Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. Укажіть, у якому стані перебуває тіло, на яке діє стала за значенням і напрямком сила.

А рівномірного прямолінійного руху

Б рівноприскореного прямолінійного руху

В рівномірного руху по колу

Г у стані вільного падіння

2. Швидкість руху тіла змінюється за законом: х = -10 + 0,4t. Визначте, у який момент часу швидкість тіла дорівнюватиме 2 .

А 30 с

Б 200 с

В 300 с

Г 20 с

3. За графіком прискорення автобуса (мал. 249) масою 4 т, який рухається прямолінійно, визначте модуль рівнодійної всіх сил, що діють на нього.

Мал. 249

А 8 кН

Б 800 Н

В 40 Н

Г 40 кН

4. Пластилінова кулька масою 40 г впала на стіл зі швидкістю 2 . Визначте зміну імпульсу кульки.

А 80

Б 0,8

В 8

Г 0,08

5. Автомобіль, що рухається горизонтальною дорогою, здійснює екстрене гальмування. Укажіть, які перетворення енергії при цьому відбуваються.

А потенціальна енергія перетворюється в кінетичну

Б кінетична енергія перетворюється в потенціальну

В потенціальна енергія перетворюється у внутрішню

Г кінетична енергія перетворюється у внутрішню

6. Установіть відповідність між рухомим тілом і причиною, що зумовила такий характер руху.


Подія


Сили, що діють на тіло

1

яблуко падає

А

сила тяжіння

2

збільшується швидкість руху автомобіля

Б

сила тяжіння, сила реакції опори, сила тертя, сила опору повітря

3

космічний корабель обертається навколо Землі

В

сила пружності, сила тяжіння

4

лижник рухається вниз

Г

сила тяжіння, сила опору повітря


по схилу гори

Д

сила тяжіння, сила реакції опори, сила тертя, сила тяги, сила опору повітря

Рівень В (середній)

1. Яблуко, яке падає зі столу у вагоні потяга, відхиляється від вертикальної траєкторії до хвоста потяга. Таке відхилення обумовлене тим, що потяг..

А повертає

Б рухається рівномірно та прямолінійно

В сповільнюється

Г прискорюється

2. Тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 12. Визначте максимальну висоту, на яку піднімається тіло.

А 1,2 м

Б 6 м

В 7,2 м

Г 14,4 м

3. Людина масою 80 кг, стоячи на легкому надувному плоті, відштовхується від нерухомого човна масою 120 кг При цьому човен набуває швидкості 0,6 . Якої швидкості набуває пліт?

А 0,3

Б 0,4

В 0,9

Г 1,2

Рівень С (достатній)

1. Автомобіль масою 500 кг, що перебуває у стані спокою, розганяється й за 5 с досягає швидкості 10 . Визначте рівнодійну усіх сил, що діють на автомобіль під час розгону.

А 0,5 кН

Б 1 кН

В 2 кН

Г 4 кН

2. На візок масою m, що рухається горизонтальними рейками зі швидкістю , вертикально з висоти h падає вантаж, маса його в 4 рази менша за масу візка. Після падіння швидкість візка з вантажем…

А збільшиться на 25 %

Б зменшиться на 20 %

В зменшиться на 25 %

Г залишиться незмінною

3. Після поштовху брусок ковзає вгору вздовж похилої площини. Напрям осі Х показано на малюнку 250.

Мал. 250

Укажіть малюнок, на якому правильно показано напрями векторів швидкості бруска, його прискорення та рівнодійної сили.

Pівень D (високий)

1. Тіло кинули вертикально вгору, надавши йому початкової кінетичної енергії 12 Дж. На максимальній висоті потенціальна енергія тіла становила 9,5 Дж. Якою буде кінетична енергія тіла в момент падіння на поверхню Землі?

2. Тіло кинули з башти горизонтально зі швидкістю 10 . У момент удару об землю швидкість тіла становила 15 . Визначте висоту башти. Опором повітря знехтуйте.

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Виконуючи проект «Людина і всесвіт» ви зможете оцінити роль і місце людини у світі, в якому відбуваються постійні зміни. Зможете переконатися, що фізика відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити і зрозуміти явища, з якими ви стикаєтесь на кожному кроці. І те, що здавалось дивним і загадковим, — стає зрозумілим і звичним.

Виконуючи проект «Фізика в житті сучасної людини» ви зможете переконатися, що основу більшості сучасних технологій складають саме фізичні процеси. Головна мета фізиків — виявити й пояснити закони природи, та навчитися їх використовувати в практичній діяльності людини.

Досліджуючи сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі, ви можете скласти ТОП-рейтинги найвизначніших відкриттів у фізиці, найпрогресивніших технологій, спрогнозувати розвиток технологій для майбутнього. Оцінити роль вітчизняних і закордонних учених-фізиків, лауреатів Нобелівської премії з фізики, порівняти роботу вчених-фізиків у різні історичні часи та скласти «портрет сучасного фізика».