Психологія - Навчальний посібник - Варій М. Й. 2009

ПЕРЕДМОВА

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки

Психологічні напрями, школи і концепції

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ І ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ

Предмет і завдання сучасної психології

Методи психології

Гaлyзі психології

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

Структура і функціонування центральної нервової системи людини

Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу

ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ПСИХІКА

Людина як багатосистемне явище

Сутність людської психіки і психічного

Багаторівневість психіки

Багатосистемність психіки

Концепція психоенергетичної цілісності особистості

БІОПСИХІЧНА І МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Генетичні, вікові й статеві особливості особистості

Темперамент

Ментально-психічна підструктура особистості

ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ВІДЧУТТЯ І СПРИЙНЯТТЯ

Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості

Відчуття

Сприйняття

ПАМ'ЯТЬ

Поняття пам'яті

Процеси пам'яті

Різновиди пам'яті

Індивідуальні особливості пам'яті

МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ

Поняття мислення

Розумові дії та операції мислення

Форми мислення та його різновиди

Індивідуальні особливості мислення

Мислення та інтелект

УЯВА

Поняття уяви

Види уяви

Процеси уяви

Поняття уваги

Фізіологічне підґрунтя уваги

Основні властивості та види уваги

ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ

Розуміння емоцій та почуттів

Характеристика різних видів емоційного реагування

Характеристика різних емоцій. Емоції очікування і прогнозування

Фрустраційні емоції

Комунікативні емоції

Інтелектуальні емоції

Характеристика різних почуттів

ВОЛЯ

Поняття волі та її функції

Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії

Фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання

Вольові якості

ЗДІБНОСТІ

Поняття здібностей та їхній розвиток

Види здібностей

Розвиток здібностей

СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

Досвід

Характер

Спрямованість

ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ «СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ»

Свідомість особистості

Самосвідомість особистості

«Я-концепція»

ПСИХІЧНІ СТАНИ

Сутність психічних станів

Класифікація психічних станів

Особливості психічних станів

Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів

Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності

Шляхи подолання страху

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття діяльності

Психологічна структура діяльності

Рухи і дії

Знання, навички і вміння

Основні види діяльності

СОЦІАЛІЗАЦІЯ, ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І ДЕПРИВАЦІЯ

Соціалізація особистості

Психологічні основи відхиленої поведінки

Депривація

СПІЛКУВАННЯ

Поняття спілкування та його види

Функції і труднощі спілкування

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ГРУП

Поняття соціальних груп, їхня класифікація

Великі соціальні групи

Малі соціальні групи

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ГРУП

Соціально-психологічне розуміння організованої злочинності

Загальнокримінальна злочинність: соціально-психологічний аналіз

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Розуміння національної безпеки

Психологічна підсистема системи національної безпеки