Список предметів

Антикризовий менеджмент - О. М. Скібицький

Основи етнополітики - О.В. Антонюк

Социальная психология курс лекций - Н.М. Ануфриева

Управлінські аспекти соціальної роботи - М.Ф. Головатий

Інформаційні системи

Практикум з граматики англійської мови - І.С. Бахов

Банківські операції - Т.Д Косова

Банківський маркетинг - І.О. Лютий

Анализ финансовой отчетности - В.И. Бариленко

Методология научного исследование - А.Я. Баскаков

Методика та організація фінансового контролю - М.Ф. Базась

Політологія для політика і громадянина - М.В. Бебик

Фінанси - В.В. Бедь

Антикризисное управление - А.А. Беляев

НЛП на каждый день - не жизнь, а праздник - Ева Бергер

Управління трудовими конфліктами - Л.В. Беззубко

Глобальна перспектива і сталий розвиток (Системні маркетологічні дослідження) - О.Г. Білорус

Біржова діяльність - В.В. Раровська

Логіка - опорний конспект лекцій - І.В. Богдановський

Культурологія - В. Бокань

Історія культури України - В. Бокань

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - А.О. Болотніков

Експериментальна психологія - О.І. Бондарчук

Психологія девіантної поведінки - О.І. Бондарчук

Психологія сім'ї - О.І. Бондарчук

Основы психологии и педагогики - Е.И. Бондарчук

Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика - В.С. Лень

Бухгалтерський облік - О.В. Лишиленко

Бухгалтерський управлінський облік - О.В. Лишиленко

Бухгалтерський облік у банках - І.А. Волкова

Психологічні засади підготовки менеджера - М. Чапка

Ринок цінних паперів - Н.І. Чередніченко

Організація діяльності служби зайнятості - А.Т. Чемерис

Економічний аналіз - А.В. Череп

Антикризисное управление - А.Д. Чернявский

Организация учета затрат по центрам ответственности - И.Н. Черных

Выборочные методы в аудите - Е.М. Четыркин

Етика ділового спілкування - Т.К. Чмут

Теорія систем і системний аналіз - Н.Б. Чорней

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики - Р.К. Чорней

Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід - В.Т. Циба

Міжнародна економіка - І.І. Дахно

Міжнародна торгівля - І.І. Дахно

Міжнародна економіка - І.І. Дахно

Міжнародне економічне право - І.І. Дахно

Державний фінансовий контроль - Л.В. Гуцаленко

Ділова мова: сучасний вимір - Р. Кацавець

Ділова українська мова - І.М. Плотницька

Мотивация и оценка персонала - Г.А. Дмитренко

Стратегический менеджмент в системе образования - Г.А. Дмитренко

Демографія - Л.С. Дорошенко

Корпоративне управління - Л.Є. Довгань

Кримінальне право України - Ю.М. Дьомін

Інноваційний менеджмент - Стадник В.В.

Економіка та менеджмент праці - Ю.В. Богоявленська

Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MATLAB - Єгоршин О.О.

Економіка і організація туристично-готельного підприємства - П.Р. Пуцентейло

Економіка підприємства на ринку товарів і послуг - А.В. Шлійко

Економічна теорія - В.С. Костюк

Економічний аналіз - Б.Є. Грабовецький

Економічна безпека підприємства - Т.М. Іванюта

Економетрія - О.Є. Лугінін

Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) - Л.В. Білецька

Економіка підприємства - О.С. Іванілов

Учет ценных бумаг - Д.А. Ендовицкий

Социология религии - А.А. Ерышев

История политических и правовых учений - А.А. Ерышев

Религиоведение - А.А. Ерышев

Логика - А.А. Ерышев

Ценообразование - И.Л. Ерухимович

Етика ділового спілкування - Т.Б. Гриценко

Європейська та євроатлантична інтеграція України - М.В. Кордон

Соціальна педагогіка - М.Б. Євтух

Экономическая статистика - В.С. Федорченко

Підприємництво - В.Г. Федоренко

Фінанси підприємств - О.С. Філімоненков

Психофізиологія людини - М.М. Філліпов

Психофизиология функциональных состояний - М.М. Филиппов

Філософія: інтерактивний курс лекцій - О.М. Губар

Фінансовий аналіз: теорія та практика - О.Я. Базілінська

Фінансовий облік 1 - І.А. Волкова

Фінансовий облік 2 - І.А. Волкова

Фінансовий ринок - С.М. Еш

Финансовый учет - А.В. Лишиленко

Фінанси підприємств - Н.О. Власова

Фінанси - О.Р. Романенко

Фінанси - В.В. Венгер

Концептуально-методичні засади і інформаційна база фінансового менеджменту

Фінансовий аналіз - Ю.С. Цал-Цалко

Фінансовий облік - О.В. Лишиленко

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання - Г.І. Філіна

Фінансовий ринок - М.М. Буднік

Философия политики - Б.А. Гаевский

Основи безпеки життєдіяльності людини - В.А. Гайченко

Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях) - В.В. Галюк

Основи проектування баз даних - Г.А. Гайна

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів - В.Г. Герасименко

Конституційне право України - В.Ф. Годованець

Социология молодежи - Н.Ф. Головатый

Політичний менеджмент - М.Ф. Головатий

Соціологія політики - М.Ф. Головатий

Політична психологія - М.Ф. Головатий

Соціальна політика і соціальна робота - М.Ф. Головатий

Мікроекономіка - Н.О. Гончарова

Політичне прогнозування - В.П. Горбатенко

Управление социальным развитием трудового коллектива - В.М. Горбунов

Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент - Л.І. Нечаюк

Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика) - М.В. Грідчіна

Фінанси (теоретичні основи) - М.В. Грідчіна

Финансовый менеджмент - М.В. Гридчина

Товарно-инновационная политика предприятия - В.Ф. Гринев

Гроші та кредит - А.І. Щетинін

Гроші та кредит - Д.І. Коваленко

Гроші та кредит

Основи психологічного консультування - Г.О. Хомич

Менеджмент підприємства - В.І. Хомяков

Основи управління персоналом - В.О. Храмов

Зовнішньоекономічна політика - В.О. Храмов

Інформатизація управління соціальними системами - В.Д. Гавловський

Інформатика і комп'ютерна техніка - Н.М. Войтюшенко

Інвестиційна діяльність - Т.В. Майорова

Інноваційний та інвестиційний менеджмент - О.М. Скібіцький

Історія держави і права - І.І. Дахно

Історія держави і права зарубіжних країн - Л.М. Бостан

Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження - Г.Й. Давиденко

Історія новітньої зарубіжної літератури - Г.Й. Давиденко

Історія зарубіжної літератури ХІХ - початку ХХ століття - Г.Й. Давиденко

Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Г.Й. Давиденко

Історія зарубіжної літератури ХХ століття - Г.Й. Давиденко

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття - П.С. Гончарук

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - В.М. Іванов

Деньги и кредит - В.М. Иванов

Финансовый рынок - В.М. Иванов

Фінансовий аналіз - К.В. Ізмайлова

Сучасні технології фінансового аналізу - К.В. Ізмайлова

Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій) - О.Б. Жильцов

Основы аудита - Г.А. Юдина

Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) - А.В. Калина

Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни) - А.В. Калина

Менеджмент продуктивності - А.В. Калина

Економіка праці - А.В. Калина

Міжнародний маркетинг - О.Л. Каніщенко

Інформаційні системи і технології - С.Г. Карпенко

Основи професіографії - С.Я. Карпіловська

Французкий деловой язык - И.А. Карпусь

Психологія культури - Т.В. Кузнєцова

Учет и анализ банкротств - Н.А. Кокорев

Теория и практика принятия управленческих решений - В.М. Колпаков

Методы управления - В.М. Колпаков

Стратегический кадровый менеджмент - В.М. Колпаков

Конфліктологія - Л.І. Скібіцька

Конституційне та конституційно-процесуальне право України - В.Е. Теліпко

Контролінг - І.Є. Давидович

Управлінське консультування - В.А. Коростельов

Основи сучасної екології - К.В. Корсак

Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами - В.Д. Ковалева

Загальне і кадрове діловодство - В.П. Козоріз

Маркетинговий менеджмент - В.М. Куценко

Звітність підприємств - Ю.А. Верига

Культурологія - Т.Б. Гриценко

Математическое програмирование (с элементами информационных технологий) - В.Р. Кулян

Проектне фінансування - Т.П. Куриленко

Управление предприятием (процессный аспект) - А.С. Курочкин

Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування - В.С. Куйбіда

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы - М.С. Кузьмина

Психологія культури - Т.В. Кузнєцова

Инвестиции - Б.Т. Кузнецов

Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України - А.О. Леонова

Економетрія - О.Л. Лещинський

Податкова політика - Я.В. Литвиненко

Сучасна політика ціноутворення - Я.В. Литвиненко

Логістика - М.А. Окландер

Практическая психология конфликта - Г.В. Ложкин

Социология труда - Н.П. Лукашевич

Психология труда - Н.П. Лукашевич

Соціальні та галузеві соціологічні теорії - М.П. Лукашевич

Теорія і методи соціальної роботи - М.П. Лукашевич

Теория и практика самоменеджмента - Н.П. Лукашевич

Основи екологічної психології - А.М. Льовочкіна

Етнопсихологія - А.М. Льовочкіна

Міжнародне право - А.С. Мацко

Макроекономіка - О.Я. Базілінська

Економіка підприємства - Т.П. Макаровська

Макроекономіка - П.В. Круш

Загальна психологія - С.Д. Максименко

Експериментальна психологія - С.Д. Максименко

Макроекономіка - Н.А. Малиш

Моделювання економічних процесів ринкової економіки - Н.А. Малиш

Маркетинг - М.В. Корж

Загальна педагогіка - С.М. Мартиненко

Основи православної віри - Д.С. Мартишин

Математичні методи економічного аналізу - В.І. Приймак

Судова психіатрія - С.В. Жабокрицький

Психиатрический энциклопедический словарь - Й.А. Стоименов

Медико-социальные основы здоровья - В.Г. Ткачук

Анатомия и эволюция нервной системы - В.Г. Ткачук

Общая и криминальная сексология - А.П. Чуприков

Учетная политика огранизации на 2009 год - М.Ю. Медведев

Міжнародна економіка - Ю.Г. Козака

Психологія управління - Л.П. Мельник

Оподаткування підприємницької діяльності - В.М. Мельник

Ревизия и контроль - М.В. Мельник

Менеджмент - Л.І. Скібіцька

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - І.І. Дахно

Учет и операционная деятельность в кредитых организациях - А.И. Мерцалова

Методика і методологія економічного аналізу - І.Ф. Прокопенко

Наукове дослідження

Міжнародна торгівля - І.І. Дахно

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Лариса Руденко

Фінансове право - А.Г. Зюнькін

Мікроекономіка - А.Ф. Косік

Мікроекономіка - Г.Е. Гронтковська

Мікроекономіка - О.Я. Базілінської

Кредитно-розрахункові операції - А.О. Мілай

Теорія та практика психологічного тренінгу - К.Л. Мілютіна

Історія України - В.Д. Мирончук

Митне право України - О.Х. Юлдашев

Навчальні завдання з читання англійською мовою для студентів-економістів - Н.В. Бєлканія

Практикум по деловому английскому языку - Е.В. Гринько

Русское правописание - Я.К. Гротомъ

Національна економіка - В.М. Тарасевич

Фінансовий облік - Г.В. Нашкерська

Історія економічних вчень - О.П. Нестеренко

Економіка турфірми - С.Г. Нездоймінов

Маркетингова політика комунікацій - Н.І. Норіцина

Новітня Україна (1991-2001) - М.М. Амосов

Облік у бюджетних установах - І.Д. Ватуля

Облік і аудит у страхових організаціях - В.С. Лень

Облік у бюджетних установах - П.Й. Атамас

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу - М.Г. Михайлов

Основы психотерапии - Н.П. Зубалий

Психология работы с людьми - Н.Н. Обозов

Рекламный менеджмент - Б.А. Обрытько

Реклама і рекламна діяльність - Б.А. Обритько

Оцінка бізнесу та нерухомості - В.Р. Кучеренко

Оцінка об'єктів нерухомості - В.І. Пазинич

Основи бізнесу

Політична економія - Г.А. Оганян

Охорона праці - В.Г. Грибан

Німецька ділова мова - В.О. Олійник

Організація обліку у фермерських господарствах - І.Д. Ватуля

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства - В.В. Архіпов

Организация исполнения государственного бюджета - Л.Л. Осипчук

Финансовый учет - И.В. Осипова

Основи аудиту - С.І. Дерев'янко

Основи філософських знань - М.І. Горлач

Основи професіографії - С.Я. Карпіловська

Основи банківської справи - І.Ф. Прокопенко

Екологія України

Основи охорони праці - О.І. Запорожець

Маркетинговое планирование - Е.А. Овечкина

Гроші та кредит - В.І. Пахомов

Прогнозування та макроекономічне планування - М.Т. Пашута

Педагогіка вищої школи - В.Л. Ортинський

Экономическая социология - В.Е. Пилипенко

Конфліктологія - М.І. Пірен

Податки, збори, платежі - І.Д. Ватуля

Податкова система - І.О. Лютий

Организация труда - М.М. Подоровская

Анализ финансовой отчетности - Т.А. Пожидаева

Практикум по анализу финансовой отчетности - Т.А. Пожидаева

Політична економія - Ю.В. Ніколенко

Цивільний процес - Л.А. Порєва

PR в органах державної влади та місцевого самоврядування - О.В. Бабкіна

Промисловий маркетинг - О.Ф. Оснач

Психологічна деонтологія: етичні кодекси - В.О. Климчук

Психологія управління - Є.І. Ходаківський

Психологія особистості - М.Й. Варій

Психологія соціального впливу - В.В. Москаленко

История европейской культуры - А.В. Пустовит

Регіональна економіка - В.І. Лишиленко

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності - І.І. Дахно

Реклама та стимулювання збуту - В.В. Божкова

Ринок фінансових послуг: теорія і практика - В.П. Унинець-Ходаківська

Риторика - Н.А. Колотілова

Международные валютно-кредитные отношения - А.Ф. Золотов

Международный менеджмент - В.В. Родченко

Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій - Л.В. Руденко

Деньги и кредит - Л.Н. Рябинина

Аудит - В.В. Рядська

Бухгалтерський облік - І.І. Сахарцева

Основи соціальної екології - О.І. Салтовський

Порівняльна соціальна політика - Т.В. Семигіна

Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? - М.І. Сенченко

Основы аудита - С.И. Шиленко

Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента - Г.В. Щекин

Организация и психология управления персоналом - Г.В. Щекин

Основы кадрового менеджмента - Г.В. Щекин

Социальная теория и кадровая политика - Г.В. Щекин

Основы психологических знаний - Г.В. Щекин

Теория и практика управления персоналом - Г.В. Щекин

Управление бизнесом - Г.В. Щекин

Філософія - С.П. Щерба

Раціоналізація трудової діяльності - Н.Г. Швець

Маркетингова товарна політика - О.М. Шканова

Інфраструктура товарного ринку - О.М. Шканова

Культура і антикультура: хто кого? - Г.В. Щокін

Інвестування - Б.М. Щукін

Аналіз інвестиційних проектів - Б.М.Щукін

Внутрифирменные стандарты аудита - Э.А. Сиротенко

Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі - М.М. Скопень

Экологическая психология - В.А. Скребец

Психологическая диагностика - В.А. Скребец

Життя і діяльність вченого, педагога, вихователя - М.О. Скрипник

Основи соціальної політики - В.А. Скуратівський

Современный менеджмент (в схемах) - В.П. Сладкевич

Малий етнополітологічний словник - О.В. Антонюк

Система социологического знания - Г.В. Щекин

Соціальне страхування - Н.М. Внукова

Міжнародні фінанси - І.Я. Софіщенко

Ризик менеджмент: теорія та практика - А.О. Старостіна

Статистика - О.Є. Лугінін

Статистичний щорічник одеської області за 2009 рік - Т.В. Стоянова

Психология и педагогика - А.М. Столяренко

Страхові послуги - Т.А. Говорушко

Страхування - В.О. Безугла

Стратегічний менеджмент - О.М. Скібіцький

Історія сучасного світу - Г.К. Парієнко

Теория социальных технологий - Ю.П. Сурмин

Світова економіка - І.І. Дахно

Промисловий маркетинг - В.Ю. Святненко

Системи підтримки прийняття рішень - В.Ф. Ситник

Теория бухгалтерского учета - А.В. Лишиленко

Загальна теорія держави і права - В.Е. Теліпко

Теорія ймовірностей та математична статистика - Г.І. Кармелюк

Микроэкономика - Т.Н. Тигова

Психофизиология труда - В.Г. Ткачук

Товарознавство сировини та матеріалів - М.П. Зрезарцев

Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення - І.В. Сирохман

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари - І.В. Сирохман

Товарознавство м'яса і м'ясних товарів - І.В. Сирохман

Товарознавство непродовольчих товарів - М.П. Зрезарцев

Транспортна логістика - І.М. Сокур

Трудове право України - В.Е. Теліпко

Іспанська ділова мова - І.М. Туленкова

Туристичне країнознавство ЄВРОПА - М.П. Мальська

Порівняльна психологія - О.Л. Туриніна

Монетаризм: теорія і практика - П.І. Юхименко

Ділова українська мова

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспект - Ф.М. удич

Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні - О.Х. Юлдашев

Політекономія: питання і відповіді - Л.П. Ульянова

Управлінський облік - П.Й. Атамас

Управління персоналом - М.Д. Виноградський

Управління проектами

Практикум з вищої математики - І.І. Юртин

Экономика предприятия - О.Л. Устенко

Теорія бухгалтерського обліку - О.І. Васюта-Беркут

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними пользователями - К.К. Арабян

Вища математика в прикладах і задачах - В.Ю. Клепко

Стилістика ділової мови - Г.Й. Волкотруб

Облік і аудит - В.С. Лень

Балансоведение - О.А. Заббарова

Загальна психологія - С.Д. Максименко

Загальна теорія статистики - Є.І. Ткач

Акції, акіонерні товариства: термінологічний словник - А.Г. Загородній

Фінансова статистика - А.В. Головач

Бухгалтерський облік у галузях економіки - В.Б. Захожай

Практикум із журналістської етики - В.Ф. Іванов