Політологія у запитаннях і відповідях 2020Запитання і відповіді

Передмова

Що таке політика?

Що вивчає політологія?

Що ми розуміємо під ґенезою політичних ідей?

Що таке соціально-політична стратифікація суспільства?

Теорія еліт Г. Моски та В. Парето

Теорія класів та класової боротьби К. Маркса

М. Вебер про соціальні витоки політичної влади

Концепція соціальної (політичної) стратифікації П. Сорокіна

Що таке соціальна справедливість?

Чи бувають у політичному житті особисті, групові

Що таке політичне лобіювання

Що таке етнос?

Що таке нація?

Що таке етногенез?

Що ми вкладаємо у поняття держава як етнополітичний організм?

Як взаємодіють між собою нація та держава?

Які основні принципи етнонаціональної політики держави?

Що таке етнічна меншина?

Що розуміють під поняттям «корінні народи»?

Що ми розуміємо під поняттям «політична соціалізація»?

Чи віддзеркалює політична свідомість ідейне життя суспільства?

У чому полягають психологічні основи політичної поведінки?

Що таке національна свідомість та національна самосвідомість?

Що таке патріотизм?

Що таке націоналізм?

Що таке суверенітет?

Яке місце політичної культури в загальній системі культури і в політичному житті суспільства?

Що таке ідеологія?

Що таке політична доктрина?

Які основні принципи лібералізму?

Які основні елементи теоретичної та політичної програми неолібералізму?

Які основні цінності консерватизму?

Які основні риси ідеології неоконсерватизму?

Чому соціал-демократичні доктрини й сьогодні досить популярні у світі?

Яку небезпеку приховує в собі політичний екстремізм?

Чи віддзеркалює політична діяльність систему політико — владних відносин, що панують у суспільстві?

Чи доречне вживання термінів «політичний менеджмент» та «політичний маркетинг»?

У чому особливості прийняття політичних рішень?

Що таке політичний процес?

Чи можна взагалі уникнути політичних конфліктів?

Як урегулювати політичний конфлікт?

У чому полягають особливості етнополітичних конфліктів?

У чому полягає специфіка міжнародних конфліктів?

Чи потрібне політичне прогнозування?

У чому полягає сутність поняття «влада»?

Які особливості політичної влади?

Що таке ресурси влади? Які підходи до їх класифікації існують у політології?

Які основні принципи влади?

Які найвідоміші концепції влади?

Що таке тоталітаризм?

Які основні принципи демократії?

Яку роль відіграє у політиці окрема особа? Як пояснюють різні дослідники поняття «політична еліта»?

Яку людину можна вважати політичним лідером? Які є типи політичного лідерства?

Що ми маємо на увазі, коли говоримо про популізм?

Які існують методологічні підходи до вивчення політичної системи суспільства?

За яких умов виникає держава? Які її найважливіші ознаки?

За якими критеріями здійснюється типологізація сучасних держав? Які переваги й недоліки унітарної, федеративної та конфедеративної форм державного устрою?

Для чого існують парламенти? Які основні ознаки й особливості парламентської влади?

Які відмітні риси президентської системи державної влади?

Яка структура президентської влади в Україні?

У чому сутність громадянського суспільства і які основні форми його функціонування?

Навіщо потрібні вибори?

Як розкривається зміст поняття «електорат»?

Які типи виборчим систем є у світовій практиці?

Які головні процедури виборчої кампанії? Як проходять вибори в Україні?

Що таке політична партія?Які її основні функції?

Що таке партійні системи? Які існують класифікації партійних систем?

Як можна класифікувати сучасні політичні партії в Україні?

Яку роль відіграють релігійні організації і рухи у політичній системі суспільства? Які релігійні проблеми стоять нині перед Україною?

Які основні виміри національної безпеки України? Що таке національні інтереси?

Які основні тенденції розвитку сучасної світової політики?

Які критерії визначення глобальних проблем людства?

Що таке геополітика?

Що таке геоекономіка?

Що таке геокультура?

Що таке політична етика?

Що таке політична модернізація? Які її особливості в Україні?

Що означає термін «інформаційне суспільство»?

Чи можлива взагалі держава загального добробуту?

Політологічний словник

АБОЛІЦІОНІЗМ

АБСЕНТЕЇЗМ

АВТОКРАТІЯ

АВТОРИТАРИЗМ

АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

АДАПТАЦІЯ ТРУДОВА

АКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

АКУПУНКТУРА СУСПІЛЬСТВА

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОЛІТИЧНІ РУХИ

АЛЬТРУЇЗМ

АЛЬЯНС

АНКЛАВ

АНТИСЕМІТИЗМ

АПАТРИДИ

АТРАКТОРИ СОЦІАЛЬНІ

БАГАТСТВО

БАНКРУТСТВО ПОЛІТИЧНЕ

БЕЗВЛАДДЯ

БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНА

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА

БІДНІСТЬ

БІФУРКАЦІЯ

БОНАПАРТИЗМ

БЮРОКРАТІЯ

ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЙ ШОВІНІЗМ

ВЕРИФІКАЦІЯ

ВЛАДА

ВЛАСНИК — ГРОМАДЯНИН

ВЛАСНИК — ПІДПРИЄМЕЦЬ

ВИПАДКОВІСТЬ СОЦІАЛЬНА

ВОЖДИЗМ

ВОЛЮНТАРИЗМ

ВОТУМ

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИЙ

ГЕНОЦИД

ГЕОПОЛІТИКА

ГЛОБАЛІЗМ

ГРОМАДЯНСТВО

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ

ГУМАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

ДЕМАГОГІЯ

ДЕМАРШ

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

ДЕМОКРАТІЯ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВА СОЦІАЛЬНА

ДИВЕРГЕНЦІЯ

ДИСИДЕНТ

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

ДОГМАТИЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

ДОКТРИНА

ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНА

ЕГАЛІТАРИЗМ

ЕКСТРЕМАЛЬНА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ

ЕКСТРЕМІЗМ

ЕЛЕКТОРАТ

ЕМБАРГО

ЕНТРОПІЯ СОЦІАЛЬНА

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ

ЕТАТИЗМ

ЕТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕТНІЧНА ГРУПА

ЕТНІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЖІНОЧА ДОМІНАНТА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ІНТЕРЕСИ ТА ЦІННОСТІ

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ІДЕОЛОГІЯ

ІМПІЧМЕНТ

ІНАВГУРАЦІЯ

ІННОВАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

ІНСИНУАЦІЯ

ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

ІНТРИГА ПОЛІТИЧНА

ІНФАНТИЛІЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

ІНФОКРАТІЯ

КВОТА

КЛЕРИКАЛІЗМ

КОАЛІЦІЯ

КОМЮНІКЕ

КОНВЕНЦІОНАЛІЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

КОНСЕНСУС

КОНФЕДЕРАЦІЯ

КОНФОРМІЗМ

КОН'ЮНКТУРА ПОЛІТИЧНА

КОРУПЦІЯ

КОСМОПОЛІТИЗМ

КСЕНОФОБІЯ

ЛАТЕНТНІ ВІДНОСИНИ

ЛЕГІТИМАЦІЯ

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ

ЛЮМПЕНИ

ЛЮМПЕНІЗАЦІЯ

МАСОВА СВІДОМІСТЬ

МАФІЯ

МЕНТАЛІТЕТ

МЕСІАНІЗМ

МІСТИФІКАЦІЯ

МІФОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНА

МОНАРХІЯ

МОНІТОРИНГ ПОЛІТИЧНИЙ

МОРАТОРІЙ

МУНІЦИПАЛІТЕТ

НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ

НАЦІОНАЛІЗМ

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

НАЦІЯ

НЕЙТРАЛІТЕТ

НІГІЛІЗМ

ОБСКУРАНТИЗМ

ОБСТРУКЦІЯ

ОЛІГАРХІЯ

ОПОЗИЦІЯ

ОПОРТУНІЗ

ОХЛОКРАТІЯ

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

ПАРАДИГМА

ПАРИТЕТ

ПАРЛАМЕНТ

ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

ПАРТІЙНА СИСТЕМА

ПАРТОКРАТІЯ

ПАТЕРНАЛІЗМ

ПАЦИФІЗМ

ПЛЕБІСЦИТ

ПЛУТОКРАТІЯ

ПЛЮРАЛІЗМ

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА

ПОЛІТИЧНА ДУМКА

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПОЛІТИЧНА МЕТА

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ

ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ

ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК

ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ

ПОЛІТОЛОГ

ПОПУЛІЗМ

ПОСТУЛАТ

ПРАВА ЛЮДИНИ

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ ПРАВЛІННЯ

ПРОТЕКЦІОНІЗМ

РАДИКАЛІЗМ

РАСИЗМ

РАТИФІКАЦІЯ

РЕЙТИНГ

РЕНЕГАТ

РЕТРОГРАД

РЕФЕРЕНДУМ

РЕФОРМА ПОЛІТИЧНА

РИЗИК ПОЛІТИЧНИЙ

РОТАЦІЯ

РОЯЛІЗМ

САМОВРЯДУВАННЯ

САНКЦІЯ

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ

СЕПАРАТИЗМ

СИНЕРГЕТИКА

СОЦІАЛІЗМ

СПІВДРУЖНІСТЬ

СУВЕРЕНІТЕТ

ТЕОКРАТІЯ

ТЕРОР

ТЕХНОКРАТІЯ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ТОТАЛІТАРИЗМ

УЛЬТИМАТУМ

УНІТАРНА ДЕРЖАВА

УТИЛІТАРИЗМ

ФАРИСЕЙСТВО

ФАШИЗМ

ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕМІНІЗМ

ФРАКЦІЯ

ФУНДАМЕНТАЛІЗМ

ФУТУРОЛОГІЯ

ХАРИЗМАТИЧНИЙ ЛІДЕР

ХАРТІЯ

ХВОСТИЗМ

ШОВІНІЗМ