Основи валеології - Валецька Р. О. 2007

Словник термінів і понять

Аборт - це переривання вагітності до того терміну, коли плід може вижити поза маткою.

Абстиненція - особливий психічний і фізіологічний стан у наркоманів, які припиняють уживання наркотиків.

Авітаміноз - це захворювання людини і тварин, що виникають внаслідок недостатньої кількості у раціоні вітамінів.

Адаптація - 1) пристосування в процесі еволюції будови, функцій, поведінки організмів (особи популяції, видів) до певних умов існування; 2) процес вироблення, пристосування.

Адреналін - гормон мозкової речовини надниркових залоз, який відіграє важливу роль у життєдіяльності організмів тварин і людини.

Антропосфера — 1) частина біосфери, в якій живе й яку використовує людство; 2) сфера Землі до найближчого Космосу, що використовується людством і зазнає внаслідок цього певних змін.

Алергентність - підвищена чутливість організму до впливу певних агентів навколишнього середовища.

Алергія - підвищена чутливість організму до дії різних подразників (алергенів), що обумовлює утворення в ньому антитіл.

Алкоголізм - хронічне захворювання, спричинене систематичним вживанням спиртних напоїв.

Аномалії - відхилення від норми фізичного або психічного розвитку.

Антиген - це білок, що несе чужорідну для організму інформацію.

Антитіла - складні білки-імуноглобуліни плазми крові, які синтезуються клітинами лімфоїдної тканини при дії різноманітних антигенів.

Асиміляція - перетворення речовин, що надходять із зовнішнього середовища у власне тіло організму (протоплазму його клітин або відкладення запасів); злиття народів, за якого один народ сприймає мову, культуру, традиції і прийоми природокористування іншого народу.

Атмосфера - газоподібна оболонка Землі, утворена із суміші газів, водяної пари і твердих часточок.

Аура - прояв біополя, видимий за певних умов у вигляді променів, що світяться, або своєрідної оболонки довкола тіла людини, які мають певне кольорове забарвлення залежно від духовного, фізичного та психічного стану людини.

Біоенергія - складний комплекс хвильових енергетичних процесів, які притаманні живим організмам і пов'язані з енергоінформаційним полем Всесвіту.

Біополе - складне специфічне психофізичне поле, що існує довкола живих організмів і всередині них.

Біоритми - циклічні коливання біологічних процесів і явищ.

Біосфера - галузь життя, що охоплює нижню частину атмосфери і верхню частину літосфери. В біосфері живі організми (жива матерія) й середовище їхнього існування органічно пов'язані і взаємодіють одне з одним, утворюючи цілісну органічну систему.

Вагітність починається з імплантації яйцеклітини в слизову оболонку матки і закінчується народженням плода.

Важкі метали - кольорові метали зі щільністю більшою, ніж у заліза.

Валеологія - наука про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному та соціальному плані, відтворення й передання здоров'я.

Вібрація - малі механічні коливання, які виникають у пружних тілах.

Вірус - дуже дрібна безклітинна частинка, утворена нуклеїновою кислотою (ДНК або РНК) і білковою оболонкою.

Вітаміни - біологічно активні органічні сполуки, життєво необхідні для організму тварин і людини (беруть участь в обміні речовин).

Втома — це тимчасове зниження працездатності в результаті роботи.

Галюцинація - хибне сприйняття, що виникає поза впливом реально існуючого в даний момент об'єкта подразнення.

Ген - молекулярний носій спадкових властивостей організму.

Генетика - наука про спадковість і мінливість організмів, вивчає принципи зберігання, передавання і реалізації генетичної інформації.

Генетичний код - система захисту спадкової інформації в молекулі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) живих істот.

Генофонд - сукупність генів однієї популяції (сукупність певного виду особин) організмів.

Гідросфера - переривчаста водяна Земля, тісно взаємодіє з її живою оболонкою.

Гіпоксія - знижений вміст кисню в тканинах організму внаслідок його нестачі в повітрі, деяких захворювань, отруєнь.

Гомеостаз - відносно динамічна сталість складу і властивостей внутрішнього середовища та основних фізіологічних функцій організму в змінених умовах середовища.

Гормони - біологічно активні речовини, що виділяються ендокринними залозами в кров і лімфу та є важливими біологічними регуляторами обміну речовин і функцій організму людини і тварин.

Гіпокінезія — вимушене зменшення обсягу довільних рухів людини (мала рухливість) внаслідок характеру її трудової діяльності.

Голодування - усвідомлене утримання від уживання їжі протягом деякого часу.

Девіантна поведінка — соціальна поведінка, яка характеризується ознаками відхилення від норми (проституція, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, вимагання позбавити себе життя, сексуальні збочення).

Девіація - відхилення від норми.

Дезадаптація (шкільна) - утворення неадекватних механізмів, пристосування дитини до школи у формі порушень навчання та поведінки, психогенних захворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності.

Депопуляція - зменшення чисельності населення або тварин.

Депресія - хворобливий стан туги, пригніченості, безвихідного розпачу під час деяких психічних, фізичних захворювань, неврозів.

Дихання - сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню, використання його для метаболітичного руйнування органічних речовин, одержання необхідної для життєдіяльності організмів хімічної енергії, а також усунення вуглецю тощо.

Дірка озонова - великий простір в озоновому шарі планети зі значним (до 50 %) зниженням вмісту озону.

Добові ритми - зумовлені зміною дня і ночі періодичні зміни інтенсивності і характеру біологічних процесів і явищ.

Дощ кислотний - дощ (сніг), підкислений (рН нижче 5,6) розчиненими в атмосферній волозі промисловими викидами.

Запліднення - це злиття яйцеклітини із сперматозоїдом у статевих шляхах жінки.

Здоровий спосіб життя - діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров'я людей як необхідної умови для прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках.

Здоров'я - природний динамічний стан організму, що характеризується його самоврівноваженістю і врівноваженістю з навколишнім середовищем у духовному, фізичному, а також соціальному плані й ефективно протидіє захворюванням.

Електромагнітні хвилі - електромагнітне поле, що поширюється у просторі зі швидкістю, залежно від властивостей середовища.

Етнос — вид сталого угрупування людей, що історично виник і представлений племенем, народністю, національний термін близький за значенням до поняття «народ» в етнографічному смислі.

Іонізуюче випромінювання - потоки часточок і квантів електромагнітного випромінювання, проходження яких через речовину зумовлює іонізацію і збудження її атомів або молекул.

Канцероген - хімічна речовина, вплив якої на організм людини за певних умов спричиняє розвиток злоякісних новоутворень.

Канцерогенність - властивість факторів навколишнього середовища зумовлювати виникнення захворювання на рак.

Контрацепція - різноманітні методи запобігання вагітності.

Космос - простір поза межами земної атмосфери зі всіма присутніми в ньому об'єктами.

Культура здоров'я - важливий складовий компонент загальної культури людини, що визначає формування, збереження та зміцнення її здоров'я.

Лабільність - здатність до швидких змін.

Летальність - статистичний показник, який характеризує співвідношення (у відсотках) кількості померлих від певної хвороби до кількості хворих на цю хворобу - обчислюється за певний період.

Літосфера - верхня тверда оболонка Землі, обмежена зверху атмо-, гідросферою, а знизу - астеносферою.

Людський розвиток - безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору, якому притаманні: можливість тривалий час вести здоровий спосіб життя; здобувати освіту; доступ до ресурсів, необхідних для забезпечення нормального життєвого рівня.

Магнітні бурі - раптове різке зростання геомагнітних параметрів, що триває від кількох годин до 2-3 діб.

Макрокомпоненти - хімічні елементи, які займають значну питому вагу у біохімічній оболонці людського організму.

Медитація - розумова дія, метою якої є спрямування психіки людини до самозаглиблення, зосередженості, самопозбавлення від емоційних проявів, відчуженості від зовнішніх об'єктів.

Мікрокомноненти - хімічні елементи, вміст яких вимірюється сотими долями відсотка.

Моніторинг — 1) система спостережень, оцінювання і прогнозування змін стану будь-якого явища чи процесу; 2) спостереження за біологічними об'єктами (окремими видами, угрупуваннями організмів, екосистеми) з метою одержання інформації про їхній стан і прогнозування ймовірних змін під впливом глобальних факторів.

Моніторинг валеологічний — спостереження, оцінка й прогноз стану здоров'я людини з метою формування, збереження, зміцнення, відновлення та передачу (ФЗЗВП) здоров'я наступним поколінням, здоров'я індивіда, певної групи людей, суспільства.

Мотивація - система мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або поведінки людини.

Наркоманія - захворювання, що виникає внаслідок вживання наркотиків і призводить до глибокого виснаження фізичних і психічних функцій людини.

Озон - модифікація кисню (03), яка має високу біологічну і хімічну активність, синій колір і різкий запах.

Організм - біологічно цілісна система взаємозалежних і взаємопов'язаних елементів, що функціонує як єдине ціле.

Особа - 1) людина як суб'єкт відносин і свідомої діяльності; 2) стійка система соціально значущих рис, які характеризують індивіда чи члена суспільства; 3) єдність унікальних і соціально-життєвих характеристик людини.

Патологія - наука про хворобу, хворобливе відхилення від норми в організмі.

Променева хвороба - захворювання, зумовлене впливом на організм іонізуючого випромінювання в дозах, що перевищують гранично допустимі.

Пухлини злоякісні - клітини, що ростуть інвазивно, тобто проникають в кровоносні судини, сусідні тканини і метастазують.

Пухлиноутворюючі віруси - онкогенні віруси, що спричиняють формування доброякісних і злоякісних пухлин.

Радіаційне ушкодження - цілковите або часткове ушкодження органів і тканин живого організму, екологічної системи дією радіоактивних речовин.

Реактивність - властивість організму реагувати на чинники зовнішнього середовища зміною своєї життєдіяльності, що забезпечує той чи інший ступінь пристосування організму до зовнішнього середовища.

Резистентність - стійкість організму проти дій чинників, здатних викликати патологічний стан.

Саморегуляція - властивість біологічних систем автоматично встановлювати і підтримувати фізіологічні та інші біологічні показники на певному, відносно постійному рівні.

Синергетика - галузь, знання про складні системи.

Смог - поєднання пилових частинок і крапель туману.

Сон - фізіологічний стан мозку й організму, який характеризується майже цілковитою відсутністю реакції на зовнішні подразники.

Сонячна активність — регуляторне виникнення на Сонці особливих утворень (сонячних плям тощо), що супроводжується посиленням корпускулярного випромінювання.

Сонячні плями - тимчасові утворення у фотосфері Сонця (діаметром до 200 тис км. З температурою значно нижчою, ніж навколо), що мають потужне електромагнітне поле.

Спадковість - здатність живої матерії передати потомству ознаки батьків.

Стрес - стан напруження організму; сукупність фізіологічних реакцій, що виникають в організмі людини як реакція на вплив несприятливих факторів.

Теплове випромінювання — електромагнітне випромінювання тіл з температурою, яка перевищує абсолютний нуль; інфрачервоне випромінювання.

Тератогени - речовини, дія яких на організм спричинює аномалії в його розвитку, виникнення каліцтв.

Техносфера - частина біосфери, змінена людством унаслідок прямої чи непрямої дії технічних засобів з метою найкращої відповідності його соціально-економічним потребам.

Передхвороба - стан людини, яка перебуває між станом хвороби та здоров'я.

Ультразвук - коливання і хвилі, частота яких перевищує частоту звука, що сприймає вухо (15-20 кГц).

Умови життя — сукупність необхідних для організму умов існування, елементів середовища, з яким він перебуває в нерозривній єдності і без яких не може існувати.

Фактор мутагенний - фактор (наприклад, підвищена радіоактивність середовища), що прямо або побічно викликає генетичні мутації.

Фактор соціальний - фактор, який є результатом відносин у людей або соціальної структури.

Фобії - нав'язливі страхи, які людина не в змозі переборювати.

Хвороба - процес, що характеризується порушенням структур і функцій організму, зниженням його пристосованості до зовнішнього середовища за одночасної мобілізації захисних сил.

Шкільна зрілість - рівень загального психофізіологічного розвитку дитини, який визначають у дітей, що вступають до школи у шість років.

Шлюб - союз, укладений між чоловіком і жінкою на офіційних правових засадах, які закріплюють їхні матеріальні й особисті інтереси.

Якість життя - сукупність умов, що забезпечують (або не забезпечують) здоров'я людини, тобто відповідність середовища життя людини її потребам; відповідність середовища життя соціально-психологічним установкам особистості; комплексна характеристика економічних, політичних, соціальних і ідеологічних факторів, що визначають становище людини в суспільстві.

Якість середовища - ступінь відповідності природних умов потребам людей або інших живих організмів.