ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Службові частини мови (The Structural Parts of Speech)

Прийменник (The Preposition)

1. Прийменники в англійській мові виражають різні відношення між словами у реченні чи словосполученні. Прийменники, як правило, багатозначні, внаслідок чого одному й тому самому прийменнику англійської мови відповідає кілька українських і навпаки.

2. На відміну від української, в англійській мові прийменник може стояти не лише перед словом, до якого відноситься, а й у кінці речення:

Так, у спеціальних запитаннях прийменник зазвичай стоїть у кінці речення:

Where are you going from? — Звідки ви йдете?

Whom are you talking about? — Про кого ви говорите?

3. В означальних підрядних реченнях зі сполучними займенниками which, whom, that прийменник ставиться після дієслова, але може стояти й перед займенником:

The house which he lives in is situated in this street. — Будинок, у якому він живе, розташований на цій вулиці.

4. В інфінітивних зворотах, що виконують функцію означення, прийменник ставиться в кінці:

Не had по pencil to write with. — У нього не було олівця, яким він міг би писати.

5. В англійській мові прийменники підрозділяються на прийменники місця, напрямку та часу.