Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Займенник


§ 43. ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ


379

Про роль у мовленні заперечних і неозначених займенників, особливості їхнього творення, наголошування та написання

ПРИГАДАЙМО. Що таке префікс і суфікс?

Порівняйте займенники в колонках. На основі спостереження зробіть висновок, як і від яких займенників утворено ці слова. Які префікси й суфікси слугують для утворення заперечних і неозначених займенників? Порівняйте з відповідними займенниками в російській мові.Заперечні Заперечні займенники (рос. отрицательные) вказують на відсутність особи, предмета, їхніх ознак чи кількості.

Заперечні займенники утворюємо від питальних додаванням префікса ні. НАПРИКЛАД: ніщо, ніхто, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий.

Неозначені

Неозначені займенники (рос. неопределённые,) вказують на невизначені особи, предмети, їхні ознаки, кількість. НАПРИКЛАД: казна-хто, абичий, будь-кого. Неозначені займенники утворюємо від питальних за допомогою часток аби-, де-, казна-, хтозна-, будь-, які в слові є префіксами, та часток -сь, -небудь, які в слові є суфіксами. НАПРИКЛАД:


Морфологічні ознаки

Заперечні та неозначені займенники змінюються за відмінками, родами й числами так, як і питальні займенники, від яких вони утворені.

ВІДМІНЮВАННЯ ЗАПЕРЕЧНИХ І НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Н.

ніхто

яка-небудь

Р.

нікого

якої-небудь

Д.

нікому

якій-небудь

Зн.

нікого

яку-небудь

Ор.

ніким

якою-небудь

М.

ні на кому

(на) якій-небудь


380

Провідміняйте займенники ніщо, казна-який спочатку усно, а потім - письмово, скориставшись наведеним вище зразком. З кожним займенником у формі родового відмінка складіть і запишіть речення.

381

І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи слова. Яку думку висловлює автор? Чи поділяєте ви його точку зору?

Знай, що в житті є деякі речі, які ні з чим не можна порівняти й зіставити. Це рідний край, наша Вітчизна. Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто без Батьківщини - ніщо (В. Сухомлинський).

II. Визначте, які з виділених займенників є неозначеними, а який - заперечним. У якому відмінку вони вжиті? Випишіть ці займенники й розберіть їх за будовою.

Правопис

Заперечні займенники з ні пишемо разом. Якщо ж між ні та займенником уживаємо прийменник, тоді всі три слова пишемо окремо. ПОРІВНЯЙМО:

нікого, ніякий | ні від кого, ні перед чим

Неозначені займенники пишемо:

РАЗОМ

ЧЕРЕЗ ДЕФІС

ОКРЕМО

із частками аби-, де-, -сь

із частками

казна-, хтозна-, будь-, -нёбудь

якщо між словами є прийменник

абичий, декому, якогось

хтозна-кому,

яка-небудь

хтозна з ким,

аби до кого

ОРФОГРАМИ

ні в заперечних займенниках Дефіс у неозначених займенниках

382

І. Запишіть займенники під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Обґрунтуйте написання. Розберіть виділені слова за будовою.

Кого-небудь, будь-хто, ніхто, дещо, будь у кого, хтозна-які, абихто, ні з ким, казна-чий, скільки-небудь, будь-якої, аби з ким, ніскільки, будь-що, казна-чого, ні для чого, казна в чому.

II. Складіть і запишіть по чотири словосполучення: «дієслово + неозначений займенник» і «іменник + неозначений займенник».

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

кое-какой

деякий

кое-кто

дехто

кто-то

хтось

что-то

будь-що

какой-либо

абиякий

что-либо

абищо

кто-нибудь

что-нибудь

хто-небудь, хтось що-небудь,

щось

383

І. Порівняйте неозначені займенники в українській і російській мовах.

Зробіть висновок про подібність і відмінність у творенні й написанні неозначених займенників в обох мовах.

Увидел кое-кого; кто-то постучался; кое-кто зашёл; не увидел никого; сказал что-либо; позови кого-нибудь; написал что-нибудь; что-то нашёл.

II. Запишіть подані сполучення українською мовою.

384

Розподіліть займенники в три колонки залежно від написання: 1) разом;

2)  через дефіс; 3) окремо. Обґрунтуйте написання.

Котрий/сь, аби/що, хтозна/з/ким, який/небудь, де/якої, будь/для/кого, будь/хто, ні/яких, ні/до/чого, який/сь, аби/ чого, казна/скільки, ні/чий, хтозна/чийого, де/в/кого, де/чиїх, будь/чий, ні/для/кого.

385

І. Від поданих питальних займенників утворіть і запишіть декілька неозначених і заперечних займенників. Виділіть у словах словотворчі суфікси і префікси.

ЗРАЗОК. Яка - ніяка, будь-яка, яка-небудь, хтозна-яка, якась. Який, чому, скількох, чиє, хто, ким, чийого.

II. Складіть і запишіть речення, у якому підмет був би виражений неозначеним або заперечним займенником.

386

І. Спишіть речення, утворюючи заперечні чи неозначені займенники та ставлячи їх у потрібному відмінку. Укажіть відмінок займенника.

ЗРАЗОК. (Ні, хто, в) права не питаю. - Ні в кого права не питаю.

1. Від усієї картини віє (що, -сь) пісенним (О. Довженко). 2. О краю рідний!.. Твою красу (ні, що, з), (ні, що, з) я не зрівняю (В. Сосюра). 3. (Ні, хто, з) буде поплакати, ні поговорити (Т. Шевченко). 4. У нас склалася особлива дружба, яка не допускала (будь-, які) секретів один від одного (Ю. Збанацький). 5. Дуже погана людина, яка (ні, чого) не знає і не намагається (що, -небудь) узнати (Платон). 6. Тільки той не помиляється, хто (ні, до, чого) не торкається (Нар. творчість).

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте звуки.

387

Хто зможе за 1 хвилину, не користуючись підручником, дібрати й записати 5 неозначених займенників, які пишемо через дефіс? А хто ще більше?

388

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТА. Випишіть із художніх творів 5 речень з неозначеними й заперечними займенниками. Підкресліть ці займенники як члени речення.

ВАРІАНТ Б. Доберіть 6-7 прислів’їв, приказок, фразеологізмів з неозначеними й заперечними займенниками.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенники ніхто, ніщо в непрямих відмінках вживаємо з різним наголосом залежно від значення. ПОРІВНЯЙМО:


389

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте пунктограми. Позначте місце наголосу в заперечних займенниках.

1. Тих сліз нікому не зібрати якими відтужили журавлі (Л. Тельнюк). 2. Самовар кипить та нікому чай пити (Нар. творчість). 3. Красно говорить а слухати нічого (Нар. творчість). 4. Насмішки боїться навіть той хто вже нічого не боїться (Нар. творчість). 5. І змовкла та пісня і зложила крила, і нічим не міг я втішити її (Олександр Олесь).

II. Прочитайте речення вголос, правильно наголошуючи заперечні займенники.

III.    Складіть і запишіть по одному реченню із займенниками нікого й нікого.

390

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви виступаєте перед аудиторією. Доберіть неозначені займенники, які ви можете використати, коли: а) маєте на увазі один з низки можливих предметів; б) не знаєте точно, про який предмет мовиться; в) вам байдуже, про який саме предмет ідеться. Відповідь проілюструйте реченнями.