УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Фонетика

Голосні й приголосні звуки

Приголосні тверді і м'які, дзвінкі й глухі

Подовжені звуки

Позначення звуків мови на письмі

Склад

Наголос

Фонетичний запис

Послідовність фонетичного розбору слова

Зразок фонетичного розбору слова

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі

Е завжди пишеться

И пишеться

І пишеться

Ї на позначення звукосполучення й + і пишеться

Я, Ю, Є пишуться

Апостроф

ЙО, ЬО

Чергування У—В

Чергування І—Й

Питання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

Тексти для диктантів

 Приголосні звуки

  Літера Г

  Літера Ґ

  Позначення м'якості приголосних

  Спрощення груп приголосних

 Подвоєння та подовження приголосних

  Подвоєння приголосних при збігу їх

  Н не подвоюється

  Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І

  Неподвоєні й подвоєні приголосні

 Передача голосних звуків

  І пишеться

  Ї пишеться

  И пишеться

  Е пишеться

  Є пишеться

Питання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

Тексти для диктантів

Уживання великої літери

З малої літери пишуться

Питання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

Тестові завдання для самоконтролю

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

 Будова слова

  Форми слова і споріднені слова

  Основа слова й закінчення

  Закінчення

  Значущі частини слова

 Чергування голосних

  Чергування О — І, Е — І

  О, Е, що не переходять в І

  Чергування Е — О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

 Чергування голосних у дієслівних коренях

  Чергування О — А

  Е (невипадний) — І (невипадний)

  Е (випадний) — И

 Зміни приголосних при їх збігу

  Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, ПІК-, -ЗК-, -СТ-

  Зміни приголосних перед -СЬК(ИЙ), -СТВ(О)

  Зміни приголосних перед -Ш(ИЙ) у вищому ступені порівняння прикметників (прислівників)

Послідовність розбору слова за будовою

Питання для самоконтролю

Текст для диктанту

Правопис префіксів

Правопис суфіксів

Прикметникові та дієприкметникові суфікси

Дієслівні суфікси

Питання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

Текст для диктанту

Словотвір

Способи словотвору

Складання слів, основ і їхніх частин

Складноскорочені слова

Правопис складних слів

Перехід однієї частини мови в іншу

Послідовність словотвірного розбору слова

Зразок словотвірного розбору слова

Питання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

Тексти для диктантів

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексичне значення

 Групи слів за значенням

  Синоніми

  Антоніми

  Омоніми

  Пароніми

Поділ лексики за походженням

Застарілі слова. Неологізми

Фразеологізми

Питання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

Тексти для диктантів

МОРФОЛОГІЯ

Іменник

  Конкретні й абстрактні іменники

  Назви істот і неістот

  Власні й загальні назви

  Рід іменників

  Число іменників

  Відмінювання іменників

  Способи творення іменників

  Не з іменниками

  Імена по батькові

  Правопис складних іменників

  Послідовність розбору іменника

  Зразок розбору іменника

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Прикметник

  Групи прикметників за значенням

  Ступені порівняння прикметників

  Повні й короткі, стягнені й нестягнені форми прикметників

  Відмінювання прикметників

  Способи творення прикметників

  Правопис прикметників

  Правопис складних прикметників

  Послідовність розбору прикметника

  Зразок розбору прикметника

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Числівник

  Розряди числівників за значенням

  Кількісні числівники

  Групи числівників за будовою

  Морфологічні особливості кількісних числівників

  Уживання числівників з іменниками

  Відмінювання кількісних числівників

  Відмінювання порядкових числівників

  Дробові числівники

  М'який знак у числівниках

  Правопис складних числівників

  Послідовність розбору числівника

  Зразок розбору числівника

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Займенник

  Розряди займенників за значенням

  Особові займенники

  Зворотний займенник

  Присвійні займенники

  Питальні займенники

  Відносні займенники

  Заперечні займенники

  Неозначені займенники

  Вказівні займенники

  Означальні займенники

  Відмінювання складних займенників

  Послідовність розбору займенників

  Зразок розбору займенника

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Прислівник

  Ступені порівняння прислівників

  Розряди прислівників за значенням

  Способи творення прислівників

  Правопис прислівників

  Послідовність розбору прислівника

  Зразок розбору прислівника

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Дієслово

  НЕ з дієсловами

  Вид дієслова

  Перехідні та неперехідні дієслова

  Часи дієслова

  Поділ дієслів на дієвідміни

  Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках та віддієслівних іменниках

  Способи дієслів

  Уживання одних часів і способів дієслів замість інших

  Безособові дієслова

  Способи творення дієслів

  Послідовність розбору дієслова

  Зразок розбору дієслова

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Дієприкметник

  Дієприкметниковий зворот

  Відмінювання дієприкметників

  Активні і пасивні дієприкметники

  Творення дієприкметників

  Перехід дієприкметників у прикметники й іменники

  Написання дієприкметників

  Уживання дієприкметників

  Безособові форми на -НО, -ТО

  Послідовність розбору дієприкметника

  Зразок розбору дієприкметника

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Дієприслівник

  Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

  Дієприслівниковий зворот

  Написання дієприслівників

  Послідовність розбору дієприслівника

  Зразок розбору дієприслівника

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Службові частини мови

Прийменник

  Види прийменників за походженням

  Уживання прийменників

  Чергування в прийменниках

  Правопис прийменників

  Послідовність розбору прийменників

  Зразок розбору прийменника

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

Сполучник

  Сполучники сурядності й підрядності

  Правопис сполучників

  Послідовність розбору сполучників

  Зразок розбору сполучників

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Текст для диктанту

Частка

  Групи часток за значенням

  Правопис часток

  НЕ з різними частинами мови

  НІ з різними частинами мови

  Послідовність розбору частки

  Зразок розбору частки

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Вигук

  Написання вигуків

  Послідовність розбору вигуку

  Зразок розбору вигуку

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Текст для диктанту

Тестові завдання для самоконтролю

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення

  Способи зв'язку слів у словосполученні

  Послідовність розбору словосполучення

  Зразок розбору словосполучення

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Текст для диктанту

Речення

  Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Члени речення

  Способи вираження простого підмета

  Способи вираження складного підмета

  Присудок. Способи його вираження

  Складені присудки

  Способи вираження іменної частини присудка

  Тире між підметом і присудком

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Текст для диктанту

Другорядні члени речення

  Означення

  Обставина

  Послідовність розбору простого (двоскладного та односкладного) речення

  Зразок розбору двоскладного речення

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Текст для диктанту

 Просте ускладнене речення

  Однорідні члени речення

  Розділові знаки при однорідних членах речення

  Однорідні й неоднорідні означення

  Узагальнюючі слова при однорідних членах речення

  Розділові знаки при узагальнюючих словах

  Вставні слова та речення

  Відокремлені члени речення

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

 Односкладні речення

  Односкладні речення з головним членом — присудком

  Односкладні речення з головним членом — підметом

  Неповні речення

  Зразок розбору односкладного речення

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

 Пряма і непряма мова

  Пряма мова

  Непряма мова

  Діалог

  Заміна прямої мови непрямою

  Цитати

  Послідовність розбору конструкції з прямою мовою

  Зразок розбору конструкції з прямою мовою

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

 Види складних речень

  Складне речення

  Складносурядне речення

  Складносурядні речення зі сполучниками

  Порядок синтаксичного розбору складносурядного речення

  Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення

  Складнопідрядне речення

  Зв'язок підрядних речень із головним. Види підрядних речень.

  Складнопідрядне речення з підрядними означальними і підрядними з'ясувальними

  Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

  Складнопідрядні речення з кількома підрядними

  Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

  Зразок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

  Безсполучникове складне речення

  Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

  Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

  Порядок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

  Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

  Складне речення з різними видами зв'язку

  Речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

  Розділові знаки між простими реченнями в складному з різними видами зв'язку

  Порядок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв'язку

  Зразок синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв'язку

  Питання для самоконтролю

  Завдання та вправи для самоконтролю

  Тексти для диктантів

Тестові завдання для самоконтролю

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Текст, його особливості

Види зв'язку між складовими частинами тексту

Мовні засоби вираження міжфразних зв'язків

 Стилі мовлення

  Поняття про стилі мовлення

  Розмовний стиль

  Науковий стиль

  Художній стиль

  Офіційно-діловий стиль

  Публіцистичний стиль

Поняття про типи мовлення

Послідовність аналізу тексту

Приклад аналізу тексту

Запитання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

Тестові завдання для самоконтролю

РИТОРИКА

Поняття риторики

Види публічних виступів

Виникнення та розвиток ораторського мистецтва

Послідовність підготовки промови

Елокуція

Запам'ятовування промови

Запитання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Класифікація ділових паперів

Вимоги до тексту документів

Оформлення сторінки

Написання листа. Адреса

Правила ввічливого листування

План роботи

Оголошення

Розписка

Протокол

Витяг із протоколу

Заява

Автобіографія

Звіт

Субсидія

Ваучер

Ідентифікаційний код

Ділові листи

Інформаційні листи

Акт

Доручення

Резюме

Характеристика

Довідка

Службові записки

Запрошення

Анотація

Бібліографія

Реферат

Виступ на зборах, семінарах

Питання для самоконтролю

Завдання та вправи для самоконтролю

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Використовуючи сайт ви погоджуєтесь з правилами користування

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм "повідомлення-видалення" для об'єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам.

Копіюючи матеріали во повинні узгодити можливість їх використання з авторами. Наш сайт не несе відподвідальність за копіювання матеріалів нашими користувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0) та GNU Free Documentation License (GFDL)

© 2008-2024