Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика - Г.І. Волинка 1999

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Передумови виникнення філософії

Міф та міфологічний світогляд

Походження, проблематика та особливості філософі як світогляду

Призначення філософії

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Умови формування та загальні риси філософії. Стародавності

Філософія у Стародавній Індії

Філософська думка в Стародавньому Китаї

Антична філософія

Проблема існування людини в елліністичній та римській філософії

ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Особливості та основна проблематика філософії середньовіччя

Апологетика, примат віри

Патристика. Віра та розуміння у творах отців церкви

Зародження схоластики. Проблема універсалій

Аверроїзм, примат розуму

Розквіт схоластики. Томізм та проблем гармонії віри з розумом

Пізньосередньовічна містика

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Дохристиянський світогляд давніх слов'ян — передісторія української філософії

Впровадження християнської ідеології та її вплив на розвиток філософської думки

Історичні джерела формування філософської культури Київської Русі

Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників та в пам'ятках літератури

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Культура Ренесансу, її головні риси. Гуманізм

Відродження та Реформація

Філософія флорентійського неоплатонізму: Марсіліо Фічіно і Дж. Піко делла Мірандола

Філософія М. Кубанського

Натурфілософія XVI ст. Матеріалістичний пантеїзм Дж.Бруно

ФІЛОСОФСЬКО-ГУМАНІСТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)

Українське Передвідродження (друга половина XIII — XV ст.)

Становлення раннього гуманізму в Україні (XV — перша половина XVI ст.)

Реформаційні та ренесансно-гуманістичні ідеї в Україні (друга половина XVI — початок XVII ст.)

Ідеї гуманізму і Реформації у творах діячів братського руху та вченого гуртка друкарні Кисво-Печерської лаври

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

Філософія Нового часу та її головні риси

Заснування нової філософії: Ф. Бекон і Р. Декарт

Матеріалізм та релігійно-містична філософія XVII ст.

Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози

Об'єктивний ідеалізм Г. Лейбніца

Дж. Локк і розвиток "британського емпіризму" XVII ст.

Просвітництво і французький матеріалізм XVІІІ ст.

ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII — XVIII ст.

Києво-Могилянська академія — визначний центр українського Просвітництва та її роль у розвитку духовної культури слов'янських народів

Філософія Просвітництва у Києво-Могилянській академії

Антропологічна спрямованість філософії Г.Сковороди

Німецьке Просвітництво у контексті становлення німецької класичної філософії

НІМЕЦЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО XVIII СТ. ТА НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ (КІНЕЦЬ XVIII — ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.)

І Кант. Коперниківський переворот у філософії

Філософія діяльності Фіхте

Філософські погляди Шеллінга

Система і метод Гегеля

Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха. Криза класичної філософії

ПОСТКЛАСИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — XX ст.

Проблема людини у сучасній філософії

Філософська антропологія

Сучасна марксистська філософія

Екзистенціальне переживання людини

Шкала істинності

Еволюція релігійної філософії у ХХ ст. Філосовські погляди П. Флоренського і С. Булгакова

Неофрейдизмя

Антропологічні орієнтації герменевтики, прагматизму та неопозитивізму

УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХІХ — ХХ СТ.

Український романтизм ХІХ ст., його специфіка та філософські основи

Професійна ("академічна") філософія в Україні ХІХ — початку ХХ ст.

Філософські та суспільно-політичні погляди українських письменників та публіцистів другої половини ХІХ — початку XX ст.

Філософія в Україні в 20 — 90-х роках XX ст.

Філософська думка в українській діаспорі

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ