯ

СВІТІННЯ ОРГАНІЗМІВ

СВІТЛО

СВІТЛОВА РОСЛИНА

СВІТЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

СВІТЛОВИЙ РЕЖИМ РОСЛИН

СВІТЛОЛЮБНА РОСЛИНА

СВІТОВИЙ ОКЕАН

СВІТОВИЙ СТІК

СЕБХА

СЕДИМЕНТАТОР

СЕДИМЕНТАЦІЯ

СЕЖА

СЕЗОН

СЕЗОН (ПЕРІОД) ВЕГЕТАЦІЇ

СЕЗОН ФЕНОЛОГІЧНИЙ

СЕЗОННА ГЛИБИНА ПРОМЕРЗАННЯ

СЕЗОННА (РІЧНА) ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ

СЕЙСМІЧНА ШКАЛА

СЕЙСМОГРАМА

СЕЙСМОГРАФ

СЕЙСМОІЗОЛЯЦІЯ

СЕЙСТОН

СЕЙСТОНОФАГ

СЕЙШІ

СЕЛЕКЦІЯ

СЕЛЕНОЛОГІЯ

СЕЛЕПРОВІД

СЕЛО

СЕЛЬ

СЕЛЬВА

СЕМІАРИДНА ЗОНА

СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ

СЕПОРТОЛОГІЯ

СЕПСИС

СЕРЕДОВИЩЕ

СЕРЕДОВИЩЕ АБІОТИЧНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ АГРЕСИВНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ АНТРОПОГЕННЕ

СЕРЕДОВИЩЕ АРТЕПРИРОДНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ БІОТИЧНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЄ

СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЬО-КВАРТИРНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ ГЕОЛОГІЧНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ ЖИВИЛЬНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

СЕРЕДОВИЩЕ ЗОВНІШНЄ

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

СЕРЕДОВИЩЕ КВАЗІПРИРОДНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЕ

СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ

СЕРІР

СЕРІЯ

СЕРІЯ ВТОРИННА

СЕРІЯ ГАЛОФІТНА

СЕРІЯ ГІДРИЧНА

СЕРІЯ КЛІМАТИЧНА

СЕРІЯ КСЕРИЧНА

СЕРІЯ ЛІТОФІТНА

СЕРІЯ ПСАМОФІТНА

СЕРКЛІМАКС

СЕРПЕНТАРІЙ

СЕРТАНА

СЕРТАО

СЕРУЛА

СЕСТОН

СИДЕРАЦІЯ

СИК

СИЛІКАТИ

СИЛІКОЗ

СИЛІЦІЮВАННЯ

СИЛОС

СИЛЬВАНТИ

СИЛЬВАТИЗАЦІЯ

СИМБІОЗ

СИМБІОНТИ

СИМБІОТОПІЯ

СИМПАТРІЯ

СИНАНТРОП

СИНАНТРОПІЗАЦІЯ

СИНАНТРОПНИЙ ВИД

СИНДИНАМІКА

СИНДРОМ

СИНДРОМ ВЕЛИКИХ МІСТ

СИНДРОМ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ

СИНЕЙКІЯ

СИНЕКОТИПИ

СИНЕРГІЗМ

СИНЕРГІЧНИЙ ВПЛИВ

СИНМОРФОЛОГІЯ

СИНОЙКІЯ

СИНОПТИКА

СИНУЗІЯ

СИНФЕНОЛОГІЯ

СИНФІТОСОЗОЛОГІЯ

СИНХОРОЛОГІЯ

СИНЬО-ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ

СИРОВИНА

СИРОВИНА ВТОРИННА

СИРОКО

СИРТ

СИСТЕМА

СИСТЕМА БІОКОСНА

СИСТЕМА ГЕОТЕХНІЧНА

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СИСТЕМА ЗБИРАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ БАГАТОКАМЕРНА

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ҐРУНТОЗАХИСНА

СИСТЕМА ОЙЛЕКС

СИСТЕМА ПРИРОДНА

СИСТЕМА ПРИРОДНИХ ОХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ

СИСТЕМА САПРОБНОСТІ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ В ОХОРОНІ ПРИРОДИ

СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВО — ПРИРОДА

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ — ПРИРОДА

СИСТЕМАТИКА — ПРИРОДА

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ — ПРИРОДА

СИСТЕМОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН

СИСТЕМОПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН

СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК

СИТУАЦІЯ

СИТУАЦІЯ АВАРІЙНА В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

СИТУАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО КОНФЛІКТНА

СІВОЗМІНА

СІЛЬ, ЩО ЇЇ РОЗСИПАЮТЬ НА ДОРОГАХ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ТАНЕННЯ СНІГУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЕКОЛОГІЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБРУДНЕННЯ

СІНОЖАТЬ

СІЯНЕЦЬ

СКАРИФІКАЦІЯ

СКАРП

СКАФАНДР

СКВЕР

СКИДАННЯ ГРАНИЧНОДОПУСТИМЕ (ГДС) (ПЕВНИХ РЕЧОВИН У ВОДОЙМУ)

СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ вод У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

СКЛАД ВИДОВИЙ

СКЛАД ҐРУНТУ МЕХАНІЧНИЙ

СКЛАДНИЙ ДЕРЕВОСТАН

СКЛЕРОФІТИ

СКОПЕ

СКРЕБ

СКРИНІНГ

СКРУБЕР

СЛАНИКИ

СЛАНКІ РОСЛИНИ

СЛІДИ ЛІТАКІВ

СЛІТЕРИЗАЦІЯ

СЛУЖБА ЕКОЛОГІЧНА

СМЕРТНІСТЬ

СМЕРТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

СМЕРЧ

СМІТТЯ

СМОГ

СМОГ ЛОНДОНСЬКОГО ТИПУ (ВОЛОГИЙ)

СМОГ ЛЬОДЯНИЙ

СМОГ ФОТОХІМІЧНИЙ

СМУГА ВІДЧУЖЕННЯ

СМУГА ЗАХИСНА

СМУГА ЛІСОВА ПОЛЕЗАХИСНА

СМУГОВЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

СНІГ

СНІГОВА ЕРОЗІЯ

СНІГОВА ЛАВИНА

СНІГОВАЛ

СНІГОЗАПАСИ

СНІГОЗАТРИМАННЯ

СНІГОЗАХИСТ

СНІГОЛАМ

СНІГОМІР

СНІГОТАНЕННЯ

СНІД

СНІЖНИК

СОГРА

СОЗОЛОГІЧНА ГЕОБОТАНІКА

СОЗОЛОГІЯ

СОЗОТЕХНІКА

СОЛЕСТІЙКІСТЬ

СОЛЕФЛЮКЦІЯ

СОЛОНЕЦЬ

СОЛОНІ ВОДИ

СОЛОНІСТЬ ВОДИ

СОЛОНЧАКИ

СОЛЯРИМЕТР

СОЛЯРІЙ

СОЛЬФАТАРИ

СОН ЗИМОВИЙ/ЛІТНІЙ

СОН РОСЛИН

СОНЦЕ

СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ

СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ

СОНЯЧНІ СПАЛАХИ

СОПКИ

СОР

СОРАМЕНЬ

СОРБАТ

СОРБЕНТИ

СОРБЦІЯ

СОРИ

СОРТ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ (ПРИРОДООХОРОННА)

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

СОЦІАЛЬНА ГРУПА

СОЦІАЛЬНЕ ЛІСІВНИЦТВО

СОЦІАЛЬНИЙ ЧИННИК

СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПРЕАДАПТАЦІЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК

СОЦІАЦІЯ

СОЦІЄТА

СОЦІОГРАМА

СОЦІОЕКОСИСТЕМА ГЛОБАЛЬНА

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІУЛА

СОЦІЯ

СОЮЗ

СПАДКОВІ ХВОРОБИ

СПАДКОВІСТЬ

СПАЛАХ ЕКОЛОГІЧНИЙ

СПАЛАХИ ХРОМОСФЕРНІ

СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ

СПЕКТР

СПЕКТР БІОЕКОЛОГІЧНИЙ

СПЕКТР ВИДОВИЙ

СПЕКТР ТРОФІЧНИЙ

СПЕЛЕОЛОГІЯ

СПЕЛЕОТУРИЗМ

СПЕЛЕОФАУНА

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗМІВ

СПИРТ З БІОМАСИ

СПІВЕДИФІКАТОР

СПЛАВИНА

СПЛЯЧКА

СПОКІЙ У РОСЛИН

СПОЛУЧЕНІСТЬ ВИДІВ У ФІТОЦЕНОЗАХ

СПОРУДА БЕРЕГОЗАКРІПЛЮВАЛЬНА

СПОРУДА ДРЕНАЖНА

СПОРУДА ОЧИСНА

СПОРУДА РИБОЗАХИСНА

СПОРУДА РИБОПРОПУСКНА

СПОСІБ ЖИТТЯ

СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

СПРАВЖНЄ ПОКРИТТЯ

СПУСТЕЛЕННЯ

СТАБІЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

СТАБІЛЬНЕ УГРУПОВАННЯ

СТАБІЛЬНІСТЬ БІОСФЕРИ

СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ

СТАГНАЦІЯ

СТАГНОПЛАНКТОН

СТАДНІСТЬ

СТАДО

СТАЛАГМІТИ

СТАЛАКТИТИ

СТАН ПІДЗЕМНИХ ВОД УКРАЇНИ

СТАН ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ (РАВ)

СТАН ЧОРНОГО МОРЯ

СТАНДАРТ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ ВІДДІЛ

СТАНЦІЯ

СТАНЦІЯ ДОСЛІДНА

СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ

СТАТОСКОП

СТАЦІЯ

СТАЦІЯ ЗАПОВІДНА

СТАЦІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ

СТЕЖКА ЕКОЛОГІЧНА

СТЕЖКА НАВЧАЛЬНА

СТЕЖКА ТУРИСТИЧНА

СТЕНД

СТЕНОБІОНТИ

СТЕНОГАЛИ

СТЕНОГІГРОБІОНТ

СТЕНОЙОННІСТЬ

СТЕНОТЕРМИ

СТЕНОТЕРМНИЙ ВИД

СТЕНОТЕРМНІСТЬ

СТЕНОФАГИ

СТЕНОФАГІЯ

СТЕНОФОТИ

СТЕПАНТИ

СТЕПОВА ЕКОСИСТЕМА

СТЕПОВА ПОЖЕЖА

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

СТИГЛИЙ ДЕРЕВОСТАН

СТИГЛИЙ ЛІС

СТИГЛІСТЬ ҐРУНТУ

СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

СТИХІЙНЕ ЯВИЩЕ

СТИХІЯ

СТІЙКЕ УГРУПОВАННЯ

СТІЙКИЙ ЗАБРУДНИК

СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

СТІЙКІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

СТІЙКІСТЬ РОСЛИН

СТІЙКІСТЬ ФІТОЦЕНОЗІВ

СТІК

СТІК ЗАБРУДНЕНИЙ

СТІК ЗЛИВОВИЙ

СТІК ЙОННИЙ

СТІК МАКСИМАЛЬНИЙ

СТІК МІНІМАЛЬНИЙ

СТІК МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ

СТІК НАНОСНИЙ

СТІК ПОТОКІВ ПОВІТРЯ

СТІК РІЧКИ ТВЕРДИЙ

СТІК РОЗЧИНЕНИХ РЕЧОВИН

СТІК СВІТОВИЙ

СТІПАКСЕРОФІТИ

СТІЧНА ТРУБА

СТІЧНІ ВОДИ

СТОКИ

СТОКИ КОМУНАЛЬНІ

СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ ПРИРОДИ НАЦІОНАЛЬНА

СТРАТЕГІЯ РОСЛИН

СТРАТИГРАФІЧНА

СТРАТИСФЕРА

СТРАТИФІКАЦІЯ

СТРАТИФІКАЦІЯ АТМОСФЕРИ

СТРАТИФІКАЦІЯ ВОД

СТРАТОБІОНТИ

СТРАТОБІОСФЕРА

СТРАТОПАУЗА

СТРАТОСФЕРА

СТРЕС

СТРЕС АНТРОПОГЕННИЙ

СТРЕС БІОГЕННИЙ

СТРЕС ШУМОВИЙ

СТРИЖЕНЬ РІЧКИ

СТРІЛЬЦІВСЬКИЙ СТЕП

СТРІМНИНА

СТРОНЦІЙ

СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗІВ

СТРУКТУРА ВИДУ

СТРУКТУРА ВОД ОКЕАНУ

СТРУКТУРА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ

СТРУКТУРА ҐРУНТУ

СТРУКТУРА ЕКОСИСТЕМИ

СТРУКТУРА ЕТОЛОГІЧНА

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ

СТРУКТУРНИЙ РІВЕНЬ

СТРУКТУРНІСТЬ ҐРУНТУ

СУБАЛЬПІЙСЬКА РОСЛИННІСТЬ

СУБДОМІНАНТ

СУБЕДИФІКАТОР

СУБІР

СУБКЛІМАКС

СУБЛІМАЦІЯ

СУБЛІТОРАЛЬ

СУБОРДИНАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА

СУБСЕРІЯ

СУБСТРАТ

СУБТРОПІКИ

СУБТРОПІЧНИЙ ВОЛОГИЙ ЛІС

СУБУРБАНІЗАЦІЯ

СУБФОРМАЦІЯ

СУКУЛЕНТИ

СУКУПНИЙ ВИКИД

СУКЦЕСІЙНИЙ РЯД

СУКЦЕСІЯ

СУКЦЕСІЯ АВТОГЕННА

СУКЦЕСІЯ АНТРОПОГЕННА

СУКЦЕСІЯ БІОТИЧНА

СУКЦЕСІЯ ВІКОВА

СУКЦЕСІЯ ВТОРИННА

СУКЦЕСІЯ ЕДАФОГЕННА

СУКЦЕСІЯ ЕКЗОДИНАМІЧНА

СУКЦЕСІЯ ЕКОЛОГІЧНА

СУКЦЕСІЯ ЕНДОДИНАМІЧНА

СУКЦЕСІЯ ЕНДОЕКОГЕНЕТИЧНА

СУКЦЕСІЯ ЗООГЕННА

СУКЦЕСІЯ КАТАСТРОФІЧНА

СУКЦЕСІЯ ПЕРВИННА

СУКЦЕСІЯ ПІРОГЕННА

СУКЦЕСІЯ ПРИРОДНА

СУКЦЕСІЯ ЦИКЛІЧНА

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР

СУМАРНА РАДІАЦІЯ

СУМІСНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

СУМІСНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНА

СУМШАРА

СУПЕРНИЦТВО

СУПРАЛІТОРАЛЬ

СУРОГАТ

СУСПІЛЬНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

СУФЛЯР

СУФОЗІЯ

СУХА ПУНА

СУХА ПУСТЕЛЯ

СУХИЙ ТУМАН

СУХІСТЬ ФІЗИЧНА

СУХОВІЙ

СУХОДІЛ

СУХОДІЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

СУХОСТІЙ

СУЦІЛЬНИЙ АРЕАЛ

СУЧАСНИЙ АРЕАЛ

СХОВИЩЕ ВІДХОДІВ

СЦІОФІТ

ТАБЛИЦІ ВИЖИВАННЯ

ТАЙГА

ТАЙФУН

ТАКИР

ТАКСАЦІЯ

ТАКСАЦІЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

ТАКСАЦІЯ ЛІСУ

ТАКСИС

ТАКСОН

ТАКСОНОМІЯ

ТАЛАСОБАТІАЛЬ

ТАЛАСОТЕРАПІЯ

ТАЛІЙ

ТАЛЬВЕГ

ТАМНОБІОНТ

ТАМПОНАЖ

ТАНАТОЦЕНОЗ

ТАСОК

ТАФОНОМІЯ

ТВАРИННИЙ СВІТ

ТВЕЛИ (тепловидільні елементи)

ТВЕРДИЙ СТІК РІЧКИ

ТВЕРДІ АЕРОЗОЛЬНІ ЧАСТОЧКИ

ТВЕРДІСТЬ ВОДИ

ТВІРНА ТКАНИНА

ТЕКТОГЕНЕЗ

ТЕЛЕМЕТРІЯ

ТЕЛЕРГОНИ

ТЕЛУРОБІОСФЕРА

ТЕМПЕРАТУРА

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ЧИННИК

ТЕНЗИДИ

ТЕОРЕМА ГАУЗЕ- Екологія - охорона природи - словник-довідник

ТЕОРЕМИ ЕКОЛОГІЇ- Екологія - охорона природи - словник-довідник

ТЕОРІЯ СИСТЕМ ЗАГАЛЬНА- Екологія - охорона природи - словник-довідник

ТЕПЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

ТЕПЛОВИЙ ПОЯС

ТЕПЛОВІДДАЧА

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ТЕПЛОКРОВНІ ТВАРИНИ

ТЕПЛОЛЮБНІ ОРГАНІЗМИ

ТЕПЛОТА ВИКИДНА

ТЕРАБІОСФЕРА

ТЕРАН

ТЕРАРІЙ

ТЕРАРІУМ

ТЕРАСА

ТЕРАТОГЕНЕЗ

ТЕРАТОГЕНИ

ТЕРАТОГЕННИЙ ЧИННИК

ТЕРАТОЛОГІЯ

ТЕРАФЛЕКС

ТЕРЕНКУР

ТЕРИКОН

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЄМНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ РІЧКОВОГО СТОКУ

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ

ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ

ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ В УКРАЇНІ

ТЕРИТОРІЯ

ТЕРИТОРІЯ ЗАПОВІДНА

ТЕРИТОРІЯ НЕЗАЙМАНОЇ ПРИРОДИ

ТЕРИТОРІЯ ОСОБИНИ, РОДИНИ

ТЕРИТОРІЯ ОСОБЛИВО ОХОРОННА

ТЕРИТОРІЯ ОСОБЛИВО ОХОРОННА (ЗАПОВІДНО-ЕТАЛОННА)

ТЕРИТОРІЯ ОСОБЛИВО ОХОРОННА (ОБ'ЄКТОЗАХИСНА)

ТЕРИТОРІЯ ПРИРОДНА, ОСОБЛИВО ОХОРОННА (РЕСУРСОЗАХИСНА)

ТЕРИТОРІЯ ПРИРОДНА, ОСОБЛИВО ОХОРОННА, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

ТЕРИТОРІЯ РЕКРЕАЦІЙНА

ТЕРИТОРІЯ УРБАНІЗОВАНА

ТЕРІОЛОГІЯ

ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ

ТЕРМІТИ

ТЕРМІЧНИЙ ПОЯС

ТЕРМІЧНИЙ ЧИННИК

ТЕРМОДИНАМІЧНЕ ПРАВИЛО ВАНТ-ГОФФА

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

ТЕРМОКАРСТ

ТЕРМОНАСТІЇ

ТЕРМОПАУЗА

ТЕРМОПЕРІОДИЗМ

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ ОРГАНІЗМІВ

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ ФІЗИЧНА

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ ХІМІЧНА

ТЕРМОСТІЙКІСТЬ

ТЕРМОСФЕРА

ТЕРМОТАКСИС

ТЕРМОТРОПІЗМ

ТЕРМОФІЛИ

ТЕРМОФІЛЬНІ ОРГАНІЗМИ

ТЕРМОФІЛЬНІСТЬ

ТЕРМОФІТИ

ТЕРМОФОБИ

ТЕРОФІТИ

ТЕРПЕНТИН

ТЕРРА РОССА

ТЕРРА ФІРМЕ

ТЕРРА ФУСКА

ТЕС

ТЕСТ

ТЕТРАЕТИЛСВИНЕЦЬ (ТЕС)

ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН

ТЕФЛОН

ТЕХНІЧНА ВОДА

ТЕХНІЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ

ТЕХНІЧНО ДОПУСТИМИЙ

ТЕХНОБІОГЕОМ

ТЕХНОГЕНЕЗ

ТЕХНОГЕННА ЕКОСИСТЕМА

ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ

ТЕХНОГЕННИЙ БІОГЕОЦЕНОЗ

ТЕХНОГЕННИЙ ЗЕМЛЕТРУС

ТЕХНОГЕННИЙ ЛАНДШАФТ

ТЕХНОГЕННИЙ РЕЛЬЄФ

ТЕХНОГЕННИЙ ЧИННИК

ТЕХНОКРАТИЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗВІДХОДНА

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕНСИВНА (В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ)

ТЕХНОЛОГІЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖНА

ТЕХНОСФЕРА

ТЕХНОТОП

ТЕЦ (НА ВУГІЛЬНОМУ ПАЛИВІ)

ТИГМОТРОПІЗМ

ТИП

ТИП БІОГЕОЦЕНОЗУ

ТИП БІОЦЕНОЗУ

ТИП ҐРУНТУ

ТИП ЛАНДШАФТУ

ТИП ЛІСУ

ТИП ПАСОВИСЬКА

ТИП РОСЛИННОСТІ

ТИПИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ОРГАНІЗМІВ

ТИПОЛОГІЯ

ТИСК ЖИТТЯ

ТІЛИ (бот.)

ТІНЬОВА АДАПТАЦІЯ

ТІНЬОВА РОСЛИНА

ТІНЬОВИТРИВАЛА РОСЛИНА

ТОКСИКАНТ

ТОКСИКОЛОГІЯ

ТОКСИНИ

ТОКСИЧНА ДОЗА

ТОКСИЧНИЙ ТУМАН

ТОКСИЧНІСТЬ

ТОКСИЧНІСТЬ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ

ТОКСИЧНІСТЬ ПОРІД

ТОКСИЧНІСТЬ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ

ТОКСОБНІСТЬ

ТОКСОПЛАЗМОЗ

ТОЛА

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ТОЛУОЛ

ТОМІЛЯРИ

ТОПОДЕМИ

ТОРНАДО

ТОРФ

ТОРФОВА ПОЖЕЖА

ТОРФОВИЩА

ТОЧКА РОСИ

ТОЧКИ КАРДИНАЛЬНІ

ТРАВИ

ТРАВМОТРОПІЗМ

ТРАВОЇДНІСТЬ

ТРАВОСТІЙ

ТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА

ТРАНСГРАНИЧНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ

ТРАНСМІСИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

ТРАНСМІСІЯ

ТРАНСПІРАЦІЯ

ТРАНСПОРТ

ТРАНСФОРМАЦІЯ (УГРУПОВАНЬ)

ТРАНСФОРМІЗМ

ТРАСА

ТРЕТЯ ПРИРОДА

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ РОСЛИНИ

ТРИПТОФІТ

ТРИПТОФІТИЗМ

ТРИТІЙ

ТРИХЛОРЕТАН

ТРИХЛОРЕТИЛЕН

ТРИХОГІДРОФІТИ

ТРИХОФІТИ

ТРОГЛОБІОНТИ

ТРОГЛОКСЕНИ

ТРОГЛОФІЛИ

ТРОМБ МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ

ТРОПІЗМИ

ТРОПІКИ

ТРОПІЧНИЙ ЦИКЛОН

ТРОПОБІОСФЕРА

ТРОПОПАУЗА

ТРОПОСФЕРА

ТРОПОСФЕРА ПІДЗЕМНА

ТРОПОФІТИ

ТРОФІЧНА ГРУПА

ТРОФІЧНА МЕРЕЖА

ТРОФІЧНА ПІРАМІДА

ТРОФІЧНИЙ АРЕАЛ

ТРОФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ТРОФІЧНИЙ РІВЕНЬ

ТРОФІЧНИЙ СПЕКТР

ТРОФІЧНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ТИПУ ФІТОФАГ — РОСЛИНА

ТРОФІЧНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ТИПУ ХИЖАК — ЖЕРТВА

ТРОФНІСТЬ — Екологія - охорона природи - словник-довідник

ТРОФОМОРФИ

ТРОФОТАКСИС

ТРОФОТОПИ

ТРОФОТРОПІЗМ

ТРОФОФІЛ

ТРУБА ДИМОВА

ТРУБА ДРЕНАЖНА

ТРУБА СТІЧНА

ТРЯСОВИНА

ТУГАЙ

ТУКАМАН

ТУКУЛАНИ

ТУМАН

ТУМАН ГРУБОДИСПЕРСНИЙ

ТУМАН РАДІОАКТИВНИЙ

ТУМАН СУХИЙ

ТУМАН ТОКСИЧНИЙ

ТУНДРА

ТУНДРА ГІРСЬКА

ТУРБОПАУЗА

ТУРБУЛЕНЦІЯ (В АТМОСФЕРІ)

ТУРИЗМ

ТУРИСТИЧНА СТЕЖКА

ТУСОК

ТУФИ

УАДИ

УАЙТ-СПІРИТ

УБІКВІСТИ

УБІКВІТЕТ

УГІДДЯ

УГРУПОВАННЯ

УГРУПОВАННЯ ВУЗЛОВЕ

УГРУПОВАННЯ ІНДИКАТОРНЕ

УГРУПОВАННЯ КЛІМАКСОВЕ

УГРУПОВАННЯ ПІОНЕРНЕ

УГРУПОВАННЯ ПІРОГЕННЕ

УГРУПОВАННЯ ПРИРОДНЕ НЕЗАЙМАНЕ

УГРУПОВАННЯ РОСЛИННЕ

УГРУПОВАННЯ СТАБІЛЬНЕ

УГРУПОВАННЯ СТІЙКЕ

УДАР ЗВУКОВИЙ

УЕД

УЗАР

УЗБОЙ

УКІС

УКОРІНЕННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕПОВИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

УЛОВ

УЛОВИСТІСТЬ

УЛОВЛЮВАННЯ ЗОЛЬНИХ ЧАСТОЧОК

УЛОВЛЮВАННЯ ПИЛУ

УЛЬТРА АБІСАЛЬ

УЛЬТРААКУСТИКА

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАФІЛЬТР

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА РАДІАЦІЯ

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

УМІРИЗАЛЬ

УМОВИ ЕДАФІЧНІ

УМОВИ ЕКСТРЕМАЛЬНІ

УМОВИ ІСНУВАННЯ

УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАННЯ

УМОВИ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННІ

УМОВИ СЕРЕДОВИЩА

УМОВИ СЕРЕДОВИЩА АБІОТИЧНІ

УМОВИ СЕРЕДОВИЩА БІОТИЧНІ

УМОВНО ЧИСТА ВОДА

УНІОН

УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА

УПАКОВКА АЕРОЗОЛЬНА

УПАКОВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

УПАКОВКИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

УПРАВЛІННЯ ЕВОЛЮЦІЄЮ

УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИМ РЕЖИМОМ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ДОВКІЛЛЯ

УПРАВЛІННЯ ПОПУЛЯЦІЯМИ

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНЕ

УРАГАН

УРАН

УРБАЕКОЛОГІЯ

УРБАНІЗАЦІЯ

УРБАНІЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТУ

УРБАНІЗМ

УРБАНІЗОВАНА ТЕРИТОРІЯ

УРБАСИСТЕМА

УРЕМА

УРМАН

УРОЖАЙ

УРОЖАЙНІСТЬ

УРОЧИЩЕ

УРОЧИЩЕ ЗАПОВІДНЕ

УРУКУРИ

УТИЛІЗАЦІЯ

УТИЛІЗАЦІЯ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

УТИЛІЗАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД

УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ

УЧАСТЬ ВИДУ

УЩЕЛИНИ

УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ (В ЗЕМЛЕРОБСТВІ)

ФАГОТРОФ

ФАЗА РОЗВИТКУ

ФАЗА СУКЦЕСІЇ

ФАЗА ФЕНОЛОГІЧНА

ФАКЕЛ

ФАКТОР

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПАРАЗИТ

ФАКУЛЬТАТИВНІ АЕРОБИ

ФАКУЛЬТАТИВНІ АНАЕРОБИ

ФАНЕРОФІТИ

ФАО (ПРОДОВОЛЬЧА І С.-Г. ОРГАНІЗАЦІЯ ООН)

ФАР

ФАРВАТЕР

ФАУНА

ФАУНА ҐРУНТОВА

ФАУНА УКРАЇНИ

ФАУНІСТИЧНИЙ ЗАКАЗНИК

ФАУНІСТИЧНИЙ КАДАСТР

ФАУНІСТИЧНИЙ ФОНД

ФАЦІАЦІЯ

ФАЦІЯ

ФАЦІЯ БІОГЕОГРАФІЧНА

ФАЦІЯ БОТАНІЧНА

ФАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНА

ФАЦІЯ ҐРУНТОВА

ФАЦІЯ ОСАДОВА

ФАЦІЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРІОН

ФЕНОЛИ

ФЕНОЛОГІЧНА ІНВЕРСІЯ

ФЕНОЛОГІЧНА ФАЗА

ФЕНОЛОГІЧНИЙ СЕЗОН

ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ФЕНОЛОГІЯ

ФЕНОМЕН ПРИРОДИ

ФЕНОТИП

ФЕНОТИПНА МІНЛИВІСТЬ

ФЕРМА

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ФЕРОМОНИ

Ф'ЄЛЬДИ

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ФАЦІЯ

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОЯС

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ФІЗИЧНА МЕЛІОРАЦІЯ

ФІЗИЧНА СУХІСТЬ

ФІЗИЧНА ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

ФІЗИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ФІЗИЧНЕ ПОЛЕ

ФІЗІОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК

ФІЗІОЦЕНОЗ

ФІЛОГЕНЕЗ

ФІЛОСФЕРА

ФІЛОЦЕНОГЕНЕЗ

ФІЛЬТР

ФІЛЬТРАТОР (ОРГАНІЗМ)

ФІЛЬТРУВАННЯ

ФІНБОШ

ФІОРД

ФІТОБЕНТОС

ФІТОГЕОГРАФІЧНА ЗОНА

ФІТОГЕОГРАФІЯ

ФІТОГЕОСФЕРА

ФІТОДИЗАЙН

ФІТОЕДАФОН

ФІТОЕКОІНДИКАТОРИ

ФІТОІНДИКАЦІЯ

ФІТОКЛІМАТ- Екологія - охорона природи - словник-довідник

ФІТОМАСА

ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

ФІТОНЦИДИ

ФІТОПЛАНКТОН

ФІТОСФЕРА

ФІТОТРОН

ФІТОФАГИ

ФІТОФІЛ

ФІТОЦЕНОГЕНЕЗ

ФІТОЦЕНОЗ

ФІТОЦЕНОЗ РЕЛІКТОВИЙ

ФІТОЦЕНОЛОГІЯ

ФІТОЦЕНОТИЧНА ІНВЕРСІЯ

ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ОПТИМУМ

ФЙОРД

ФЛОРА

ФЛОРА МІСЦЕВА

ФЛОРИСТИЧНИЙ ЗАКАЗНИК

ФЛОРИСТИЧНИЙ КАДАСТР

ФЛОРИСТИЧНИЙ ФОНД

ФЛОРОГЕНЕЗ

ФОН (ОДИНИЦЯ РІВНЯ ГУЧНОСТІ ЗВУКУ)

ФОН ЗВУКОВИЙ ПРИРОДНИЙ

ФОН ПРИРОДНИЙ

ФОН ПРИРОДНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ

ФОН РАДІАЦІЙНИЙ

ФОНД ГЕНЕТИЧНИЙ

ФОНД ЗАПОВІДНИЙ

ФОНД ЗЕМЕЛЬНИЙ

ФОНД ЛІСОВИЙ

ФОНД МИСЛИВСЬКИЙ

ФОНД ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ

ФОНД ФАУНІСТИЧНИЙ

ФОНД ФЛОРИСТИЧНИЙ

ФОНОВА КОНЦЕНТРАЦІЯ

ФОРЕЗІЯ

ФОРМА РЕЛЬЄФУ

ФОРМА РОСТУ

ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ КОНСОРЦІЙНА

ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗМЕНА

ФОРМА САМОУПРАВЛІННЯ ПОПУЛЯЦІЙНА

ФОРМАЛЬДЕГІД

ФОРМАЦІЯ

ФОРМАЦІЯ РОСЛИННА

ФОРМІОН

ФОРМУВАННЯ ДОВКІЛЛЯ ЖИТТЯ

ФОТОБІОСФЕРА

ФОТООКСИДАНТИ

ФОТОПЕРІОД

ФОТОПЕРІОДИЗМ

ФОТОСИНТЕЗ

ФОТОСИНТЕТИЧНО АКТИВНА РАДІАЦІЯ (ФАР)

ФОТОСФЕРА

ФОТОТАКСИС

ФОТОТРОПІЗМ

ФОТОТРОФ

ФОТОФІЛ

ФОТОФОБ

ФОТОХІМІЧНИЙ СМОГ

ФРАКЦІЯ ҐРУНТОВА

ФРАТРІЯ

ФРЕАТОФІТ

ФРЕОНИ

ФРИГАНА

ФРИГАНОЇДИ

ФРИГАНОЇДНА РОСЛИННІСТЬ

ФТОР

ФТОРУВАННЯ ВОДИ

ФУМІГАНТИ

ФУМІГАТОР

ФУМІГАЦІЯ

ФУНГІЦИДИ

ФУНКЦІОНАЛЬНА КУМУЛЯЦІЯ

ФУНКЦІЯ ШКОДИ

ХАЗМОФІТИ

ХАЛКА-ПАРАМО

ХАМЕФІТИ

ХАМСИН

ХАРА

ХАРАЛЕС

ХАРЧОВА МЕРЕЖА

ХАСМОФІТИ

ХВИЛІ ЖИТТЯ

ХВИЛІ ПОПУЛЯЦІЙНІ

ХВИЛІ ЧИСЕЛЬНОСТІ

ХВОРОБА ВІБРАЦІЙНА

ХВОРОБА МІНАМАТИ

ХВОРОБА ПРОМЕНЕВА ГОСТРА

ХВОРОБА ПРОМЕНЕВА ХРОНІЧНА

ХВОРОБИ ПРОФЕСІЙНІ

ХВОРОБИ СПАДКОВІ

ХВОСТИ

ХЕММОК

ХЕМОАВТОТРОФИ

ХЕМОЛІТОФІТИ

ХЕМОСИНТЕЗ

ХЕМОСИНТЕТИКИ

ХЕМОТАКСИС

ХЕМОТРОФИ

ХИЖАКИ

ХИЖАКИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

ХИЖАКИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

ХИЖАЦТВО

ХИМЕРА

ХІМІЗАЦІЯ (СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА)

ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ

ХІМІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ

ХІМІЧНА ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ХІМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ (ХСК)

ХІМІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН (БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ)

ХІМІЯ ЗНИЖЕНОГО РИЗИКУ

ХІМІЯ ОКЕАНУ (МОРЯ)

ХІОНОСФЕРА

ХІОНОФІЛИ

ХІОНОФІТИ

ХІОНОФОБИ

ХІРАЛЬНА ЧИСТОТА

ХІРАЛЬНІСТЬ

ХІРОПТЕРОФІЛИ

ХЛАДОНИ

ХЛОРОВАНІ ВУГЛЕВОДНІ

ХЛОРУВАННЯ ВОДИ

ХЛОРФТОРВУГЛЕВОДНІ

ХОЛОДНОКРОВНІ ТВАРИНИ

ХОЛОДОСТІЙКІ ВИДИ

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН

ХОМІНГ

ХОМУТІВСЬКИЙ СТЕП

ХОРОЛОГІЯ

ХОРТОБІОНТИ

ХРЕБЕТ (ГІРСЬКИЙ)

ХРОМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ

ХРОМОСФЕРНІ СПАЛАХИ

ХРОНІЧНА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА

ХРОНОБІОЛОГІЯ

ХРОНОЗОНА

ХСК

ЦАРСТВО (біол.)

ЦВІТІННЯ ВОДИ

ЦВІТІННЯ ҐРУНТУ

ЦВІТІННЯ ЛИМАНІВ

ЦЕЗІЙ-137

ЦЕНОБІОНТИ

ЦЕНОГЕНЕЗ

ЦЕНОГЕНІЯ

ЦЕНОГЕОГРАФІЯ

ЦЕНОЗ

ЦЕНОКІНЕЗ

ЦЕНОТИП

ЦЕНОТИЧНА ПОПУЛЯЦІЯ

ЦЕНОТОП

ЦЕНОФІЛИ

ЦЕНОФОБИ

ЦЕНТРИ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН

ЦЕНТР ПОШИРЕННЯ

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ЦИКЛ БІОГЕОХІМІЧНИЙ

ЦИКЛ ВИРОБНИЧИЙ ЗАМКНЕНИЙ

ЦИКЛ ЕСТРАЛЬНИЙ

ЦИКЛ ЖИТТЄВИЙ

ЦИКЛ РЕСУРСНИЙ

ЦИКЛ РЕУТИЛІЗАЦІЙНИЙ

ЦИКЛ РОЗВИТКУ

ЦИКЛІЧНА (ПЕРІОДИЧНА) ДИНАМІКА ЕКОСИСТЕМ

ЦИКЛІЧНА СУКЦЕСІЯ

ЦИКЛІЧНІСТ

ЦИКЛОМОРФОЗ

ЦИКЛОН

ЦИКЛОН ПОЗАТРОПІЧНИЙ

ЦИКЛОН ТРОПІЧНИЙ

ЦИКЛОНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЦИРКАДІАННІ РИТМИ

ЦИРКАДНІ РИТМИ

ЦИРКАНУАЛЬНІ РИТМИ

ЦИРКАРИТМИ

ЦИРКУМПОЛЯРНІ ОРГАНІЗМИ

ЦІАНОБАКТЕРІЇ

ЦІЛИНАЇ

ЦІНА ЕКОЛОГІЧНА

ЦІНА ЕНЕРГЕТИЧНА

ЦІНА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЦІННІСТЬ КОРМОВА

ЦІННІСТЬ ПОЖИВНА

ЦУНАМІ

ЧАГАРНИК

ЧАКО

ЧАН'ЯР

ЧАПАДА

ЧАПАРАЛЬ

ЧАСТКОВЕ ОЧИЩЕННЯ

ЧАСТОЧКИ ТВЕРДІ АЕРОЗОЛЬНІ

ЧЕК (У МЕЛІОРАЦІЇ)

ЧЕКАНКА РОСЛИН

ЧЕРВОНА(І) КНИГА(И)

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЧЕРВОНИЙ ПРИПЛИВ

ЧЕРВОНИЙ СПИСОК ВИДІВ

ЧЕРГУВАННЯ ПОКОЛІНЬ

ЧЕТВЕРТИННИЙ ПЕРІОД

ЧИННИК

ЧИННИК(И) АБІОТИЧНИЙ(І)

ЧИННИК АНТРОПІЧНИЙ

ЧИННИК АНТРОПОГЕННИЙ

ЧИННИК АТМОСФЕРНИЙ

ЧИННИК БІОГЕННИЙ

ЧИННИК БІОЛОГІЧНИЙ

ЧИННИК БІОСФЕРНИЙ

ЧИННИК БІОТИЧНИЙ

ЧИННИК БІОЦЕНОТИЧНИЙ

ЧИННИК ВИБІРКОВИЙ

ЧИННИК ВОДНИЙ

ЧИННИК ВОЛОГОСТІ

ЧИННИК ГЕНЕТИЧНИЙ

ЧИННИК ГЕОГРАФІЧНИЙ

ЧИННИК ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ

ЧИННИК ГЕОФІЗИЧНИЙ

ЧИННИК ГРУПОВИЙ

ЧИННИК ЕВОЛЮЦІЇ

ЧИННИК ЕДАФІЧНИЙ

ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНИЙ

ЧИННИК ЕКОСИСТЕМНИЙ

ЧИННИК ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ

ЧИННИК ЕТОЛОГІЧНИЙ

ЧИННИК ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ЧИННИК ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЧИННИК ІСТОРИЧНИЙ

ЧИННИК КИСЛОТНОСТІ

ЧИННИК КЛІМАТИЧНИЙ

ЧИННИК КОМПЛЕКСНИЙ

ЧИННИК КОСМІЧНИЙ

ЧИННИК ЛЕТАЛЬНИЙ

ЧИННИК ЛІМІТУЮЧИЙ

ЧИННИК МУТАГЕННИЙ

ЧИННИК НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ЧИННИК НІВАЛЬНИЙ

ЧИННИК ОРОГРАФІЧНИЙ

ЧИННИК ПЕРВИННИЙ

ЧИННИК ПЕРІОДИЧНИЙ

ЧИННИК ПОЖЕЖІ

ЧИННИК ПРИРОДНИЙ

ЧИННИК ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИЙ

ЧИННИК РИЗИКУ

ЧИННИК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНИЙ

ЧИННИК СОЛОНОСТІ

ЧИННИК СОЦІАЛЬНИЙ

ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ

ЧИННИК ТЕМПЕРАТУРНИЙ

ЧИННИК ТЕРАТОГЕННИЙ

ЧИННИК ТЕРМІЧНИЙ

ЧИННИК ТЕХНОГЕННИЙ

ЧИННИК ФІЗІОЛОГІЧНИЙ

ЧИННИК ШКІДЛИВИЙ

ЧИННИКИ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

ЧИННИКОВА ЕКОЛОГІЯ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ АБСОЛЮТНА

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ ВІДНОСНА

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВА

ЧИСЛО ВОЛЬФА

ЧИСЛО САНІТАРНЕ

ЧИСТА ВОДА

ЧИСТА ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ЧИСТА ПЕРВИННА ПРОДУКЦІЯ

ЧИСТА ПРОДУКТИВНІСТЬ УГРУПОВАННЯ

ЧИСТИЙ ДЕРЕВОСТАН

ЧИСТОСОРТНІСТЬ

ЧИСТОТА ХІРАЛЬНА

ЧОЛА

ЧОРНИЙ СПИСОК ВИДІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА

ЧОРНОЛІССЯ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЧУТЛИВІСТЬ

ШАМПУНЬ(І)

ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

ШЕЛЬФ

ШИБЛЯК

ШКАЛА ВІРНОСТІ ВИДІВ

ШКАЛА ЕКОЛОГІЧНА

ШКАЛА ЖИТТЄВОСТІ

ШКАЛА ЗАБАРВЛЕНОСТІ ВОДИ

ШКАЛА ЗАСОЛЕННЯ ҐРУНТІВ

ШКАЛА КОЛЬОРІВ ВОДИ

ШКАЛА ОЦІНКОВА

ШКАЛА РОЗМІЩЕННЯ

ШКАЛА РОЗПОДІЛУ ДЕРЕВ (КРАФТА)

ШКАЛА РЯСНОСТІ

ШКАЛА СЕЙСМІЧНА

ШКАЛА СИЛИ ВІТРУ (БОФОРТА)

ШКАЛА СИЛИ ЗВУКУ

ШКАЛА ХВИЛЮВАННЯ ВОДИ

ШКАЛА ЯКОСТІ ВОДИ

ШКАЛА ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ

ШКВАЛ

ШКЕРІАНІ

ШКІДЛИВИЙ ВИД

ШКІДЛИВИЙ ЧИННИК

ШКОДА

ШКОДА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ШКОДА ЕКОЛОГІЧНА

ШКОДА, ЯКОЇ ЗАВДАЄ РОСЛИННОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ

ШКОДА, ЯКОЇ ЗАВДАЮТЬ ДИКІ ТВАРИНИ

ШЛЮЗ

ШОК ЕКОЛОГІЧНИЙ

ШОЛА

ШОР

ШОСЕ

ШОТТ

ШПАЛЕРНЕ НАСАДЖЕННЯ

ШТОРМ

ШТРАФ (ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ)

ШТРЕК

ШТУЧНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

ШУГА

ШУМ

ШУМ ВІД АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ШУМ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ

ШУМОВЕ ЗОНУВАННЯ

ШУМОВИЙ СТРЕС

ШУМОЗАХИСНИЙ ЕКРАН

ШУМОЗАХИСТ

ЩІЛЬНІСТЬ ПОКРИТТЯ

ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ

ЩОКИ

ЮВЕНІЛИ

ЮВЕНІЛЬНІСТЬ

ЮНГА

ЮНЕП (UNEP — United Nations Environment Program)

ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

ЮНІСЕФ (UNICEF — United Nations International Children's Emergency Fund)

ЮРИДИЧНІ (ПРАВОВІ) ЗАКОНИ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

ЮТІЯ

ЯВИЩЕ АНТРОПОГЕННЕ

ЯВИЩЕ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

ЯВИЩЕ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЕ

ЯВИЩЕ СТИХІЙНЕ

ЯДАР

ЯДЕРНА ВІЙНА

ЯДЕРНА ЗИМА

ЯДРА КОНДЕНСАЦІЇ

ЯЙЛА

ЯЙЦЕЖИВОРОДІННЯ

ЯЙЦЕРОДІННЯ

ЯКІСТЬ ВОДИ ПРИРОДНОЇ ВОДОЙМИ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

ЯКІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

ЯЛИННИК

ЯЛТИНСЬКИЙ ГІРСЬКО-ЛІСОВИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЯМА ВІДСТІЙНА

ЯРРА

ЯРУС

ЯРУСНІСТЬ

ЯРУСНІСТЬ ЛАНДШАФТІВ

ЯРУСНІСТЬ РЕЛЬЄФУ