Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник - Власова О.І. 2005

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
1 ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА

Предмет і завдання педагогічної психології

Міжпредметні зв'язки педагогічної психології з іншими науками

Система категорій педагогічної психології

Поняття соціалізації

2 МЕТОДОЛОГІЯ Й МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Методологічні принципи

Методи педагогічної психології


РОЗДІЛ 2
1 НАВЧАННЯ Й ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК

Зміст і сутність категорії навчання

Навчання як умова розвитку

Основні лінії психічного розвитку в процесі навчання й виховання

2 ІСТОРИЧНІ МЕТОДИ Й ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Історичні методи організації навчання

Історичні форми організації навчання

3 ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ

Типи навчання

Психологічні моделі навчання. Модель першого типу — традиційне навчання: „ Учень — об'єкт формуючих впливів педагога".

4 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ

Класифікація видів навчання

Програмоване навчання

Сугестопедичне навчання

Знаково-контекстне навчання

Модульне навчання


РОЗДІЛ 3
1 НАУЧІННЯ Й УЧІННЯ

Поняття про научіння й учіння

Механізми й закони научіння

2 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ УЧІННЯ

Учіння як пізнавальна діяльність

Зарубіжні концепції учіння

Вітчизняні теорії учіння

Теорія цілеспрямованої навчальної діяльності

Рівневий аналіз навчальної діяльності

3 ПОКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотиваційний компонент навчальної діяльності. Загальна характеристика мотивів учіння

Орієнтовний компонент. Орієнтовна частина діяльності

Виконавський компонент. Класифікація навчальних дій

Рефлексивно-оціночний компонент. Контроль і оцінка

Змістовий компонент. Загальна характеристика знань

Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності. Психологічні принципи формування навчальної діяльності

4 ЗДІБНОСТІ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття навчальності та її структура

Вікові особливості навчальності та їх діагностика

Типи навальності. Рівні розвитку здібностей до навчання

5 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сутність й рівні розвитку самоосвітньої діяльності

Основні напрями педагогічного забезпечування розвитку самоосвіти


Розділ 4
1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ

Психологічний смисл Виховання

Позиція особистості як психологічний об'єкт Виховання

Методологічні й методичні принципи виховання

1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ

Поняття виховного впливу

Класифікація виховних впливів

2 ПСИХОЛОГІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мораль як сукупність соціальних норм

Вікові особливості морального виховання

3 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ

Характер як проблема педагогічної психології

Психологічний підхід до формування просоціальної спрямованості особистості

Психологічні аспекти Виховання довільності людини

4 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

Характеристика сім'ї як інституту соціалізації

Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу

Правила ефективного сімейного виховання дітей

5 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВИХОВУВАННЯ Й ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Поняття важковиховуваності

Загальна характеристика девіантної поведінки

Акцентуації характеру як причина важковиховуваності

Основні симптоми шкільної психологічної дезадаптації

Методи психокорекції осіб з девіантними ознаками


Розділ 5
1 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Специфіка й структура педагогічної діяльності

Психологічний аналіз педагогічного спілкування

Особистість педагога як предмет психологічного дослідження

2 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Предмет і завдання психологічної служби В системі освіти

Основні напрями роботи психолога освіти