Етика ділового спілкування - курс лекцій - Т. К. Чмут 1999

Вступ

Лекція 1 ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ

"Етика ділового спілкування" як навчальна дисципліна та її завдання

Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії

Ділове спілкування, його особливості

Культура ділового спілкування

Гуманістична спрямованість етики спілкування та її значення

Лекція 2 СПІЛКУВАННЯ ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літератури

Початок формування в Україні наукової думки про спілкування

Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі

Напрямки вивчення культури та етики спілкування в Україні

Лекція 3 МОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Мораль і моральність у суспільстві

Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування

Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування

Основні поняття гуманістичної етики

Лекція 4 ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ

Спілкування як одна з нагальних потреб людини

Структура спілкування

Функції спілкування

Спілкування як обмін інформацією

Спілкування як взаємодія

Спілкування як сприймання та розуміння одне одного

Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні

Види та рівні спілкування

Лекція 5 ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕТИКИ ТА КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Визначення взаємодії

Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил

Мораль і особистісний вплив

Взаєморозуміння та його рівні

Бар'єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні

Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні

Лекція 6 МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ

Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури

Етикет як сукупність правил поведінки людини

Моральні основи етикету

Службовий етикет і його правила

Правила поведінки службовців

Норми поведінки керівника

Етика та етикет у взаємовідносинах з клієнтами

Лекція 7 ДОБІР СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Повідомлення як спосіб спілкування

Способи впливу на людей під час спілкування

Маніпулювання та актуалізація

Моделі спілкування

Стилі спілкування

Стратегії та тактики спілкування

Лекція 8 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

Що означає мовленнєве спілкування або вербальна комунікація

Культура слухання

Культура говоріння

Значення переконуючого впливу в мовленнєвому спілкуванні

Вплив особистості на ефективність переконання

Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень

Особливості мовленнєвого етикету

Лекція 9 НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ

Поняття про невербальну комунікацію

Класифікація невербальних засобів спілкування

Кінесика

Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування

Контакт очей

Проксеміка

Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки

Невербальні засоби та етикет ділового спілкування

Лекція 10 ІНДИВІДУАЛЬНА БЕСІДА ЯК ФОРМА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Функції бесіди

Види бесід

Характеристика та етапи індивідуальної бесіди

Підготовка до бесіди як умова її результативності

Встановлення контакту в бесіді

Орієнтування в ситуації та людях

Обговорення проблеми і прийняття рішення

Вихід із контакту

Особливості бесіди по телефону

Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами

Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими

Бесіда виховного характеру

Лекція 11 КОЛЕКТИВНЕ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ

Форми колективного обговорення проблем

Переговори

Нарада

Збори як форма прийняття колективного рішення

Дискусія

"Мозковий штурм"

Лекція 12 ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ В АУДИТОРІЇ

Аудиторія як суб'єкт спілкування

Психологічні та етичні основи спілкування в аудиторії

Особистісний вплив промовця на характер спілкування в аудиторії

Етапи спілкування з аудиторією

Вербальні та невербальні засоби спілкування з аудиторією

Ораторське мистецтво промовця як умова переконання

Дискусійний характер спілкування в аудиторії та рівень його моральності

Лекція 13 ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ З ІНОЗЕМЦЯМИ

Етичні засади спілкування з іноземцями

Етика усного ділового спілкування з іноземцями. Знайомство

Вітання

Візитна картка

Ділові переговори

Особливості письмового ділового спілкування

Рекомендації щодо особливостей поведінки в різних країнах