Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ВСТУП

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗНО

СТРУКТУРА ТЕСТУ ТА ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.2. ОПЕРАЦІЇ З ВЕКТОРНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ

1.3. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ. КЛАСИЧНИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

  1.4.1. РІВНОМІРНИЙ РУХ

  1.4.2. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ

1.5. КРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ. РІВНОМІРНИЙ РУХ ПО КОЛУ


2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА

  2.1.1. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА - ЗАКОН ІНЕРЦІЇ

  2.1.2. ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ В КЛАСИЧНІЙ МЕХАНІЦІ (ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ ГАЛІЛЕЯ)

  2.1.3. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ У МЕХАНІЦІ

  2.1.4. МАСА. ЦЕНТР МАСИ

  2.1.5. ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

  2.1.6. ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

2.2. СИЛИ В МЕХАНІЦІ

  2.2.1. СИЛА ТЕРТЯ. В'ЯЗКЕ ТЕРТЯ

  2.2.2. СИЛИ ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА. МЕХАНІЧНА НАПРУГА

  2.2.3. ГРАВІТАЦІЙНІ СИЛИ

  2.2.4. ВАГА ТІЛА. ВАГА ТІЛА, ЯКЕ РУХАЄТЬСЯ З ПРИСКОРЕННЯМ. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ. НЕВАГОМІСТЬ

2.3. РУХ ТІЛА В БЕЗПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ (БЕЗ УРАХУВАННЯ СИЛИ ТЕРТЯ)

  2.3.1. РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО

  2.3.2. РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ПІД КУТОМ ДО ГОРИЗОНТУ

  2.3.3. ПЕРША КОСМІЧНА ШВИДКІСТЬ

  2.3.4. ОРБІТАЛЬНА ШВИДКІСТЬ

2.4. МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

  2.4.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

  2.4.2. УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА


3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3.1. ІМПУЛЬС ТІЛА. ІМПУЛЬС СИЛИ

3.2. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

3.3. РЕАКТИВНИЙ РУХ

3.4. ЕНЕРГІЯ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ. ВИДИ ЕНЕРГІЇ

3.5. ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З РОБОТОЮ

3.6. МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

3.7. МЕХАНІЧНИЙ УДАР

3.8. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

  3.8.1. ВАЖІЛЬ

  3.8.2. БЛОК, КОЛОВОРОТ

  3.8.3. ПОХИЛА ПЛОЩИНА

  3.8.4. КЛИН, ГВИНТ


4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

4.1. ТИСК

4.2. ЗАКОН ПАСКАЛЯ

4.3. ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК

4.4. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ

4.5. ГІДРОСТАТИЧНИЙ ПАРАДОКС

4.6. ГІДРАВЛІЧНА МАШИНА

4.7. ЗАКОН АРХІМЕДА

4.8. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

4.9. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК, ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ


ТЕСТ 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

ТЕСТ 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ


МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

1.2. СИЛИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

1.3. МАСА АТОМІВ І МОЛЕКУЛ

1.4. МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

1.5. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ (РІВНЯННЯ КЛАУЗІУСА)

1.6. ТЕМПЕРАТУРА. ТЕРМОДИНАМІЧНА ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ТЕМПЕРАТУРОЮ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ШКАЛОЮ

1.7 СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ТЕПЛОВОГО РУХУ ОДНОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ. ДОСЛІД ШТЕРНА


2. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ (ГАЗОВІ ЗАКОНИ)

2.1. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ (РІВНЯННЯ КЛАПЕЙРОНА— МЕНДЕЛЄЄВА)

2.2. ГАЗОВІ ЗАКОНИ

  2.2.1. ЗАКОН БОЙЛЯ—МАРІОТТА (ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПРОЦЕС)

  2.2.2. ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА (ІЗОБАРНИЙ ПРОЦЕС)

  2.2.3. ЗАКОН ШАРЛЯ (ІЗОХОРНИЙ ПРОЦЕС)

2.3. ЗАКОН ДАЛЬТОНА


3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

3.1. ПАРА. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ

3.2. НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА

3.3. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ (АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА). ТОЧКА РОСИ

3.4. КИПІННЯ. ПЕРЕГРІТА РІДИНА


4. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

4.1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РІДИНИ

4.2. ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ. ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ

4.3. ЯВИЩЕ ЗМОЧУВАННЯ. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА

4.4. ФОРМУЛА ЛАПЛАСА


5. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

5.1. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

5.2. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

  5.2.1. ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ

  5.2.2. ЗАПАС МІЦНОСТІ. ПРУЖНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІСТЬ


6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

  6.1.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

  6.1.2. РОБОТА ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

  6.1.3. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТА ЇЇ ВИДИ

  6.1.4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. РІВНЯННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ

  6.1.5. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ

  6.1.6. ПИТОМА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. ККД НАГРІВАЧА

  6.1.7. ЗМІНЮВАННЯ АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ

6.2. ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС

6.3. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ЕНТРОПІЯ

6.4. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ


ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕСТ 5. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ


ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

1.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

1.2. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

1.3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКРОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ. НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ ПОЛІВ

1.4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

  1.4.1. ПРОВІДНИКИ В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ (ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА ІНДУКЦІЯ)

  1.4.2. ДІЕЛЕКТРИКИ В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ (ПОЛЯРИЗАЦІЯ ДІЕЛЕКТРИКА)

1.5. РОБОТА В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ. ПОТЕНЦІАЛ ПОЛЯ. РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ДВОХ ТОЧОК ПОЛЯ

1.6. ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

1.7. ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ

1.8. ЕЛЕКТРИЧНА ЄМНІСТЬ. ПЛОСКИЙ КОНДЕНСАТОР. ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ


2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ

2.2. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ

2.3. ПОСЛІДОВНЕ І ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

2.4. ЕРС. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОВНОГО КОЛА. З'ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

2.5. РОБОТА I ПОТУЖНІСТЬ СТРУМУ. ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА


3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

3.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ. КОНТАКТНА РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ. ЯВИЩЕ ПЕЛЬТЬЄ

3.2. СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ

  3.2.1. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

  3.2.2. ЗАКОН ЕЛЕКТРОЛІЗУ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ

3.3. ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМ У ГАЗАХ (ГАЗОВИЙ РОЗРЯД)

  3.3.1. САМОСТІИНИЙ РОЗРЯД

  3.3.2 ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА

  3.3.3. РОЗРЯД У РОЗРІДЖЕНИХ ГАЗАХ - ТЛІЮЧИЙ РОЗРЯД. БЛИСКАВКА, ПЛАЗМА

3.4. СТРУМ У НАПІВПРОВІДНИКАХ

  3.4.1. ВЛАСНА І ДОМІШКОВА ПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ

  3.4.2. ЗАСТОСУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ

3.5. СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ)

  3.5.1. ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ

  3.5.2. ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТРУБКА


4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

4.1. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ПОЛЯ

4.2. МАГНІТНЕ ПОЛЕ СТРУМУ

  4.2.1. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ПРЯМОГО КОЛОВОГО СТРУМУ

  4.2.2. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ СОЛЕНОЇДА

4.3. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РУХОМИЙ ЗАРЯД (СИЛА ЛОРЕНЦА) І ПРОВІДНИК ЗІ СТРУМОМ (СИЛА АМПЕРА). ПРАВИЛО ЛІВОЇ РУКИ

4.4. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РАМКУ ЗІ СТРУМОМ. МАГНІТНИЙ ПОТІК

4.5. ЗАКОН ВЗАЄМОДІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУМІВ

4.6. МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

  4.6.1. МАГНІТНИЙ МОМЕНТ АТОМА

  4.6.2. ПАРА-, ДІА- І ФЕРОМАГНЕТИКИ

  4.6.3. ТОЧКА КЮРІ

4.7. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ВИХРОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

4.8. ОСНОВНИЙ ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ (ЗАКОН ФАРАДЕЯ). ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ПРАВИЛО ПРАВОЇ РУКИ

4.9 ІНДУКЦІЙНІ СТРУМИ В СУЦІЛЬНИХ ПРОВІДНИКАХ

4.10. САМОІНДУКЦІЯ. ІНДУКТИВНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

4.11. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ТЕОРІЯ МАКСВЕЛЛА В ЯКІСНОМУ ВИГЛЯДІ


ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ТЕСТ 10. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ


КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

1. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.2. ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

  1.2.1. РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ

  1.2.2. ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ МАЯТНИКІВ


2. ЗМІННИЙ СТРУМ

2.1. ОДЕРЖАННЯ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІННОГО СТРУМУ

2.2. ДІЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ

2.3. ОПІР ЗМІННОМУ СТРУМУ. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЗМІННОГО СТРУМУ

2.4. ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ

2.5. ВИПРЯМЛЕННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ

2.6. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІННОГО СТРУМУ

2.7. ЗМІННИЙ СТРУМ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ


3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ

3.1. КОЛИВАЛЬНИИ КОНТУР. ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ

3.2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ. ЗГАСАЮЧІ КОЛИВАННЯ

3.3. ОТРИМАННЯ НЕЗГАСАЮЧИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ


4. МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

4.1. ПОЗДОВЖНІ І ПОПЕРЕЧНІ ХВИЛІ. ПРОМІНЬ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ФРОНТ ХВИЛІ

4.2. ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА

4.3. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ХВИЛЬ

4.4. ДИФРАКЦІЯ ХВИЛЬ

4.5. ЗВУК. ЗВУКОВІ ХВИЛІ. ІНТЕНСИВНІСТЬ, ВИСОТА І ТЕМБР ЗВУКУ

4.6. ЛУНА. ЗВУКОВИЙ РЕЗОНАНС


5. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

5.1. ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ВІДКРИТИМ КОЛИВАЛЬНИМ КОНТУРОМ

5.2. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

5.3. ПРИНЦИП РАДІОЗВ'ЯЗКУ. МОДУЛЯЦІЯ І ДЕТЕКТУВАННЯ (ДЕМОДУЛЯЦІЯ)

5.4. КЛАСИФІКАЦІЯ РАДІОХВИЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ


6. ОПТИКА

6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

  6.1.1. МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

  6.1.2. ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА

  6.1.3. РОЗПОДІЛ ЕНЕРГІЇ В СПЕКТРІ БІЛОГО СВІТЛА. ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

  6.1.4. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА ФРЕНЕЛЕМ

  6.1.5. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА КІЛЬЦЯ НЬЮТОНА

  6.1.6. ДИФРАКЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА

  6.1.7. ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА

  6.1.8. ЯВИЩЕ ДОПЛЕРА

6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

  6.2.1. ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  6.2.2. ЗАКОНИ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА

  6.2.3. ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА

  6.2.4. ХІД ПРОМЕНІВ ЧЕРЕЗ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНУ ПЛАСТИНКУ, ПРИЗМУ

  6.2.5. ОКО ЯК ОПТИЧНА СИСТЕМА

  6.2.6. ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ

  6.2.7. СФЕРИЧНІ ДЗЕРКАЛА

6.3. ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СПЕКТРИ

  6.3.1. ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

  6.3.2. ІНФРАЧЕРВОНІ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ПРОМЕНІ

  6.3.3. РЕНТГЕНІВСЬКІ ПРОМЕНІ

  6.3.4. СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ. СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ

  6.3.5. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ


ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА


КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1.1. ПОНЯТТЯ ПРО ПРОСТІР І ЧАС

1.2. ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА

1.3. ВИСНОВКИ СТВ

  1.3.1. ВІДНОСНІСТЬ ДОВЖИНИ (ВІДСТАНЕЙ)

  1.3.2. ВІДНОСНІСТЬ ПРОМІЖКУ ЧАСУ

  1.3.3. ВІДНОСНІСТЬ ОДНОЧАСНОСТІ

  1.3.4. РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

  1.3.5. ІМПУЛЬС ТІЛА І МАСА В СТВ. ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В СТВ

  1.3.6. ЗАКОН ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МАСИ ТА ЕНЕРГІЇ


2. СВІТЛОВІ КВАНТИ

2.1. ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА

2.2. ФОТОЕФЕКТ

  2.2.1. ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ФОТОЕФЕКТ

  2.2.2. ЗАКОНИ ЗОВНІШНЬОГО ФОТОЕФЕКТУ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЕЙНШТЕЙНА

2.3. ФОТОЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

2.4. СВІТЛОВИЙ ТИСК

2.5. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ

2.6. ХІМІЧНИЙ ВПЛИВ СВІТЛА. ЧОРНО-БІЛА ФОТОГРАФІЯ. ФОТОСИНТЕЗ. ЛАНЦЮГОВІ РЕАКЦІЇ


3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

3.1. ПЛАНЕТАРНА МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА

3.2. ПОСТУЛАТИ БОРА. БОРІВСЬКІ ОРБІТИ

3.3. АТОМ ГІДРОГЕНУ ЗА Н. БОРОМ

3.4. ВІДКРИТТЯ ПРОТОНА І НЕЙТРОНА

3.5. ТЕОРІЯ БУДОВИ ЯДРА

З.6. ЕНЕРГІЯ ЗВ'ЯЗКУ ЯДРА. ДЕФЕКТ МАСИ

3.7. ПРИРОДНА РАДІОАКТИВНІСТЬ

3.8. ШТУЧНА РАДІОАКТИВНІСТЬ

3.9. ЧАСТКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ПРИ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЯХ

3.10. ЗАКОН РАДІОАКТИВНОГО РОЗПАДУ

3.11. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ

  3.11.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

  3.11.2. СТАБІЛЬНІ І НЕСТАБІЛЬНІ ЧАСТИНКИ


ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО


ВІДПОВІДІ ДО ПЕРЕВІРОЧНИХ ТЕСТІВ

ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ФІЗИКИ