Політологія - Рудич Ф.М. 2009

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ПОЛІТОЛОГІЇ

1. Виникнення політичної науки

2. Предмет політології

3. Методи політології

4. Природа політичних знань. Функції політичної науки

5. Поняття парадигми

6. Значення політології у сучасному житті

Короткі висновки

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: ЗАХІДНА ТА РОСІЙСЬКА ТРАДИЦІЇ

1. Політична думка античного світу

2. Політична думка Середньовіччя

3. Політична думка раннього етапу Нового Часу

4. Політична думка Нового Часу: соціальна концепція

5. Російська політична думка

6. Марксистські погляди на політику

Короткі висновки

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

1. Політична думка Київської Русі

2. Ідеї політичного й національного відродження України наприкінці XVI — на початку XVII ст.

3. Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга половина XVII — кінець XVIII ст.)

4. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

5. Політична думка наприкінці XIX — на початку XX ст.

6. Українська політична думка в першій половині XX ст.

Короткі висновки

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

1. Соціологічна та правова концепції

2. Політична система й середовище

3. Форми організації державної влади та форми організації держави

4. Правова держава

Короткі висновки

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ

1. Становлення політичної системи в Україні

2. Головні напрями реформування політичної системи

3. Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі

Короткі висновки

ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

1. Поняття демократії

2. Головні концепції демократії

3. Здійснення влади народом

4. Що є сучасна демократія?

5. Народовладдя, інститути громадянського суспільства в Україні: можливості та реальність

Короткі висновки

ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ, ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

1. Поняття політичної партії

2. Партійно-політичний спектр сучасної України

3. Поняття політичної еліти

4. Сучасні теорії еліт

Короткі висновки

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Поняття, види та функції політичного маркетингу

2. Поняття, функції та види політичного менеджменту

Короткі висновки

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

1. Зміст і структура поняття «політична культура». Типи політичних культур

2. Політична культура в сучасній Україні

3. Поняття політичної ідеології

4. Лібералізм і консерватизм як політико—ідеологічні доктрини

5. Соціалізм і соціал-демократія

6. Фашизм і неофашизм

Короткі висновки

ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ: ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Виникнення, розвиток, сучасний стан порівняльної політології

2. Концептуальні засади сучасної порівняльної політології

3. Політичні режими

4. Демократія: форми й моделі

5. Зацікавлені групи

6. Політичні партії й вибори

7. Форми державного управління та державного устрою

Короткі висновки

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ

1. Прогнози суспільного розвитку

2. Перша модель — російська

3. Україна, Білорусь, Молдова: варіанти суспільного ладу

4. Центрально-азійські країни. Особливості моделі суспільного ладу

5. Країни Закавказзя: між двома берегами

6. Країни Балтії: західноєвропейська модель

Короткі висновки

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

1. Оцінка ситуації

2. Парламентські республіки

3. Президентсько-парламентські республіки

4. Югославія — драматизм і трагізм подій

5. Косовський конфлікт

Короткі висновки

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ

ГЕОПОЛІТИКА ЯК НАУКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ КОНТЕКСТ

1. Наукові школи геополітики

2. Сучасні геополітичні течії та школи

Короткі висновки

ГЕОПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

1. Росія в системі геополітичних відносин

2. Геополітичне поле Європи

3. Геостратегічна політика Китаю

4. Геополітика і розвиток Японії

5. Геополітика країн Близького Сходу

6. Геополітика країн Африки та Латинської Америки

Короткі висновки

УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КООРДИНАТ

1. Геополітичне становище

2. Євразійська парадигма: Україна — Росія. Україна — Білорусь. Україна — Молдова. Співдружність Незалежних Держав

3. Україна, Європа, Євроатлантика

4. Україна — держави Центральної та Східної Європи

Короткі висновки

УКРАЇНА ТА СВІТ ПІСЛЯ ВЕРЕСНЕВИХ (2001 р.) ПОДІЙ У США. ВІЙНА В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ: ПРИЧИНИ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАСЛІДКИ

1. Оцінка ситуації. Одинадцяте вересня 2001 року

2. Гіркий присмак перемоги

3. Україна та світ після вересневих подій

4. Причини війни у Перській затоці

5. Чи зможуть американці виграти мир, вигравши війну

6. Модель світового ладу: прогнози, реалії. Дії України в новій ситуації

Короткі висновки

Замість післямови

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА