Фізика - Чолпан П.П. 2003

Підручник для студентів природничих факультетів університетів і педагогічних інститутів

ПЕРЕДМОВА


ВСТУП

1. Предмет фізики і загальні методи наукового пізнання

2. Застосування методу моделювання у фізиці

3. Філософський огляд розвитку фізики

4. Історичний огляд розвитку фізики

5. Внесок у розвиток фізики українських учених


Частина 1 МЕХАНІКА

Розділ 1 КІНЕМАТИКА

1.1. Механіка. Система відліку. Матеріальна точка

1.2. Швидкість

1.3. Прискорення. Прискорення при криволінійному русі

1.4. Рух точки по колу

1.5. Одиниці фізичних величин


Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ

2.1. Класична механіка

2.2. Перший закон Ньютона

2.3. Інерційні системи відліку

2.4. Принцип відносності Галілея

2.5. Другий закон Ньютона

2.6. Детермінізм Лапласа

2.7. Третій закон Ньютона

2.8. Неінерційні системи відліку

2.9. Доцентрова і відцентрова сили

2.10. Сила Коріоліса

2.11. Закон всесвітнього тяжіння

2.12. Інертна і гравітаційна маси

2.13. Визначення мас Сонця і Землі

2.14. Космічні швидкості. Освоєння космосу

2.15. Робота. Енергія

2.16. Поступальний і обертальний рухи твердого тіла

2.17. Коливання. Гармонічні коливання

2.18. Математичний маятник

2.19. Хвильовий процес. Рівняння хвилі. Енергія хвилі

2.20. Інтерференція хвиль. Швидкість поширення хвиль

2.21. Звук. Ефект Доплера

2.22. Філософські висновки з механіки Ньютона


Розділ З ОСНОВИ МЕХАНІКИ СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1. Основні рівняння гідростатики

3.2. Гідродинаміка ідеальної рідини

3.3. Гідродинаміка в'язкої рідини

3.4. Елементи теорії пружності


Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ

4.1. Молекулярно-кінетична теорія і статистичний метод у молекулярній фізиці

4.2. Агрегатні стани речовини

4.3. Діаграма стану речовини

4.4. Ідеальний газ. Закони ідеального газу

4.5. Основне рівняння кінетичної теорії газів

4.6. Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу

4.7. Розподіл молекул газу за швидкостями. Закон Максвелла

4.8. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла

4.9. Реальний газ. Рівняння стану реального газу


Розділ 5 ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ

5.1. Кількість зіткнень і середня довжина вільного пробігу молекул. Ефективний діаметр молекули

5.2. Броунівський рух. Визначення числа Авогадро

5.3. Дифузія газів

5.4. Нестаціонарна дифузія

5.5. Стаціонарна дифузія. Коефіцієнт дифузії газів

5.6. В'язкість газів (внутрішнє тертя)

5.7. Коефіцієнт в'язкості газів

5.8. Теплопровідність газів

5.9. Нестаціонарна теплопровідність

5.10. Стаціонарна теплопровідність. Коефіцієнт теплопровідності

5.11. Співвідношення між коефіцієнтами перенесення


Розділ 6 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ

6.1. Будова і властивості кристалів

6.2. Будова і властивості рідин

6.3. Будова і властивості полімерів

6.4. Структура і властивості рідких кристалів

  Нематичний стан рідких кристалів

  Холестеричний стан рідких кристалів

  Смектичний стан рідких кристалів


Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

7.1. Параметри термодинамічної системи. Стан системи. Процес

7.2. Робота термодинамічної системи

7.3. Енергія, робота і теплота

7.4. Перший принцип термодинаміки

7.5. Адіабатичний процес. Рівняння адіабати

7.6. Енергетизм і причини його виникнення

7.7. Другий принцип термодинаміки

7.8. Цикл Карно

7.9. Ентропія

7.10. Статистичний зміст другого принципу термодинаміки

7.11. Філософські висновки з другого принципу термодинаміки

7.12. Третій принцип термодинаміки. Від'ємні температури


Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

Розділ 8 ЕЛЕКТРИКА

8.1. Розвиток уявлень про електрику

8.2. Закон Кулона

8.3. Електростатичне поле

8.4. Розподіл електричних зарядів у просторі

8.5. Вектор електричної індукції. Теорема Остроградського—Гаусса

8.6. Робота в електростатичному полі

8.7. Електроємність

8.8. Енергія електростатичного поля. Густина енергії

8.9. Постійний електричний струм. Закони постійного струму

8.10. Електропровідність електролітів. Закони Фарадея

8.11. Атомна структура електрики. Досліди Йоффе, Міллікена


Розділ 9 МАГНЕТИЗМ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

9.1. Зовнішні аналогії між магнітними і електричними явищами

9.2. Природа магнетизму. Досліди Ейхенвальда

9.3. Магнітне поле постійного електричного струму. Закон Біо — Савара — Лапласа

9.4. Дія магнітного поля на струм. Взаємодія струмів. Закон Ампера

9.5. Магнітне поле Землі

9.6. Рух зарядженої частинки в магнітному та електричному полях. Сила Лоренца

9.7. Магнітні властивості речовини. Діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики

9.8. Електромагнітна індукція

9.9. Основний закон електромагнітної індукції. Самоіндукція

9.10. Енергія магнітного і електромагнітного полів

9.11. Взаємозв'язок електричного і магнітного полів


Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ

Розділ 10 ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТЕОРІЯ СВІТЛА

10.1. Розвиток уявлень про природу світла

10.2. Електромагнітна теорія світла

10.3. Тиск світла. Дослід Лебедєва

10.4. Філософські висновки з електромагнітної теорії Максвелла


Розділ 11 ОСНОВИ ФОТОМЕТРІЇ. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОПТИКИ

11.1. Основні поняття фотометрії

11.2. Поширення світла. Відбивання та заломлення світла

11.3. Принцип Ферма


Розділ 12 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА

12.1. Дисперсія світла

12.2. Інтерференція світла

12.3. Методи спостереження інтерференції світла

12.4. Дифракція світла

12.5. Дифракція Френеля

12.6. Дифракція Фраунгофера

12.7. Поляризація світла. Методи одержання поляризованого світла


Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА

13.1. Теплове випромінювання тіл. Закон Кірхгофа

13.2. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла

13.3. «Ультрафіолетова катастрофа»

13.4. Гіпотеза Планка. Формула Планка

13.5. Зовнішній фотоефект. Закони Столетова. Закон Ейнштейна

13.6. Досліди Йоффе і Добронравова

13.7. Ефект Комптона

13.8. Експериментальне дослідження світлових квантових флуктуацій візуальним методом

13.9. Двоїста корпускулярно-хвильова природа світла


Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

14.1. Експериментальне визначення швидкості світла

14.2. Фазова й групова швидкості світла

14.3. Дослід Майкельсона

14.4. Висновки з досліду Майкельсона

14.5. Перетворення Лоренца

14.6. Висновки з перетворень Лоренца

14.7. Основні положення спеціальної теорії відносності

14.8. Динаміка спеціальної теорії відносності

14.9. Закон взаємозв'язку маси і енергії

14.10. Філософський аналіз взаємозв'язку маси і енергії

14.11. Фізика простору і часу. Принцип еквівалентності

14.12. Філософське значення теорії відносності

14.13. Ефект Доплера для світлових хвиль

14.14. Червоне зміщення в спектрах галактик

14.15. Сучасні уявлення про розвиток Всесвіту


Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА

Розділ 15 БУДОВА АТОМА

15.1. Розвиток вчення про будову речовини

15.2. Досліди Резерфорда. Ядерна будова атомів

15.3. Лінійчасті спектри

15.4. Постулати Бора

15.5. Квантування гідрогеноподібних йонів

15.6. Досліди Франка і Герца

15.7. Основні положення теорії Бора — Зоммерфельда

15.8. Розподіл електронів в атомі по енергетичних рівнях

15.9. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва

15.10. Методологічне значення періодичного закону Д. І. Менделєєва

15.11. Рентгенівське випромінювання

15.12. Ефекти Зеємана і Штарка

15.13. Оптичні квантові генератори (лазери)


Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ

16.1. Хвильові властивості частинок. Формула де Бройля

16.2. Експериментальне підтвердження хвильових властивостей речовини

16.3. Рівняння Шредінгера

16.4. Проникнення мікрочастинок крізь енергетичний бар'єр

16.5. Співвідношення невизначеностей

16.6. Принцип доповнення

16.7. Причинність у мікросвіті

16.8. Динамічні і статистичні закони


Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА

17.1. Розвиток фізики атомного ядра

17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

  Iонізаційна камера

  Пропорційні лічильники

  Лічильник Гейгера — Мюллера

  Напівпровідникові (кристалічні) лічильники

  Сцинтиляційні лічильники

  Лічильники Черепкова

  Трекові прилади для реєстрації частинок

  Камера Вільсона

  Дифузійна камера

  Бульбашкова камера

17.3. Прискорювачі заряджених частинок

  Лінійний прискорювач

  Циклотрон

  Бетатрон

  Інші прискорювачі заряджених частинок

17.4. Загальні властивості атомного ядра

17.5. Енергія зв'язку атомних ядер

17.6. Штучне перетворення атомних ядер. Відкриття нейтрона

17.7. Моделі ядра атома

17.8. Природна радіоактивність

17.9. α-розпад

17.10. Відкриття позитрона. Штучна радіоактивність

17.11. β-розпад

17.12. Взаємоперетворення γ-фотонів і електронно-позитронних пар

17.13. Ядерні реакції поділу

17.14. Ядерні реактори

17.15. Реакції термоядерного синтезу

17.16. Біологічна дія онізуючого випромінювання

17.17. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини


Розділ 18 ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

18.1. Космічне випромінювання і відкриття елементарних частинок

18.2. Основні властивості елементарних частинок

18.3. Види взаємодії

18.4. Класифікація елементарних частинок

18.5. Резонанси

18.6. Античастинки, антиречовина

18.7. Взаємоперетворення елементарних частинок — основа сучасної атомістики

18.8. Деякі проблеми розвитку фізики елементарних частинок

18.9. Порушення принципу дзеркальної симетрії. Незбереження комбінованої парності

18.10. Підстави створення і основні положення єдиної теорії слабкої і електромагнітної взаємодій

18.11. Основні положення сучасної теорії сильної взаємодії

18.12. Сучасні проблеми об'єднання різних видів взаємодії

18.13. Фізична картина світу і її роль у розвитку фізики


Висновки

ДОДАТОК (Час. Таблиця масштабів часу - Шкала відстаней. Таблиця масштабів відстаней - Температурні шкали - Грецький і латинський алфавіти - Римські цифри)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фундаментальні фізичні сталі

Шкала електромагнітних хвиль

Множники, приставки та їхні позначення для кратних і часткових одиниць Si