Політологія у запитаннях і відповідях

Короткий термінологічний словник

АБОЛІЦІОНІЗМ

АБСЕНТЕЇЗМ

АВТОКРАТІЯ

АВТОРИТАРИЗМ

АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

АДАПТАЦІЯ ТРУДОВА

АКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

АКУПУНКТУРА СУСПІЛЬСТВА

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОЛІТИЧНІ РУХИ

АЛЬТРУЇЗМ

АЛЬЯНС

АНКЛАВ

АНТИСЕМІТИЗМ

АПАТРИДИ

АТРАКТОРИ СОЦІАЛЬНІ

БАГАТСТВО

БАНКРУТСТВО ПОЛІТИЧНЕ

БЕЗВЛАДДЯ

БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНА

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА

БІДНІСТЬ

БІФУРКАЦІЯ

БОНАПАРТИЗМ

БЮРОКРАТІЯ

ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЙ ШОВІНІЗМ

ВЕРИФІКАЦІЯ

ВЛАДА

ВЛАСНИК — ГРОМАДЯНИН

ВЛАСНИК — ПІДПРИЄМЕЦЬ

ВИПАДКОВІСТЬ СОЦІАЛЬНА

ВОЖДИЗМ

ВОЛЮНТАРИЗМ

ВОТУМ

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИЙ

ГЕНОЦИД

ГЕОПОЛІТИКА

ГЛОБАЛІЗМ

ГРОМАДЯНСТВО

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ

ГУМАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

ДЕМАГОГІЯ

ДЕМАРШ

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

ДЕМОКРАТІЯ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВА СОЦІАЛЬНА

ДИВЕРГЕНЦІЯ

ДИСИДЕНТ

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

ДОГМАТИЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

ДОКТРИНА

ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНА

ЕГАЛІТАРИЗМ

ЕКСТРЕМАЛЬНА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ

ЕКСТРЕМІЗМ

ЕЛЕКТОРАТ

ЕМБАРГО

ЕНТРОПІЯ СОЦІАЛЬНА

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ

ЕТАТИЗМ

ЕТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕТНІЧНА ГРУПА

ЕТНІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЖІНОЧА ДОМІНАНТА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ІНТЕРЕСИ ТА ЦІННОСТІ

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ІДЕОЛОГІЯ

ІМПІЧМЕНТ

ІНАВГУРАЦІЯ

ІННОВАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

ІНСИНУАЦІЯ

ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

ІНТРИГА ПОЛІТИЧНА

ІНФАНТИЛІЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

ІНФОКРАТІЯ

КВОТА

КЛЕРИКАЛІЗМ

КОАЛІЦІЯ

КОМЮНІКЕ

КОНВЕНЦІОНАЛІЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

КОНСЕНСУС

КОНФЕДЕРАЦІЯ

КОНФОРМІЗМ

КОН'ЮНКТУРА ПОЛІТИЧНА

КОРУПЦІЯ

КОСМОПОЛІТИЗМ

КСЕНОФОБІЯ

ЛАТЕНТНІ ВІДНОСИНИ

ЛЕГІТИМАЦІЯ

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ

ЛЮМПЕНИ

ЛЮМПЕНІЗАЦІЯ

МАСОВА СВІДОМІСТЬ

МАФІЯ

МЕНТАЛІТЕТ

МЕСІАНІЗМ

МІСТИФІКАЦІЯ

МІФОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНА

МОНАРХІЯ

МОНІТОРИНГ ПОЛІТИЧНИЙ

МОРАТОРІЙ

МУНІЦИПАЛІТЕТ

НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ

НАЦІОНАЛІЗМ

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

НАЦІЯ

НЕЙТРАЛІТЕТ

НІГІЛІЗМ

ОБСКУРАНТИЗМ

ОБСТРУКЦІЯ

ОЛІГАРХІЯ

ОПОЗИЦІЯ

ОПОРТУНІЗМ

ОХЛОКРАТІЯ

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

ПАРАДИГМА

ПАРИТЕТ

ПАРЛАМЕНТ

ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

ПАРТІЙНА СИСТЕМА

ПАРТОКРАТІЯ

ПАТЕРНАЛІЗМ

ПАЦИФІЗМ

ПЛЕБІСЦИТ

ПЛУТОКРАТІЯ

ПЛЮРАЛІЗМ

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА

ПОЛІТИЧНА ДУМКА

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПОЛІТИЧНА МЕТА

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ

ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ

ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК

ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ

ПОЛІТОЛОГ

ПОПУЛІЗМ

ПОСТУЛАТ

ПРАВА ЛЮДИНИ

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ ПРАВЛІННЯ

ПРОТЕКЦІОНІЗМ

РАДИКАЛІЗМ

РАСИЗМ

РАТИФІКАЦІЯ

РЕЙТИНГ

РЕНЕГАТ

РЕТРОГРАД

РЕФЕРЕНДУМ

РЕФОРМА ПОЛІТИЧНА

РИЗИК ПОЛІТИЧНИЙ

РОТАЦІЯ

РОЯЛІЗМ

САМОВРЯДУВАННЯ

САНКЦІЯ

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ

СЕПАРАТИЗМ

СИНЕРГЕТИКА

СОЦІАЛІЗМ

СПІВДРУЖНІСТЬ

СУВЕРЕНІТЕТ

ТЕОКРАТІЯ

ТЕРОР

ТЕХНОКРАТІЯ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ТОТАЛІТАРИЗМ

УЛЬТИМАТУМ

УНІТАРНА ДЕРЖАВА

УТИЛІТАРИЗМ

ФАРИСЕЙСТВО

ФАШИЗМ

ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕМІНІЗМ

ФРАКЦІЯ

ФУНДАМЕНТАЛІЗМ

ФУТУРОЛОГІЯ

ХАРИЗМАТИЧНИЙ ЛІДЕР

ХАРТІЯ

ХВОСТИЗМ

ШОВІНІЗМ