Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ФОНЕТИКА

Звуки мови

Голосні звуки в українській мові

Приголосні звуки в українській мові

Уподібнення (асиміляція) приголосних фонем

Чергування голосних української мови

Чергування приголосних української мови

Cклад

Позначення звуків мовлення на письмі

Букви Г та Ґ та їхнє звукове значення

Співвідношення звуків і букв

Знаки, які використовують у фонетичній транскрипції

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексичне значення слова

Види переносних значень

Синоніми

Антоніми

Омоніми

Пароніми

Лексика української мови за походженням

Стилістично забарвлена лексика

Активна та пасивна лексика

Фразеологія

Лексикографія

КУЛЬТУРА МОВИ

ОРФОГРАФІЯ

Правопис ненаголошених голосних Е, И, О

Правопис сумнівних приголосних

Спрощення груп приголосних

Правила вживання апострофа

Правила вживання м'якого знака

Подвоєння та подовження приголосних

Правопис власних та загальних назв

Написання великої літери

Правопис складних слів

Правопис частки НЕ

Основні правила переносу

МОРФЕМІКА

Будова слова

Словотвір

Основні способи словотворення

Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів

Сполучні голосні О, Е в складних словах

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Розряди іменників за значенням

Рід іменників

Число іменників

Відмінки іменників

Типи відмін

Відмінювання іменників першої відміни

Відмінювання іменників другої відміни

Відмінювання іменників третьої відміни

Відмінювання іменників четвертої відміни

Відмінювання іменників, що мають лише форму множини

Незмінювані іменники

Написання та відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ та імен по батькові

КУЛЬТУРА МОВИ

ПРИКМЕТНИК

Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Розряди прикметників за значенням

Ступені порівняння якісних прикметників

Особливості відмінювання прикметників

Н і НН у прикметниках

Правопис складних прикметників разом і через дефіс

Правопис українських і російських прізвищ прикметникового типу

КУЛЬТУРА МОВИ

ЧИСЛІВНИК

Значення числівника, морфологічні ознаки та синтаксична роль

Групи числівників за будовою

Типи відмінювання кількісних числівників

Порядкові числівники - творення, правопис та відмінювання

Особливості поєднання числівників з іменниками

Використання числівників на позначення часу

КУЛЬТУРА МОВИ

ЗАЙМЕННИК

Значення займенника, морфологічні ознаки та синтаксична роль

Розряди займенників

Особливості відмінювання займенників

Правопис займенників

ДІЄСЛОВО

Значення дієслова, морфологічні ознаки та синтаксична роль

Форми дієслова

Безособові дієслова

Словозміна дієслів

Вид дієслова: доконаний, недоконаний

Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий

Дієслова І та II дієвідмін

Чергування приголосних в особових формах дієслів

КУЛЬТУРА МОВИ

ДІЄПРИКМЕТНИК

Активні та пасивні дієприкметники

Відмінювання дієприкметників

Правопис НЕ з дієприкметниками

Правопис Н у дієприкметниках і НН у прикметниках

Дієприкметниковий зворот

КУЛЬТУРА МОВИ

ДІЄПРИСЛІВНИК

Дієприслівники доконаного й недоконаного виду

Дієприслівниковий зворот

Написання И в кінці дієприслівників

НЕ з дієприслівниками

КУЛЬТУРА МОВИ

ПРИСЛІВНИК

Значення, морфологічні особливості, синтаксична роль

Розряди прислівників за значенням

Ступені порівняння прислівників

Написання прислівників разом і через дефіс

Н і НН у прислівниках

И та І в кінці прислівників

КУЛЬТУРА МОВИ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

Групи прийменників за походженням

Групи прийменників за будовою

Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника

Написання похідних прийменників

Уживання прийменників У (В), З, ІЗ, ЗІ (ЗО)

КУЛЬТУРА МОВИ

СПОЛУЧНИК

Групи сполучників за значенням

Сполучні слова

Групи сполучників за вживанням

Групи сполучників за будовою

Написання сполучників

Розділові знаки при сполучниках

Уживання сполучників І (Й)

КУЛЬТУРА МОВИ

ЧАСТКА

Групи часток за значенням та вживанням

Написання часток

ВИГУК

Групи за походженням

Значення вигуків

Розділові знаки при вигуках

КУЛЬТУРА МОВИ

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення

Підрядний і сурядний зв'язок між словами

Головне й залежне слова в словосполученн

Типи словосполучень за способами вираження головного слова

Способи підрядного зв'язку

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Речення як основна мовна одиниця

Порядок слів у реченні

Типи речень у сучасній українській мові

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Головні члени двоскладного речення

Особливості узгодження присудка з підметом

Способи вираження підмета

Типи присудків

Тире між підметом і присудком

Односкладні речення

Другорядні члени речення

  Означення

  Додаток

  Обставина

Повні й неповні речення

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Речення зі звертаннями

Розділові знаки при звертанні

Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями

Порівняльний зворот

Речення з однорідними членами

Однорідні та неоднорідні означення

Узагальнювальні слова

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах

Речення з відокремленими членами

Відокремлені означення

Відокремлені додатки

Відокремлені обставини

Відокремлені уточнювальні члени речення

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯЯ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Розділові знаки в складносурядних реченнях

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Підрядні сполучники й сполучні слова

Розділові знаки між головним і підрядним реченням

Основні види підрядних речень

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Розділові знаки в безсполучниковому реченні

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ

Пряма й непряма мова

Заміна прямої мови непрямою

Розділові знаки при прямій мові

Цитата як різновид прямої мови

Діалог

Синтаксичний розбір речення

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК НАГОЛОСІВ

ТАБЛИЦІ З ОРФОГРАМАМИ ТА ПУНКТОГРАМАМИ

НАЙУЖИВАНІШІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

ТЕМИ ТВОРЧИХ РОБІТ

Останні поради перед ЗНО

Література

ДОДАТОК