Ділова українська мова - І.М. Плотницька 2008

ПЕРЕДМОВА


Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення

Етапи розвитку літературної української мови

З історії заборони української мови

Мовна норма

Український алфавіт

Функціональні стилі мовлення

Офіційно-діловий стиль

Найважливіші риси офіційно-ділового стилю

Основні вимоги до ділового мовлення


Розділ 2. Лексичні норми ділової мови

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

  Синоніми

  Приклади вживання синонімів

  Антоніми

  Омоніми

  Пароніми

  Приклади вживання паронімів

Книжні й іншомовні слова в документах

Терміни і професіоналізми в ділових паперах

Кліше в діловодстві

Графічні скорочення в діловодстві

Абревіатури в діловій сфері

Скорочення наукових ступенів, учених звань і посад


Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.1. Іменник

  Рід іменників

  Відмінки іменника

  Відміни іменника

  Групи іменників І та II відмін

  Відмінювання іменників І відміни

  Відмінювання іменників II відміни чоловічого роду

  Відмінювання іменників II відміни середнього роду

  Відмінювання іменників III відміни

  Відмінювання іменників IV відміни

  Українські прізвища

  Творення й відмінювання імен по батькові

  Рід і особливості вживання назв осіб за професією

  Звертання

  Віддієслівні іменники

3.2. Прикметник

  Відмінювання прикметників

  Відмінкові закінчення прикметників

  Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві

  Особливості використання прикметників у діловому мовленні

  Уживання деяких прикметників у діловому мовленні

3.3. Числівник

  Розряди числівників

  Особливості відмінювання числівників

  Сполучення числівників з іменниками

  Числівники як компоненти складних іменників і прикметників

3.4. Займенник

  Відмінювання займенників

  Увічлива форма займенника

3.5. Дієслово

  Неозначена форма дієслова (інфінітив)

  Дієприкметники, їх творення і вживання

  Дієприслівники, їх творення і вживання

  Труднощі перекладу процесових понять

3.6. Прислівник

  Орфограми в прислівниках


Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

4.1. Прийменник

4.2. Сполучник

4.3. Частка


Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства

Оформлення бібліографії

Правила оформлення цитат і прямої мови

Вставні слова, словосполучення і речення

Особливості узгодження географічних назв з означувальним словом

Складні випадки керування

Відокремлені члени речення

Прості і складні речення


Розділ 6. Усне ділове мовлення

Усне мовлення як складова частина ділового спілкування

Мовленнєвий етикет

Телефонна розмова

Ділова етика

Невербальні засоби спілкування

Публічний виступ

Складові культури управління


Розділ 7. Писемне ділове мовлення

Групи організаційно-розпорядчих документів

Текст як основа службового документа

Класифікація документів

Поняття про реквізити

Засоби стандартизації мови ділових паперів

Поняття про бланк

Оформлення сторінки

7.1. Організаційні документи

  Положення

  Інструкція

  Правила

7.2. Розпорядчі документи

  Ухвала

  Розпорядження

  Наказ

  Вказівка

  Документи з кадрових питань

  Заява

  Характеристика

  Автобіографія

  Резюме

7.3. Довідково-інформаційні документи

  Оголошення. Рекламне оголошення

  Протокол

  Витяг із протоколу

  Звіт

  Довідка

  Доповідна записка

  Пояснювальна записка

  Службовий лист

  Типи службових листів

  Повідомлення

  Телеграма

  Телефонограма

  Факс

  Візитна картка

7.4. Документи з господарсько-договірної діяльності

  Договір. Різновиди договорів

  Договір постачання (поставки)

  Трудова угода

  Контракт

7.5. Обліково-фінансові документи

  Таблиця

  Список

  Перелік

  Доручення

  Розписка


Практичні завдання


ДОДАТКИ

  Додаток 1 Переклад типових мовних зворотів

  Додаток 2 Російсько-український словник адміністративної і політичної лексики

  Додаток 3 Словник заміни дієприкметникових форм українськими відповідниками

  Додаток 4 Тести з ділової української мови


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Словники й довідники