Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ВСТУП

СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Об'єкт і предмет соціології

Структура соціологічного знання

Функції соціології та її зв'язок з іншими науками

Метод соціології

ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ВІХИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Витоки соціологічного знання

Виникнення і розвиток соціології як окремої науки

Соціологічна думка України

ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Емпірична соціологія

Структурний функціоналізм

Конфліктологія

Символічний інтеракціонізм

Феноменологія

Етнометодологія

Неофункціоналізм

Структуралізм і постструктуралізм

Соціологічні концепції технократизму

ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ

КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Особистість і проблеми соціалізації

Соціальні групи і спільності

Соціальні класи і верстви. Проблеми стратифікації

Соціальний статус і соціальна роль

Соціальний інститут

Соціальна діяльність і структура

Соціальні зв'язки і соціальні відносини

Соціальна поведінка і соціальний контроль

КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

Соціальний процес

Соціальна зміна

Соціальний рух

Соціальна мобільність

Соціальне відтворення

Соціальна трансформація

Соціальний прогрес і регрес

Соціальний розвиток

СОЦІОЛОГІЯ ОСНОВНИХ СФЕР СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

СПЕЦІАЛЬНІ І ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

Економічна соціологія

Соціологія міста

Соціологія політики

Соціологія культури

Соціологія науки

Соціологія освіти

Соціологія сім'ї

Соціологія вільного часу

Соціологія релігії

Соціологія громадської думки

Соціологія книги і соціологія читання

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ЕТАПИ, ВИДИ

Що таке соціологічне дослідження

Етапи соціологічного дослідження

Види соціологічного дослідження

Соціальний моніторинг

ПРОГРАМА І РОБОЧИЙ ПЛАН СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИБІРКА

Програма соціологічного дослідження

Робочий план дослідження

Вибірковий метод в дослідженні

МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз документів

Анкетне опитування

Соціометричне опитування

Соціологічне інтерв'ю

Фокусоване групове інтерв'ю

Соціологічне спостереження

Соціологічний експеримент

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА І АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Статистика як інструмент обробки даних

Підготовка емпіричних даних до обробки і аналізу

Обробка і аналіз первинної інформації

Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації