Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 рік

Розділ 1 МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

Домашня самостійна робота № 1

Кожне завдання має по чотири варіанти відповіді (А-Г), серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді.

1. Точка M(-1; -2) лежить у … координатній чверті:

А. першій;

Б. другій;

В. третій;

Г. четвертій.

2. sin 150° + cos 60° = …

А. 2;

Б. 1;

В. 0;

Г. -1.

3. Укажіть рівняння, що є рівнянням прямої.

A. х2 + у2 = 9;  Б. x - у3 = 5;

B. х + ху + у = 0; Г. 2х - 3у + 9 = 0.

4. Точки A(-2; 6) і B(4; 11) - кінці відрізка, N - його середина. Укажіть координати точки N.

А. (1; 8,5);

Б. (2; 17);

В. (8,5; 1);

Г. (-3; -2,5).

5. Знайдіть довжину відрізка KL, якщо K(-1; 2), L(3; -1).

А. 3;

Б. 4;

В. 5;

Г. 6.

6. Знайдіть координати точки перетину прямої 4х - 5у - 20 = 0 з віссю ординат.

А. (0; 4);

Б. (0; -4);

В. (5; 0);

Г. (0; -5).

7. Знайдіть відстань від точки A(-3; 7) до осі абсцис.

А. 3;

Б. 4;

В. 7;

Г. .

8. A(-2; 3), B(4; 7), С(-6; -3) - вершини паралелограма ABCD. Знайдіть координати вершини D.

А. (-4; 0);

Б. (-8; 0);

В. (-12; -3);

Г. (-12; -7).

9. Визначте радіус кола, якщо воно задано рівнянням х2 + 4х + у2 - 6у - 7 = 0.

А. 7;

Б. ;

В. 20;

Г. 2.

10. Знайдіть значення виразу 7 - cos 110° - cos 70°.

А. 6;

Б. 7;

В. 8;

Г. 9.

11. З’ясуйте взаємне розташування двох кіл, заданих рівняннями (х + 2)2 + у2 = 16 і (х - 2)2 + (у - 3)2 = 9.

A. перетинаються;  Б. мають внутрішній дотик;

B. мають зовнішній дотик; Г. не перетинаються.

12. Складіть рівняння прямої, що проходить через точку A(3; -1) паралельно до прямої 4х - 2у + 7 = 0.

A. 2х + у - 5 = 0; Б. 2х - у + 5 = 0;

B. 2х - у - 7 = 0; Г. 2х - у + 7 = 0.

Завдання для перевірки знань № 1 до § 1-5

1. У якій координатній чверті лежить точка

1) M(-2; 7);   2) K(4; -1)?

2. Обчисліть: 1) sin 30° + cos 120°; 2) tg 60°.

3. Яке з рівнянь є рівнянням прямої, а яке - рівнянням кола:

1) (х - 2)2 + у2 = 16; 2) 4x - 2у - 17 = 0?

4. Точки А(-3; 4) і B(1; 7) - кінці відрізка, M - його середина.

1) Знайдіть довжину відрізка AB.

2) Чи належить точка M осі ординат?

5. Знайдіть координати точок перетину прямої 3х - 4у - 24 = 0 з осями координат.

6. Побудуйте на координатній площині коло, задане рівнянням (х + 3)2 + у2 = 16.

7. Складіть рівняння кола радіуса 10, яке проходить через точку А(8; -1) і центр якого лежить на осі ординат.

8. Доведіть, що чотирикутник ABCD з вершинами в точках А(-2; 3), B(4; -3), С(2; 7), D(-4; 13) є паралелограмом.

9. Складіть рівняння прямої, що проходить через точку А(-1; 5) і паралельна прямій 6х - 3у + 9 = 0.

Додаткові завдання

10. Знайдіть значення виразу:

1) sin223° + sin267°; 2) 4 - cos 118° - cos 62°.

11. З’ясуйте взаємне розташування двох кіл:

(х - 2)2 + у2 = 1 і (х - 5)2 + (у - 4)2 = 9.