Українська мова. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації

ФОНЕТИКА

Голосні й приголосні звуки

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

Особливості української графіки

Співвідношення між буквами й звуками

Склад слова

Складоподіл

Тестовий контроль знань та умінь

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Лексичне значення слова

Омоніми

Синоніми

Антоніми

Пароніми

Лексика української мови за походженням: власне українські та запозичені слова

Загальновживані та стилістично забарвлені слова

Професійна, діалектна, розмовна лексика

Застарілі слова

Неологізми

Стійкі словосполучення

Тестовий контроль знань та умінь

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Словотворчі засоби

Тестовий контроль знань та умінь

МОРФОЛОГІЯ

Іменник

Особливості відмінювання іменників, що мають тільки форму множини

Творення чоловічих імен по батькові

Творення жіночих імен по батькові

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Дієприслівник

Прислівник

Службові частини мови

Прийменник

Сполучник

Частка

Вигук

Тестовий контроль знань та умінь

СИНТАКСИС

Словосполучення

Речення як одиниця синтаксису

Просте речення

Односкладні речення

Неповні речення

Речення з відокремленими членами

Складне речення

Складносурядне речення

Складнопідрядне речення

Безсполучникове складне речення

Складні речення з різними видами зв’язку

Пряма й непряма мова. Цитата

Тестовий контроль знань та умінь

СТИЛІСТИКА

Стилі мовлення

Текст. Його основні ознаки

ОРФОЕПІЯ

Наголос, наголошені й ненаголошені звуки

Вимова голосних (наголошених і ненаголошених)

Вимова приголосних

Тестовий контроль знань та умінь

ОРФОГРАФІЯ

Тестовий контроль знань та умінь

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Зразок власного висловлення

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ