Сучасна українська мова: Морфологія - Пискач Ольга 2022Морфологія

§1. Засоби вираження граматичних значень слова в українській мові

§2. Граматична форма і граматична категорія

§3. Частини мови в українській лінгвістичній традиції. Принципи виділення частин мови

Іменник

§1. Визначення, граматичне значення та синтаксична роль іменників. Поняття граматичної предметності

§2. Семантичні групи іменників та їх граматичні особливості

§3. Категорія роду іменників

§4. Категорія числа, її граматичне вираження

§5. Категорія відмінка іменників

§6. Основні значення відмінків

§7. Відміни іменників

§8. Особливості відмінювання іменників

§9. Особливості наголошення іменників

Прикметник

§1. Визначення прикметника як частини мови

§2. Повні і короткі прикметники

§3. Лексико-семантичні групи прикметників

§4. Форми ступенів порівняння якісних прикметників

§5. Ступені якості (форми суб’єктивної оцінки) прикметників

§6. Відмінювання прикметників

§7. Наголошення прикметників

§8. Явище ад'єктивації в українській мові

§9. Специфіка номінативної функції прикметника

§10. Типові помилки у вживанні прикметників

Числівник

§1. Місце числівника у системі частин мови

§2. Групи числівників за значенням та будовою

§3. Зв'язок числівників з іменниками

§4. Типові помилки у вживанні числівників

Займенник

§1. Специфіка займенника у системі інших частин мови

§2. Семантичні групи займенників

§3. Явище прономіналізації в українській мові

§4. Типові помилки у вживанні займенників

Дієслово

§1. Дієслово як особливий функціональний клас слів в українській мові. Семантика дієслів. Граматична парадигма дієслова

§2. Інфінітив, його значення та місце в системі дієслівних форм

§3. Категорія особи, числа й роду

§4. Поділ дієслів на дієвідміни

§5. Категорія виду дієслів

§6. Категорія часу у відношенні до категорії

§7. Категорія способу

§8. Перехідні і неперехідні дієслова

§9. Безособові дієслова

§10. Дієприкметник

§11. Дієприслівник

§12. Наголошення дієслів

§13. Типові помилки у вживанні дієслівних

Прислівник

§1. Місце прислівника в системі інших частин мови. Морфологічні ознаки та синтаксична роль прислівників

§2. Семантична класифікація прислівників

§ 3. Групи прислівників за походженням. Явище адвербіалізації в українській мові

§ 4. Особливості наголошування прислівників

Прийменник

§ 1. Значення і роль прийменників у системі частин мови

§2. Класифікація прийменників за походженням

§3. Особливості вживання прийменників з різними непрямими відмінками іменників. Синонімія прийменникових конструкцій

§4. Типові помилки у використанні прийменникових конструкцій

Сполучник

§1. Загальна характеристика сполучника як окремої частини мови

§2. Поділ сполучників за структурою і способом уживання

§3. Синтаксичні функції та синоніміка сполучників

§4. Правопис сполучників

Частка

§1. Частка як окремий функціональний клас слів. Структурні різновиди часток

§2. Функціональні різновиди часток

Вигук

§1. Проблема мовного статусу вигуків

§2. Семантична класифікація вигуків

§3. Інтер'єктивація в українській мові