Історія політичних вчень - Безродний Є. Ф., Уткін О. І. 2006



Передмова

Розділ І. Історія політичних вчень як наука

Предмет історії політичних вчень

Метод вивчення проблем історії політичних вчень

Основні завдання курсу історії політичних вчень

Розділ ІІ. Політичні вчення Стародавнього Сходу

Характеристика суспільно-політичного устрою країн Стародавнього Сходу

Політичні вчення Єгипту, Вавилону, Індії та Китаю

Розділ ІІІ. Політичні вчення стародавньої Греції

Особливості суспільно-політичного устрою Греції

Політична думка періоду утворення полісів та їх розвитку

Формування аристократичних та демократичних ідей в період розквіту стародавніх грецьких держав

Політичне вчення Аристотеля

Політична думка періоду еллінізму

Розділ IV. Політичні вчення в Стародавньому Римі

Політична ідеологія в період Республіки

Політичні вчення в Римі в часи Принципату

Політичні вчення в період розпаду і загибелі Римської імперії

Розділ V. Політична думка в Київській Русі в XI-XIV століттях

Характерні риси суспільно-політичного устрою Київської Русі

Політичні ідеї Київської Русі в «Слові про закон і благодать» Іларіона та літописах

Політична програма Володимира Мономаха

Політичні ідеї в «Слові про полку Ігоревім» та «Молінні Данила Заточника»

Відображення боротьби руського народу проти монгольського гніту в політичній літературі ХІІІ-ХIV століть

Розділ VI. Політичні вчення Середньовічної Західної Європи

Суспільно-політичний лад країн Західної Європи в період виникнення і розвитку феодалізму

Християнський неоплатонізм Августина

Фома Аквінський та його політичне вчення

Особливості ідеології станово-представницької монархії

Розділ VII. Політичні вчення епохи Відродження і Реформації

Сутність ідеології Відродження і Реформації

Політичні погляди Нікколо Макіавеллі

Політичні ідеї діячів Реформації та «тираноборців»

Політичне вчення Жана Бодена

Соціалістичні погляди Томаса Мора і Томазо Кампанелли

Розділ VIII. Політичні вчення в Росії в першій половині XVII століть

Характеристика суспільно-політичного ладу Росії

Теорії верховенства царської влади в політичній літературі XV-XVI ст.

Політичні ідеї прихильників централізованої російської держави

Розділ ІХ. Політична думка в Україні кінця XVI — початку XVII століть

Передумови суспільно-політичної боротьби

Політичні ідеї в «Апокрисисі» Христофора Філалета

Політичні погляди Івана Вишенського

Богдан Хмельницький як політик і державотворець

Конституція Пилипа Орлика. Державно-політичний устрій України

Розділ Х. Політичні вчення в країнах Західної Європи в XVII-XVII століттях

Передумови ранніх буржуазних революцій в країнах Західної Європи

Нідерландська революція XVII ст. та політичні погляди Гуго Гроція і Баруха (Бенедикта) Спінози

Політична думка в Англії в період революції XVII століття

Розділ ХІ. Політичні вчення ідеологів абсолютизму в Німеччині XVII-XVIII століть

Економічна та політична відсталість Німеччини. Пристосування буржуазії до абсолютизму

Політичні погляди Самуеля Пуфендорфа

Сутність політичних ідей Християна Томазія

Особливості політичних поглядів Ротфіда Вільгельма Лейбніца

Політичні погляди Християна Вольфа

Розділ ХІІ. Політичні вчення в період зміцнення Російської монархії

Реформи Петра І і зміцнення абсолютизму в Росії

Політичні погляди Ф. Прокоповича та В. М. Татіщева

І. Т. Посошков — ідеолог торговців, його політична програма

Розділ ХІІІ. Політичні вчення у Франції в період Просвітництва

Характеристика державного устрою Франції напередодні революції

Політичне вчення Вольтера

Політичні ідеї Шарля Луї Монтеск’є

Політичні концепції Жан-Жака Руссо

Політичні погляди Поля Анрі Гольбаха

Про політику і державу. Клод Андріан Гельвецій

Утопічний соціалізм Мельє, Морелі, Маблі, Бабефа

Особливості політичних поглядів діячів французької буржуазної революції

Розділ XIV. Політична думка у Сполучених Штатах Америки в період боротьби за незалежність

Війна колоній за незалежність і утворення США

Олександр Гамільтон і його політичні погляди

Політичне вчення Томаса Джефферсона

Джеймс Медисон і його політичні погляди

Сутність політичних ідей Томаса Пейна

Розділ XV. Політичні вчення в Росії період розкладу феодально кріпосницького ладу і зародження капіталізм

Причини розкладу феодально-кріпосницького ладу

Політична доктрина «Наказу» Катерини ІІ

Політична реакція дворянства. М. М. Щербатов

Просвітництво XVIII ст. С. Ю. Десницький, М. І. Новіков, Я. П. Козельський

Політична сутність повстання під проводом О. І. Пугачова

Революційно-демократична думка в Росії в кінці XVIII ст. О. М. Радіщев

Розділ XVI. Політичні вчення в Німеччині в кінці XVIII - на початку ХІХ століть

Характеристика суспільно-політичного устрою Німеччин

Політичне вчення Іммануїла Канта

Політична теорія Іоганна-Готліба Фіхте

Вчення Гегеля про державу і право

Розділ XVII. Політична думка в першій половині ХІХ століття

Суспільно-політичний устрій Росії

Політичні погляди М. М. Сперанського

Політичні концепції М. М. Карамзіна

Політичні ідеї декабристів

Політичні погляди П. Я. Чаадаєва, Т. М. Грановського і слов’янофілів

Розділ XVIII. Політична ідеологія в Західній Європі першої половини ХІХ століття

Західноєвропейський лібералізм та його сутність

Політична програма лібералізму Бенджаміна Анрі Констана

Політичний лібералізм Ієремія Бентама і Джона Стюарта Мілля

Політичні погляди німецьких лібералів Вільгельма фон Гумбольдта і Лоренца Штейна

Розділ ХІХ. Політичні погляди ідеологів утопічного соціалізму в Західній Європі першої половини ХІХ століття

Ідеї утопічного соціалізму

Сен-Сімон — основоположник французького утопічного соціалізму початку ХІХ ст

Шарль Фур’є та його соціальна програма

Соціально-утопічні ідеали Роберта Оуена

Політичні погляди Етьєна Кабе

Розділ ХХ. Суспільно-політичні російських радикалів ХІХ століття

Характеристика соціально-політичного становища в Росії

Політичні ідеї О. І. Герцена

Політичні погляди В. Г. Бєлінського

Особливості політичного вчення М. Г. Чернишевського

Політичні погляди М. О. Добролюбова

Розділ ХХІ. Передова суспільно-політична думка народів Росії в ХІХ столітті

Революційно-демократичні ідеї мислителів України

Революційний демократ Білорусії К. С. Калиновський

Суспільно-політична думка в Грузії, Вірменії та Азербайджан

Політичні погляди мислителів Казахстану

Розділ ХХІІ. Політичні теорії в Західних і Південних слов’янських країнах У ХІХ столітті

Характерні риси прогресивної політичної думки

Передова політична думка в Болгарії

Прогресивні політичні ідеї в Сербії

Розвиток політичної думки в Польщі

Політична думка в Чехії і Словаччині

Розділ ХХІІІ. Політичне вчення марксизму

Основоположники нового вчення

Карл Маркс і його політичні ідеали

Ф. Енгельс — соратник К. Маркса в створенні марксизму

Розділ XXIV. Політична ідеологія ленінізму

Передумови формування ленінізму

Політичне вчення В. І. Леніна

Політичні ідеї М. І. Бухаріна

Політичні погляди Й. В. Сталіна

Розділ XXV. Політичні концепції маоїзму

Політичне вчення Мао Цзедуна

Політичні концепції Ден Сяопина

Розділ XXVI. Сучасні політичні ідеології

Загальна характеристика

Політичні основи неолібералізму

Політичні концепції ідеологи неоконсерватизму

Політичні ідеї неофашизму

Політична ідеологія соціал-демократи

Заключення

Література