Політологія: наука про політику - М. І. Горлач, В. Г. Кремень 2009Передмова

Що i як вивчає наука про політику

Політика — соціальне явище

Предмет та метод науки про політику

Література

Питання для повторення

Політичні ідеї Cтародавнього Cвіту

Політичні знання Стародавнього Світу

Розділ 1. Становлення та розвиток політичних знань

Політичні вчення в Середньовіччі

Проблеми теорії політики в епоху Відродження

Політичні вчення в XVI - XVII ст.

Розвиток політичної думки в ХVIII ст.

Політична думка в Європі, Росії кінець XVIII - ХІХ ст.

Сучасні політичні вчення Заходу

Література

Питання для повторення

Формування політичної думки в Україні

Джерела політичних знань

Основні напрямки і тенденції розвитку суспільно-політичної думки

Соціально-політичні вчення про національно-культурне відродження та державність

Література

Питання для повторення

Розділ 2. Політична влада і політична система

Влада — явище суспільного життя

Поняття та структура влади. Вчення про владу

Засоби, процес і види влади

Політичне панування. Політична легітимність

Література

Питання для повторення

Законодавча, президентська, виконавча та судова влада в Україні

Законодавча влада

Президентська та виконавча влада в України

Судова влада

Література

Питання для повторення

Політична система суспільства

Сучасні теорії політичної системи

Структура, функції та типи політичної системи

Формування політичної системи і державності України

Література

Питання для повторення

Політичний процес

Суть політичного процесу

Політична участь. Стратегія і тактика в політиці

Політична стабільність. Типи політичних процесів

Література

Питання для повторення

Людина i політика

Особа в політиці

Концепція прав людини: історія та сучасність

Література

Питання для повторення

Соціальна структура суспільства та соціальні інститути

Соціальні спільності — суб’єкти політики

Соціальна структура суспільства

Література

Питання для повторення

Політичні партії та партійні системи. Політичні рухи

Політичні партії: суть і роль в суспільстві

Сучасні партійні системи і їх суть

Суть і тенденції розвитку політичних рухів

Література

Питання для повторення

Політичне лідерство

Суть та роль політичного лідерства в суспільстві

Типи лідерства

Література

Питання для повторення

Політична свідомість. Політична культура

Політична свідомість: поняття, структура, функції

Політична культура: роль у політичному житті суспільства

Література

Питання для повторення

Політика і мораль

Взаємодія політики і моралі

Політика і мораль як система

Література

Питання для повторення

Політика та ідеологія

Природа і суть сучасних політичних концепцій

Основні ідеологічні течії сучасності

Альтернативне бачення суспільного ладу

Література

Питання для повторення

Розділ 3. Держава і політика

Держава

Поняття держави та її природа

Форми політичного правління і державного устрою

Громадянське суспільство, правова держава

Література

Питання для повторення

Політичні режими: суть та типи

Політичний режим: суть та мета

Тоталітаризм

Авторитаризм

Ліберально-демократичний режим

Політичний режим демократії

Політичні еліти і демократія

Література

Питання для повторення

Національна політика і формування суверенної держави

Державна суверенність і національне самовизначення

Політика національної згоди — гарантія державної самостійності

Література

Питання для повторення

Економічна політика

Взаємозв’язок економіки і політики

Мета економічної політики

Функції держави в ринковій системі

Економічна безпека в країнах ринкової трансформації

Література

Питання для повторення

Соціокультурний процес і політичне реформування

Культура України в соціально-історичному вимірі

Соціокультурний аспект політичних реформ в Україні

Література

Питання для повторення

Політика та релігія

Зміст та класифікація релігійних вірувань

Релігійно-клерикальні концепції

Взаємодія політики і релігії

Література

Питання для повторення

Політична екологія

Екологічна політика: джерела, суть

Екологічна криза цивілізації: відображення суперечностей суспільства і природи

Створення екологічно сприятливих технологій

Література

Розділ 4. Міжнародна політика

Міжнародна політика. Сучасний суспільний прогрес

Еволюція міжнародних відносин

Міжнародна політика України

Україна і міжнародні організації

Людство перед глобальними проблемами

Майбутнє і сучасний соціальний прогрес

Література

Питання для повторення

Європейський вибір України

Європейські інтеграційні процеси: місце України

Взаємовідносини України і НАТО

Література

Політичні конфлікти і кризи

Природа і суть політичного конфлікту

Типи політичних конфліктів. Моделі кризового розвитку конфліктів

Література

Питання для повторення

Тероризм — соціально-політичне явище

Суть і основна мета тероризму

Форми і методи дій сучасного тероризму

Література

Воєнна політика: держава та армія

Воєнна політика держави: суть, структура. Воєнна доктрина України

Політичні засоби реалізації національної безпеки

Література

Питання для повторення

Висновки

Наука про політику: в пошуку і розвитку