Формули й таблиці

ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ


ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ Й ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ


МАТЕМАТИКА

Подільність цілих чисел

Дії з дробами

СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Властивості степеня з цілим показником

Степінь з раціональним показником

Основні властивості арифметичного квадратного кореня

Основні властивості кубічного кореня

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛОГАРИФМІВ

РІВНЯННЯ

Системи рівнянь

Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими

КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Дії з комплексними числами

Геометрична інтерпретація комплексних чисел

Тригонометричний запис комплексного числа

Дії з комплексними числами

ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ

Властивості сполучень

Біном Ньютона

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ

ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Схема дослідження

Обернені функції

Лінійні функції

Квадратичні функції

Теорема Вієта

Степеневі функції

Степеневі функції з раціональними показниками

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Обернені тригонометричні функції

Значення функцій деяких кутів

Формули приведення

Властивості тригонометричних функцій

Показникова функція

Логарифмічна функція

Первісна функція

Похідна функція

ПЛАНІМЕТРІЯ

Кути

ТРИКУТНИКИ

Теореми про рівність і подібність трикутників

Трикутник загального виду

Прямокутний трикутник

Рівносторонній трикутник

ЧОТИРИКУТНИКИ

Прямокутник

Квадрат

Ромб

Трапеція

Паралелограм

Вписаний чотирикутник

КОЛО

Дуга кола й круговий сектор

Кругове кільце

Круговий сегмент

Пропорційність відрізків, хорд і січних

Кути у колі

Вписаний та описаний чотирикутники

Правильні багатокутники

СТЕРЕОМЕТРІЯ

Куб

Прямокутний паралелепіпед

Правильна трикутна призма

Правильна шестикутна призма

Правильна чотирикутна піраміда

Тетраедр

Правильна шестикутна піраміда

Правильна чотирикутна зрізана піраміда

Правильна трикутна зрізана піраміда

Правильна шестикутна зрізана піраміда

Прямий круговий циліндр

Прямий порожнистий циліндр

Прямий круговий конус

Зрізаний конус

Сфера

Взаємне розміщення двох кіл на площині

Взаємне розміщення кола і прямої

Декартові координати у просторі

ВЕКТОРИ

Вектори у просторі

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Основна тригонометрична тотожність

Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

Формули додавання

Формули подвійного і потрійного аргументу

Формули зниження степеня

Формули половинного аргументу

Формули перетворення добутків у суми

Формули перетворення сум у добутки

Співвідношення між прямими й оберненими тригонометричними функціями

Основні тригонометричні тотожності

Основні тригонометричні рівняння

ПРОГРЕСІЇ

Властивості прогресій

ТЕОРІЯ МНОЖИН

ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Властивості пропорції

Правила диференціювання

Правила знаходження первісних

Похідні елементарних функцій

Формули скороченого множення


ІНФОРМАТИКА

Системи числення та їхнє використання

Файли та їхні розширення

ASCII

Кодова таблиця

Операційна система

Робота в Windows

Алгоритми

Типи даних

Основні оператори мови Поскаль

ІНТЕРНЕТ

Історія процесорів Intel

Історія створення операційних систем


ФІЗИКА

МЕХАНІКА

КІНЕМАТИКА

Рівномірний прямолінійний рух

Нерівномірний прямолінійний рух

Рівноприскорений прямолінійний рух

Вільне падіння

Рух тіла, кинутого під кутом до обрію

Рух тіла, кинутого горизонтально

Рівномірний рух по колу

ДИНАМІКА

Закони Ньютона

Динаміка тіла, що рухається по колу

Сили в механіці

Рух тіла під дією декількох сил

Імпульс

Робота, енергія, потужність

СТАТИКА

Умови рівноваги тіл

Прості механізми

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Ізопроцеси

ЗМІНА АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ

Рідини

Рідина - пар

Тверді тіла

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

Сполучення конденсаторів

ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сполучення провідників

Магнітне поле

КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Механічні коливання й хвилі. Коливання

Хвилі

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Коливання

Хвилі

ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Закони геометричної оптики

ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ

Інтерференція світла

Дифракція світла

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Релятивістська динаміка

КВАНТОВА ФІЗИКА

Світлові кванти

АТОМНА ФІЗИКА

Види радіоактивного розпаду

Біологічна дія радіоактивних випромінювань

Ядерні реакції


ХІМІЯ

КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Розчинність кислот, основ та солей у воді

Відносні молекулярні маси деяких неорганічних речовин

Відносні молекулярні маси деяких органічних речовин

Основні фізико-хімічні величини

Ряд стандартних електродних потенціалів

Відносні електронегативності за шкалою Полінга (у перерахунку Олдера)

Зв’язок відносних електронегативностей із типом хімічного зв’язку

Характеристики складових частин атому

Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів

Періодичність зміни властивостей елементів головних підгруп періодичної системи Д. І. Менделєєва

Вплив різних чинників на хімічну рівновагу

Взаємодія сульфатної кислоти H2SO4 з металами

Взаємодія нітратної кислоти HNO3 з металами


БІОЛОГІЯ

Рівні організації живої природи

Прокаріотичні організми

ЦАРСТВО ГРИБИ

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

БІОХІМІЯ

Структура білка

Схема енергетичного обміну

Біосинтез білка

Генетичний код

Взаємозв’язок різних класів органічних речовин

ЦИТОЛОГІЯ

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ГЕНЕТИКА

Основні закономірності спадковості

Мінливість

ЕКОЛОГІЯ

Взаємовідносини між організмами

Взаємозв’язки основних компонентів екосистеми

ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

Синтетична теорія еволюції (СТЕ)

Історія органічного світу