Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

ВСТУП

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.2. ОПЕРАЦІЇ З ВЕКТОРНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ

1.3. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ МЕХАНІЧНИЙ РУХ

1.4. ВІДНОСНІСТЬ МЕХАНІЧНОГО РУХУ

1.5. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

1.6. КРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

2.2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

2.3. ЗАКОНИ НЬЮТОНА

2.4. СИЛИ В МЕХАНІЦІ

2.5. МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3.1. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

3.2. ЕНЕРГІЯ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

3.3. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

3.4. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

4.1. ТИСК. СИЛА ТИСКУ

4.2. ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ

4.3. АРХІМЕДОВА СИЛА. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

4.4. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК ТА ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

1.2. МАСА АТОМІВ І МОЛЕКУЛ

1.3. МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

1.4. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МКТ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

1.5. ТЕМПЕРАТУРА. ТЕРМОДИНАМІЧНА ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР КЕЛЬВІНА

1.6. СЕРЕДНЯ КВАДРАТИЧНА ШВИДКІСТЬ ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ МОЛЕКУЛ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

2. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ (ГАЗОВІ ЗАКОНИ)

2.1. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

2.2. ГАЗОВІ ЗАКОНИ

2.3. ЗАКОН ДАЛЬТОНА

3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

3.1. ПАРА. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ

3.2. НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА

3.3. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ. ТОЧКА РОСИ

3.4. КИПІННЯ. ПЕРЕГРІТА РІДИНА

4. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

4.1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РІДИНИ

4.2. ЯВИЩЕ ЗМОЧУВАННЯ. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА

5. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

5.1. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

5.2. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

6.2. ЗАКОНИ ТЕРМОДИНАМІКИ

6.3. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

1.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЗАКОН КУЛОНА

1.2. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. НАПРУЖЕНІСТЬ І ПОТЕНЦІАЛ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

1.3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

1.4. ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ. КОНДЕНСАТОРИ

2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. НАПРУГА

2.2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА

2.3. ПОСЛІДОВНЕ І ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

2.4. ЕРС. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОВНОГО КОЛА. З'ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

2.5. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ СТРУМУ. ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

3.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В МЕТАЛАХ. ЯВИЩЕ НАДПРОВІДНОСТІ

3.2. СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ

3.3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ

3.4. СТРУМ У НАПІВПРОВІДНИКАХ

3.5. СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ)

4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

4.1. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

4.2. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РУХОМИЙ ЗАРЯД І ПРОВІДНИК ЗІ СТРУМОМ

4.3. МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ. ДІА-, ПАРА- ТА ФЕРОМАГНЕТИКИ

4.4. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

4.5. САМОІНДУКЦІЯ. ІНДУКТИВНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

4.6. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ. ТЕОРІЯ МАКСВЕЛЛА В ЯКІСНОМУ ВИГЛЯДІ

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

1. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.2. ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

1.3. МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ

2.1. ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ. КОЛИВАЛЬНИЙ КОНТУР

2.2. ВИМУШЕНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ. ЗМІННИЙ СТРУМ

2.3. ТРАНСФОРМАТОР

3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

3.1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

3.2. РАДІОХВИЛІ

3.3. ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

4. ОПТИКА

4.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

4.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.2. ПОСТУЛАТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1.3. ВИСНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

2. СВІТЛОВІ КВАНТИ

2.1. ФОТОНИ

2.2. ФОТОЕФЕКТ

2.3. СВІТЛОВИЙ ТИСК

2.4. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ

3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

3.1. БУДОВА АТОМА. ПОСТУЛАТИ БОРА

3.2. БУДОВА АТОМНОГО ЯДРА

3.3. ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИХІД ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ

3.4. ОСНОВИ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

3.5. РАДІОАКТИВНІСТЬ

3.6. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.1. Задачі на аналіз графіків руху тіл (див. п. 1.3, с. 10-11; п. 1.5.1, с. 13, 14; п. 1.5.2, с. 14, 15)

1.2. Задачі на визначення за графіками руху тіла параметрів руху. Побудова графіка зміни однієї величини за графіком іншої величини (див. п. 1.5.1, с. 13, 14; п. 1.5.2, с. 14, 15)

1.3. Розрахункові задачі на рівняння прямолінійного рівноприскореного руху тіла (див. п. 1.5.2, 1.5.3, с. 14, 15)

1.4. Задачі на відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей (див. п. 1.4, с. 11)

1.5. Задачі на рух тіла, кинутого горизонтально або під кутом до горизонту (див. п. 1.6.1, с. 19)

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.1. Задачі на застосування другого закону Ньютона (див. п. 2.2, 2.3, с. 23, 24)

2.2. Задачі на застосування закону всесвітнього тяжіння. Рух супутників (див. п. 2.4.1, с. 27, 28)

2.3. Задачі на застосування закону Гука (див. п. 2.4.3, с. 29, 30)

2.4. Задачі на рух тіла під дією кількох сил (див. п. 2.4, с. 27—31)

3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3.1. Задачі на закон збереження імпульсу (див. п. 3.1, с. 40)

3.2. Задачі на закон збереження повної механічної енергії та роботу сили опору руху (див. п. 3.2, с. 40-42)

3.3. Задачі на ККД простих механізмів (див. п. 3.3.3, с. 46; п. 3.4, с. 46-48)

4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

4.1 Задачі на тиск рідин та газів, атмосферний тиск (див. п. 4.1, 4.2, с. 51, 52; п. 4.4, с. 53-55)

4.2. Задачі на застосування закону Архімеда (див. п. 4.3.1, с. 52, 53)

4.3. Задачі на умови плавання тіл (див. п. 4.3.2, с. 53)

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.1. Задачі на визначення маси та кількості молекул (див. п. 1.2, 1.3, с. 59)

1.2. Задачі на зміну стану ідеального газу та ізопроцеси у газах (див. п. 2.1, 2.2, с. 61, 62)

1.3. Задачі на аналіз графіків ізопроцесів (див. п. 2.2, с. 61, 62)

2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

2.1. Задачі на визначення роботи ідеального газу (див. п. 6.1.2, с. 77, 78)

2.2. Задачі на застосування першого закону термодинаміки (див. п. 6.1.1, 6.1.2, с. 77, 78; п. 6.2, с. 80, 81)

2.3. Задачі на зміну агрегатного стану речовини та рівняння теплового балансу (див. п. 6.1.4, 6.1.6, с. 78. 79)

2.4. Задачі на застосування формул для визначення коефіцієнту корисної дії двигунів (див. п. 6.3, с. 81, 82)

3. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ

3.1. Задачі на явище поверхневого натягу рідини та капілярні явища (див. п. 4.1, с. 70; п. 4.2.2, с. 71)

3.2. Задачі на вологість повітря (див. п. 3.3, с. 68, 69)

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

1.1. Задачі на застосування закону збереження електричного заряду, закону Кулона та напруженість електричного поля (див. п. 1.1, 1.2, с. 85-88)

1.2. Задачі на роботу електричного поля, потенціал і різницю потенціалів (див. п. 1.2.2,1.2.3, с. 87, 88)

1.3. Задачі на електроємність конденсатора, з'єднання конденсаторів, енергію електричного поля конденсатора (див. п. 1.4.2, 1.4.3, с. 91, 92)

2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.1. Задачі на закони постійного струму, послідовне та паралельне з'єднання провідників (див. п. 2.2, с. 98; п. 2.3.1, 2.3.2, с. 98, 99; п. 2.4.2, с. 100, 101)

2.2. Задачі на роботу і потужність електричного струму (див. п. 2.5, с. 101, 102)

2.3. Задачі на коефіцієнт корисної дії електричних нагрівників та двигунів

3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

3.1. Задачі на явище електромагнітної індукції (див. п. 4.4, с. 126-128)

3.2. Задачі на рух або умову рівноваги провідника зі струмом під дією сили Ампера (див. п. 4.2.2, с. 120, 121)

3.3. Задачі на рух зарядженої частинки під дією сили Лоренца (див. п. 4.2.1, с. 119, 120)

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

1. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

1.1. Задачі на рівняння гармонічних коливань (див. п. 1.2.1, с. 135)

1.2. Задачі на коливання вантажу на пружині та тіла на нитці (див. п. 1 2.2, с. 136)

1.3. Задачі на механічні хвилі (див. п. 1.3, с. 137, 138)

1.4. Графічні задачі на механічні коливання і хвилі (див. п. 1.2.1, с. 135)

2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

2.1. Задачі на вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі (див. п. 2.1.2, 2.1.3, с. 143, 144)

2.2. Задачі на вимушені електромагнітні коливання, резонанс (див. п. 2.2, с. 145-147)

2.3. Задачі на електромагнітні хвилі (див. п. 3.1, с. 151, 152)

3. ОПТИКА

3.1. Задачі на закони геометричної оптики (див. п. 4.2.2, 4.2.3, с. 169, 170)

3.2. Задачі на застосування формули тонкої лінзи (див. п. 4.2.5, с. 171-173)

3.3. Задачі на хвильову оптику (див. п. 4.1.1, с. 158, 159; п. 4.1.4, 4.1.5, с. 160-163)

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1. СВІТЛОВІ КВАНТИ. ФОТОЕФЕКТ

1.1. Задачі на світлові кванти (див. п. 2.1, с. 181, 182)

1.2. Задачі на фотоефект та рівняння Ейнштейна для фотоефекту (див. п. 2.2.1, 2.2.2, с. 182,183)

2. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

2.1. Задачі на складання рівнянь ядерних реакцій та енергетичний вихід ядерних реакцій (див. п. 3.3. с. 191, 192)

2.2. Задачі на радіоактивність та визначення періоду піврозпаду (див. п. 3.5, с. 193, 194)

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ МЕХАНІКА

Частина ІІІ ПРОБНИЙ ТЕСТ

ТЕСТ 1

ТЕСТ 2

ТЕСТ 3

ТЕСТ 4

ТЕСТ 5

РОЗВ'ЯЗАННЯ, ВКАЗІВКИ

ТЕСТ 1

ТЕСТ 2

ТЕСТ 3

ТЕСТ 4

ТЕСТ 5

ВІДПОВІДІ