ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Наказовий спосіб (The Imperative Mood)

Вживання та утворення наказового способу

1. Дієслова у наказовому способі виражають спонукання до дії, тобто наказ, прохання, пораду, заборону тощо.

2. Стверджувальна форма другої особи наказового способу збігається з формою інфінітива, але без частки to:

to write — Write! Пиши! / Пишіть!

to go — Go! Йди! / Йдіть!

3. Заперечна форма другої особи наказового способу утворюється з допоміжного дієслова to do, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без to. В усному мовленні замість do not зазвичай вживається скорочена форма don’t:

Don’t close the door! — He зачиняй двері!

Don’t play in the room! — He грай у кімнаті!

4. Для утворення форм наказового способу першої та третьої особи однини й множини вживається дієслово let у сполученні з відповідним особовим займенником в об’єктному відмінку або іменником у загальному відмінку та інфінітивом основного дієслова без частки to:

Let us (let’s) go to the cinema now. — Давайте підемо зараз у кіно.

Let them do this work. — Нехай вони виконують цю роботу.

Let this boy answer. — (Не)хай цей хлопець відповідає.

5. Заперечна форма першої і третьої особи утворюється за допомогою don’t let (do not let):

Don’t let the boys play in the room. — He дозволяйте хлопчикам грати в кімнаті.

Don’t let her read late at night. — He дозволяйте їй читати пізно ввечері.

Don’t let them speak Ukrainian at an English lesson. — He дозволяй(me) їм говорити українською на уроці англійської мови.