Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

Розділ І Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§ 1. ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 2. ЗВ’ЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

§ 3. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ

§ 4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ

§ 5. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ СІ

§ 6. ПОХИБКИ. ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

§ 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМУ

§ 8. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ

§ 9. ФІЗИКА В НАУЦІ ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ І ПОБУТІ

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ І

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

Розділ ІІ Механічний рух

§ 10. ЯК ОПИСУЮТЬ МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 11. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

§ 12. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ

§ 13. ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

§ 14. ГРАФІКИ ШЛЯХУ І ШВИДКОСТІ

§ 15. НЕРІВНОМІРНИЙ РУХ

§ 16. РІВНОМІРНИЙ РУХ ПО КОЛУ

§ 17. РУХ ПЛАНЕТ І МІСЯЦЯ

§ 18. КОЛИВАЛЬНИИ РУХ. МАЯТНИКИ

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІ

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила

§ 19. МАСА ТІЛА. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

§ 20. СИЛА. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. ЯВИЩЕ ІНЕРЦІЇ

§ 21. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ СИЛИ

§ 22. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА. ДИНАМОМЕТРИ

§ 23. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА. МАСА І СИЛА

§ 24. СИЛА ТЯЖІННЯ. ВАГА ТІЛА. НЕВАГОМІСТЬ

§ 25. СИЛИ ТЕРТЯ. КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

§ 26. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ НА ПОВЕРХНЮ. СИЛА ТИСКУ

§ 27. ТИСК РІДИН І ГАЗІВ. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ

§ 28. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК. ДОСЛІД ТОРРІЧЕЛЛІ

§ 29. МАНОМЕТРИ. НАСОСИ. ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРЕС

§ 30. ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА В РІДИНАХ І ГАЗАХ. ЗАКОН АРХІМЕДА

§ 31. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІІ

Розділ IV Механічна робота та енергія

§ 32. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

§ 33. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

§ 34. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

§ 35. МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

§ 36. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

§ 37. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ МЕХАНІЗМІВ (ККД)

§ 38. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

§ 39. ВПЛИВ ФІЗИКИ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ IV

СЛОВНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ

ДОДАТКИ

Додаток 1 ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ (ЛАБОРАТОРІЇ) ФІЗИКИ

Додаток 2 КАБІНЕТ ФІЗИКИ

ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ЗАДАЧ