Повний новітній довідник школяра

Українська мова

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


Фонетика

Голосні звуки

Приголосні звуки


Склад. Перенос слів


Наголос


Орфоепія

Вимова приголосних

Подовження приголосних і подвоєння букв

Спрощення в групах приголосних

Чергування звуків

Найпоширеніші чергування голосних

Найпоширеніші чергування приголосних

Зміни в групах приголосних

Фонетична транскрипція

Зразок фонетичної транскрипції

Зразок фонетичного розбору


Графіка

Правила вживання великої літери


Орфографія

Літера Ґ ґ

М'який знак

Вживання апострофа

Правопис слів іншомовного походження


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


Лексикологія

Слова з конкретним і абстрактним значенням

Однозначні та багатозначні слова

Омоніми

Синоніми

Антоніми

Пароніми

Загальновживані слова

Діалектні слова

Професійні слова. Терміни

Власне українські і запозичені слова

Застарілі слова (архаїзми). Неологізми


Фразеологія


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР


Будова слова


Словотвір

Основні способи словотворення

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


МОРФОЛОГІЯ

Самостійні частини мови

Іменник

  Конкретні й абстрактні іменники

  Іменники — назви істот і неістот

  Загальні і власні назви

  Синтаксична роль іменників

  Рід іменників

  Число іменників

  Відмінки іменників

  Відміни іменників

  Зразки відмінювання іменників

  Творення чоловічих та жіночих імен по батькові

  Основні способи творення іменників

  Написання іменників разом, окремо, через дефіс

  Особливості написання суфіксів іменників, на які слід звернути увагу

  Розбір іменника як частини мови

Прикметник

  Якісні прикметники

  Відносні прикметники

  Присвійні прикметники

  Відмінювання прикметників

  Написання прізвищ прикметникової форми

  Розбір прикметника як частини мови

  Зразки розбору прикметника

Числівник

  Кількісні числівники

  Порядкові числівники

  Розбір числівника як частини мови

  Зразки розбору числівника

Займенник

  Особові займенники

  Зворотний займенник

  Зразки відмінювання присвійних займенників

  Питальні та відносні займенники

  Неозначені та заперечні займенники

  Означальні займенники

  Вказівні займенники

  Розбір займенника як частини мови

  Зразки розбору займенника

Дієслово

  Неозначена форма дієслова (інфінітив)

  Види дієслова

  Перехідні й неперехідні дієслова

  Способи дієслова

  Часи дієслова

  Дієвідміни

  Майбутній час

  Минулий час

  Безособові дієслова

  Способи творення дієслів

  Не з дієсловами

  Розбір дієслова як частини мови

  Зразки розбору дієслова

Дієприкметник

  Творення дієприкметників

  Зразки відмінювання дієприкметників

  Не з дієприкметниками

  Н і нн у дієприкметниках

  Дієприкметниковий зворот

  Перехід дієприкметників у інші частини мови

  Безособові дієслівні форми на -но, -то

  Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова

  Зразки розбору дієприкметника

Дієприслівник

  Не з дієприслівниками

  Дієприслівниковий зворот

  Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова

Прислівник

  Ступені порівняння прислівників

  Групи прислівників за значенням

  Способи творення прислівників

  Н і нн у прислівниках

  Не і ні з прислівниками

  И, і в кінці прислівників

  Написання прислівників разом, окремо та через дефіс

  Розбір прислівника як частини мови

  Зразки розбору прислівника

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Службові частини мови

Прийменник

  Походження прийменників

  Будова прийменників

  Написання прийменників разом, окремо та через дефіс

  Зразки розбору прийменника

Сполучник

  Сполучники сурядності і підрядності

  Написання сполучників разом, окремо та через дефіс

  Розбір сполучника як частини мови

  Зразки розбору сполучника

Частка

  Розряди часток за значенням

  Написання слів із частками разом, окремо та через дефіс

  Розбір частки як частини мови

Вигук як особлива частина мови

  Розряди вигуків

  Написання вигуків разом, окремо та через дефіс

  Розбір вигука як частини мови

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ


Словосполучення

Речення

  Окличні та неокличні речення

  Двоскладні та односкладні речення

  Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

  Прості й складні речення

  Прямий та зворотний порядок слів у реченні

  Двоскладне речення. Головні члени речення

Просте речення

  Підмет

  Присудок

  Другорядні члени речення

  Означення

  Прикладка

  Додаток

  Обставина

  Порівняльний зворот

  Односкладні речення

  Речення з однорідними членами

  Звертання

  Вставні слова (словосполучення, речення)

  Відокремлені прикладки

  Відокремлені додатки

  Відокремлені обставини

  Відокремлені уточнюючі члени речення

  Синтаксичний розбір простого речення

Пряма мова

  Розділові знаки при прямій мові

  Заміна прямої мови непрямою

  Діалог

  Цитати


Складне речення

Безсполучникове складне речення

  Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Складносурядне речення

  Розділові знаки у складносурядному реченні

Складнопідрядне речення

  Основні види складнопідрядних речень

  Розділові знаки у складнопідрядному реченні

Складні речення з кількома підрядними

Складне речення з різними видами зв'язку

Синтаксичний розбір складного речення

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ