Довідник юного фізика - Гринчук А. В. 2007

1. Фізика — наука про природу

2. Фізичні величини та їх вимірювання

2.2. Похибки і запис результатів вимірювання

2.1. Правила користування вимірювальним приладом

2.2.1. Абсолютна похибка

2.2.2. Відносна похибка

2.3. Одиниці фізичних величин

2.3.1. Система СІ

2.3.2. Деякі похідні одиниці фізичних величин системи СІ

2.3.3. Приставки СІ для створення десятинних та частинних одиниць

2.4. Одиниці міри

2.4.1. Одиниці довжини

2.4.2. Одиниці площі

2.4.3. Одиниці об'єму

2.4.4. Одиниці маси

2.4.5. Старі одиниці Російської імперії та переведення їх в одиниці СІ

2.4.6. Одиниці, які тимчасово дозволяється застосовувати

2.4.7. Позасистемні одиниці, які дозволяється застосовувати поряд з одиницями СІ


3. Елементи векторної алгебри

3.1. Додавання векторів

3.2. Додавання векторів за правилом паралелограма

3.3. Віднімання векторів

3.4. Множення вектора на скаляр

3.5. Проекція вектора на координатну вісь


4. Основні фізичні поняття


5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.1. Механічний рух

5.1.2. Матеріальна точка

5.1.3. Траєкторія

5.1.4. Тіло відліку

5.1.5. Координати

5.1.6. Час

5.1.7. Система відліку

5.1.8. Шлях

5.1.9. Переміщення

5.1.10. Швидкість

5.1.11. Відносність руху

5.1.12. Швидкість прямолінійного рівномірного руху

5.1.13. Переміщення при рівномірному прямолінійному русі

5.1.14. Розв'язання основної задачі механіки для рівномірного прямолінійного руху

5.1.15. Швидкість прямолінійного нерівномірного руху

5.1.16. Прискорення

5.1.17. Рівноприскорений рух

5.1.18. Рівняння швидкості рівноприскореного руху

5.1.19. Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі

5.1.20. Розв'язання основної задачі механіки для рівноприскореного руху

5.1.21. Вільне падіння тіл

5.1.22. Графічне зображення руху

5.1.23. Криволінійний рух. Рух по колу

5.1.24. Швидкість при криволінійному русі

5.1.25. Доцентрове прискорення

5.1.26. Кутова швидкість

5.1.27. Радіан

5.1.28. Лінійна швидкість

5.1.29. Період і частота обертання тіла

5.1.30. Гвинтовий рух. Крок гвинта

5.2. Динаміка

5.2.1. Взаємодія тіл

5.2.2. Інертність тіл

5.2.3. Маса тіла

5.2.4. Густина тіла

5.2.5. Сила

5.2.6. Перший закон Ньютона

5.2.7. Другий закон Ньютона

5.2.8. Третій закон Ньютона

5.2.9. Основне рівняння механіки

5.2.10. Сила тяжіння

5.2.11. Закон всесвітнього тяжіння

5.2.12. Гравітаційна стала

5.2.13. Вага тіла

5.2.14. Вага тіла, яке рухається з прискоренням

5.2.15. Рух по дугах кіл

5.2.16. Рух тіла, кинутого горизонтально

5.2.17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту

5.2.18. Розрахунок швидкості, за якої тіло стає штучним супутником Землі

5.2.19. Космічні швидкості

  Перші люди на орбіті Землі

  Перші жінки в космосі

  Список громадян України, які побували в космосі

  Найближчі до Землі галактики

  Найбільші об’єкти в Сонячній системі

  Найбільш тривале перебування космонавтів та астронавтів на орбіті

  Найдовше тривале перебування космонавтів та астронавтів у відкритому космосі

  Найвіддаленіші від Сонця планети

  Наймасивніші об’єкти Сонячної системи

  Найбільші знайдені метеорити

  Перші країни, які послали космонавтів або астронавтів у космос

  Перші космічні станції, що опустилися на Місяць

  Жінки, які найдовше перебували в космосі

  Найбільш тривалий період обертання небесних тіл довкола своєї осі (планетарний день)

  Найбільш тривалий період обертання небесних тіл довкола Сонця (планетарний рік)

  Перші тварини в космосі

  Перші люди на Місяці

5.2.20. Деформація

5.2.21. Сила пружності

5.2.22. Сила тертя

5.2.23. Рух тіла під дією сили тертя

5.2.24. Тиск

5.3. Закони збереження в механіці

5.3.1. Імпульс тіла

5.3.2. Закон збереження імпульсу

5.3.3. Реактивний рух

5.3.4. Робота

5.3.5. Механічна робота

5.3.6. Потужність

5.3.7. Енергія

5.3.8. Закон збереження енергії

5.3.9. Механічна енергія

5.3.10. Закон збереження механічної енергії

5.3.11. Коефіцієнт корисної дії

5.4. Статика

5.4.1. Рівнодійна сила

5.4.2. Умови рівноваги тіла, яке має вісь обертання. Важіль

5.4.3. Момент сили

5.4.4. Розкладання сил

5.4.5. Блок

5.4.6. Центр ваги, центр мас

5.4.7. Центр тяжіння

5.4.8. Рівновага тіла

5.4.9. Види рівноваги

5.5. Гідро- та аеростатика

5.5.1. Закон Паскаля

5.5.2. Тиск газу

5.5.3. Тиск рідини

5.5.4. Гідростатичний парадокс

5.5.5. Вільна поверхня рідини

5.5.6. Сполучені посудини

5.5.7. Атмосфера

5.5.8. Архімедова сила

5.5.9. Плавання тіл

5.5.10. Плавання суден

5.5.11. Повітроплавання. Підіймальна сила

5.5.12. Закон Бернуллі

5.6. Механічні коливання

5.6.1. Пружинний маятник

5.6.2. Математичний маятник

5.6.3. Види коливань

5.7. Механічні хвилі

5.7.1. Види хвиль

5.7.2. Акустика. Звукові хвилі

5.7.3. Властивості звуку


6. Теплота й молекулярна фізика

6.1. Будова речовини

6.2. Агрегатні стани речовини

6.3. Дифузія

6.4. Тепловий рух

6.5. Температура. Вимірювання температури

6.6. Температурні шкали

6.7. Лінійне розширення при нагріванні

6.8. Об'ємне розширення при нагріванні

6.9. Співвідношення між коефіцієнтами лінійного та об'ємного розширення

6.10. Внутрішня енергія

6.11. Види теплопередачі

6.12. Кількість теплоти

6.13. Питома теплоємність

6.14. Тепловий баланс

6.15. Теплота згоряння палива

6.16. Плавлення й кристалізація твердих тіл

6.17. Випаровування й конденсація

6.18. Кипіння


7. Електрика

7.1. Електризація тіл

7.2. Електричне поле

7.3. Електричний заряд

7.4. Електрична сила. Закон Кулона

7.5. Дискретність електричного заряду

7.6. Будова атома

7.7. Електричний струм

7.8. Джерела струму

7.8.1. Гальванічні елементи

7.8.2. Акумулятор

7.9. Кількість електрики

7.10. Електричне коло

7.11. Напрям струму

7.12. Сила струму

7.13. Електрична напруга

7.14. Електричний опір

7.15. Питомий опір

7.16. Закон Ома для ділянки кола

7.17. Закони послідовного і паралельного з'єднання провідників

7.18. Робота електричного струму

7.19. Потужність електричного струму

7.20. Закон Джоуля-Ленца


8. Електромагнітні явища

8.1. Магнітне поле струму. Силові лінії

8.2. Котушка зі струмом. Правило правої руки

8.3. Електромагніт

8.4. Постійні магніти

8.5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Правило лівої руки

8.6. Вмикання трифазного електродвигуна в однофазну мережу


9.Оптика

9.1. Світлові явища

9.1.1. Закон прямолінійного поширення світла

9.1.2. Утворення тіні й напівтіні

9.1.3. Закони відбивання світла

9.1.4. Закони заломлення світла

9.1.5. Показник заломлення світла

9.2. Лінзи

9.2.1. Характеристики тонких лінз

9.2.2. Побудова зображень, які дає лінза

9.2.3. Оптична сила лінзи

9.2.4. Формула тонкої лінзи


10. Додатки

1. Характеристики мір

2. Характеристики вимірювальних приладів

3. Густини деяких твердих тіл

4. Густини деяких рідин

5. Густини деяких газів

6. Прискорення вільного падіння у різних місцях Землі

7. Прискорення вільного падіння на поверхні деяких небесних тіл (для екватора)

8. Характеристики Сонця, Землі, Місяця

9. Перший штучний супутник Землі

10. Коефіцієнт тертя для деяких пар матеріалів

11. Коефіцієнти розширення твердих речовин (як правило при кімнатній температурі)

12. Коефіцієнти розширення рідин

13. Питома теплоємність деяких речовин

14. Питома теплота згоряння деяких видів палива

15. Температура плавлення деяких речовин

16. Питома теплота плавлення деяких речовин

17. Температура кипіння деяких речовин

18. Питома теплота пароутворення деяких речовин

19. Питомий електричний опір деяких речовин

20. Умовні позначення, які застосовують на схемах

21. Умовні позначення на електровимірювальних приладах

22. Основні характеристики вимірювальних електроприладів

23. Швидкість світла

24. Дзеркальне відбивання світла різними поверхнями, %

25. Розсіяне відбивання світла різними поверхнями, %

26. Показник заломлення (середній для видимого проміння)

27. Швидкість звуку

28. Наближені значення деяких фізичних сталих для Землі

29. «Фізика» людини

30. Деякі лінійні розміри

31. Таблиця квадратів натуральних чисел від 10 до 99

32. Таблиці значень синусів і тангенсів для кутів 0-90°

33. Значення синусів і косинусів окремих кутів

34. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого кута

35. Формули прямокутного трикутника

36. Формули косокутних трикутників