ДОВІДНИК З ХІМІЇ

БУДОВА АТОМА

1. Модель Дальтона

2. Модель Томсона

3. Ядерна модель (модель Резерфорда)

4. Модель атома Бора

  Досягнення моделі Бора

  Обмеженість моделі атома Бора

5. Модель будови електронних оболонок атомів

  Досягнення моделі будови електронних оболонок атомів

6. Хвильова модель

  6.1. Основні властивості хвильової моделі

  6.2. Зображення орбіталей

  6.3. Періодична система елементів і хвильова модель

    Елементи головних і побічних підгруп


ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

1. Здатність атомів утворювати сполуки

  1.1. Енергія іонізації та спорідненість до електрона

  1.2. Валентність атомів

  1.3. Електронегативність

2. Типи хімічного зв’язку

  2.1. Іонний зв’язок

  2.2. Металічний зв’язок

  2.3. Ковалентний зв’язок

    Кратні зв’язки

    Гібридизація орбіталей

    Структура молекулярних ґраток речовин

  2.4. Водневий зв’язок

  2.5. Вандерваальсова взаємодія (сила)


ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

1. Перетворення енергії в хімічних реакціях

  1.1. Ентальпія утворення сполук

  1.2. Ентальпія утворення простих речовин

  1.3. Ентальпія реакції

  1.4. Енергія в проміжних реакціях

2. Зміна енергії при кристалізації і розчиненні

  2.1. Внутрішня енергія кристалічних речовин

  2.2. Теплота розчинення

3. Рушійна сила хімічних реакцій

  3.1. Поняття ентропії

  3.2. Ентропія простих речовин і сполук

  3.3. Ентропія реакції

  3.4. Вільна енергія реакції Гіббса

  3.5. Зворотність реакції


ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

1. Реакції в гетерогенному і гомогенному середовищі

2. Швидкість реакції

  2.1. Визначення

  2.2. Середня і миттєва швидкість

  2.3. Опис швидкості реакції

  2.4. Чинники, що визначають швидкість реакції

3. Вираження швидкості реакції

  3.1. Молекулярність реакції

  3.2. Порядок реакції

4. Каталіз


ХІМІЧНА РІВНОВАГА

1. Характеристики хімічної рівноваги

  1.1. Реакції рівноваги

  1.2. Константа рівноваги

    Стан рівноваги

  1.3. Визначення констант рівноваги

2. Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

  2.1. Зміна тиску

  2.2. Зміна тиску

  2.3. Зміна концентрації

  2.4. Принцип зміщення рівноваги

3. Рівновага розчинності

  3.1. Залежність розчинності від температури

  3.2. Добуток розчинності


КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

1. Визначення кислот і основ

  1.1. Розвиток понять «кислоти» й «основи»

  1.2. Теорія Бренстеда

  1.3. Кислоти й основи, за Льюїсом

2. Протолітична рівновага

  2.1. Іонний добуток води

  2.2. Водневий показник

  2.3. Сила кислот і основ

    Сильні кислоти й основи

    Слабкі кислоти й основи

    Водневий показник розчинів слабких кислот і основ

  2.4. Водневий показник розчинів солей

  2.5. Буферні розчини

    Значення pH буферів

    Дія буферів

3. Нейтралізація

  3.1. Нейтралізація слабких кислот і основ

  3.2. Титрування кислот і основ

    Індикатори

    Вибір індикатора

    Проведення титрування


ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

1. Окисно-відновні реакції

  1.1. Рівновага в окисно-відновних реакціях

  1.2. Ступінь окиснення

  1.3. Рівняння окисно-відновної реакції

2. Корозія

  Механічна корозія

  Хімічна корозія

    2.1. Кислотна корозія

    2.2. Киснева корозія

    2.3. Контактна корозія

    2.4. Захист від корозії

3. Електрохімія

  3.1. Гальванічні елементи

  3.2. Електрохімічний ряд напруг металів

  3.3. Батареї

    Роль електроліту

    Внутрішній опір і термін придатності батарей

  3.4. Акумулятори

    Розрядження акумулятора

    Заряджання акумулятора

4. Електроліз

  4.1. Напруга розкладу

  4.2. Закони Фарадея


КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1. Вуглеводні

  1.1. Алкани

    Зв’язки в алканах

    Ізомерія

  1.2. Циклоалкани

  1.3. Властивості вуглеводнів. Агрегатний стан

    Розчинність

    Хімічні властивості

  1.4. Алкени та алкіни

    Зв’язки в алкенах

  1.5. Номенклатура вуглеводнів

  1.6. Ароматичні вуглеводні (арени)

    Зв’язки в бензеновому кільці

    Назви ароматичних сполук

2. Галогеновуглеводні

  Зв’язки в галогеноалканах

    2.1. Властивості галогеновуглеводнів

    2.2. Застосування галогеновуглеводнів

3. Спирти, феноли й етери

  3.1. Спирти

    Назви спиртів

    Зв’язки в спиртах

    Властивості спиртів

    Класифікація спиртів і їхня реакційна здатність

  3.2. Феноли

    Властивості фенолів

  3.3. Етери

    Властивості етерів

4. Альдегіди і кетони

  4.1. Назви альдегідів і кетонів

  4.2. Структура карбонільної групи

  4.3. Властивості альдегідів і кетонів

5. Карбонові кислоти

  5.1. Назви карбонових кислот

  5.2. Структура карбонових кислот

  5.3. Властивості карбонових кислот

    Агрегатний стан, розчинність

    Кислотні властивості

6. Естери

  6.1. Класифікація естерів карбонових кислот

  6.2. Назви естерів карбонових кислот

  6.3. Властивості естерів

    Реакції естерів

  6.4. Жири

    Структура молекул жиру

    Властивості жирів

7. Мила й інші поверхнево-активні речовини (миючі речовини)

  7.1. Властивості мила й інших поверхнево-активних речовин

  7.2. Дія мила й інших поверхнево-активних речовин

    Процес прання і миття

8. Вуглеводи

  8.1. Класифікація вуглеводів

  8.2. Моносахариди

    Циклічні форми моносахаридів

    Властивості моносахаридів

  8.3. Олігосахариди

    Структура дисахаридів

  8.4. Полісахариди

9. Протеїни (білки)

  9.1. Амінокислоти

    Властивості амінокислот

  9.2. Пептидний зв’язок

    Назви поліпептидів

  9.3. Структура протеїнів

  9.4. Властивості протеїнів

10. Пластмаси

  10.1. Отримання пластмас

  10.2. Структура і властивості пластмас

11. Барвники

  11.1. Структурні ознаки молекул барвників

  11.2. Класифікація барвників

    Азобарвники

    Трифенілметанові барвники

    Фталеїнові барвники

    Антрахінонові барвники


ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

1. Розрив атомних зв’язків

  1.1. Гомолітичний розрив зв’язків

  1.2. Гетеролітичний розрив зв’язків

2. Радикальні реакції

  2.1. Радикальне заміщення

  2.2. Радикальна полімеризація

3. Іонні реакції

  3.1. Електрофільне приєднання

  3.2. Елімінування

  3.3. Нуклеофільне заміщення

    SN1-механізм

    SN2-механізм

  3.4. Електрофільне заміщення

  3.5. Алкілування

  3.6. Електрофільне заміщення в заміщених аренів

    Орієнтація заміщення в заміщених аренів

    Умови проходження реакцій заміщення

  3.7. Поліприєднання

4. Реакції естерифікації

  Механізм утворення естерів

  Поліконденсація


ІЗОМЕРІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1. Що таке ізомерія?

2. Типи ізомерії

  2.1. Ізомерія карбонового скелета

  2.2. Ізомерія положення замісника

  2.3. Ізомерія положення кратного зв’язку

  2.4. Функціональна ізомерія

  2.5. Геометрична ізомерія

  2.6. Оптична ізомерія


АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

1. Визначення формули

  1.1. Якісний аналіз

    Виявлення Карбону

    Виявлення Гідрогену й Оксисену

    Виявлення Нітрогену

    Виявлення Сульфуру

    Виявлення галогенів

  1.2. Кількісний аналіз

  1.3. Визначення молярної маси

  1.4. Визначення структурної формули

2. Визначення властивостей речовин

  2.1. Виявлення спиртів

  2.2. Виявлення альдегідів

    Проба розчином Фелінга

    Проба Толленса (реакція срібного дзеркала)

  2.3. Виявлення крохмалю і целюлози

    Виявлення крохмалю

    Виявлення целюлози

  2.4. Виявлення білків

    Нінгідринова проба

    Біуретова реакція

    Ксантопротеїнова реакція


ДОДАТОК

1. Величини та одиниці

  Деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання

  Фізичні сталі

2. Газові закони

  Рівняння стану

  Закон об’ємних відношень Гей-Люссака

  Закон Авогадро

3. Термодинамічні величини простих речовин і сполук. Стандартна ентальпія утворення і ентропія

  Елементи

  Сполуки

  Стандартні ентальпія утворення й ентропія іонів у водних розчинах

  Ентальпія кристалічної ґратки твердих речовин при 25 °С у кДж/моль

  Ентальпія гідратації іонів при 25 °С

4. Розчини

  Розчинність різних речовин при 20 °С

  Добуток розчинності при 25 °С

5. Показники рК кисл. і рК осн. при 25 °С

  Електрохімічний ряд напруг при 25 °С

  Періодична система елементів Д.І. Менделєєва