Методика навчання української мови

ПЕРЕДМОВА


Предмет і завдання методики

Концептуальні засади навчання української мови

Рідна мова - основа інтелектуального і духовного розвитку особистості

Лінгвістичні основи навчання української мови

Основні аспекти навчання української мови

Комунікативне спрямування у навчанні української мови

Закономірності навчання української мови

Психологічні та дидактичні основи навчання української мови

Дидактичні основи навчання рідної мови

Міжпредметні зв'язки та інтегроване навчання


ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Зміст і принципи побудови курсу "Рідна мова"

Основні етапи вивчення української мови

Варіантність структури і змісту курсу "Рідна мова" в 5-9 і в 10-11 класах

Поглиблений курс української мови

Принципи побудови шкільних підручників

Особливості навчання української мови у школах з російською мовою викладання


Виконавчі органи рад

Класифікація уроків

Особливості структури уроку мови

Технологія сучасного уроку мови

Нетрадиційні (нестандартні) уроки

Планування уроків мови та підготовка до них

Спостереження й аналіз уроку


Методи і прийоми навчання української мови

Характеристика методів навчання

Програмоване навчання

Комп'ютеризоване навчання

Системний підхід у навчанні мови

Проблемність у навчанні

Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами

Засоби навчання


Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії

Особливості вивчення лексикології

Особливості засвоєння фразеології

Методика навчання будови слова і словотвору

Основні поняття граматики

Особливості вивчення морфології

Морфологічний розбір

Іменник

Методика навчання орфографії

Особливості вивчення синтаксису

Методика навчання пунктуації


СЛОВНИКОВА РОБОТА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Лінгводидактичні основи словникової роботи

Зміст і форми словникової роботи

Словникові вправи

Лексична робота на уроках граматики

Робота над словом на уроках літератури та інших предметів

Робота із словниками

Формування лексичних умінь і навичок


РОБОТА З РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ (МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ)

Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів

Методичні принципи мовленнєвої підготовки учнів

Зв'язок розвитку мовлення з формуванням соціокультурної компетенції

Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння

Відомості про мовлення і спілкування

досконалення рецептивних видів мовленнєвої діяльності, Аудіювання, читання

Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо

Письмо як вид мовленнєвої діяльності

Види переказів

Учнівські твори

Помилки в мовленні учнів

Функціонально-стилістичне спрямування у вивченні мови

Робота зі стилістики в початковій школі

Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах

Узагальнення і систематизація набутих знань із стилістики

Формування стилістичних умінь та навичок

Стилістичні вправи

Елементи риторики в 5-9 класах

Уроки риторики в старших класах


УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ

Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника

Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови

Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики

Форми занять з мови у 10-11(12) класах

Обладнання: малюнки із зображенням жестів і міміки

Лінгвістичний аналіз художніх текстів на уроках літератури


ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Роль і місце позакласної роботи в системі навчання української мови

Принципи позакласної роботи

Форми і зміст позакласної роботи

Зміст позакласної роботи

Шкільний кабінет української мови - осередок позакласної роботи


Методична робота вчителя-словесника

Педагогічна практика студентів

Основні завдання педагогічної практики

Основні професійно-методичні вміння студентів-практикантів

Права й обов'язки студента-практиканта

Зміст та організація діяльності студента-практиканта

Методичні рекомендації до аналізу уроків

Висновки і пропозиції

Значення і форми методичної роботи

Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів

Робота методичних об'єднань