Біологія 11 клас

РОЗДІЛ І РОЗМНОЖЕННЯ

ТЕМА 1. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

§1. ПОНЯТТЯ РОЗМНОЖЕННЯ. НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ

§2. СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ І СТАТЕВИЙ ПРОЦЕС

§3. ГАМЕТОГЕНЕЗ, АБО ПЕРЕДЗАРОДКОВИЙ РОЗВИТОК. БУДОВА СТАТЕВИХ КЛІТИН

§4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ

ТЕМА 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

§5. СТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕТИКИ ЯК НАУКИ, її ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ

§6. МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

§7. ГЕНЕТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І СИМВОЛІКА

§8. ЗАКОНИ Г. МЕНДЕЛЯ, ЇХ СТАТИСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР

§9. ВЗАЄМОДІЇ АПЕЛЬНИХ ГЕНІВ

§10. ВЗАЄМОДІЇ НЕАЛЕЛЬНИХ ГЕНІВ

§11. ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ. ЗЧЕПЛЕНЕ СПАДКУВАННЯ. КРОСИНГОВЕР

§12. УСПАДКУВАННЯ, ЗЧЕПЛЕНЕ ІЗ СТАТТЮ

ТЕМА 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ

§13. ПОНЯТТЯ ПРО МІНЛИВІСТЬ ТА СПАДКОВІСТЬ. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

§14. ГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ: МУТАЦІЇ ТА РЕКОМБІНАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

§15. ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ МУТАЦІЇ. МУТАГЕНИ

ТЕМА 4. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§16. БУДОВА ГЕНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМУ У ПРОКАРІОТІВ І ЕУКАРІОТІВ

§17. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ГЕНІВ НА ФЕНОТИП. ГОМОЛОГІЧНІ РЯДИ СПАДКОВОЇ МІНЛИВОСТІ. ПОЗАЯДЕРНА СПАДКОВІСТЬ

§18. ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ І МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

§19. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ОРГАНІЗМІВ

§20. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ. ТРАНСГЕННІ ТА ХИМЕРНІ ОРГАНІЗМИ

ТЕМА 5. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

§21. ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАПЛІДНЕННЯ

§22. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЙОГО ЕТАПИ. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

§23. ТИПИ ПОСТЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. РІСТ ОРГАНІЗМІВ

§24. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ, СТАРІННЯ І СМЕРТЬ

§25. ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ: ЇХ ОСОБЛИВОСТІ У РІЗНИХ ГРУП ОРГАНІЗМІВ

§26. РЕГЕНЕРАЦІЯ. ЕМБРІОТЕХНОЛОГІЇ І КЛОНУВАННЯ

§27. ГОМЕОСТАЗ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. ВАДИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ, їх КОРЕКЦІЯ

РОЗДІЛ ІІ НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОСИСТЕМА. БІОСФЕРА

§28. ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА, її ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§29. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

§30. ПОПУЛЯЦІЯ ТА її ВЛАСТИВОСТІ. БІОЛОГІЧНІ АДАПТИВНІ РИТМИ

§31. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ СИСТЕМУ

§32. ПОТОКИ РЕЧОВИНИ ТА ЕНЕРГІЇ, ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ТРОФІЧНІ РІВНІ

§33. ДИНАМІКА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ

§34. БІОСФЕРА ТА її МЕЖІ

§35. БІОГЕОХІМІЧНІ ЦИКЛИ ЯК ОСНОВА БІОСФЕРИ

§36. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

РОЗДІЛ ІІІ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

§37. ЩО ТАКЕ ЕВОЛЮЦІЯ І ЯК ЗАРОДЖУВАЛИСЯ ЕВОЛЮЦІЙНІ ІДЕЇ

§38. ВИНИКНЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ. ТЕОРІЇ Ж. Б. ЛАМАРКА ТА Ч.ДАРВІНА

§39. ДОКАЗИ ЕВОЛЮЦІЇ ТА МЕТОДИ її ВИВЧЕННЯ.

§40. СИНТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ ТА її ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

§41. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ, ВИДОУТВОРЕННЯ ТА ВИДИ

§42. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ ТА її ЗАКОНОМІРНОСТІ

§43. ЕВОЛЮЦІЯ У НАШ ЧАС ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕМА 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§44. ХІМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ І ВИНИКНЕННЯ ЖИТІЯ НА ЗЕМЛІ

§45. ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ. ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ

§46. СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ І ПРИНЦИПИ її ПОБУДОВИ

§47. ПЕРШІ КРОКИ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОКАРІОТІВ, РОСЛИН І ГРИБІВ

§48. ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ТВАРИН

§49. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Узагальнення курсу

§50. БІОЛОГІЯ І МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА

СЛОВНИК БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

ЦІКАВО ЗНАТИ