Біологія - універсальний довідник

ВСТУП


БУДОВА КВІТКОВОЇ РОСЛИНИ. ФУНКЦІЇ ЇЇ ОРГАНІВ

КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

КЛІТИНА — СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ

ПОДІЛ КЛІТИНИ

РОСЛИННІ ТКАНИНИ


ОРГАНИ І ОРГАНІЗМ

НАСІНИНА — ГЕНЕРАТИВНИЙ ОРГАН

ПАГІН — ВЕГЕТАТИВНИЙ ОРГАН. СИСТЕМИ ПАГОНІВ

КОРІНЬ — ВЕГЕТАТИВНИЙ ОРГАН. КОРЕНЕВІ СИСТЕМИ

ВИДОЗМІНИ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ

КВІТКА — ГЕНЕРАТИВНИЙ ОРГАН. СУЦВІТТЯ

ЗАПИЛЕННЯ І ЗАПЛІДНЕННЯ

ПЛІД — ГЕНЕРАТИВНИЙ ОРГАН

РОСЛИНА — ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ


БІОРОЗМАЇТТЯ

НИЖЧІ І ВИЩІ РОСЛИНИ

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН

ВОДОРОСТІ; ЇХ ЕКОЛОГІЯ І ЗНАЧЕННЯ

МОХОПОДІБНІ

ПАПОРОТЕПОДІБНІ

ГОЛОНАСІННІ


КВІТКОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ КВІТКОВИХ

ДВОДОЛЬНІ РОЗДІЛЬНОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА ХРЕСТОЦВІТІ

ДВОДОЛЬНІ РОЗДІЛЬНОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА РОЗОЦВІТІ

ДВОДОЛЬНІ РОЗДІЛЬНОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА БОБОВІ

ДВОДОЛЬНІ ЗРОСЛОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА ПАСЛЬОНОВІ

ДВОДОЛЬНІ ЗРОСЛОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА ГАРБУЗОВІ

ДВОДОЛЬНІ ЗРОСЛОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА СКЛАДНОЦВІТІ

ОДНОДОЛЬНІ. РОДИНА ЛІЛІЙНІ

ОДНОДОЛЬНІ. РОДИНА ЗЛАКИ


БАКТЕРІЇ. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ

БАКТЕРІЇ

ГРИБИ

ЛИШАЙНИКИ


РОСЛИННЕ УГРУПОВАННЯ

РОСЛИНИ І РОСЛИННІСТЬ

ЛІС ЯК ПРИКЛАД РОСЛИННОГО УГРУПОВАННЯ

ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЛЬ РОСЛИН У ЙОГО ЗАХИСТІ. ОХОРОНА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ


ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВАРИННИМ СВІТОМ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИННОГО СВІТУ

ЗООЛОГІЯ — НАУКА ПРО ТВАРИН


ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ

ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ


ТИП ІНФУЗОРІЇ

ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ НАЙПРОСТІШИХ

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ

КЛАС ГІДРОЇДНІ

КЛАС СЦИФОЇДНІ І КЛАС КОРАЛОВІ ПОЛІПИ

ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КИШКОВОПОРОЖНИННИХ


ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ

КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВИ

КЛАС СИСУНИ І КЛАС СТЬОЖКОВІ ЧЕРВИ


ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, АБО КРУГЛІ ЧЕРВИ

КЛАС НЕМАТОДИ, АБО ВЛАСНЕ КРУГЛІ ЧЕРВИ. БОРОТЬБА З ЧЕРВАМИ-ПАРАЗИТАМИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ

КЛАС МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ

КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ

ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ


ТИП МОЛЮСКИ

КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ

КЛАС ДВОСТУЛКОВІ

КЛАС ГОЛОВОНОГІ МОЛЮСКИ. ПОХОДЖЕННЯ МОЛЮСКІВ


ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ БУДОВИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

КЛАС РАКОПОДІБНІ

КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ

КЛАС КОМАХИ

НАЙГОЛОВНІШІ РЯДИ КОМАХ

КОМАХИ — ШКІДНИКИ РОСЛИН

КОМАХИ — ПЕРЕНОСНИКИ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ТА ПАРАЗИТИ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

ОДОМАШНЕНІ КОМАХИ


ТИП ХОРДОВІ

ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ. КЛАС ЛАНЦЕТНИКИ

ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ

НАДКЛАС РИБИ

Будова та життєдіяльність риб

Розмноження і розвиток риб

Різноманітність кісткових риб

Рибальство і риборозведення


КЛАС ЗЕМНОВОДНІ

Загальна характеристика земноводних

Органи порожнини тіла та нервова система земноводних

Розмноження і розвиток земноводних, їх походження і значення


КЛАС ПЛАЗУНИ

Особливості проживання, будови і способу життя плазунів

Особливості будови органів порожнини тіла та нервової системи. Розмноження плазунів

Походження і різноманітність давніх плазунів

Сучасні плазуни. Значення плазунів


КЛАС ПТАХИ

Особливості будови і життєдіяльності птахів

Розмноження і розвиток птахів

Сезонні явища у житті птахів

Походження та різноманітність птахів

Екологічні групи птахів

Значення птахів та їх охорона. Домашні птахи


КЛАС ССАВЦІ, АБО ЗВІРІ

Особливості будови і життєдіяльності ссавців

Органи порожнини тіла. Нервова система і поведінка ссавців

Розмноження і розвиток ссавців. Походження ссавців

Першозвірі

Звірі. Ряд Сумчасті

Ряд Комахоїдні. Ряд Рукокрилі

Ряд Гризуни. Ряд Зайцеподібні

Ряд Хижі

Ряд Ластоногі. Ряд Китоподібні

Ряд Парнокопитні. Ряд Непарнокопитні

Ряд Примати

Екологічні групи ссавців

Сезонні явища в житті ссавців

Значення ссавців та їх охорона

ВИДИ І НАЙВАЖЛИВІШІ ПОРОДИ ДОМАШНІХ ТВАРИН

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТВАРИННОГО СВІТУ НА ЗЕМЛІ


ЛЮДИНА

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА

БУДОВА І ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ

ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

ТКАНИНИ. ТИПИ ТКАНИН І ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

ОРГАНИ. СИСТЕМИ ОРГАНІВ

ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПСИХІЧНІ ФУНКЦІЇ


НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ

РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ В ОРГАНІЗМІ

БУДОВА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ І ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ

РЕФЛЕКС

СПИННИЙ МОЗОК

ГОЛОВНИЙ МОЗОК

ВЕГЕТАТИВНА (АВТОНОМНА) НЕРВОВА СИСТЕМА

ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ І ГОРМОНИ


КРОВ

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

ПЛАЗМА КРОВІ

ЕРИТРОЦИТИ І ЛЕЙКОЦИТИ

ІМУНІТЕТ


КРОВООБІГ

РУХ КРОВІ І ЛІМФИ В ОРГАНІЗМІ

БУДОВА І РОБОТА СЕРЦЯ

ТИСК КРОВІ В СУДИНАХ

РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ

ОРГАНИ ДИХАННЯ: БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

ДИХАЛЬНІ РУХИ ТА ЇХ РЕГУЛЯЦІЯ

ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ


ТРАВЛЕННЯ

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ І ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ

ТРАВЛЕННЯ В ПОРОЖНИНІ РОТА. КОВТАННЯ

ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ

РОЛЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ПЕЧІНКИ І КИШКОВИХ ЗАЛОЗ У ТРАВЛЕННІ

КИШКОВЕ ТРАВЛЕННЯ. ВСМОКТУВАННЯ


ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

ВИДИ ОБМІНУ РЕЧОВИН

ДВІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПРОЦЕСУ ОБМІНУ РЕЧОВИН

ВІТАМІНИ


ВИДІЛЕННЯ

ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ

УТВОРЕННЯ СЕЧІ


ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

БУДОВА І ЗНАЧЕННЯ ШКІРИ

СТАЛІСТЬ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА ТА СПОСОБИ ЇЇ РЕГУЛЯЦІЇ


СИСТЕМА ОПОРИ ТА РУХУ

СКЕЛЕТ

М’ЯЗИ, ЇХ БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

РОБОТА М’ЯЗІВ. УПРАВЛІННЯ РУХОМ. СТОМЛЕННЯ


РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

РОЗМНОЖЕННЯ В ОРГАНІЧНОМУ СВІТІ

ВАГІТНІСТЬ. РОЗВИТОК ЗАРОДКА І ПЛОДУ

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ


ОРГАНИ ЧУТТІВ ТА СПРИЙНЯТТЯ

ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ ЧУТТІВ. ВИДИ ВІДЧУТТІВ

ОКО ТА ЗІР

ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ НА СІТКІВЦІ

ЗОРОВЕ СПРИЙНЯТТЯ

ВУХО ТА ЙОГО ФУНКЦІЯ. СЛУХОВЕ СПРИЙНЯТТЯ

ОРГАНИ РІВНОВАГИ, М’ЯЗОВОГО І ШКІРНОГО ЧУТТІВ, НЮХУ ТА СМАКУ


ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА

ПОТРЕБИ. ПОВЕДІНКА. ПСИХІКА

РЕФЛЕКТОРНА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ

ПРИСТОСУВАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПОВЕДІНКИ

УВАГА ТА ПАМ’ЯТЬ

МОВА І МИСЛЕННЯ

ХАРАКТЕР, ТЕМПЕРАМЕНТ, ОСОБИСТІСТЬ


ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЖИВОГО

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО


ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ХІМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИНИ

НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ КЛІТИНИ

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

ЕТАПИ БІОСИНТЕЗУ

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КЛІТИНИ

ВІРУСИ ТА БАКТЕРІОФАГИ


РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

МЕЙОЗ

УТВОРЕННЯ СТАТЕВИХ КЛІТИН У ТВАРИН

ЗАПЛІДНЕННЯ І РОЗВИТОК ТВАРИН

ГАМЕТОГЕНЕЗ І РОЗВИТОК РОСЛИН


ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕНЕТИКИ

ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ

МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ

ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ

АНАЛІЗУЮЧЕ СХРЕЩУВАННЯ

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

ГЕНЕТИКА СТАТІ

ВЗАЄМОДІЯ ГЕНІВ

ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ

МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

СПАДКОВА МІНЛИВІСТЬ

ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ


СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ

МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН

СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН

СЕЛЕКЦІЯ МІКРОРГАНІЗМІВ


ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ. ЛІМІТУЮЧИЙ ФАКТОР

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗМІВ

ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ

ВЛАСТИВОСТІ І ТИПИ БІОЦЕНОЗІВ

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОСИСТЕМ. СУКЦЕСІЇ

ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ. АГРОЦЕНОЗИ


ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

РОЗВИТОК БІОЛОГІЇ В ДОДАРВІНІВСЬКИЙ ПЕРІОД

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ Ч. ДАРВІНА

ДОКАЗИ ЕВОЛЮЦІЇ

ВИД. СТРУКТУРА І КРИТЕРІЇ ВИДУ

БОРОТЬБА ЗА ІСНУВАННЯ

ПРИРОДНИЙ ДОБІР — РУШІЙНА СИЛА ЕВОЛЮЦІЇ

ПРИСТОСОВАНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ І ЇЇ ВІДНОСНИЙ ХАРАКТЕР

ВИДОУТВОРЕННЯ

МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ


РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ


ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

ДОКАЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ ВІД ТВАРИН

РУШІЙНІ СИЛИ АНТРОПОГЕНЕЗУ

ОСНОВНІ ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ

РАСИ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ


БІОСФЕРА

ВЛАСТИВОСТІ БІОСФЕРИ

КРУГООБІГ РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ В БІОСФЕРІ

БІОСФЕРА І ЛЮДИНА. НООСФЕРА

ОХОРОНА ПРИРОДИ