Загальна біологія 11 клас

РОЗДІЛ 1. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

§ 1. ТИПИ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

§ 2. СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ І ОРГАНІЗМІВ

§ 3. ГАМЕТОГЕНЕЗ І ЗАПЛІДНЕННЯ

§ 4. ЕТАПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМІВ

§ 5. ФОРМУВАННЯ ТКАНИН І ОРГАНІВ ЗАРОДКА

§ 6. ПІСЛЯЗАРОДКОВИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН. РІСТ І РЕГЕНЕРАЦІЯ ОРГАНІЗМІВ

§ 7. ПОНЯТТЯ ПРО ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОРГАНІЗМІВ

ПРО ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ З ЦЬОГО РОЗДІЛУ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

РОЗДІЛ 2. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

§ 8. ГЕНЕТИКА. МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

§ 9. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ, ВСТАНОВЛЕНІ Г. МЕНДЕЛЕМ

§ 10.СТАТИСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ЗАКОНІВ СПАДКОВОСТІ ТА ЇХНІ ЦИТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

§ 11.ВІДХИЛЕННЯ ПРИ РОЗЩЕПЛЕННІ ВІД ТИПОВИХ КІЛЬКІСНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ, ВСТАНОВЛЕНИХ Г. МЕНДЕЛЕМ

§ 12.ЯВИЩЕ ЗЧЕПЛЕНОГО УСПАДКУВАННЯ.ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ

§ 13.ГЕНЕТИКА СТАТІ. УСПАДКУВАННЯ, ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ

§ 14.ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА. ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА СПАДКОВІСТЬ

§ 15.ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ І УМОВ ДОВКІЛЛЯ. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

§ 16.МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

§ 17.ПРИЧИНИ МУТАЦІЙ. ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ СПАДКОВОЇ МІНЛИВОСТІ

§ 18.ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ. ШТУЧНИЙ ДОБІР І ЙОГО ФОРМИ

§ 19.СИСТЕМИ СХРЕЩУВАНЬ ОРГАНІЗМІВ ТА ЇХНІ ГЕНЕТИЧНІ НАСЛІДКИ

§ 20.ЦЕНТРИ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН. РАЙОНИ ОДОМАШНЕННЯ ТВАРИН

§ 21.ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН, ТВАРИН І МІКРООРГАНІЗМІВ

§ 22.БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА ТА КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ

ПРО ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ З ЦЬОГО РОЗДІЛУ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

§ 23.ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ

§ 24.ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

§ 25.ОСНОВНІ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ. НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

§ 26.ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 27.ҐРУНТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 28.ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ЯК ОСОБЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 29.АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ

§ 30.ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДУ ТА ЙОГО ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА

§ 31.ПОПУЛЯЦІЙНІ ХВИЛІ

§ 32.БІОЦЕНОЗ І ЙОГО СТРУКТУРА

§ 33.БІОГЕОЦЕНОЗ ТА ЕКОСИСТЕМА

§ 34.ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ

§ 35.ЗМІНИ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ. АГРОЦЕНОЗИ

§ 36.БІОСФЕРА ТА її МЕЖІ

§ 37.КОЛООБІГ РЕЧОВИН У БІОСФЕРІ

§ 38.РОЛЬ ОРГАНІЗМІВ У ПЕРЕТВОРЕННІ ОБОЛОНОК ЗЕМЛІ

§ 39.ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І СУЧАСНИЙ СТАН БІОСФЕРИ

§ 40.ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

§ 41.ОХОРОНА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ОРГАНІЗМІВ

ПРО ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ З ЦЬОГО РОЗДІЛУ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 42.ПОНЯТТЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ. ЕВОЛЮЦІЙНА ГІПОТЕЗА Ж.-Б. ЛАМАРКА

§ 43.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ГІПОТЕЗИ Ч. ДАРВІНА

§ 44.РОЗВИТОК ДАРВІНІЗМУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX- НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

§ 45.СИНТЕТИЧНА ГІПОТЕЗА ЕВОЛЮЦІЇ

§ 46.ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТАРНА ОДИНИЦЯ ЕВОЛЮЦІЇ

§ 47.МІКРОЕВОЛЮЦІЯ. ФОРМИ ПРИРОДНОГО ДОБОРУ. ВИД І ЙОГО КРИТЕРІЇ

§ 48.ВИДОУТВОРЕННЯ

§ 49.МАКРОЕВОЛЮЦІЯ. БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І РЕГРЕС

§ 50.БІОГЕОЦЕНОЗ СЕРЕДОВИЩЕ ЕВОЛЮЦІЇ

§ 51.ПРИГАДАЙТЕ СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ

§ 52.ТЕМПИ ЕВОЛЮЦІЇ

§ 53.БІОГЕОГРАФІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ. СУЧАСНИЙ СИНТЕЗ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

§ 54.СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

§ 55.ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

§ 56.ПЕРВИННІ ПРОКАРІОТНІ ЕКОСИСТЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

§ 57.ПОЯВА ЕУКАРІОТІВ і БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

§ 58.РОЗВИТОК ЖИТТЯ НА ПОЧАТКУ ПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ

§ 59.ОПАНУВАННЯ ЖИВИМИ ОРГАНІЗМАМИ СУХОДОЛУ В СЕРЕДИНІ ПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ

§ 60.СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕЖ БІОСФЕРИ

§ 61.ОСНОВНІ ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ МЕЗОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ

§ 62.РОЗВИТОК ЖИТТЯ В КРАЙНОЗОЙСЬКУ ЕРУ. ЛЮДИНА ТА її ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ФАКТОР

ПРО ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ З ЦЬОГО РОЗДІЛУ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

УЗАГАЛЬНЕННЯ