Психологія управління в організації - М. Д. Прищак, О. Й. Лесько 2016Передмова

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади психології управління в організації

Вступ до курсу «Психологія управління в організації»

Поняття про психологію управління

Предмет та структура психології управління в організації

Історія психології управління в організації

Формування психологічних знань про управління в організацій в теорії управління

Розвиток психології управління як науки

Особистісний підхід у психологи управління в організації

Психологічні основи сучасної системи поглядів на менеджмент

Становлення особистісного підходу в управлінні

Загальнопсихологічні засади особистісного підходу в управлінні

Питання та завдання для самоконтролю

Розділ 2. Управління працею

Психологія управління працею як структурний елемент системи управління в організації

Предмет, мета та завдання психології праці в управлінні

Менеджмент сприятливих умов праці людини як головна функція психології праці

Функціональні стани людини в праці

Психологія професій

Професійна діяльність

Психологічні основи профорієнтації, профвідбору та атестації кадрів

Методи професіографії та профвідбору кадрів

Психологія праці менеджера

Вплив тайм-менеджменту на ефективність організації роботи. Самоменеджмент і тайм-менеджмент

Вплив тайм-менеджменту на ефективність організації роботи. Дефіцит часу і стрес

Вплив тайм-менеджменту на ефективність організації роботи. Організація часу

Вплив тайм-менеджменту на ефективність організації роботи. Час і успіх організації

Проблема стресу в діяльності менеджера. Причини та наслідки стресів

Проблема стресу в діяльності менеджера. Подолання стресу

Професійне вигорання менеджера. Означення професійного вигорання

Професійне вигорання менеджера. Симптоми професійного вигорання

Професійне вигорання менеджера. Симптоми та наслідки професійного вигорання організацій

Адаптація співробітників до умов. Означення адаптації

Адаптація співробітників до умов. Адаптація співробітників до умов організації (організаційна адаптація)

Адаптація співробітників до умов. Адаптація менеджерів

Питання та завдання для самоконтролю

Розділ 3. Управління людьми

Психологія особистості в управлінні людьми

Управління людськими ресурсами як психологічна проблема

Психологія особистості керівника. Теорії лідерства (керівництва)

Психологія особистості керівника. Якості та риси керівника

Психологія особистості керівника. Професіоналізм керівника

Психологія особистості керівника. Авторитет керівника

Психологія особистості підлеглого

Психологічні особливості керівництва

Лідерство та керівництво в управлінській сфері

Психологічні особливості стилів керівництва

Теорія стилів менеджменту І. Адізеса. Функції менеджменту

Теорія стилів менеджменту І. Адізеса. Стилі менеджменту

Делегування повноважень

Наставництво

Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики менеджменту

Мотивація як функція менеджменту

Теорії мотивації

Комунікативні засади управління людьми

Комунікація як ключова функція керівництва

Особистісно-психологічні засади основи комунікативної компетентності керівника

Етико-психологічні засади ділових відносин (комунікації) керівника з підлеглими

Психологія ділового спілкування в управлінні

Питання та завдання для самоконтролю

Розділ 4. Управління організацією

Психологія організації в управлінні

Теорії організації

Модель організації 5-го рівня управління

Соціально-психологічна характеристика організації

Аксіологічні основи управління в організації

Інституалізація етико-психологічних основ діяльності організацій

Соціокультурні та етнопсихологічні особливості управління організацією

Менеджмент корпоративної культури

Організація як комунікативна система

Управління як комунікативна проблема в діяльності організації

Соціальна група як основа діяльності організації

Комунікативно-психологічні засади ефективності розвитку соціальної групи (організації)

Індивідуалізм та колективізм в організації

Формування команди

Управління комунікацією «організація — зовнішнє середовище»

Управління конфліктами в організації

Ділові конфлікти в організації

Управлінські конфлікти та їх вирішення

Психологія менеджменту нововведень

Психологічні проблеми процесу та результату нововведень в організації

Подолання психологічних бар’єрів в процесі впровадження інновацій

Формування іміджу організації та персоналу

Формування іміджу організації

Формування іміджу персоналу

Питання та завдання для самоконтролю

Тестові завдання для самоперевірки

Список використаної та рекомендованої літератури

Короткий термінологічний словник