ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієприкметник (The Participle)

Дієприкметник — неособова форма дієслова, яка має властивості прикметника, прислівника і дієслова. Дієприкметник має такі форми:

Форма

дієприкметника

Неперехідні

дієслова

Перехідні дієслова

Active Voice

Active Voice

Passive Voice

the Present Participle

sleeping

writing

being written

the Past Participle

slept

written

the Perfect Participle

having slept

having written

having been written

The Present Participle означає дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом-присудком, і може, таким чином, стосуватись теперішнього, минулого або майбутнього часу:

Writing a composition in English I consult a Ukrainian-English dictionary. — Під час написання твору англійською мовою я користуюсь українсько-англійським словником. Writing a composition in English I consulted a Ukrainian- English dictionary. — Під час написання твору англійською мовою я користувався українсько-англійським словником.

Writing a composition in English I’ll consult a Ukrainian-English dictionary. — Під час написання твору англійською мовою я скористаюсь українсько-англійським словником.

Функції в реченні:

а) обставина часу:

Йдучи додому, я не поспішав.

When walking home I didn't hurry.

While walking home I didn't hurry.

б) обставина причини:

Knowing the way I didn’t hurry. — Знаючи дорогу, я не поспішав.

Not knowing French she couldn’t understand us. — He знаючи французької мови, вона не могла розуміти нас.

Being busy, she couldn’t speak to me. — Будучи зайнятою, вона не могла поговорити зі мною.

в) обставина образу дії:

Не stood at the window thinking about his future. — Він стояв біля вікна, думаючи про своє майбутнє.

Participle I Perfect Active виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком:

Having performed this part, he became a famous actor. — Виконавши цю роль, він став відомим актором.

Having written the letter, I took the book and began to read it. — Написавши листа, я взяв книгу і почав читати її. Having said these words, I stood up and went out. — Сказавши ці слова, я встав і вийшов.

Participle I Perfect Passive вживається у функції обставини:

Having been performed at many concerts the music became popular. — Після того, як музика була виконана на багатьох концертах, вона стала популярною.

Participle є пасивним дієприкметником, має лише одну форму і вживається тоді, коли іменник або займенник, до якого він відноситься, позначає об’єкт вираженої дії:

a respected man — поважаний чоловік; a wounded soldier — поранений солдат; a broken pencil — поламаний олівець; one’s broken health — підірване здоров’я; a written poem — написаний вірш.

Здебільшого the Past Participle виражає дію, що передує дії, вираженій присудком речення:

The question discussed by the students is very important. — Питання, обговорюване студентами, дуже важливе.

The written letter is on the table. — Написаний лист на столі. Frightened by the dog, she was standing, looking at it, and began to cry. — Злякавшись собаки, вона стояла, дивлячись на нього, і почала плакати.

I bought a text book of chemistry published this year. — Я купив підручник з хімії, надрукований у цьому році.

Такі поширені означення, виражені the Participle із залежними від нього словами, можуть бути замінені підрядними означальними:

I bought a text book of chemistry which was published this year.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Заперечна форма другої особи наказового способу утворюється за допомогою don't. Наприклад: Don't go there.