Основи психології і педагогіки - Степанов О. М. 2006

Основи психології

Психологія як наука

Предмет психології

Становлення психології як науки

Рефлекторна природа психічного

Психіка і мозок

Психіка і свідомість

Запитання. Завдання

Основні напрями, структура і методи психології

Місце психології в системі наук

Основні напрями психології

Структура сучасної психології

Методи психології

Запитання. Завдання

Методологічні аспекти психології

Принципи психології

Системність у дослідженні людської психіки

Теорія і експеримент у психологічній практиці

Закони психології

Запитання. Завдання

Особистість у діяльності і спілкуванні

Психологічні основи діяльності людини

Сутність діяльності

Психологічна структура діяльності

Освоєння діяльності

Основні види діяльності

Запитання. Завдання

Спілкування

Сутність спілкування

Функції та структура спілкування

Спілкування як обмін інформацією

Спілкування як міжособистісна взаємодія

Запитання. Завдання

Психологія особистості

Індивід, особистість, індивідуальність

Теорії особистості

Спрямованість особистості

Самосвідомість і Я-концепція особистості

Запитання. Завдання

Міжособистісні стосунки в групах

Класифікація груп

Міжособистісні стосунки в групах (колективах)

Методи вивчення міжособистісних стосунків

Лідерство в групах (колективах)

Запитання. Завдання

Пізнавальна діяльність особистості

Чуттєві форми пізнання дійсності

Увага

Відчуття

Сприймання

Запитання. Завдання

Раціональні форми освоєння дійсності

Пам'ять

Мислення

Уява

Запитання. Завдання

Емоційно-вольова сфера особистості

Емоції і почуття

Функції емоцій і почуттів у житті людини

Теорії емоцій

Фізіологічні основи емоцій

Основні якості і форми переживання почуттів

Запитання. Завдання

Воля

Воля і вольові дії людини

Структура вольової дії

Вольові якості особистості

Запитання. Завдання

Психологія індивідуальності

Темперамент

Сутність темпераменту

Історія розвитку вчення про темперамент

Типи вищої нервової діяльності і темперамент

Психологічна характеристика типів темпераменту

Запитання. Завдання

Характер

Сутність і суспільна зумовленість характеру

Структура характеру

Типологія характерів

Запитання. Завдання

Здібності

Знання, навички і вміння як основа для розвитку здібностей

Характеристика здібностей і проблема їх вимірювання

Види і структура здібностей

Задатки і здібності

Обдарованість і талант

Запитання. Завдання


Основи педагогіки

Загальні засади педагогіки

Педагогіка як наука

Предмет, основні категорії, функції і завдання педагогіки

Становлення і розвиток педагогіки

Галузі і міжпредметні зв'язки педагогіки

Логіка і методи педагогічних досліджень

Запитання. Завдання

Формування творчої особистості

Вплив спадковості, середовища і виховання на формування особистості

Шляхи формування творчої особистості

Запитання. Завдання

Цілісний педагогічний процес

Сутність і структура педагогічного процесу

Закономірності і принципи педагогічного процесу

Технологія педагогічного процесу

Запитання. Завдання

Система освіти в Україні

Принципи побудови системи освіти в Україні

Характеристика основних типів закладів освіти

Управління освітою

Запитання. Завдання

Теорія освіти і навчання (дидактика)

Дидактика як наука

Предмет дидактики

Зв'язок дидактики з іншими науками

Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі

Запитання. Завдання

Зміст освіти в Україні

Зміст і рівні освіти

Державні нормативні документи, що визначають зміст освіти

Система контролю за рівнем засвоєння змісту освіти у процесі навчання

Запитання. Завдання

Процес навчання

Сутність і структура процесу навчання

Закономірності і принципи навчання

Запитання. Завдання

Методи, форми і засоби навчання

Особливості основних груп методів навчання

Форми організації навчання

Засоби навчання

Запитання. Завдання

Технології навчання у сучасній школі

Традиційні технології навчання

Нові технології навчання

Запитання. Завдання

Теорія і методика виховного процесу

Суть процесу виховання

Специфіка, рушійні сили і етапи процесу виховання

Суть, умови, етапи і прийоми самовиховання

Суть, функції, етапи і принципи перевиховання

Запитання. Завдання

Закономірності і принципи виховання

Основні закономірності виховання

Основні принципи виховання

Запитання. Завдання

Мета, завдання і основні напрями виховання

Мета і завдання національного виховання

Розумове виховання

Моральне виховання

Статеве виховання і підготовка до сімейного життя

Правове виховання

Антинаркогенне виховання

Екологічне виховання

Трудове виховання

Економічне виховання

Естетичне виховання

Фізичне виховання

Сучасна зарубіжна педагогіка про мету виховання

Запитання. Завдання

Методи і форми виховання

Методи виховання

Форми організації виховного процесу

Запитання. Завдання

Суспільні інститути виховання

Сім'я — основний осередок виховання дітей і молоді

Виховна роль дитячих і юнацьких організацій

Виховання дітей і молоді в позашкільних установах

Роль церкви у вихованні підростаючого покоління

Школа як провідна ланка в системі виховання

Запитання. Завдання


Короткий термінологічний словник