Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ?

ВСТУП

§ 1. БІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

§ 2. БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ. БІОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

Тема 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

§ 3. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ. НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 4. ВОДА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ

§ 5. ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ ЖИВОГО. БІОПОЛІМЕРИ

§ 6. ВУГЛЕВОДИ: ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЛЬ

§ 7. ЛІПІДИ: ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ

§ 8. БІЛКИ, ЇХНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ

§ 9. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

§ 10. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Узагальнення теми 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

Тема 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

§ 11. КЛІТИНА ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

§ 12. КЛІТИНА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

§ 13. КЛІТИННА МЕМБРАНА

§ 14. ЦИТОПЛАЗМА ТА ОСНОВНІ КЛІТИННІ ОРГАНЕЛИ

§ 15. ЯДРО: СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ

§ 16. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІТИН

Узагальнення теми 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

Тема 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

§ 17. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

§ 18. РОЗЩЕПЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ

§ 19. КЛІТИННЕ ДИХАННЯ, ЙОГО БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

§ 20. ФОТОСИНТЕЗ: СВІТЛОВА ТА ТЕМНОВА ФАЗИ

§ 21. ХЕМОСИНТЕЗ. ПОТІК РЕЧОВИН, ЕНЕРГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ З КЛІТИНИ

Узагальнення теми 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

Тема 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§ 22. ГЕН ТА ЙОГО БУДОВА

§ 23. ГЕНОМ ПРО- ТА ЕУКАРІОТІВ

§ 24. ХРОМОСОМИ, ЇХНІ ФУНКЦІЇ ТА БУДОВА

§ 25. ТРАНСКРИПЦІЯ. ОСНОВНІ ТИПИ РНК

§ 26. ГЕНЕТИЧНИЙ КОД. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

§ 27. ПОДВОЄННЯ ДНК. РЕПАРАЦІЯ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК

§ 28. ПОДІЛ КЛІТИН. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ

§ 29. МЕЙОЗ. РЕКОМБІНАЦІЯ ДНК

§ 30. СТАТЕВІ КЛІТИНИ ТА ЗАПЛІДНЕННЯ

§ 31. ЗАКОНОМІРНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

§ 32. ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ В БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

Узагальнення теми 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Тема 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

§ 33. ГЕНЕТИКА. МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

§ 34. ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ. ДОМІНУВАННЯ ОЗНАК. РОЗЩЕПЛЕННЯ ОЗНАК

§ 35. ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ. НЕЗАЛЕЖНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

§ 36. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНІВ

§ 37. ЗЧЕПЛЕННЯ ГЕНІВ. КРОСИНГОВЕР

§ 38. ГЕНЕТИКА СТАТІ. УСПАДКУВАННЯ, ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ

§ 39. МІНЛИВІСТЬ. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

§ 40. КОМБІНАЦІЙНА ТА МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

§ 41. МУТАЦІЇ. МУТАГЕНЕЗ

§ 42. МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Узагальнення теми 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 43. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 44. ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

§ 45. ЕВОЛЮЦІЙНІ ЧИННИКИ

§ 46. ПОПУЛЯЦІЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ. ВИД. ВИДОУТВОРЕННЯ

§ 47. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

§ 48. ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ

§ 49. ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЖИТТЯ

Узагальнення теми 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

§ 50. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ФІЛОГЕНІЇ ТА СИСТЕМАТИКИ

§ 51. СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. ВІРУСИ

§ 52. БАКТЕРІЇ. АРХЕЇ

§ 53. ЕУКАРІОТИ

Узагальнення теми 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Тема 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

§ 54. ЕКОСИСТЕМА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ

§ 55. ЕКОСИСТЕМИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

§ 56. ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ

§ 57. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 58. ЕКОСИСТЕМИ ТА ЇХНЯ СТАБІЛЬНІСТЬ

§ 59. БІОСФЕРА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§ 60. БІОСФЕРА ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Узагальнення теми 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

Тема 9. БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

§ 61. ПОНЯТТЯ ПРО СЕЛЕКЦІЮ

§ 62. МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ

§ 63. БІОТЕХНОЛОГІЯ

§ 64. ОСНОВИ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

§ 65. ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ (ГМО)

§ 66. КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ КУРСУ