Основи філософських знань

ПЕРЕДМОВА

Філософія: проблеми, роль у житті суспільства

Проблеми та засоби пізнання у філософії

Структура сучасного філософського знання

Засоби пізнання у філософії

Предмет: особливості філософії

Філософія в системі галузей наук

Функції філософії


Розділ перший - ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША - ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ

1. Філософія Сходу

  Філософія Індії

  Зародки філософського мислення

  Школа Санкх'я

  Філософія в Індії в XIX - XX ст.

  Філософія Свамі Вівеканада

  Філософія Ауробіндо Гхош (Шрі Ауробіндо)

  Концепція синтезу

2. Філософія Китаю

  Філософія Стародавнього Китаю. Конфуціанство

  Даосизм

  Філософія Китаю в Середньовіччі

  Філософія Китаю в XIX — XX ст.

  Сунь Ятсен

3. Філософія Західної Європи

  Антична філософія

  Ефеська школа

  Елейська школа

  Школа піфагорійців

  Софісти

  Вчення Сократа

  Вчення Платона

  Вчення Аристотеля

  Вчення Епікура

4. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження

  Патристика

  Схоластика

  Філософія Візантії

  Арабська філософія

  Філософія епохи Відродження

  Філософія Нікола Маківеллі

  Філософські теорії XVI ст.

  Розвиток філософії в XVII — XVIII ст.

  Емпіризм Френсіса Бекона

  Раціоналізм Рене Декарта

  Емпіризм Томаса Гоббса

  Концепції Джона Локка

  Філософія Бенедикта Спінози

  Філософські погляди Готфірда Лейбніца

  Епоха Просвітництва в Європі

  Філософія Шарля Луї Монтеск'є

  Французькі матеріалісти

5. Розвиток філософських знань у XIX ст.

  Філософія Іммануїла Канта

  Філософські концепції Йоганна Фіхте, Йоганна Шеллінга

  Вчення Георга Гегеля

  Філософія Людвіга Фейєрбаха

  Філософія марксизму

6. Філософія XX ст.

  Філософські ідеї Володимира Ілліча Леніна


ГЛАВА ДРУГА - РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

1. Джерела та національні особливості філософії

  Етнічні особливості філософії

2. Філософська культура України в XV — XVII ст.

  Відродження XV — XVII ст.

  Острожська школа

  Філософія Івана Вишенського

  Релігійні полемісти

  Києво-Могилянська академія

  Релігійна філософія

  Натурфілософія

  Філософські погляди Григорія Сковороди

3. Розвиток академічної філософії (XIX-XX ст.)

  Філософські погляди Тарас Шевченка

  Філософія Памфіла Юркевича

4. Філософія України (кінець XIX — початок XXI ст.)

ГЛАВА ТРЕТЯ - СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ

1. Філософські системи XX ст. Основні напрямки

  Неокантіанство

  Неогегельянство

  Християнський екзистенціалізм

  Неокласична філософія

2. Антикласицизм у філософії XX ст.

  Ірраціоналізм

  Махізм. Емпіріокритизм

  Прагматизм

  Психоаналіз. Неофрейдизм

  Теорії сексуальної революції

  Сцієнтризм, техніцизм

  Російській космізм

3. Екзистенціальна філософія: суть та різновидності

  Екзистенціалізм

  Концепція Карла Ясперса

  Філософія Мартіна Хайдеггера

  Концепція Жан-Поля Сартра

  Проблеми смерті у філософії Альбера Камю

  Філософська антропологія

  Персоналізм

  Проблема знання, мови

  Неопозитивізм

  Постпозитивізм


Розділ другий - ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА ГНОСЕОЛОГІЇ

ГЛАВА ПЕРША - МАТЕРІЯ

1. Поняття і структура матерії

  Поняття матерії

  Рівні організації матерії

  Поняття субстанції

2. Рух: основні форми

  Поняття руху

  Типи і форми руху

  Просторово-часовий континіум

  Соціальні властивості простору


ГЛАВА ДРУГА - БУТТЯ

1. Джерела та філософія проблеми буття

  Поняття буття

  Проблеми буття

  Філософія постмодерну — нова ідея буття. Філософія постмодерну

2. Структура буття

  Світ-єдність об'єктивної дійсності і сил людини

  Буття світу

  Буття світу людини

  Буття соціальне

  Буття духовного (ідеального)


ГЛАВА ТРЕТЯ - ЛЮДИНА

1. Проблема людини у філософії

  XXI століття і проблема людини

  Людина є таємниця

  Людина в історії філософії

2. Суть філософської антропології

3. Сенс життя людини

  Проблема смерті та безсмертя


ГЛАВА ЧЕТВЕРТА - СВІДОМІСТЬ

1. Свідомість — суть, поняття, феномен філософії

  Феноменологія суть поняття

  Ідеалізм про свідомість

  Матеріалізм про свідомість

2. Виникнення та розвиток свідомості

  Розвиток форм відображення

  Соціокультурна суть свідомості

3. Природа та структура свідомості

  Ідеальна природа свідомості

  Структура свідомості: самовідомості, безсвідоме


ГЛАВА П'ЯТА - ПІЗНАННЯ

1. Проблема пізнання у філософії

  Агностицизм

  Пізнання світу

  Суб'єкт, об'єкт пізнання

  Аналітична філософія

  Герменевтика

  Еволюційна епістемологія

2. Єдність чуттєвого і раціонального пізнання

  Поняття інтуїція

  Стандартизована евристична інтуїція

3. Інтуїція в пізнанні

  Фізіологія і психологія інтуїції


ГЛАВА ШОСТА - ПРАКТИКА

1. Генезис категорії практика в історії філософії

  Поняття (практика)

2. Практика та чуттєво-практичне освоєння світу

  Основні риси практики

3. Форми практичного освоєння світу

  Суть практичної діяльності


Розділ третій - ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША - ПРИРОДА ТА СУСПІЛЬСТВО

1. Природа: поняття, суть

  Поняття природа

  Природа - продуктивна сила

  Поняття друга природа

2. Природа та суспільство

3. Людина та природа

  Людина. Суспільство. Природа

  Проблема управління соціоприродною системою

  Деякі аспекти екології


ГЛАВА ДРУГА - СУСПІЛЬСТВО. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

1. Виникнення суспільства

  Поняття суспільства

2. Основні філософські концепції суспільства

  Концепція інформаційного суспільства

  Відродження XV-XVII ст.

  Типи суспільства


ГЛАВА ТРЕТЯ - ЦІННОСТІ

1. Природа цінностей

  Поняття цінності

  Благо

  Свобода

  Істина

2. Класифікація цінностей

  Вищі цінності та їх роль у суспільстві


ГЛАВА ЧЕТВЕРТА - ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Духовне життя: поняття, суть, структура

  Духовність: генезис та сучасне розуміння

  Духовність - вимір життя людини

  Індивідуальне духовне життя

2. Духовне життя суспільства

  Специфіка духовного виробництва

  Основні духовні потреби

  Своєрідність духовних цінностей


ГЛАВА П'ЯТА - ПОВСЯКДЕННІСТЬ

1. Людина і повсякденність

  Людина і життя

  Що таке світ повсякденності

  Поняття життєвий світ

  Світ повсякденності

  Єдність основ життя людини

2. Соціально-діяльна суть людини

3. Вічна проблема людського буття


ГЛАВА ШОСТА - СЕНС І СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРІЇ

1. Сенс історії — філософська проблема

  Поняття сенс історії

  Ідея розвитку історії

2. Теорії і концепції сенсу історії

  Школа Бердяєва. Прорив історії

  Карл Ясперс про єдність людства

  Філософія історія Мартіна Хайдегера

  Неопротистантизм про драму історії

3. Цінності історії і цінності існування людини

  Сучасний неотомізм кінцева мета людства

  Проблеми цінностей історії

  Історичний процес: воля вибору


Розділ четвертий - ЛОГІКА

ГЛАВА ПЕРША - ЛОГІКА — НАУКА ПРО МИСЛЕННЯ

1. Поняття і зміст логіки

  Що таке логіка?

  Форми чуттєвого пізнання

2. Поняття логічна форма

3. Закони мислення


Розділ п'ятий - ОСНОВИ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

ГЛАВА ПЕРША - ЕТИКА: ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ

1. Що таке етика: суть і зміст

  Поняття (етики)

  Норми моралі

2. Структура етики. Категорії

  Емпіричне і теоретичне в етиці

  Категорії етики

3. Взаємодія етики з іншими науками


ГЛАВА ДРУГА - МОРАЛЬ — СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: СПОСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

1. Соціальна природа; суть, специфіка, функції моралі

  Походження і суть моралі

  Матеріалістичне вчення мораль

2. Структура і властивості моралі

  Структура моралі

  Властивості моралі

3. Функції моралі


ГЛАВА ТРЕТЯ - ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРАЛІ

1. Цінності та ціннісні орієнтації у житті людини

  Суть моральних цінностей

  Свобода морального вибору

2. Моральна культура особи

  Структура моральної культури

  Моральна культура спілкування

  Товариство, дружба і любов — моральні цінності

  Основні види професійної етики


ГЛАВА ЧЕТВЕРТА - ЕСТЕТИКА: РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

1. Предмет естетики: роль, місце в системі філософських знань

  Естетика формує естетичну культуру особи

  Структура естетичного знання

  Суть естетичного

2. Моделі, форми естетичних цінностей

  Прекрасне та потворне

  Піднесене та низьке

  Трагічне та комічне


ГЛАВА П'ЯТА - ЕСТЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Специфіка і структура естетичної свідомості

  Естетичне почуття

  Естетичний смак

  Естетичний ідеал

2. Специфіка естетичної діяльності

3. Естетична і художня діяльність

  Поняття дизайну


ГЛАВА ШОСТА - СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА

1. Ґенеза і соціальна суть мистецтва

  Мистецтво: складова духовного життя

2. Мистецтво — засіб пізнання світу

  Види мистецтва


Розділ шостий - РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ГЛАВА ПЕРША - РЕЛІГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

1. Релігієзнавство — галузь гуманітарного знання

  Поняття релігієзнавство

2. Суть, структура та функції релігії

  Зародження релігії

3. Релігія — сфера духовної культури

  Зв'язок релігії та духовної культури

  Основні теорії походження релігії

  Функції релігії


ГЛАВА ДРУГА - СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: БУДДИЗМ, ХРИСТИЯНСТВО, ІСЛАМ

1. Буддизм

2. Християнство

3. Іслам


ГЛАВА ТРЕТЯ - РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

1. Історія релігій та церков в Україні

  Історія православ'я в Україні

  Українська греко-католицька церква

  Історія протестантизму в Україні

2. Сучасна релігійна ситуація в Україні

  Протестантизм в Україні

  Буддизм

  Іслам


ГЛАВА ЧЕТВЕРТА - ВІЛЬНОДУМСТВО. СВОБОДА СОВІСТІ

1. Становлення і розвиток вільнодумства

  Вільнодумство Стародавнього світу

  Вільнодумство Середньовіччя

  Вільнодумство в епоху Відродження

2. Радикальні форми вільнодумства

  Французький атеїзм

  Природничо-наукове вільнодумство

  Релігійна філософія. Неотомізм

  Сучасні організації вільнодумців

3. Проблема свободи совісті

  Особливості закону про свободу совісті