Філософія в бакалавраті - посібник

ВСТУП


ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ

Термін «філософія», елементи його змісту

Значення «філо» і «софії»

Про зміст терміна філософія

Визначення філософія

Історичні витоки філософування

Концепції походження філософії

Світоглядні витоки філософії. Міф.

Міф породжений знаково-символічною діяльністю і складається переважно з символів.

Світоглядні витоки філософії. Релігія

Соціальні витоки філософування

Освітні витоки філософування

Про відкриття метафізичної реальності і зародження філософічної суб'єктивності

Філософування і філософія

Відмінності між філософування і філософією

Метафізичний і діалектичний дискурс

Філософські знання як результат філософствування

Класичні проблеми, розділи і функції філософії

Природа філософських проблем

Розділи філософії як осередки розв'язків її проблем

Про функції філософії


МЕТАФІЗИКА

Що таке метафізика?

Епістемно-раціональна природа метафізики

Головні підрозділи метафізики

Онтологія як підрозділ метафізики

Проблема буття як передумова філософування

Історія поняття буття

Зміст категорії буття. Суще, буття, сутність

Основні форми буття

Матерія та її фундаментальні властивості

Спекулятивна психологія

Душа і дух

Проблема свідомості

Свідомість і несвідоме

Ідея Бога в метафізиці

Метафізичні докази буття Бога

Софійно-містична природа діалектики


ДІАЛЕКТИКА

Діалектика, її витоки і головні версії

Особливий розділ філософії

Деякі визначення діалектики і її головні версії

Діалектика як теорія і метод

Класичні «теорії» діалектики, інваріанти їхньої будови

Діалектика в структурі гегельянської і марксистської філософії

Будова гегелівської діалектики та її відтворення в марксизмі

Принципи, категорії, головні закони

Категорія — «висловлювання», «звинувачення»

Закон взаємного переходу кількості і якості

Закон взаємної рефлексії протилежностей

Заперечення заперечення як закон розвитку

Уявлення про діалектичний метод

Методи і методологія

Елементи діалектичного методу у різних версіях «теорії» діалектики


ГНОСЕОЛОГІЯ

Витоки гносеології

Проблема пізнаваності метафізичних, діалектичних, природних і соціо-культурних реалій

Гносеологія та епістемологія науки

Варіанти та інваріанти понятійного змісту гносеології

Пізнання як відношення суб'єкта і об'єкта

Пізнання як відображення

Єдність відношення, відображення і конструювання дійсності у пізнанні

Проблема істини

Про істину та істинність

Концепції істини

Шкала істинності

Методи і форми пізнання

Поняття методу

Форми пізнання


ПРАКСЕОЛОГІЯ

Практика, її структура і різновиди

Практичний розум і практична діяльність

Структура практичної діяльності і практичного розуму

Практично-діяльнісні виміри сутності людини

Праця

Моральність

Спілкування

Практична діяльність в науці

§ 2. Свобода — фундамент практики

Етичне або практичне відношення. Активізм, воля і сваволя

Небезпеки, пов'язані з абсолютизацією праксису

Панування над природою

Революційна перебудова

Люди — засоби

Практика — критерій істини

Відповідальність як альтернатива практичній сваволі

Типологія дій


ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

Природа як предмет конкретно-наукового і філософського осмислення

Чому природознавство потребує натурфілософії

Філософія природи, її предмет

Метафізичні, діалектичні, гносеологічні, праксеологічні проблеми природничих наук

Філософія як засіб освоєння метафізичних, діалектичних, гносеологічних, праксеологічних проблем природних наук

Сучасна наукова картина світу

Концепції походження космосу

Гіпотези виникнення життя

Моделі антропогенезу

Теорії історичного процесу

Екологічні проблеми та їх розв'язки в екології


ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Особливості наукового пізнання

Метафізичні корені науки як соціального інституту

Науково-пізнавальна діяльність

Цінність науки, її достоїнства і недоліки

Головні концепції філософії науки

Раціоналізм і емпіризм

Позитивізм

Філософія науки Л. Вітгенштайна

Модель росту наукового знания К. Поппера

Концепція еволюції природознавства Т. Куна


ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Антропологія в контексті інших розділів філософії

Що таке людина?

Версії антропогенезу

Природні виміри людини

Метафізика людини

Людина як «громадянин двох світів»

Природа і свобода

Про сутність та існування людини

Проблема людської сутності

Сутність як даність або душа

Душа, дух, духовний світ

Діалектика трансцендування, творчість і самотворення

Людина і особистість

Питання сенсу людського буття

Унікальність і призначення людини

Відповідальність за буття і його сенс

Сенс і абсурд

Ціннісні орієнтири людського життя


ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Загальний зміст філософії історії

Усвідомлення людиною історичного процесу у філософських категоріях

Введення терміна «філософія історії»

Сучасне трактування філософії історії

«Вічні» питання філософії історії

Філософські проблеми періодизації історії

Ранньохристиянська теорія історичної періодизації

Зміна християнізованої концепції історії. Гуманізм епохи Відродження

Особливості філософії історії епохи Реформації

Періодизація історії епохи Просвітництва

Чотири епохи світової історії за І. К. Гаттерером

Концепція Ренесансу Якоба Буркхардта

Періодизації історичного процесу Й. Ґ. Фіхте

Формаційний і цивілізаційний підходи до розуміння історичного процесу

Три трактування цивілізації

Зміст і спрямованість історії

Проблема змісту історії: підходи щодо інтерпретації проблеми

Особливості тлумачення історії античною філософією

Середньовічне бачення змісту і спрямованості історії

Траєкторії історії в епоху Відродження

Особливості визначення змісту і спрямування історії представниками німецької класичної філософії

Новітня філософія у пошуках змісту і спрямованості історії


ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Філософія культури серед розділів філософії

Поняття культури, філософські аспекти його змісту

Культура як інформаційно-програмна складова життя суспільства

Специфіка філософського осмислення культури: рефлексія, герменевтика, компаративістика, структуралізм і лінгвістичний аналіз

Культура серед світових реалій

Культура і природа

Культура і суспільство

Культура і людина

Внутрішні проблеми культури

Еволюція змісту цінностей

Основні компоненти цінностей

Класифікація цінностей

Ціннісний сенс гуманізму

Людина в системі духовних цінностей


СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Суспільне буття як предмет соціальної філософії

Метафізики соціальності

Діалектика соціуму

Особливості пізнання суспільства

Суспільство і природа

Філософські питання наук про суспільство

Поняття соціальної філософії

Найголовніші версії соціальної філософії

Субстанціоналістська версія

Функціоналістська версія

Аксіологічна версія

Особливості суспільства, закони, ідеали, доля, перспективи, логіка еволюції крізь призму цих версій

Найпоширеніші моделі структури суспільства

Соціальні групи

Соціальні норми та інститути

Соціальні відносини

Форми діяльності

Форми суспільної свідомості

Складові соціальної філософії

Праксеологія

Філософія культури

Філософія історії

Філософія політики

Філософія економіки

Філософія техніки

Філософія освіти