Підручник Геометрія з поглибленим вивченням математики 9 клас - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2017 рік

Предметний покажчик

Асимптота гіперболи 91

Базис 150

Бічна грань піраміди 255

— —призми 253

— поверхня конуса 262

— —циліндра 260

Бічне ребро піраміди 255

— —призми 254

Вектор 125

—, відкладений від точки 128

Вектори колінеарні 126

— перпендикулярні 161

— протилежні 140

— протилежно напрямлені 127

— рівні 127

— співнапрямлені 126

Векторна величина 125

Велика піввісь еліпса 90

Вершина конуса 262

— многогранника 253

— піраміди 255

Висота конуса 262

— піраміди 256

Відображення фігури 176

Вісь конуса 262

— симетрії 193

— —фігури 193

— циліндра 260

Вітка гіперболи 90

Властивості гомотетії 222

— осьової симетрії 193

— паралельного перенесення 186

— перетворення подібності 223

— повороту 213

— руху 184, 214

— центральної симетрії 204

Геометричні тіла 253

Гіпербола 90

Гомотетія 220

Грань многогранника 253

Декартові координати 82

Добуток вектора та числа 147

Довжина дуги кола 71

— кола 71

Друга координата вектора 132

Еліпс 90

Задача про квадратуру круга 74

Кінець вектора 126

Коефіцієнт гомотетії 221

— подібності 224

Композиція перетворень 179

Конус 262

Координати вектора 132

— — в базисі 150

Косинус 13

Котангенс 15

Круговий сегмент 73

— сектор 73

Куб 253

Куля 263

Кут між векторами 161

— —прямою та додатним напрямом осі абсцис 101

— повороту 212

Кутовий коефіцієнт прямої 102

Ламана, вписана в лінію 69

Мала піввісь еліпса 90

Мимобіжні прямі 249

Многогранник 253

Модуль вектора 126

Напрямлений відрізок 126

Нуль-вектор 126

Нульовий вектор 126

Образ фігури 176

Об’єм конуса 262

— кулі 263

— піраміди 256

— прямої призми 255

— циліндра 261

Одиничне півколо 12

Основа конуса 262

— піраміди 255

— призми 253

— сегмента 73

— циліндра 260

Основна тригонометрична тотожність 14

Осьова симетрія 193

Паралелепіпед прямокутний 253

Паралельне перенесення 186

Паралельні площини 249

— пряма та площина 248

Переміщення 183

Перетворення взаємно обернені

178

— обернене 178

— оборотне 177

— подібності 223

— тотожне 178

— фігури 177

— — на себе 178

Перпендикуляр, опущений із точки на площину 249

Перша координата вектора 132

Півкруг 73

Піраміда 255

Площа бічної поверхні конуса 262

— — — призми 254

— — —циліндра 261

— круга 73

— кругового сегмента 73

— — сектора 73

— поверхні кулі 263

— — піраміди 256

— — призми 254

— сфери 263 Площина 247

— xy 82

Площі подібних многокутників 224

Поверхня кулі 263

— многогранника 253

Поворот 212

Початок вектора 126

Правило паралелограма 139

— трикутника 137

Правильний многокутник 59

Призма 253

— пряма 254

Прообраз фігури 176

Простір 247

Пряма, перпендикулярна до площини 248

Радіус кулі 263

— сфери 263

Ребро многогранника 253

— основи піраміди 255

— —призми 254

Рівняння кола 89

— прямої з кутовим коефіцієнтом 102

— — загальне 98

— — із заданим кутовим коефіцієнтом, яка проходить через дану точку 102

— —, яка проходить через дві задані точки 103

— фігури 88 Різниця векторів 139

Розв’язування трикутників 40

Розгортка бічної поверхні конусат 262

— — — циліндра 261

Розкладання вектора за базисом 150

— — — векторами 150

Рух 183

Сегмент 73

Сектор 73

Серпики Гіппократа 74

Синус 13

Скаляр 125

Скалярна величина 125

Скалярний добуток векторів 162

— квадрат вектора 162

Стереометрія 247

Сума векторів 137

Тангенс 15

Твірна конуса 262

— циліндра 261

Теорема косинусів 20

— Птолемея 242

— синусів 29

— Стюарта 29

— Чеви 37

Точки, симетричні відносно прямої 192

— — — точки 204

Тригонометричні функції 15

Тригонометрія 44

Трикутник ортоцентричний 197

Умова перпендикулярності векторів 162

— — прямих 103

Фігура, гомотетична фігурі 221

—, симетрична відносно прямої 193

—, — — точки 204

Фігури гомотетичні 221

— подібні 223

— рівні 185

—, симетричні відносно прямої 193

—,— —точки 205

Фокус гіперболи 90

— еліпса 90

Формула Герона 47

— для знаходження площі описаного многокутника 49

— — — — опуклого чотирикутника 50

— — — — паралелограма 49

— — — радіуса вписаного кола многокутника 49

— — — — описаного кола трикутника 30

— Ейлера 39

— Карно 56

— Лейбніца 112

Формули для знаходження площі трикутника 46-48

Центр гомотетії 221

— кулі 263

— повороту 212

— правильного многокутника 60

— симетрії 204

— — фігури 205

— сфери 263

Центральна симетрія 204

Центральний кут правильного многокутника 60

Циліндр 260

Число 71