ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА

Англійський алфавіт (The English Alphabet)

Голосні (Vowels)

Читання наголошених і ненаголошених голосних

Читання наголошених сполучень голосних


Приголосні (Consonants)

Подвійні варіанти вимови деяких приголосних

Читання сполучень приголосних літер

Читання сполучень голосних із приголосними

Читання поєднань голосних із приголосними


ГРАМАТИКА

Iменник (Noun)

Число (The Number)

Відмінок (The Case)


Артикль (The Article)

Неозначений артикль (The Indefinite Article)

Означений артикль (The Definite Article)

Уживання артикля з власними назвами

Відсутність артикля перед загальними назвами

Використання артикля у деяких усталених сполученнях


Займенник (The Pronoun)

Особові займенники (The Personal Pronouns)

Присвійні займенники (The Possessive Pronouns)

Зворотні займенники (The Reflexive Pronouns)

Вказівні займенники (The Demonstrative Pronouns)

Питальні займенники (The Interrogative Pronouns)

Відносні займенники (The Relative Pronouns)

Неозначені займенники (The Indefinite Pronouns)

Займенники much, many і a lot of

Займенники (a) little, (a) few

Займенник all


Прикметник (The Adjective)

Ступені порівняння прикметників (The Degrees of Comparison of Adjectives)


Прислівник (The Adverb)

Утворення прислівників

Ступені порівняння прислівників (The Degrees of Comparison of Adverbs)

Місце прислівника у реченні


Числівник (The Numeral)

Кількісні числівники (The Cardinal Numerals)

Порядкові числівники (The Ordinal Numerals)

Дробові числівники (The Fractional Numerals)


Дієслово (The Verb)

Способи дієслова (Moods)

Поняття про систему часових форм дієслова


Дійсний спосіб (The Indicative Mood)

Активний стан (The Active Voice)


Неозначені часи (Indefinite Tenses)

Поняття про неозначені часи

Утворення теперішнього неозначеного часу (The Present Indefinite Tense)

Уживання the Present Indefinite Tense

Утворення минулого неозначеного часу (The Past Indefinite Tense)

Уживання the Past Indefinite Tense

Утворення та вживання майбутнього неозначеного часу (The Future Indefinite Tense)


Неозначені часи (Indefinite Tenses)

Поняття про тривалі часи

Утворення теперішнього тривалого часу (The Present Continuous Tense)

Уживання теперішнього тривалого часу (The Present Continuous Tense)

Утворення і вживання минулого тривалого часу (The Past Continuous Tense)


Доконані часи (Perfect Tenses)

Поняття про доконані часи

Утворення і вживання the Present Perfect Tense

Утворення і вживання теперішнього доконаного тривалого часу (The Present Perfect Continuous Tense)

Утворення і вживання минулого доконаного часу (The Past Perfect Tense)

Утворення і вживання минулого доконаного тривалого часу (The Past Perfect Continuous Tense)

Утворення і вживання майбутнього доконаного часу (The Future Perfect Tense)


Майбутній час у минулому (The Future-in-the-Past)

Утворення і вживання майбутнього часу в минулому (The Future-in-the-Past)


Пасивний стан (The Passive Voice)

Поняття про пасивний стан

The Present Indefinite Passive

The Past Indefinite Passive

The Future Indefinite Passive

The Present Continuous Passive

The Past Continuous Passive

The Present Perfect Passive

The Past Perfect Passive

The Future Perfect Passive

Узгодження часів (The Sequence of Tenses)

Пряма і непряма мова (Direct and Indirect Speech)

Питальні речення у непрямій мові (Interrogative Sentences in Indirect Speech)


Дієслова tо do, tо bе, tо have

Дієслово to do

Уживання змістового дієслова to do

Дієслово to be

Уживання змістового дієслова to be

Дієслово to have

Уживання змістового дієслова to have

Уживання змістового дієслова to have got


Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово can (could)

Дієслово may (might)

Дієслово should

Дієслово must

Дієслово have to

Дієслово ought

Дієслово need

Неособові форми дієслова (Non-Finite Forms of the Verb)

Інфінітив (The Infinitive)

Уживання інфінітива

Уживання інфінітивної частки to

Інфінітивні звороти (Infinitive Constructions)

Герундій (The Gerund)

The Indefinite and Perfect Gerund (Passive)

Дієприкметник (The Participle)


Наказовий спосіб (The Imperative Mood)

Вживання та утворення наказового способу

Умовні речення (Conditional Sentences)


Умовний спосіб (The Subjunctive Mood)

Уживання та утворення умовного способу


Службові частини мови (The Structural Parts of Speech)

Прийменник (The Preposition)

Прийменники місця (Prepositions of Place)

Прийменники напрямку (Prepositions of Direction)

Прийменники часу (Prepositions of Time)

Сполучник (The Conjunction)

Construction there + to be


СИНТАКСИС

Просте речення (The Simple Sentence)

Розповідні заперечні речення

Загальні запитання (General Questions)

Заперечна форма загальних запитань

Спеціальні запитання (Special Questions)

Роз'єднувальні запитання (Disjunctive Questions)

Альтернативні запитання (Alternative Questions)

Спонукальні речення (Imperative Sentences)

Складносурядне речення (The Compound Sentence)

Складнопідрядне речення (The Complex Sentence)