Філософія світ людини - Віталій Табачковський 2003

Переднє слово

Предмет філософської антропології. Різновиди антропологічного пізнавання

Філософська гуманістика та філософська антропологія як спеціальна галузь знання

Позитивна чи негативна антропологія? (Метаморфози антропоцентризму)

Різновиди філософської антропології

Антропологічні ідеї та тенденції розвитку в історії західноєвропейської філософії

Періодизація західноєвропейської філософської антропології

Рух від філософії природи до філософії людини як закономірність поступу філософської антропології на Заході

Філософські науки про людину. Основні засади, ідеї та принципи

Класична і післякласична філософська антропологія

Антропологічні ідеї в історії української філософії

Загальні особливості української філософії

Основні періоди й відповідні їм ідеї

Систематика антропології

Філософська антропологія та спеціальні науки про людину

Антропологічний поворот у філософії та в спеціальних науках про людину

Феномен людського у світлі природничо-наукового аналізу

Гуманітарні дисципліни про основні виміри буття людини у світі

Філософська антропологія та релігійні уявлення про людину

Пік антропологічної ситуації: проблема смислу буття в цілому

Ідея Бога як досвід розв'язання основної напруженості антропологічної ситуації

Здобутки релігійного самопізнавання. Тематизація божественної першопричини в християнській антропології

Основні напрями сучасної західної релігійно-філософської антропології

Багатомірність людського буття та сутності людини

Поняття "образу людини". Історичність та мінливість "образу людини" в історії культури

Образ людини в епоху модерну

Суперечливість уявлень про сутність людини в епоху постмодерну. Ідея "втрати суб'єктивності" (М. Фуко, Ж Дерріда, Ж. Дельоз). Антропоморфність постмодерну (П. Козловський)

Багатомірність людського буття та сутність людського в епоху постмодерну

Екзистенційний та есенційний підходи до витлумачення людини і світу

Різновияви есенційності

Чи обмежується питання про сутність людини "суперечністю між сутністю та існуванням"? ("Homo sapiens та sapiens- demens")

Від монізму — до плюралізму сутнісних Властивостей. Про користь розумного гносеологічного обмеження

Проблема «Я - Інший» як осереддя антропологічної рефлексії

Моє "Я" та якісна своєрідність "Іншого"

Толерантнісні прозріння "батька антропології"

Від ідеї антропологічної толерантності до передчування громадянського суспільства

Справедливість, законність, толерантність, повага до "Іншого" — предикати правової держави

Декілька слів про толерантнісний етос у буденних міжлюдських стосунках

Соціокультурне та антропокультурне у людськім світо-відношенні

Субординація чи координація розмаїтих форм буття?

Сутнісні властивості людини: взаємодія чи "витіснення"?

Сублімативність світо-відношення (сублімація, надсублімація, десублімація)

Міра антропологічної сприятливості соціуму. "Приватна частка світу" та усвідомлення прав людини

Особистісні виміри людського: духовність, свобода, творчість, моральність

Проблема духовності як наріжна для філософської гуманістики

Духовність як безупинна турбота людини про себе

Духовність, творчість, свобода, відповідальність

Духовність і моральність

Буттєва вкоріненість духу як націленість на "тих, хто буттює"

Комунікативна природа людського буття

Монологічність та діалогічність як прикметні риси людського світу

Екзистенційне бачення світу людини й комунікації: його резони та обмеженість

Комунікативна дія і дискурс. Феномен і поняття інтерсуб'єктивності

Комунікативний вимір буття очима філософських антропологів

Спадкоємність і деконструкція як складові суспільної стабільності й поступу

Співвідношення критичної раціональності, свободи та відповідальності

Суспільна комунікація і проблема соціального партнерства

Людина у самотності та комунікації

Зовнішня та внутрішня самотність людини

Самотність як предмет Вивчення психології та екзистенціальної антропології

Внутрішня комунікація: визначення поняття

Внутрішня самотність та внутрішня комунікація: екзистенційні виміри легітимації

Вихід за межі самотності у внутрішню комунікацію: феномен толерантності

Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого

Стать як філософсько-антропологічна проблема

Філософія статі та її предмет

Чоловічість та жіночість: духовне та душевне начала

Любов: гармонізація відносин чоловічого та жіночого

Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема

Специфіка філософсько-антропологічного бачення свідомості та самосвідомості

Принцип "cogito ergo sum" ("мислю, отже існую") як фундаментальний для європейської культури

Посткласична раціональність і проблема відкритого суспільства

Поєднання раціоцентризму та кордоцентризму — одна з передумов національного відродження України

Людина як істота, котра трансцендує

Від трансцендентального суб'єкта до трансцендентальної комунікації

Цілепокладання як спосіб людської трансценденції: есенційні та екзистенційні виміри

Сенс буття людини: трансцендентні та іманентні аспекти

Метафізична та постметафізична доба у європейській гуманістиці

Здобутки та вади європейської гуманістики

Становлення метафізичної парадигми європейської культури

Перехід від метафізичного до постметафізичного періоду

Пошуки нових засад філософування у контексті сучасної онтології

Ноосфера і «проблема людини»

Ідея порядку і форми впорядкування світу

Концепція ноосфери

Зв'язок теорії ноосфери з "утрудненнями людства"

Ступені розвитку уявлень про ноосферу

"Всезагальний стан світу" і "принцип корисності"

Феномен ноосфери і глобальні проблеми в їх відношенні до "проблеми людини"

Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання

Сцієнтизм — антисцієнтизм

Екстерналізм — інтерналізм

Соціально-культурна детермінація науки

Людиномірність науки

Гуманістичний образ пізнання

Мова як домівка буття

Розмаїття образів мови

Мова та екзистенція

Мова і дискурс: ущербність "новоязу"

Світ людини та творча співконститутивність мови щодо нього

Пріоритет мовних подій над системою мови

Здійснення людини у мові. Мова як симптом, символ, сигнал

Людина і народ: етноантропологія

Етноантропологія як філософська дисципліна

Архетипи національної культури як фундаментальна проблема етноантропології

Архетипи української культури: визначення і логіка прояву

Місце України в Європі: спроба етноантропологічного прогнозу

Післямова