ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ВСТУП

§ 1. Предмет хімії

§ 2. Роль хімії у промисловості та сільському господарстві

§ 3. Хімія й екологія


Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ.


Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ

§ 1.1. Атомно-молекулярне вчення в хімії

§ 1.2. Хімічні елементи

§ 1.3. Класифікація речовин. Алотропія

§ 1.4. Відносна атомна маса

§ 1.5. Відносна молекулярна маса

§ 1.6. Моль. Молярна маса

§ 1.7. Хімічні символи, формули і рівняння

§ 1.8. Хімічні реакції. Класифікація реакцій

§ 1.9. Закон збереження маси речовини

§ 1.10. Закон сталості складу речовини

§ 1.11. Газові закони. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу

§ 1.12. Розв’язування типових задач Моль. Молярна маса


Розділ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І БУДОВА АТОМІВ

§ 2.1. Відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону

§ 2.2. Періодична система елементів Д.І. Менделєєва

§ 2.3. Ядерна модель будови атомів

§ 2.4. Склад атомних ядер. Ядерні реакції

§ 2.5. Сучасна модель стану електрона в атомі

§ 2.6. Будова електронних оболонок атомів

§ 2.7. Електронні формули

§ 2.8. Теоретичне обґрунтування періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

§ 2.9. Періодичний закон і періодична система елементів у світлі вчення про будову атомів

§ 2.10. Періодичні властивості атомів

§ 2.11 Значення періодичного закону і теорії будови атомів

§ 2.12 Розв"язання типових задач


Розділ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

§ 3.1. Ковалентний зв’язок

§ 3.2. Властивості ковалентного зв’язку

§ 3.3. Іонний зв’язок

§ 3.4. Полярні й неполярні молекули

§ 3.5. Металічний зв’язок

§ 3.6. Водневий зв’язок

§ 3.7. Типи кристалічних решіток

§ 3.8. Структурні формули

§ 3.9. Ступінь окиснення

§ 3.10. Хімічний зв’язок і валентність

§3.11. Розв’язування типових задач


Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

§ 4.1. Швидкість хімічних реакцій

§ 4.2. Фактори, що впливають на швидкість реакції

§ 4.3. Енергія активації

§ 4.4. Поняття про каталіз і каталізатори

§ 4.5. Необоротні й оборотні реакції

§ 4.6. Хімічна рівновага

§ 4.7. Принцип Ле Шательє

§ 4.8. Розв’язування типових задач


Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

§ 5.1. Чисельне вираження складу розчинів

§ 5.2. Розчинність речовин у воді

§ 5.3. Теплові явища при розчиненні

§ 5.4. Електроліти і неелектроліти

§ 5.5. Теорія електролітичної дисоціації

§ 5.6. Механізм дисоціації

§ 5.7. Гідратація іонів

§ 5.8. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 5.9. Ступінь дисоціації

§ 5.10. Сильні й слабкі електроліти

§ 5.11. Реакції іонного обміну

§ 5.12. Дисоціація води. pH

§ 5.13. Протолітична теорія кислот і основ

§ 5.14. Розв’язування типових задач Масова частка розчиненої речовини


Розділ 6. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 6.1. Оксиди

§ 6.2. Кислоти

§ 6.3. Основи

§ 6.4. Солі

§ 6.5. Гідроліз солей

§ 6.6. Зв’язок між класами неорганічних сполук

§ 6.7. Розв’язування типових задач Оксиди, кислоти, основи, солі


Розділ 7. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ.ЕЛЕКТРОЛІЗ

§ 7.1. Теорія окисно-відновних реакцій

§ 7.2. Найважливіші окисники і відновники

§ 7.3. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 7.4. Вплив середовища на характер перебігу реакцій

§ 7.5. Класифікація окисно-відновних реакцій

§ 7.6. Суть електролізу

§ 7.7. Електроліз водних розчинів електролітів

§ 7.8. Застосування електролізу

§ 7.9. Розв’язування типових задач


Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ


Розділ 8. ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ

§ 8.1. Загальні властивості неметалів

§ 8.2. Гідроген

§ 8.3. Вода

§ 8.4. Важка вода

§ 8.5. Загальна характеристика підгрупи галогенів

§ 8.6. Хлор

§ 8.7. Хлороводень і хлоридна кислота

§ 8.8. Солі хлоридної кислоти

§ 8.9. Короткі відомості про фтор, бром і йод


Розділ 9. ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ

§ 9.1. Загальна характеристика підгрупи оксигену

§ 9.2. Оксиген і його властивості

§ 9.3. Сульфур та його властивості

§ 9.4. Сірководень і сульфіди

§ 9.5. Оксид сульфуру(ІV). Сульфітна кислота

§ 9.6. Оксид сульфуру(VІ). Сульфатна кислота

§ 9.7. Властивості сульфатної кислоти та її практичне значення

§ 9.8. Солі сульфатної кислоти


Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

§ 10.1. Загальна характеристика підгрупи нітрогену

§ 10.2. Азот. Сигма- та пі-зв’язки

§ 10.3. Аміак

§ 10.4. Хімічні основи виробництва аміаку

§ 10.5. Солі амонію

§ 10.6. Оксиди нітрогену

§ 10.7. Нітратна кислота

§ 10.8. Взаємодія нітратної кислоти з металами і неметалами

§ 10.9. Солі нітратної кислоти

§ 10.10. Фосфор

§ 10.11. Оксиди фосфору і фосфатні кислоти

§ 10.12. Мінеральні добрива


Розділ 11. ПІДГРУПА КАРБОНУ

§ 11.1. Загальна характеристика підгрупи карбону

§ 11.2. Карбон та його властивості

§ 11.3. Оксиди карбону. Карбонатна кислота

§ 11.4. Солі карбонатної кислоти

§ 11.5. Силіцій та його властивості

§ 11.6. Оксид силіцію(V) та силікатна кислота

§ 11.7. Поняття про колоїдні розчини

§ 11.8. Солі силікатної кислоти

§ 11.9. Виробництво скла та цементу

§11.10. Розв’язування типових задач


Розділ 12. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

§ 12.1. Положення металів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва

§ 12.2. Фізичні властивості металів

§ 12.3. Хімічні властивості металів

§ 12.4. Метали та сплави в техніці

§ 12.5. Ряд стандартних електродних потенціалів

§ 12.6. Основні способи добування металів

§ 12.7. Корозія металів

§ 12.8. Захист від корозії


Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

§ 13.1. Загальна характеристика підгрупи літію

§ 13.2. Натрій і калій

§ 13.3. Їдкі луги

§ 13.4. Солі натрію і калію

§ 13.5. Загальна характеристика підгрупи берилію

§ 13.6. Кальцій

§ 13.7. Оксид і гідроксид кальцію

§ 13.8. Солі кальцію

§ 13.9. Твердість води та способи її усунення

§ 13.10. Загальна характеристика підгрупи бору

§ 13.11. Алюміній

§ 13.12. Оксид та гідроксид алюмінію

§ 13.13. Застосування алюмінію та його сплавів


Розділ 14. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

§ 14.1. Загальна характеристика підгрупи хрому

§ 14.2. Хром

§ 14.3. Оксиди та гідроксиди хрому

§ 14.4. Хромати і дихромати

§ 14.5. Загальна характеристика родини заліза

§ 14.6. Залізо

§ 14.7. Сполуки заліза

§ 14.8. Доменний процес

§ 14.9. Чавун і сталі

§14.10. Розв’язування типових задач Метали та сплави


Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ


Розділ 15. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

§ 15.1. Предмет органічної хімії

§ 15.2. Особливості органічних сполук

§ 15.3. Ізомерія

§ 15.4. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова

§ 15.5. Гомологічні ряди органічних сполук

§ 15.6. Класифікація органічних сполук

§ 15.7. Типи органічних реакцій


Розділ 16. ВУГЛЕВОДНІ

§ 16.1. Насичені вуглеводні (алкани)

§ 16.2. Номенклатура алканів та їх похідних

§ 16.3. Хімічні властивості метану та його гомологів

§ 16.4. Циклоалкани

§ 16.5. Ненасичені вуглеводні

§ 16.6. Етилен та його гомологи

§ 16.7. Реакції полімеризації. Поліетилен

§ 2. Роль хімії

§ 2. Роль хімії

§ 16.10. Природний і синтетичний каучуки

§ 16.11. Ароматичні вуглеводні (арени)

§ 16.12. Бензол та його гомологи

§ 16.13. Нафта та її переробка

§ 16.14. Природні гази та їх використання

§ 16.15. Розв’язування типових задач


Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.1. Насичені спирти

§ 17.2. Метанол і етанол

§ 17.3. Етиленгліколь і гліцерин

§ 17.4. Феноли

§ 17.5. Альдегіди

§ 17.6. Формальдегід

§ 17.7. Ацетальдегід

§ 17.8. Реакції поліконденсації

§ 17.9. Кетони

§ 17.10. Карбонові кислоти

§ 17.11. Мурашина кислота

§ 17.12. Оцтова кислота

§ 17.13. Складні ефіри (естери). Реакції етерифікації та омилення

§ 17.14. Жири

§ 17.15. Мила та інші мийні засоби

§ 17.16. Вуглеводи

§ 17.17. Моносахариди та дисахариди

§ 17.18. Полісахариди

§ 17.19. Розв’язування типових задач


Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 18.1. Нітросполуки

§ 18.2. Аміни

§ 18.3. Анілін

§ 18.4. Амінокислоти

§ 18.5. Аміди кислот

§ 18.6. Білки

§ 18.7. Розв’язування типових задач


ДОДАТОК

1. Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин

2. Розчинність основ і солей у воді

3. Групові назви хімічних елементів

4. Назви найважливіших кислот

5. Назви солей

6. Десяткові префікси до назв одиниць

7. Грецький алфавіт

8. Назви хімічних елементів