Підручник Біологія 7 клас - Шабанов Д.А. - Грамота 2015 рік

ВСТУП

§ 1. Хто такі тварини?

§ 2. «Конструюємо» організм тварини

§ 3. Тканини і клітини

§ 4. Еволюція тварин

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Класифікація тварин

§ 6. Гідра — представник двошарових тварин

§ 7. Тип Кишковопорожнинні

§ 8. Черви як представники тришарових тварин

§ 9. Паразитичні черви

§ 10. Тип Членистоногі

§ 11. Клас Ракоподібні

§ 12. Клас Павукоподібні

§ 13. Клас Комахи

§ 14. Різноманіття комах

§ 15. Тип Молюски

§ 16. Клас Головоногі молюски

§ 17. Тип Хордові

§ 18. Походження й особливості риб

§ 19. Хрящові риби

§ 20. Клас Променепері риби

§ 21. Лопатепері риби та походження чотириногих

§ 22. Клас Амфібії

§ 23. Клас Рептилії

§ 24. Різноманітність рептилій

§ 25. Клас Птахи

§ 26. Життя міської ластівки

§ 27. Різноманітність птахів

§ 28. Клас Ссавці

§ 29. Життя звичайної лисиці

§ 30. Різноманітність ссавців

Тема 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 31. Обмін речовин у тварин

§ 32. Форма тіла й покриви

§ 33. Живлення тварин

§ 34. Системи травлення

§ 35. Газообмін

§ 36. Виділення, його значення для організму тварин

§ 37. Транспортна система

§ 38. Кровоносні системи хребетних тварин

§ 39. Опора

§ 40. Рух

§ 41. Протистояння хижаків і жертв

§ 42. Подразливість і органи чуття

§ 43. Керівні системи організму

§ 44. Нервова система хордових

§ 45. Розмноження

§ 46. Розвиток

Тема 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 47. Що таке поведінка?

§ 48. Вивчення поведінки тварин

§ 49. Вроджена й набута поведінка

§ 50. Механізми поведінки

§ 51. Репродуктивна поведінка

§ 52. Батьківська поведінка

§ 53. Поведінка в просторі й часі

§ 54. Складні взаємини з родичами

§ 55. Соціальні комахи

§ 56. Застосування систем сигналів і знарядь

Тема 4 ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ І ІСНУВАННЯ

§ 57. Поняття про популяцію

§ 58. Ланцюги живлення в екосистемах

§ 59. Середовище та його чинники

§ 60. Взаємодія популяцій в угрупованні

§ 61. Людина й інші тварини

УЗАГАЛЬНЕННЯ

§ 62. Розвиток тваринного світу на Землі

ПІСЛЯМОВА

Єдність живої природи

Додатки

Додаток 1 Лабораторні дослідження

Додаток 2 Практичні роботи

Додаток З Міні-проекти

Додаток 4 Біологічний тлумачний словник