Інформатика 6 клас

Розділ 5 Комп’ютерні мережі

 

26. Типи комп’ютерних мереж

 

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

Вивчаємо

Що таке комп’ютерна мережа?

З терміном «мережа» ми зустрічаємося дуже часто: мережа магазинів, мережа водопостачання в місті, телефонна мережа тощо,

Мережа — це сукупність взаємопов'язаних об'єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості. До будь-якої мережі може входити різна кількість об'єктів — від двох до великої кількості.

Комп'ютери також можуть бути об'єднані в мережу. Але щоб вони були об'єднані між собою, погрібні додаткові пристрої та спеціальне програмне забезпечення.

Комп’ютерна мережа — сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, з'єднаних між собою для обміну даними і спільного використання пристроїв.

Комп'ютери об'єднують між собою для того, щоб: отримати доступ до об'єктів файлової системи комп'ютерів мережі; перемістити дані з одного комп'ютера на інший комп'ютеру мережі; отримати доступ до мережного пристрою, наприклад принтера, з можливістю друкування на ньому власних документів.

Одну з перших комп'ютерних мереж було створено й використано в 1960-х роках у США військовими.

Чим відрізняються локальні і глобальні мережі?

Залежно від кількості комп'ютерів у мережі та площі, на якій вони розміщені, розрізняють локальну і глобальну комп'ютерні мережі.

Локальна мережа — це комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої, розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного.

Локальними є мережі в школі, будинку, офісі. На малюнку 149 зображено приклад побудови локальної мережі.

Мал. 149

Глобальна мережа — мережа, що об'єднує комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери, розміщені в різних частинах світу.

Най відомішою глобальною мережею є Інтернет.

Назва Інтернет походить від англ. inter — між, net — мережа, і означає — мережа мереж.

Істотною відмінністю локальних і глобальних мереж, крім площі, на якій розміщено комп'ютери, є використання різних форм подання даних під час їх передавання. У локальних мережах дані передаються так, як вони зберігаються й опрацьовуються в комп'ютері. Для роботи в глобальній мережі потрібен певний пристрій, що буде здійснювати перетворення даних на вході й на виході комп'ютера. Одним із таких пристроїв є модем (мал. 150).

Мал. 150

Сьогодні розвиток технологій відбувається настільки стрімко, що межа між локальною і глобальною мережею стирається. Пристрої для під'єднання до мережі Інтернет вбудовують не лише в комп'ютери, а й у мобільні телефони.

Що таке сервер і клієнтський комп’ютер?

Ти вже знаєш, що між відправником повідомлення та його отримувачем завжди існує канал передавання даних. У мережах обмін даними може відбуватися спеціальними каналами — проводами, або безпровідним способом.

 

 

Мал. 151

Саме завдяки цим каналам можна налагодити мережну взаємодію між об'єктами мережі.

Мереж на взаємодія — обмін повідомленнями між пристроями мережі.

При об'єднанні комп'ютерів у мережі всі об'єкти можуть бути рівноправними учасниками мережної взаємодії (мал. 151, а).

Існує також інший спосіб створення мережі, при якому окремі комп'ютери використовують для обслуговування інших (мал. 152)

Такі спеціальні комп'ютери називають серверами (мал. 152).

Сервер — це комп'ютер, що надає послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп'ютерам.

Сервери розрізняють як за розмірами, такі за їх потужністю та іншими властивостями. Звичайний комп'ютер за потреби можна використати як сервер.

Сервер забезпечує зберігання і передавання даних до комп'ютерів локальної мережі або через Інтернет та надає відповідні послуги іншим об'єктам мережі. Комп'ютери, що використовують ресурси сервера, називають клієнтськими, або просто клієнтами. Ресурси мережі — це апаратні, програмні й інформаційні об'єкти мережі.

Клієнт — це комп'ютер у мережі, що використовує ресурси сервера.

Наприклад, зібрання всіх творів українських письменників в електронному вигляді у файлах може зберігатися на сервері школи. Файл із цієї збірки можна скопіювати в папку, що зберігається на одному з комп'ютерів локальної мережі, наприклад до комп'ютера, уст зловленого в кабінеті української літератури, або роздрукувати на принтері, установленому в комп'ютерному класі.

Мал. 152

У цьому випадку комп'ютери, установлені у класах чи кабінеті директора, є клієнтами цього сервера (мал. 153).

Man. 153

Як правило, на сервері розміщують програми, інформаційні дані, документи. До сервера можуть бути приєднані різні пристрої, наприклад, принтер або сканер. Вони можуть бути доступними для використання з інших комп'ютерів.

Діємо

Вправа 1. Локальна мережа класу.

Завдання. Створи малюнок локальної мережі кабінету інформатики, використовуючи зображення, що містяться в папці Мережі\Мережа_ класу, так, щоб кількість додаткових пристроїв була найменшою.

1. Завантаж графічний редактор. Створи в ньому новий документ із іменем Мережа класу.jpg.

2. Пригадай, як у середовищі графічного редактора додавати до зображення малюнок із файла.

3. Розмісти на полотні малюнка зображення сервера, клієнтських комп'ютерів та інших пристроїв, використай необхідні малюнки з папки Мережі\Мережа_ класу. Поміркуй, як розташувати пристрої, щоб їх кількість була найменшою.

4. З'єднай об'єкти, що утворюють мережу, лініями так, щоб продемонструвати можливі канали передавання даних.

5. Збережи файл у своїй структурі папок.

Обговорюємо

1. Поясни на прикладах поняття мережа.

2. Яку мережу називають комп’ютерною ?

3. Для чого створюються комп'ютерні мережі? Що в них спільного і відмінного?

4. Які мережі використовуєш ти у школі, а які — твої батьки на роботі? Наведи приклади.

5. Яке призначення сервера?

6. У чому різни ця між клієнтським комп'ютером і сервером?

Працюємо в парах

1. Яка комп'ютерна мережа створена у вашій школі? Висловіть спочатку свою гіпотезу, а потім доведіть свої припущення.

2. Порівняйте спільне і відмінне між телефонним зв'язком і мережною взаємодією (мал. 154). Обговоріть аргументи кожного.

Мал. 154

З.  Обговоріть, яку схему з колекцїї SmartArt у текcтовому процесорі можна використати для зображення способу розташування комп'ютерів у локальній мережі в кожному з випадків:

1) до головного комп'ютера приєднані клієнтські комп'ютери, які розподіляють ресурси для своєї групи комп'ютерів;

2) усі комп'ютери рівноправні, доступ до ресурсів кожного здійснюється безпосередньо між комп'ютерами мережі;

3) передавання даних між комп'ютерами мережі здійснюється тільки через сервер;

4) комп'ютери об'єднані між собою в мережу послідовно, є можливість вибору одного і з двох шляхів передавання даних у мережі.

4. Запропонуйте докази того, що на малюнку 155 зображено приклад побудови глобальної мережі.

Мал. 155

Повторюємо

Розглянь схему. Поясни, як пов'язані між собою її складові.

Оціни свої знання та вміння

-      Я знаю, що таке комп'ютерна мережа.

-      Я можу пояснити, навіщо комп'ютери об'єднують у мережі.

-      Я можу розрізнити локальні і глобальні мережі.

-      Я знаю, для чого в мережі існують сервер і клієнтські комп'ютери.

Словничок

Комп'ютерна мережа, локальна мережа, глобальна мережа, сервер, клієнт.