Фразеологія сучасної української мови - Ужченко В.Д. 2005

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ

§ 1. Ознаки фразеологізму

§ 2. Обсяг фразеології

§ 3. Олександр Потебня — предтеча української фразеології

ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 4. Вибірковість фразеології

§ 5. Ідеографічна класифікація фразеологізмів

§ 6. Фразеологічне значення

СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ І СЛОВА

§ 7. Творення слів на базі фразеологізмів

§ 8. Символ як структурно-семантична основа формування фразеологізмів

СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 9. Багатозначність фразеологізмів

§ 10. Синонімія у фразеології

§11. Фразеологічні варіанти

§ 12. Антонімія фразеологічних одиниць

КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 13. Семантична класифікація

§ 14. Генетична класифікація

§ 15. Функціональна класифікація

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 16. Фразеологізми зі структурою словосполучення

СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 17. Творення фразеологізмів на базі вільних синтаксичних конструкцій

§ 18. Творення фразем на базі сполучень слів

§ 19. Творення фразеологізмів на базі окремих слів

§ 20. Творення фразем на базі народних оповідань

§ 21. Творення фразеологізмів на базі прислів'їв та приказок

§ 22. Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 23. Моделювання як структурно-семантичний чинник фразеотворення

§ 24. Метафоризація як образно-семантичний чинник фразеологізації

§ 25. Метонімізація як образно-семантичний чинник фразеологізації

§ 26. Евфемізація як семантичний і культурологічний фактор формування фразеологізмів

§ 27. Евфемізація як засіб формування фразеологічних універсалій

§ 28. Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем

ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 29. Історичні зміни у фразеології

§ 30. Еволюція соціальних фразеологізмів

§ 31. Індивідуально-авторське використання фразеологізмів (лексичні видозміни)

СТИЛІСТИКА І КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 32. Активні і пасивні фразеологізми

§ 33. Експресивно-стилістичне забарвлення фразеологізмів

§ 34. Функціонально-стильові розряди фразеологізмів

§ 35. Стилістичні функції фразеологізмів

ПОЗАЛІТЕРАТУРНА ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 36. Ареальні фразеологізми української мови

§ 37. Фразеологізми професійного мовлення і жаргонів

КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

§ 38. Духовний код національної культури

§ 39. Ціннісні орієнтації в семантиці фразеологізмів

БАЗОВІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

§ 40. Слово — концепт як фразеотворчий чинник

ПОХОДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 41. Відображення матеріального й духовного життя у фразеології

§ 42. Сфера первісного функціонування фразеологізмів

§ 43. Українська зоофразеологія

§ 44. Звичаї, обряди, вірування

ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 45. Етимологічне коментування в збірниках паремій

§ 46. Становлення української фразеологічної етимології

§ 47. Моделювання як метод етимологізації фразеологізмів

§ 48. Етнокультура як засіб етимологізації фразеологізмів

§ 49. Недооцінка українського матеріалу при етимологізації фразеологізмів

УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

§ 50. Збір і систематизація фразеологізмів

§ 51. Основні фразеологічні словники літературної мови

§ 52. Фразеологічні словники говірок

§ 53. Інші види фразеологічних словників

НОВІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

БІБЛІОГРАФІЯ