Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Складне речення

Синтаксичний розбір складного речення

1. Речення.

2. Схарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.

3. Вказати вид за типом зв’язку (безсполучникове, складносурядне, складнопідрядне (з одним підрядним, з кількома), речення з різними видами зв’язку).

4. Визначити кількість частин у реченні, смислові зв’язки між ними, виділити граматичні основи у частинах складного речення.

5. У складнопідрядних реченнях визначити вид підрядного, а у реченнях із кількома підрядними — вид підрядності.

6. Пояснити розділові знаки у реченні.

7. Побудувати схему речення.

8. Розібрати кожну частину за схемою розбору простого речення (за потреби).

Зразки розбору

Речення складне, безсполучникове,розповідне,неокличне.

Складається з чотирьох частин. Перша, друга і третя частини пов’язані зв’язком одночасності, третя і четверта — зв’язком протиставлення.

Частини складного речення розділяються комами, тире стоїть тому, що зміст третьої частини протиставляється змісту четвертої.

Речення сполучникове, складносурядне, розповідне, неокличне.

Складається з трьох частин, з’єднаних сполучниками і. Між першою та другою частиною існує причинно-наслідковий зв’язок, між другою і третьою — єднальний, одночасності.

Тире ставиться тому, що друга частина речення виступає як наслідок того, про що говориться в першій. Друга і третя частини відділяються комою за загальним правилом при наявності інтонації перелічення.

У другій частині наявна кома, яка відділяє однорідні члени, з’єднані безсполучниковим зв’язком.

Речення сполучникове, складнопідрядне; розповідне, неокличне.

Складається з двох частин. Перша — головна, друга — підрядна означальна, відповідає на питання які?, відноситься до іменника очі в головній частині; підрядна частина приєднана до головної сполучним словом що.

Підрядна частина від головної відділяється комою за загальним правилом.

Речення складне з різними видами зв"язку — сполучниковим сурядним та підрядним; розповідне, неокличне.

Складається з чотирьох частин. Перша (головна) і друга (підрядна) частини з’єднані підрядним зв’язком (підрядне означальне) за допомогою сполучника що; друга і третя поєднані підрядним з’ясувальним зв’язком (друга частина — головна щодо третьої), поєднані вони сполучним словом як; третя і четверта частини поєднані сурядним протиставним зв’язком за допомогою сполучника а. Частини складного речення відділяються комами за загальним правилом.

Речення складне з різними видами сполучникового зв’язку — сурядним та підрядним; питальне, неокличне.

Складається з трьох частин. Перша частина ускладнена однорідними членами. Між першою (головною) і другою (підрядною) частинами існує підрядний означальний зв’язок (підрядне означальне); поєднані частини за допомогою сполучного слова яке; четверта частина приєднується до речення сурядним зв’язком єднальності за допомогою сполучника і.

Частини складного речення відділяються комами за загальним пра

вилом.